Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja dobrovoljnog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2007

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 155. stavka 2., članka 162. stavka 1. i članka 166. stavka 4. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I DODATNIM OGRANIČENJIMA ULAGANJA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuju:

– dozvoljena ulaganja imovine dobrovoljnih mirovinskih fondova,

– tržišta koja se smatraju uređenima,

– institucije koje se smatraju drugom ugovornom stranom,

– instrumenti tržišta novca u koje je dobrovoljnom mirovinskom fondu dopušteno ulagati,

– dodatna ograničenja za ulaganja dobrovoljnih mirovinskih fondova,

– uvjeti i ograničenja vezani za tehnike i instrumente za učinkovito upravljanje imovinom fonda,

– postupanje s imovinom fondova,

– izračun izloženosti,

– sadržaj, te način i mjesto objave izjave o načelima ulaganja.

Članak 2.

Fond je otvoreni ili zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond kojeg na temelju odobrenja Agencije može osnovati društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ili društvo za upravljanje UCITS fondovima (dalje skupno: mirovinsko društvo) i kojim mirovinsko društvo upravlja u svoje ime, a za zajednički račun članova fonda u skladu s odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova.

Članak 3.

Mirovinsko društvo dužno se prilikom upravljanja imovinom fonda pridržavati svih odredbi prospekta predmetnog fonda koje se odnose na upravljanje imovinom fondova.

Uređena tržišta

Članak 4.

(1) Uređeno tržište u smislu Zakona je tržište iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države koja je članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (dalje: OECD) koje ispunjava uvjete za uređeno tržište u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj i/ili drugoj državi članici.

(2) Službena kotacija u smislu Zakona je kotacija iz Republike Hrvatske, druge države članice ili treće države koja je članica OECD-a za koju su odredbama zakona koji uređuje tržišta kapitala, pripadajućim podzakonskim aktima i/ili relevantnim pravilima operatera uređenog tržišta propisani stroži uvjeti za uvrštenje i zaštitu ulagatelja u odnosu na najmanje strogi segment uređenog tržišta iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Drugo uređeno tržište u smislu Zakona je ono koje ispunjava sljedeće uvjete:

1. u vezi s njima mirovinsko društvo ima propisane sve potrebne procedure i postupke koji osiguravaju postupanje pažnjom dobrog stručnjaka u skladu s pravilima ponašanja propisanim Zakonom i pravilnikom koji uređuje organizacijske zahtjeve mirovinskog društva,

2. u vezi s njima depozitar fonda ima propisane sve potrebne procedure i postupke za namiru vrijednosnih papira,

3. imaju odobrenje, regulirana su i predmet su nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

4. njihovi članovi i operater središnjeg registra nematerijaliziranih financijskih instrumenata su predmet nadzora od strane nadležnih tijela sukladno nacionalnom zakonodavstvu država u kojima imaju sjedište,

5. namira transakcija izvršava se u prihvatljivom vremenskom roku,

6. na njima je dozvoljeno ulagati otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, dobrovoljnim i/ili obveznim mirovinskim fondovima i/ili ostalim subjektima mirovinske štednje iz države sjedišta toga tržišta,

7. redovito posluju odnosno na njima se kontinuirano u propisanom vremenu odvija trgovanje,

8. zadovoljavaju uvjete likvidnosti na tržištu uzimajući u obzir broj sudionika i mogućnost kontinuiranog utvrđivanja fer cijena financijskih instrumenata kojima se na njima trguje,

9. otvorena su za javnost.

(4) Mirovinsko društvo dužno je internim procedurama uspostaviti učinkoviti sustav provjere zadovoljavaju li tržišta iz trećih država članica OECD-a iz stavaka 1. do 3. ovoga članka uvjete da bi se mogla smatrati uređenim tržištem, službenom kotacijom i drugim uređenim tržištem, kako je to propisano stavcima 1. do 2. ovoga članka.

(5) Mirovinsko društvo dužno je svaku provjeru iz stavka 4. ovoga članka dokumentirati i čuvati u rokovima propisanim Zakonom i pripadajućim podzakonskim aktima.

Prenosivi vrijednosni papiri

Članak 5.

Prenosivi vrijednosni papiri kao financijski instrumenti iz članka 155. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona u koje je fondu dozvoljeno ulagati su oni koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. potencijalni gubitak koji fond može pretrpjeti u odnosu na držanje tih instrumenata je ograničen na iznos koji je za njih plaćen,

2. za njih su dostupne prikladne informacije u obliku redovitih, točnih i cjelovitih informacija o vrijednosnom papiru,

3. slobodno su prenosivi,

4. njihovo stjecanje je u skladu s načelima, strategijom i ciljevima ulaganja fonda,

5. rizici prenosivih vrijednosnih papira prikladno su obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima fonda.

Instrumenti tržišta novca

Članak 6.

(1) Instrumentima tržišta novca iz članka 3. točke 33. Zakona smatraju se instrumenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. imaju dospijeće ili preostalo dospijeće od 397 dana ili manje i

2. njihovi prinosi podložni su utjecaju promjena uvjeta na tržištu novca.

(2) Instrumenti iz stavka 1. ovoga članka su:

1. instrumenti tržišta novca kojima se trguje na uređenom tržištu iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona i

2. instrumenti tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 7. Zakona.

Članak 7.

Fondu je dozvoljeno ulagati u instrumente tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona čija se vrijednost u svakom trenutku može precizno utvrditi odnosno za koje su dostupni precizni i pouzdani sustavi i metodologije vrednovanja koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. omogućavaju da se izračuna vrijednost neto imovine fonda u skladu s vrijednošću po kojoj bi financijski instrument koji se drži u imovini mogao biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju,

2. zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući metode koje se temelje na amortiziranim troškovima.

Članak 8.

(1) Instrumenti tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 7. Zakona su oni instrumenti tržišta novca koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. ispunjavaju kriterije navedene u članku 6. stavku 1. i članku 7. ovoga pravilnika,

2. za njih su dostupne odgovarajuće informacije koje omogućavaju prikladnu procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument, uzimajući u obzir stavke 2., 3. i 4. ovoga članka,

3. slobodno su prenosivi.

(2) Za instrumente tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočaka b) i d) ili za instrumente izdane od lokalne ili regionalne samouprave Republike Hrvatske ili druge države članice ili javne međunarodne organizacije za koje ne jamči država članica, ili izdane od federalne jedinice u slučaju federalne države koja je država članica, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja instrumenta tržišta novca,

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,

3. informacije iz točke 1. ovoga stavka potvrđene od kvalificirane treće strane, neovisno i bez utjecaja izdavatelja,

4. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja.

(3) Za instrumente tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke c) Zakona, odgovarajuća informacija iz stavka 1. točke 2. ovoga članka mora sadržavati:

1. informacije o izdanju ili programu izdanja, te o pravnom i financijskom položaju izdavatelja instrumenta tržišta novca,

2. ažurirane informacije iz točke 1. ovoga stavka na redovnoj osnovi i u slučaju nastanka značajnog događaja,

3. dostupne i pouzdane statističke podatke o izdanju ili programu izdavanja, ili druge podatke koji omogućavaju procjenu kreditnog rizika koji je povezan s ulaganjem u takav instrument.

(4) Za instrumente tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke a) Zakona odgovarajuća informacija iz točke 2. stavka 1. ovoga članka mora sadržavati informacije o izdanju ili programu izdavanja ili informacije o pravnom i financijskom položaju izdavatelja instrumenta tržišta novca.

Upravljanje likvidnošću

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je prilikom ulaganja imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca voditi računa o likvidnosti navedenih financijskih instrumenata i njihovom graničnom utjecaju na ukupnu likvidnost portfelja fonda.

(2) Mirovinsko društvo dužno je kontinuirano voditi računa o likvidnosti portfelja fonda na način da periodično procjenjuje nalazi li se u portfelju fonda dovoljno likvidne imovine kako bi u svakom trenutku moglo udovoljiti zahtjevima likvidnosti nastalima temeljem prestanka članstva u fondu, kako je predviđeno člankom 118. Zakona.

(3) Prilikom procjene likvidnosti iz stavka 2. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je istovremeno voditi računa o imovini i obvezama fonda na način da je likvidnost imovine usklađena s obvezama fonda s obzirom na provođenje ulaganja imovine fonda, zahtjeve za prestanak članstva i redovite isplate mirovina iz fonda. Istovremeno, mirovinsko društvo je dužno provoditi stres testove koji omogućuju procjenu otpornosti likvidnosti fonda na iznimne okolnosti i ostale relevantne rizike koji utječu na likvidnost fonda, uključujući regulatorni rizik.

(4) Mirovinsko društvo dužno je svaku procjenu iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dokumentirati i čuvati u rokovima propisanim Zakonom i pripadajućim podzakonskim aktima.

Članak 10.

(1) U slučaju dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca izdanih u tranšama u okviru programa izdanja, za izračun ograničenja ulaganja iz članka 156. točke 11. i članka 158. stavka 1. Zakona koriste se nedospjeli vrijednosni papiri u opticaju.

(2) Veličinom alternativnog investicijskog fonda koji zaprima višekratne uplate ulagatelja koje se vrše na poziv društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima na temelju preuzetih obveza uplate kapitala ulagatelja u skladu s pravilima alternativnog investicijskog fonda, smatra se zbroj iznosa ukupno uplaćenog kapitala i iznosa obveza uplate kapitala na poziv od strane ulagatelja, utvrđen na dan početka rada alternativnog investicijskog fonda.

Članak 11.

Smatrat će se da subjekti iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke c) Zakona podliježu bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države članice u skladu sa zakonima koji uređuju tržište kapitala i poslovanje kreditnih institucija ili udovoljavaju pravilima nadzora nadzornog tijela država članica OECD-a koja su istovjetna onima propisanima zakonima koji uređuju tržište kapitala i poslovanje kreditnih institucija, ako ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. sjedište im je u državi članici ili zemljama OECD-a koje pripadaju grupi G-10,

2. imaju zadovoljavajuću kreditnu kvalitetu prema interno odabranom modelu procjene kreditne kvalitete,

3. na osnovu analize druge ugovorne strane može se dokazati da podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države iz točke 1. ovoga članka u skladu s pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije.

Članak 12.

(1) Posebni subjekti za sekuritizaciju iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke d) Zakona su svi subjekti osnovani s ciljem obavljanja poslova sekuritizacije koji su definirani zakonom kojim se uređuju poslovi sekuritizacije.

(2) Bankovna kreditna linija iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke d) Zakona odnosi se na bankovnu uslugu za koju jamči financijska institucija koja sama ispunjava uvjete iz članka 155. stavka 1. točke 7. podtočke c) Zakona.

Financijske izvedenice

Članak 13.

(1) Financijske izvedenice u smislu Zakona su oni financijski instrumenti koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. temeljnu imovinu financijske izvedenice čini najmanje jedno od sljedećeg, ako se radi o imovini u koju u skladu s odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona fond može ulagati:

a) imovina koja je navedena u članku 155. stavku 1. točkama 1. i 2. Zakona, uključujući i financijske instrumente koji imaju jednu ili nekoliko karakteristika te imovine,

b) kamatne stope,

c) devizni tečajevi ili valute,

d) financijski indeksi,

2. OTC izvedenice uz uvjete iz točke 1. ovoga stavka ispunjavaju uvjete iz članka 155. stavka 1. točke 6. podtočaka b) i c) Zakona.

(2) Ulaganje u financijske izvedenice dozvoljeno je isključivo u svrhu zaštite imovine fonda ili efikasnog upravljanja imovinom i obvezama fonda.

(3) Ulaganje u financijske izvedenice u špekulativne svrhe nije dozvoljeno.

(4) Mirovinskom društvu za račun fonda nije dozvoljeno zauzimati nepokrivene pozicije u financijskim izvedenicama. Kratke pozicije moraju biti pokrivene imovinom fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice. Duge pozicije moraju biti u potpunosti pokrivene imovinom iz članka 155. stavka 1. točke 8. ili instrumentima tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, druga država članica ili država članica OECD-a te Hrvatska narodna banka ili središnja banka druge države članice, odnosno države članice OECD-a.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kratke pozicije ne moraju biti pokrivene imovinom fonda koja u potpunosti odgovara temeljnoj imovini izvedenice, u slučaju da mirovinsko društvo ima uspostavljene i dokumentirane postupke, procedure i modele kojima može dokazati da imovina u fondu predstavlja gotovo savršeni supstitut za temeljnu imovinu izvedenice. Mirovinsko društvo je dokaze o ispunjenju uvjeta iz ovoga stavka dužno dokumentirati i čuvati u rokovima propisanim Zakonom i podzakonskim propisima.

(6) Korištenjem financijskih izvedenica ili drugih instrumenata iz članka 155. stavka 1. koji u sebi imaju ugrađenu izvedenicu, nije dozvoljeno stvoriti izloženost prema temeljnoj imovini kojom se prekoračuju ograničenja ulaganja propisana Zakonom i pravilnicima donesenim na temelju Zakona, kao niti stvoriti negativnu izloženost prema temeljnoj imovini.

(7) Financijske izvedenice iz članka 155. stavka 1. točke 6. Zakona uključuju i financijske instrumente koji zadovoljavaju sljedeće kriterije (kreditne izvedenice):

1. omogućavaju prijenos kreditnog rizika povezanog s temeljnom imovinom iz stavka 1. točke 1. ovoga članka, neovisno o drugim rizicima povezanim s temeljnom imovinom,

2. ne rezultiraju isporukom ili prijenosom imovine, osim one navedene u članku 155. stavku 1. Zakona,

3. u skladu su s kriterijima za OTC izvedenice koji su definirani u članku 155. stavku 1. točki 6. podtočkama b) i c) Zakona,

4. rizici financijskih izvedenica primjereno su obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima fonda,

5. u slučajevima gdje postoji rizik asimetričnosti informacija između mirovinskog društva i druge ugovorne strane prilikom ugovaranja kreditne izvedenice, a koji je rezultat mogućnosti pristupa druge ugovorne strane nejavnim informacijama o izdavatelju temeljne imovine kreditne izvedenice, takvi rizici moraju biti obuhvaćeni mehanizmima unutarnjih kontrola.

(8) Fer vrijednost financijske izvedenice iz članka 155. stavka 1. točke 6. podtočke c) Zakona je vrijednost po kojoj bi financijska izvedenica koja se drži u imovini fonda mogla biti predmet transakcije po tržišnim uvjetima sklopljene između informiranih i nepovezanih strana koje su voljne obaviti transakciju.

(9) Izvedenice čija je temeljna imovina roba ne smatraju se financijskim izvedenicama u smislu Zakona i stavka 1. ovoga članka.

(10) Druge ugovorne strane iz članka 155. stavka 1. točke 6. podtočke b) moraju ispunjavati sljedeće kriterije:

1. sjedište im je u državi članici ili zemljama OECD-a,

2. imaju zadovoljavajuću kreditnu kvalitetu prema interno odabranom modelu procjene kreditne kvalitete,

3. na osnovu analize druge ugovorne strane može se dokazati da podliježe bonitetnom nadzoru nadležnog tijela države iz točke 1. ovoga članka u skladu s pravilima nadzora koja su barem jednako stroga kao ona propisana pravom Europske unije.

(11) Mirovinsko društvo dužno je u izračun valutne usklađenosti imovine fonda iz članka 161. stavka 2. Zakona uključiti i bruto valutnu izloženost prema temeljnoj imovini financijskih izvedenica.

Financijski indeksi kao temeljna imovina financijske izvedenice

Članak 14.

(1) Financijske izvedenice na financijski indeks iz članka 155. stavka 1. točke 6. podtočke a) Zakona su financijske izvedenice na indekse koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

1. dovoljno su diverzificirani na način da su ispunjeni sljedeći kriteriji:

a) indeks je sastavljen na način da kretanje cijena ili trgovinske aktivnosti jedne njegove sastavnice prekomjerno ne utječe na učinak čitavog indeksa,

b) indeks je sastavljen od imovine iz članka 155. stavka 1. točke 1. Zakona, pri čemu maksimalna težina jedne sastavnice indeksa iznosi 20%, u skladu s pravilima kojima je indeks definiran.

2. predstavljaju prikladno mjerilo (benchmark) za tržište na koje se odnose, što znači da ispunjavaju sljedeće kriterije:

a) indeks mjeri djelovanje reprezentativne grupe temeljnih sastavnica na relevantan i prikladan način,

b) indeks se redovno revidira i rebalansira na temelju javno dostupnih kriterija, kako bi se osiguralo da kontinuirano odražava tržište na koje se odnosi,

c) temeljne sastavnice su dovoljno likvidne, što omogućava korisnicima repliciranje indeksa ukoliko je to potrebno.

3. objavljuju se na odgovarajući način, zadovoljavajući sljedeće kriterije:

a) postupak objavljivanja zasniva se na razboritim procedurama za prikupljanje cijena te računanje i objavljivanje vrijednosti indeksa, uključujući procedure za određivanje cijena sastavnica kada tržišne cijene nisu dostupne,

b) bitne informacije o pitanjima kao što su način izračuna indeksa, metodologija za rebalans, izmjene indeksa ili bilo koje operativne poteškoće u pružanju točnih informacija, pružaju se ažurno i na široko dostupan način.

(2) Ako sastav temeljne imovine financijske izvedenice ne zadovoljava kriterije iz stavka 1. ovoga članka, takva se financijska izvedenica, ako zadovoljava kriterije iz članka 13. stavka 1. ovoga pravilnika, smatra financijskom izvedenicom na kombinaciju imovine iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočaka a), b) i c) ovoga pravilnika.

Prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca s ugrađenim izvedenicama

Članak 15.

(1) Prenosivi vrijednosni papiri s ugrađenim izvedenicama iz članka 156. točke 12. Zakona su financijski instrumenti koji zadovoljavaju kriterije iz članka 5. ovoga pravilnika i sadrže komponentu koja zadovoljava sljedeće kriterije:

1. temeljem te komponente, neki ili svi novčani tijekovi koji inače proizlaze iz prenosivog vrijednosnog papira koji je temeljni ugovor, se mogu mijenjati prema određenoj kamatnoj stopi, cijeni financijskog instrumenta, valutnom tečaju, cjenovnom indeksu ili indeksu stopa, kreditnom rejtingu ili kreditnom indeksu, ili nekoj drugoj varijabli, i stoga se kretati na način na koji se kreće samostalna izvedenica,

2. ekonomske karakteristike i rizici te komponente nisu blisko povezani s ekonomskim karakteristikama i rizicima vrijednosnog papira koji je temeljni ugovor,

3. ima značajan učinak na profil rizičnosti i određivanje cijene prenosivog vrijednosnog papira.

(2) Instrumenti tržišta novca koji ispunjavaju kriterije iz članka 6. stavka 1. i članka 7. ovoga pravilnika i koji sadrže komponentu koja ispunjava kriterije iz stavka 1. ovoga članka smatraju se instrumentima tržišta novca s ugrađenim izvedenicama iz članka 156. točke 12. Zakona.

(3) Neće se smatrati da prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ima ugrađenu izvedenicu ako sadrži komponentu koja je ugovorno prenosiva neovisno o prenosivom vrijednosnom papiru ili instrumentu tržišta novca. Takva komponenta smatrat će se zasebnim financijskim instrumentom.

Tehnike i instrumenti koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem i pozajmljivanje

Članak 16.

(1) Tehnike i instrumenti iz članka 157. Zakona koji se koriste u svrhu učinkovitog upravljanja portfeljem fonda ograničeni su na obrnute repo poslove i transakcije kupnje i ponovne prodaje.

(2) Obrnuti repo poslovi i transakcije kupnje i ponovne prodaje iz stavka 1. ovoga članka mogu biti sklopljeni isključivo temeljem pisanog ugovora koji mora sadržavati odredbu kojom se omogućava opoziv ili raskid ugovora na poziv u roku od 15 radnih dana. Rok dospijeća navedenih ugovora ne smije biti duži od 3 mjeseca.

(3) Obrnuti repo poslovi i transakcije kupnje i ponovne prodaje iz stavka 1. ovoga članka moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:

1. ekonomski su prihvatljivi na način da se realiziraju na troškovno učinkovit način,

2. upotrebljavaju se u svrhu stvaranja dodatnog kapitala ili prihoda za fond uz razinu rizika koja je u skladu s profilom rizičnosti, sklonosti prema riziku i sposobnosti nosivosti rizika fonda, kao i pravilima za diverzifikaciju rizika koja su definirana u članku 156. Zakona,

3. njihovi rizici su primjereno obuhvaćeni sustavom upravljanja rizicima fonda.

(4) Obrnuti repo poslovi i transakcije kupnje i ponovne prodaje iz stavka 1. ovoga članka mogu iznositi najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda.

(5) Primljeni kolateral za obrnute repo poslove i transakcije kupnje i ponovne prodaje iz stavka 1. ovoga članka mogu biti samo prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona u koje je fondu dozvoljeno ulagati u skladu s prospektom i/ili statutom fonda i koje mirovinsko društvo ne smije prodati, reinvestirati ili založiti.

(6) Korištenje obrnutih repo poslova i transakcija kupnje i ponovne prodaje iz stavka 1. ovoga članka ne smije biti u suprotnosti s investicijskim ciljevima te načelima i strategijom ulaganja, umanjiti mogućnost postizanja investicijskih ciljeva odnosno rezultirati promjenom profila rizičnosti fonda navedenih u prospektu i/ili statutu fonda.

(7) Kada su kolateral iz članka 159. stavka 2. Zakona vrijednosni papiri, mirovinsko društvo ne smije ih prodati, reinvestirati ili založiti.

(8) Kada su kolateral iz iz članka 159. stavka 2. Zakona novčana sredstva, ista se mogu samo:

1. položiti kao depozit kod kreditnih institucija iz članka 155. stavka 1. točke 5. Zakona,

2. uložiti u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca iz članka 155. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona,

3. uložiti u fondove koji su novčani ili su po svojim karakteristikama slični novčanim fondovima,

4. koristiti u svrhu ispunjenja zahtjeva likvidnosti, nastalima temeljem prestanka članstva u fondu, kako je predviđeno člankom 118. Zakona.

(9) Novčana sredstva primljena kao kolateral i uložena u skladu sa stavkom 8. ovoga članka uzimaju se u obzir prilikom izračuna ograničenja ulaganja iz članaka 156., 158. i 161 Zakona.

Transakcije na OTC tržištu

Članak 17.

(1) Mirovinskom društvu dozvoljene su transakcije kupnje i prodaje financijskih instrumenata za račun imovine fonda na OTC tržištu samo s osobama koje se smatraju profesionalnim ulagateljima u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo može za račun mirovinskog fonda sklapati transakcije sa osobama koje se ne smatraju profesionalnim ulagateljim isključivo kada takvu transakciju nije razumno bilo moguće sklopiti na uređenom tržištu pri čemu je dužno internim aktima propisati situacije, uvjete i okolnosti u kojima je dozvoljeno sklapanje takvih transakcija, te osigurati da se iste obavljaju pod fer uvjetima.

(3) Za svaku transakciju iz stavka 2. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno:

1. obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se ista obavlja,

2. posjedovati dokaze o provođenju iste u skladu sa stavkom 2. ovoga članka,

3. navedenu dokumentaciju čuvati na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Izloženost fonda riziku druge ugovorne strane

Članak 18.

(1) Mirovinsko društvo dužno je izloženost fonda riziku druge ugovorne strane kod transakcija s financijskim izvedenicama kojima se trguje na uređenim tržištima ili kod transakcija s OTC izvedenicama izračunavati kao neto izloženost odnosno izloženost temeljem tržišne vrijednosti financijske izvedenice.

(2) Ograničenje izloženosti prema jednoj osobi iz članka 156. točke 5. Zakona podrazumijeva i ograničenje ukupne izloženosti prema povezanim osobama iz članka 3. točke 29. Zakona.

(3) Ukupna izloženost temeljnoj imovini kroz financijske izvedenice definira se kao ukupni zamišljeni iznos izloženosti.

Transakcije između fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje

Članak 19.

(1) Mirovinsko društvo dužno je internim aktima propisati situacije, uvjete i okolnosti u kojima je dozvoljena prodaja, kupnja ili prijenos imovine, obavljanje drugih transakcija ili uobičajenih poslova na tržištu kapitala između fondova kojima upravlja i/ili između fondova i UCITS fondova kojima upravlja te osigurati da se iste ne obavljaju pod uvjetima koji su različiti od tržišnih ili koji jedan fond i/ili UCITS fond stavljaju u povoljniji položaj u odnosu na drugi.

(2) Za svaku kupnju, prodaju ili prijenos imovine, i transakciju ili uobičajeni posao na tržištu kapitala iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno:

1. obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih se isto obavlja,

2. posjedovati dokaze o provođenju istog po tržišnim uvjetima i osiguranju jednakog položaja za sve fondove i/ili UCITS fondove,

3. navedenu dokumentaciju čuvati na način propisan Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 20.

Mirovinskom društvu nije dozvoljeno ulaganje imovine fonda u udjele UCITS fondova iz članka 155. stavka 1. točke 3. Zakona i/ili udjele ili dionice u otvorenim alternativnim investicijskim fondovima odnosno dionice ili poslovne udjele u zatvorenim alternativnim investicijskim fondovima iz članka 155. stavka 1. točke 4. Zakona kojima upravlja dioničar odnosno vlasnik udjela mirovinskog društva, odnosno bilo koja osoba koja je povezana osoba s prethodno navedenim osobama.

Izjava o načelima ulaganja

Članak 21.

(1) Unutar izjave o načelima ulaganja u dijelu strateške alokacije imovine iz članka 166. stavka 1. točke. 1. Zakona mirovinsko društvo minimalno je dužno navesti:

1. osobe unutar mirovinskog društva odgovorne za donošenje i provedbu investicijskih odluka,

2. postupak donošenja investicijskih odluka,

3. najmanje one podatke o ulaganju i alokaciji imovine fonda sadržane u prospektu fonda.

(2) Izjava o načelima ulaganja iz stavka 166. stavka 1. Zakona u dijelu upravljanja rizicima, dodatno uz sadržaj propisan člankom 166. stavkom 1. točkama 2. do 4. mora sadržavati i sve rizike povezane s ulaganjima i strukturom imovine i obveza fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i stupnja njihova utjecaja na fond i mirovinsko društvo, minimalno na način kako je isto prikazano i u prospektu fonda.

(3) Izjava o načelima ulaganja iz članka 166. stavka 1. Zakona mora biti dostupna članovima fonda na način određen ugovorom iz članka 115. stavka 1. Zakona.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 22.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Do izrade novog prospekta i statuta fonda u rokovima određenim Zakonom, primjenjuju se odredbe postojećeg prospekta i statuta koje uređuju dozvoljena ulaganja te ograničenja i prekoračenja ograničenja ulaganja fonda, ukoliko navedene odredbe nisu u suprotnosti sa Zakonom.

Klasa: 011-02/14-04/87

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.