Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2012

Na temelju odredbi članaka 63. stavak 1. točke 2., članka 108. stavka 4., članka 111. stavaka 11., 12. i 13. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I VRIJEDNOSTI OBRAČUNSKE JEDINICE OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se:

a) utvrđivanje neto vrijednosti imovine obveznog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond) i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

b) osnovica za izračun naknade za upravljanje i naknade depozitaru,

c) način i rokovi u kojima depozitar izvještava Agenciju o izračunu neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

d) način i rokovi u kojima mirovinsko društvo izvještava Središnji registar osiguranika o vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda,

e) postupanje mirovinskog društva u slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nije izvršena u propisanom roku.

Utvrđivanje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Članak 2.

(1) Ukupnu imovinu mirovinskog fonda za dan vrednovanja čini zbroj vrijednosti svih vrsta imovine mirovinskog fonda.

(2) Neto vrijednost imovine mirovinskog fonda je vrijednost ukupne imovine umanjena za obveze mirovinskog fonda.

(3) Obveze mirovinskog fonda mogu biti obveze s osnove:

a) ulaganja imovine mirovinskog fonda,

b) dodjeljivanja obračunskih jedinica i promjene članstva u mirovinskom fondu te zatvaranja osobnih računa,

c) naknada za upravljanje mirovinskom društvu,

d) naknada depozitaru te

e) ostalih obveza za nepodmirene troškove sukladno članku 87. stavku 1. točki 3. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, broj 19/2014, dalje: Zakon).

Izračun broja obračunskih jedinica

Članak 3.

(1) Središnji registar osiguranika dužan je prilikom izračuna broja obračunskih jedinica:

a) dodijeliti obračunske jedinice na osobne račune članova mirovinskog fonda s osnove uplaćenih sredstava doprinosa i prenesenih sredstava iz drugih fondova s osnove prijelaza članova drugih mirovinskih fondova u mirovinski fond po vrijednosti obračunske jedinice za dan primljenih sredstava,

b) umanjiti broj obračunskih jedinica na osobnim računima članova mirovinskog fonda za iznos s osnove promjene članstva u mirovinskom fondu u druge mirovinske fondove te postupka zatvaranja osobnih računa (isplate mirovina, smrti člana), izračunatog na temelju vrijednosti obračunske jedinice za zadnji dan članstva.

(2) Mirovinsko društvo i depozitar dužni su za svaki dan vrednovanja uskladiti broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda sa Središnjim registrom osiguranika.

Utvrđivanje vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda

Članak 4.

(1) Prilikom utvrđivanja neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda mirovinsko društvo dužno je:

a) izračunati vrijednost ukupne imovine i ukupnih obveza mirovinskog fonda za dan vrednovanja u skladu s odredbama ovoga Pravilnika,

b) izračunati neto vrijednost imovine mirovinskog fonda na način da se ukupna imovina mirovinskog fonda umanji za ukupne obveze mirovinskog fonda za dan vrednovanja,

c) izračunati vrijednosti obračunske jedinice na način da se neto vrijednost imovine iz točke b) ovoga stavka podijeli s brojem obračunskih jedinica za dan vrednovanja koji je za prethodni radni dan izračunao Središnji registar osiguranika te provede uvećanje, odnosno umanjenje obračunskih jedinica prema izvješću Središnjeg registra osiguranika.

(2) Vrijednost neto imovine i obračunske jedinice mirovinskog fonda izračunava se za svaki dan idućeg radnog dana.

Interne procedure za vrednovanje

Članak 5.

(1) Mirovinsko društvo dužno je izraditi internu proceduru kojom će opisati obveze, uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u procesu vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda.

(2) Internom procedurom iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je najmanje sljedeće:

– osigurati pouzdan, transparentan, sveobuhvatan i odgovarajuće dokumentiran proces vrednovanja,

– obuhvatiti značajne aspekte procesa vrednovanja te postupke i kontrole vrednovanja,

– opisati zaštitne mjere za funkcionalno neovisno provođenje vrednovanja, a koje uključuju mjere za sprječavanje ili ograničavanje bilo koje osobe da ostvaruje neprimjeren utjecaj na proces vrednovanja.

(3) Mirovinsko društvo osigurava da se interna procedura iz stavka 1. ovoga članka dosljedno primjenjuje.

(4) Mirovinsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje preispitati primjerenost interne procedure iz stavka 1. ovoga članka.

Računovodstvene politike

Članak 6.

(1) Načela i osnove za priznavanje, mjerenje te prestanak priznavanja imovine i obveza mirovinskog fonda mirovinsko društvo dužno je propisati računovodstvenim politikama mirovinskog fonda.

(2) Računovodstvene politike iz stavka 1. ovoga članka moraju biti u skladu s odredbama ovoga Pravilnika te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u Službenom listu Europske unije (u daljnjem tekstu: MSFI).

Dokumentiranje procesa vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz članka 10. stavka 5., članka 11. stavka 1., članka 12. stavaka 5., 6. i 8., članka 14. stavaka 4. i 5., članka 16. stavaka 3. i 4. te članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika čuvati najmanje tri godine od dana prestanka svih prava i obveza koje proizlaze iz ulaganja u pojedinu imovinu mirovinskog fonda.

(2) Mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka dostaviti Agenciji na zahtjev.

Priznavanje i mjerenje imovine i obveza mirovinskog fonda

Članak 8.

(1) Priznavanje imovine i obveza fonda provodi se ovisno o vrsti imovine i obveza te provedenoj klasifikaciji u skladu s računovodstvenim politikama mirovinskog fonda.

(2) Financijska imovina i obveze mirovinskog fonda početno se priznaju po fer vrijednosti uvećano, u slučaju financijske imovine ili financijskih obveza koje se ne vode po fer vrijednosti u računu dobiti ili gubitka, za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom financijske imovine ili financijskih obveza. Izuzetak od navedenog su financijska imovina i financijske obveze koje se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, kojima se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u računu dobiti i gubitka.

(3) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine i obveza mirovinskog fonda denominiranih u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja, ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ukoliko valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za euro ili valute uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljeni na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u eurima ili valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja.

Članak 9.

(1) Financijska imovina i financijske obveze priznat će se od datuma kada se počnu primjenjivati ugovoreni uvjeti instrumenta u kojem je mirovinski fond jedna od ugovornih strana.

(2) Kupnja i prodaja financijskih instrumenata priznaje se u imovini mirovinskog fonda na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini mirovinskog fonda prema vrsti i provedenoj klasifikaciji financijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini mirovinskog fonda financijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje financijskog instrumenta.

(3) Prilikom sudjelovanja u javnoj ponudi vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca (inicijalna i sekundarna ponuda, ponuda ograničenom broju ulagatelja i sl.), prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca se inicijalno iskazuju kao potraživanje u iznosu prihvaćene ponude, a nakon njihovog upisa na račun mirovinskog fonda ili pod/skrbnika u središnjem depozitoriju, odnosno u slučaju ulaganja u prenosive vrijednosne papire izdavatelja iz druge države članice ili države članice Organizacije za gospodarsku suradnju i nadzor (dalje: OECD) po primljenoj obavijesti od depozitara, priznaje se u imovini mirovinskog fonda sukladno klasifikacijama financijske imovine iz računovodstvenih politika mirovinskog fonda.

(4) Prenosivi vrijednosni papiri u imovini mirovinskog fonda kod obvezujućih javnih ponuda za otkup vrijednosnih papira vrednuju se od datuma obavijesti depozitara o prihvaćenoj ponudi od strane ponuditelja po cijeni otkupa iz javne ponude.

(5) Promjene nad imovinom i obvezama mirovinskog fonda u poslovnim knjigama mirovinskog fonda evidentiraju se na osnovu urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava.

(6) Potraživanja ili obveze po osnovi kamata i sličnih prava i obveza mirovinskog fonda, iskazuju se u imovini ili obvezama mirovinskog fonda po utvrđivanju imateljevog prava.

(7) Potraživanja za dividende ili udjele u dobiti priznaju se u imovini mirovinskog fonda na prvi dan od kojeg se dionicom trguje bez prava na dividendu (ex dividend date).

(8) Iznimno od stavka 7. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo može priznati potraživanja za dividende ili udjele u dobiti u imovini mirovinskog fonda na dan utvrđivanja imateljevog prava, a temeljem odluke o isplati dividende ili raspodjeli dobiti nadležnog organa trgovačkog društva (npr. glavne skupštine ili skupštine) ili zaprimljene obavijesti od depozitara.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti na aktivnom tržištu

Članak 10.

(1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda.

(2) Fer vrijednost vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda.

(3) Iznimno od stavka 1. ovog članka instrumenti tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska mogu se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije u mirovinskom fondu kojim upravlja isto mirovinsko društvo, odnosno primarne emisije instrumenta tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska s istim rokom dospijeća.

(4) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a na aktivnom tržištu vrednuje se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a ili službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuje imovina i obveze mirovinskog fonda.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, mirovinsko društvo može koristiti i drugu cijenu za vrednovanje prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca ako procijeni da cijena iz stavka 4. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca. U tom je slučaju dužno u pisanom obliku obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih prilikom vrednovanja primjenjuje cijenu različitu od cijene iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka, fer vrijednost instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članica OECD-a može se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije u mirovinskom fondu kojim upravlja isto mirovinsko društvo, odnosno primarne emisije instrumenta tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članice OECD-a s istim rokom dospijeća.

(7) Udjeli UCITS fondova vrednuju se po cijeni udjela pripadnog UCITS fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje ili na službenim financijsko-informacijskim servisima. U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela UCITS fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela UCITS fonda je cijena udjela tog UCITS fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda.

(8) Odredbe iz stavka 7. ovoga članka odnose se na odgovarajući način na udjele u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji su dobili odobrenje za rad u državi članici OECD-a.

(9) Udjeli otvorenog alternativnog investicijskog fonda vrednuju se sukladno stavku 7. ovoga članka.

(10) Dionice zatvorenog alternativnog investicijskog fonda te udjeli ili dionice ETF-a vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koji se odnosi na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire.

(11) Poslovni udjeli zatvorenog alternativnog investicijskog fonda vrednuju se sukladno odredbama članka 14. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Prilikom inicijalnog ulaganja u pojedini financijski instrument mirovinsko društvo dužno je internim aktom definirati na koji način će pojedini financijski instrument u imovini ili obvezama mirovinskog fonda vrednovati. Interni akt mora minimalno sadržavati:

a) primarni izvor cijene za vrednovanje, odnosno primarno tržište na kojem se trguje financijskim instrumentom u koji mirovinski fond ulaže te s kojeg se primjenjuje kotirana cijena za potrebe vrednovanja,

b) sekundarni izvor cijene za vrednovanje, ukoliko postoji i uvjete u kojima će se koristiti cijena iz sekundarnog izvora, u slučaju da ne postoji cijena iz članka 10. stavaka 1., 2., 4., 5. i stavka 10. ovoga Pravilnika na primarnom tržištu iz točke a) ovoga stavka,

c) tehnike vrednovanja koje će koristiti prilikom utvrđivanja fer vrijednosti prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca u slučaju neispunjavanja uvjeta aktivnog tržišta (neaktivno tržište).

(2) Ako za prenosivi vrijednosni papir ili instrument tržišta novca ne postoji aktivno tržište, koje je definirano odredbama članka 13. ovoga Pravilnika, potrebno je primijeniti odredbe članka 14. ovoga Pravilnika.

Izvedenice

Članak 12.

(1) Ulaganja u izvedene financijske instrumente vrednuju se po javno dostupnoj dnevnoj cijeni obračuna (eng. final settlement price) na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a ili službenim financijsko-informacijskim servisima.

(2) Iznimno, izvedeni financijski instrumenti za koje na tržištu nije dostupna cijena iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se po fer vrijednosti za dan vrednovanja na način da se zadnja cijena ponude na kupnju, koja je dostupna na službenom financijsko-informacijskom servisu, primjenjuje za na taj način zauzete duge pozicije, dok se službeno dostupna cijena zadnje ponude za prodaju primjenjuje za na taj način zauzete kratke pozicije.

(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu, koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke.

(4) Mirovinsko društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda propisati vrednovanje OTC izvedenica, ako je statutom mirovinskog fonda predviđeno kako može ulagati u OTC izvedenice.

(5) Prilikom sastavljanja procjene fer vrijednosti OTC izvedenica mirovinsko društvo dužno je osigurati i odgovarajućom dokumentacijom moći potvrditi da se prilikom vrednovanja OTC izvedenica mirovinskog fonda koriste fer vrijednosti koje se ne temelje isključivo na tržišnim cijenama koje kotira druga ugovorna strana u transakcijama na neformalnom tržištu i koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) osnova za fer vrijednost je relevantna tržišna vrijednost preuzeta od odgovarajućeg izvora ili ako takva vrijednost nije dostupna, vrijednost izračunata odgovarajućom tehnikom vrednovanja,

b) potvrda vrednovanja provedena je od:

– treće strane neovisne od druge ugovorne strane OTC izvedenice, redovito i na takav način da mirovinski fond istu može provjeriti ili

– primjerene organizacijske jedinice unutar mirovinskog društva neovisne od djelatnosti upravljanja imovinom mirovinskog fonda.

(6) Mirovinsko društvo dužno je, u smislu stavka 5. ovoga članka te uzimajući u obzir vrstu i složenost OTC izvedenica uspostaviti, provoditi, redovito ažurirati i primjereno dokumentirati mjere i postupke koji osiguravaju primjereno, transparentno i fer vrednovanje ulaganja mirovinskog fonda u OTC izvedenice.

(7) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, mirovinsko društvo može izvedenice iz portfelja mirovinskog fonda, koje su definirane kao instrument zaštite, vrednovati primjenom odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (dalje: MRS 39) u dijelu koji se odnosi na računovodstvo zaštite.

(8) Ako mirovinsko društvo primjenjuje računovodstvo zaštite iz stavka 7. ovoga članka dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o definiranju instrumenata zaštite i zaštićenih stavaka, kao i dokaze o udovoljavanju uvjetima iz MRS-a 39.

Aktivno i neaktivno tržište

Članak 13.

(1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima trgovalo minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za ulaganja u izvedene financijske instrumente iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda propisati jasne kriterije za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta.

(4) Mirovinsko društvo dužno je najmanje jednom tromjesečno, na kraju tromjesečnog razdoblja, koje je definirano računovodstvenim politikama mirovinskog fonda, procijeniti zadovoljavaju li prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca te izvedeni financijski instrumenti uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Mirovinsko društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda propisati jasne kriterije za određivanje transakcija čija cijena ne predstavlja fer vrijednost, odnosno transakcija koje se neće smatrati relevantnima prilikom izračuna broja dana trgovanja iz stavka 1. i 2. ovoga članka, a uzimajući u obzir primjerice volumen trgovanja, broj transakcija, promjenu cijene i sl.

(6) Mirovinsko društvo može u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda, osim kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, propisati kriterije za razgraničenje aktivnog i neaktivnog tržišta, uzimajući u obzir primjerice:

a) volumen trgovanja u odnosu na prosječni volumen u tromjesečnom razdoblju,

b) razliku između zadnje cijene ponude na kupnju i zadnje cijene ponude na prodaju i

c) volumen trgovanja u odnosu na tržišnu kapitalizaciju u tromjesečnom razdoblju.

(7) Mirovinsko društvo dužno je za prenosivi vrijednosni papiri i instrument tržišta novca, koji je u trenutku procjene iz stavka 4. ovoga članka uvršten na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD u razdoblju kraćem od tri mjeseca, proporcionalno razdoblju uvrštenja financijskog instrumenta, na odgovarajući način primijeniti odredbe iz ovoga članka.

Tehnike vrednovanja financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

Članak 14.

(1) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira, instrumenata tržišta novca te ostalih financijskih instrumenata kojima se trguje na neaktivnom tržištu procjenjuje se tehnikama vrednovanja, kojima je cilj procijeniti cijenu po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji među tržišnim sudionicima za datum vrednovanja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na neaktivnom tržištu, mogu se vrednovati po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, s time da je početna vrijednost zadnja poznata fer vrijednost tog vrijednosnog papira iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Mirovinsko društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda odrediti tehnike vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka, a koji uključuju najmanje:

– metode i kriteriji za izbor tehnika vrednovanja,

– pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom primjena tehnika vrednovanja i obrazloženje za njihovo korištenje,

– opis ulaznih podataka te njihove izvore koji će se uzeti u obzir prilikom primjena tehnika vrednovanja.

(4) Mirovinsko društvo dužno je u pisanom obliku, koristeći tehnike vrednovanja, sastaviti procjenu fer vrijednosti prenosivog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca te ostalih financijskih instrumenata, koja sadrži ulazne podatke korištene u izračunu kao i njihove izvore.

(5) Mirovinsko društvo dužno je u procjeni fer vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka obrazložiti i dokumentirati razloge i način odabira pojedine tehnike vrednovanja, a ako koristi više tehnika, način dodjeljivanja pondera za pojedinu tehniku vrednovanja, kao i razloge neuključivanja pojedine tehnike u izračun fer vrijednosti.

(6) Mirovinsko društvo dužno je prilikom izrade procjene fer vrijednosti, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti ulazne podatke s tržišta, koji su javno dostupni i što manje se oslanjati na podatke koji nisu javno dostupni, a specifični su za pojedinog izdavatelja, odnosno moraju uključiti sve čimbenike koje bi sudionici tržišta razmatrali u određivanju fer vrijednosti.

(7) Mirovinsko društvo dužno je po saznanju bitnih informacija vezanih uz vrednovanje financijskih instrumenata, sastaviti procjenu fer vrijednosti, a istu revidirati najmanje na datum sastavljanja tromjesečnih i godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

(8) Mirovinsko društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog fonda opisati postupak revidiranja procjena iz stavka 7. ovoga članka, a uključujući primjerice:

(a) usporedbu realiziranih cijena, u slučaju da je bilo trgovanja, s posljednjom procijenjenom fer vrijednosti,

(b) razmatranje ugleda, dosljednosti i kvalitete izvora vrednovanja;

(c) testiranje sa zastarjelim cijenama i implicitnim parametrima;

(d) usporedbu s cijenama bilo koje povezane imovine ili njihovim zaštitama od rizika;

(e) pregled ulaznih podataka korištenih kod određivanja cijena na temelju modela, a posebno onih prema kojima cijena modela iskazuje znatnu osjetljivost.

(9) Depozitar mirovinskog fonda dužan je provjeriti je li mirovinsko društvo prilikom vrednovanja financijskog instrumenta tehnikama vrednovanja postupalo u skladu sa stavcima 3. i 8. ovoga članka.

(10) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta aktivnog tržišta u smislu članka 13. ovoga Pravilnika, prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca te ostali financijski instrumenti će se početi vrednovati sukladno odredbama iz članka 10. i 12. ovoga Pravilnika.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po amortiziranom trošku

Članak 15.

(1) Financijske obveze i financijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja te ulaganja koja se drže do dospijeća vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja.

(2) U slučaju prodaje dijela imovine mirovinskog fonda koja se drži do dospijeća ili uslijed promjene namjere mirovinskog društva ili promjene sposobnosti da se drži do dospijeća, cjelokupnu imovinu mirovinskog fonda koja se drži do dospijeća treba mjeriti po fer vrijednosti. Od datuma nastanka slučaja djelomične prodaje ili reklasifikacije tijekom naredne dvije poslovne godine niti jedan preostali financijski instrument ne smije se vrednovati na način primjeren financijskoj imovini koja se drži do dospijeća. Izuzetak od navedenog su slučajevi prodaje i reklasifikacije s obilježjima koja opisuje MRS 39.

(3) Repo ugovor o prodaji i ponovnoj kupnji vrednuju se od datuma namire tako da se instrument koji je predmet transakcije u imovini mirovinskog fonda i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obveze za primljena novčana sredstva vrednuju po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.

Umanjenje vrijednosti imovine mirovinskog fonda

Članak 16.

(1) Sva imovina mirovinskog fonda, osim imovine klasificirane kao financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti ili gubitka, podložna je izradi procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti.

(2) Procjena iz stavka 1. ovoga članka mora se izrađivati svaki put kada postoji objektivni dokaz ili okolnosti koje upućuju na potrebu procjene vrijednosti imovine radi umanjenja, a najmanje na datum sastavljanja tromjesečnih i godišnjih izvještaja mirovinskog fonda.

(3) Procjenu iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko društvo je dužno sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom umanjenja imovine te uz nju priložiti svu potrebnu dokumentaciju i podatke na temelju kojih je donesena.

(4) Ako je procjenom iz stavka 1. ovoga članka utvrđeno postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti imovine, mirovinsko društvo dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(5) Procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti i procjena umanjenja vrijednosti imovine iz stavaka 1. i 4. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je izraditi u skladu s MSFI i odredbama ovoga Pravilnika.

(6) Objektivni dokazi umanjenja vrijednosti uključuju i sljedeće vidljive informacije:

a) značajne financijske teškoće izdavatelja ili dužnika, uključujući blokadu računa,

b) značajno pogoršanje financijskih pokazatelja iz odvojenih i/ili konsolidiranih financijskih izvještaja,

c) nepoštivanje ugovora, poput nepodmirenja obveza ili zakašnjenja plaćanja kamate ili glavnice po zajmovima i/ili izdanim vrijednosnim papirima, radi čega dolazi do prolongata plaćanja ili reizdanja vrijednosnih papira u svrhu podmirenja dospjelih obveza po nepodmirenim izdanjima,

d) pokretanje predstečajne nagodbe, otvaranje stečajnog ili likvidacijskog postupka, ili druge financijske reorganizacije i restrukturiranja,

e) nestanak aktivnog tržišta za vrijednosne papire zbog financijskih teškoća izdavatelja ili

f) produžen i kontinuiran pad cijene vrijednosnog papira ili pad cijene više od 40% mjereno u razdoblju od godinu dana u odnosu na datum vrednovanja.

(7) Depozitar mirovinskog fonda dužan je provjeriti je li mirovinsko društvo prilikom procjena iz stavaka 1. i 4. ovoga članka postupalo u skladu sa stavkom 5. ovoga članka i o tome je dužan voditi evidenciju.

Ostala imovina i obveze

Članak 17.

(1) Fer vrijednost valutne spot transakcije za dan vrednovanja, utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog tečaja i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke ili tečaja iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika za dan vrednovanja imovine mirovinskog fonda.

(2) Druge vrste imovine iz članka 125. stavka 1. točke 11. Zakona, u slučaju da njihovo vrednovanje nije propisano ovim Pravilnikom, mirovinsko društvo je dužno vrednovati sukladno svojim računovodstvenim politikama, a sve mjere i postupke korištene za vrednovanje primjereno dokumentirati.

Obračun naknada

Članak 18.

(1) Naknada za upravljanje i naknada depozitaru obračunava se u skladu s učestalosti vrednovanja imovine mirovinskog fonda iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika, na osnovicu koju čini ukupna imovina mirovinskog fonda umanjena za iznos obveza mirovinskog fonda s osnove ulaganja u financijske instrumente, a isplaćuje se jednom mjesečno, drugog radnog dana u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Naknade iz stavka 1. ovoga članka izračunavaju se na utvrđenu osnovicu primjenom propisanih pojedinačnih koeficijenata godišnjih stopa iz članka 63. stavka 1. točke 2. i članka 191. stavka 2. Zakona.

Način i rokovi izvještavanja

Članak 19.

(1) Depozitar je dužan na svaki dan izračuna vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda za dan vrednovanja izvijestiti mirovinsko društvo za čije mirovinske fondove obavlja poslove depozitara o provedenom postupku kontrole izračuna neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda.

(2) Depozitar je obvezan svakog dana vrednovanja, a najkasnije do 14:00 sati istog dana, dostaviti Agenciji izvještaj o vrednovanju neto imovine mirovinskog fonda i izračunu vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda za dan vrednovanja.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka depozitar dostavlja u elektroničkom obliku na način propisan tehničkom uputom Agencije.

(4) U slučaju utvrđivanja nesukladnosti i nedosljednosti u primjeni ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo odnosno depozitar obvezni su na zahtjev Agencije ispraviti vrednovanje neto imovine mirovinskog fonda i dostaviti očitovanje o razlozima i posljedicama odstupanja od načela vrednovanja imovine i obveza mirovinskog fonda, te izvještaj o novom izračunu neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda.

(5) Mirovinsko društvo dužno je svakog dana vrednovanja, a najkasnije do 15.00 sati istog dana, izvijestiti Središnji registar osiguranika i Agenciju o vrijednosti obračunske jedinice za dan vrednovanja koja je prethodno potvrđena od strane depozitara.

(6) U slučaju da izračun i kontrola neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda nisu izvršeni u roku iz stavka 2. ovog članka, mirovinsko društvo dužno je elektronskom poštom obavijestiti Agenciju i Središnji registar osiguranika o razlogu nepoštivanja rokova iz stavka 2. ovog članka uz naznaku procjene u kojem će se vremenskom roku isto izvršiti.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Članak 21.

Do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjuje se Pravilnik o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda (»Narodne novine«, broj 118/07 i 154/11).

Klasa: 011-02/14-04/84

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

103 27.08.2014 Pravilnik o utvrđivanju neto vrijednosti imovine i vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda