Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2014

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 113. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje u tekstu: Zakon), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O NAČINU I ROKU IZRAČUNA ZAJAMČENOG PRINOSA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način i rok izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda.

Referentni prinos

Članak 2.

(1) Referentni prinos utvrđuje Agencija za svaku kategoriju mirovinskih fondova u skladu sa člankom 113. stavkom 2. Zakona.

(2) Prosječni godišnji prinos za razdoblje od prethodne tri kalendarske godine iz članka 113. stavka 2. Zakona, izračunava se za svaku kategoriju mirovinskog fonda prema sljedećoj formuli:

pri čemu je Ptrogodišnji postotna promjena vrijednosti obračunske jedinice na dan 31. 12. određene godine u odnosu na dan 31. 12. tri godine ranije.

Utvrđivanje zajamčenog prinosa

Članak 3.

(1) Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije A za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije A, umanjenog za dvanaest (12) postotnih bodova.

(2) Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije B za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije B, umanjenog za šest (6) postotnih bodova.

(3) Stopa zajamčenog prinosa mirovinskih fondova kategorije C za proteklu kalendarsku godinu utvrđuje se u visini referentnog prinosa za fondove kategorije C, umanjenog za tri (3) postotna boda.

Članak 4.

(1) Agencija u mjesecu siječnju svake godine za prethodnu kalendarsku godinu obavlja izračun zajamčenog prinosa za svaku kategoriju mirovinskih fondova te donosi Odluku o visini zajamčenog prinosa.

(2) Na osnovi Odluke iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se iznos obveze za uplatu razlike od godišnjeg prinosa mirovinskog fonda kroz razdoblje od prethodne tri kalendarske godine do zajamčenog prinosa, koju mirovinsko društvo mora uplatiti mirovinskom fondu kojim upravlja najkasnije 30 dana od dana utvrđivanja obveze za uplatu.

Prijelazne odredbe

Članak 5.

(1) U slučaju osnivanja novog mirovinskog fonda, za razdoblje u kojem od početka njegovog rada do dana za koji se zajamčeni prinos izračunava nisu prošle pune tri kalendarske godine, zajamčeni prinos se ne izračunava.

(2) Iznimno, ako je mirovinski fond osnovan i započeo s radom u skladu s člankom 237. stavcima 2., 3. i 4. Zakona, a od početka njegovog rada nisu prošle pune tri kalendarske godine, u svrhu izračuna prosječnog godišnjeg prinosa iz članka 2. stavka 2. ovog Pravilnika, umjesto podataka koji nedostaju uzimaju se prinosi mirovinskog fonda pod upravljanjem istog mirovinskog društva koji je poslovao sukladno odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 140/05, 71/07, 124/10, 114/11 i 51/13) i postao fond kategorije B u skladu sa člankom 237. stavkom 2. Zakona.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/85

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

103 27.08.2014 Pravilnik o načinu i roku izračuna zajamčenog prinosa obveznog mirovinskog fonda