Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2010

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3., članka 145. i članka 146. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014) i članka 15. stavak 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 109/07, 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih izvještaja i tromjesečnih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Agenciju i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanom tijeku obveznog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond), kontni plan mirovinskog fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Agencije.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i tromjesečne izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine 19/2014; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama mirovinskog fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovog Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanom tijeku,

– Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda,

– Izvještaj o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda,

– Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinac i tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujak, 30. lipanj i 30. rujan tekuće godine.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine i godišnje izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani tehničkom uputom.

(4) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i tromjesečni izvještaji mirovinskog fonda iz Priloga 2. ovog Pravilnika.

(5) Bilješke uz izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovog članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje.

(6) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanom tijeku iz stavka 1. alineja 3. ovog članka za mirovinski fond kojim upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(7) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Agencija može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima mirovinskog fonda.

DRUGI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA

Članak 4.

(1) Drugi izvještaji mirovinskog fonda uz godišnje i tromjesečne izvještaje su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– statistička izvješća.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz stavka 1. ovog članka uz godišnje izvještaje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani u Prilogu 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 3. ovog članka su izvješća o radu mirovinskog fonda čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Agencija.

(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, Agencija ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(5) Izvješća iz stavka 4. ovog članka mirovinsko društvo dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Agencije.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Rok za dostavu tromjesečnih izvještaja mirovinskog fonda za razdoblja tijekom poslovne godine za:

– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujak tekuće godine je 30. travanj tekuće godine,

– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipanj tekuće godine je 31. srpanj tekuće godine,

– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujan tekuće godine je 31. listopad tekuće godine.

(2) Rok za dostavu revidiranih godišnjih izvještaja mirovinskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinac je 30. travanj sljedeće godine.

Članak 6.

Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Agenciji izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. i članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(3) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 1. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je izvještaje iz članka 3. stavka 2. i članka 4. stavka 1. dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

(4) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja izvještaje iz članka 3. stavak 4. ovog Pravilnika dostaviti i u pisanom obliku zajedno s izvješćem ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem.

(5) Mirovinsko društvo dužno je postupiti po članku 148. stavku 3. Zakona u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

OBJAVA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo dužno je objaviti revidirane godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda kojim upravlja na svojim mrežnim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. ovog članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja mirovinskog fonda ako fond posluje kraće od 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 10.

Do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o financijskim izvještajima mirovinskih fondova (»Narodne novine«, broj 137/2012).

Klasa: 011-02/14-04/83

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN MIROVINSKOG FONDA

1 – Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih financijskih instrumenata

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

14 – Potraživanja s osnove predujmova

15 – Potraživanja od mirovinskog društva i depozitara

16 – Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica

18 – Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

2 – Kratkoročne obveze

20 – Obveze s osnove ulaganja u prenosive dužničke i vlasničke vrijednosne papire te instrumente tržišta novca

21 – Obveze s osnove ulaganja u ostale financijske instrumente

22 – Obveze s repo ugovora o prodaji i ponovnoj kupnji te ostalih obveza koje se vrednuju po amortiziranom trošku

23 – Obveze prema mirovinskom društvu

24 – Obveze prema depozitaru

25 – Ostale obveze mirovinskog fonda

26 – Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica

28 – Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze

3 – Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

33 – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

34 – Udjeli AIF-a i usklađenje vrijednosti

35 – Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 – Financijska imovina raspoloživa za prodaju

40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

42 – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

43 – Udjeli AIF-a i usklađenje vrijednosti

5 – Ulaganja koja se drže do dospijeća

50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

6 – Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti

60y – Ostale negativne tečajne razlike (osim po financijskim instrumentima po fer vrijednosti)

61 – Rashodi s osnove odnosa s mirovinskim društvom

62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

64 – Umanjenje imovine

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Rashodi od kamata

69 – Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda

7 – Prihodi

70 – Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)

70x – Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem

70y – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti

71y – Ostale pozitivne tečajne razlike (osim po financijskim instrumentima po fer vrijednosti)

72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

74 – Prihodi od dividendi

75 – Ostali prihodi

79 – Razlika prihoda i rashoda

8 – Zajmovi i potraživanja

80 – Prenosivi vrijednosni papiri koji ne kotiraju na aktivnom tržištu i usklađenje vrijednosti

82 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

83 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

85 – Ostala financijska imovina

9 – Obveze prema izvorima imovine i revalorizacijske rezerve mirovinskog fonda

90 – Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

93 – Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

94 – Dobit/gubitak tekuće financijske godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju

97 – Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija


PRILOG 2. – PRILOG 4.


103 27.08.2014 Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda 103 27.08.2014 Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda