PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

NN 103/2014 (27.8.2014.), PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2015

Na temelju članka 97. stavka 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14; dalje u tekstu: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vrednovanja imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

Interne procedure za vrednovanje

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izraditi internu proceduru kojom će opisati obveze, uloge i odgovornosti svih strana koje sudjeluju u procesu vrednovanja imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Internom procedurom iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je najmanje sljedeće:

– osigurati pouzdan, transparentan, sveobuhvatan i odgovarajuće dokumentiran proces vrednovanja,

– obuhvatiti značajne aspekte procesa vrednovanja te postupke i kontrole vrednovanja,

– opisati zaštitne mjere za funkcionalno neovisno provođenje vrednovanja, a koje uključuju mjere za sprječavanje ili ograničavanje bilo koje osobe da ostvaruje neprimjeren utjecaj na proces vrednovanja.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je osigurati da se interna procedura iz stavka 1. ovoga članka dosljedno primjenjuje.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je najmanje jednom godišnje preispitati primjerenost interne procedure iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 3.

(1) Prilikom inicijalnog ulaganja, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je internom procedurom definirati na koji način će vrednovati pojedini financijski instrument i ostala ulaganja. Interna procedura mora minimalno sadržavati:

– primarni izvor cijene za vrednovanje, odnosno primarno tržište na kojem se trguje financijskim instrumentom i ostalim ulaganjima u koje mirovinsko osiguravajuće društvo ulaže te s kojeg se primjenjuje kotirana cijena za potrebe vrednovanja,

– sekundarni izvor cijene, ako postoji, i uvjete u kojima će se koristiti cijena iz sekundarnog izvora u slučaju da ne postoji cijena na primarnom tržištu,

– tehnike vrednovanja koje će koristiti prilikom utvrđivanja fer vrijednosti financijskih instrumenata i ostalih ulaganja u slučaju neispunjavanja uvjeta aktivnog tržišta (neaktivno tržište).

(2) Ako za financijske instrumente i ostala ulaganja ne postoji aktivno tržište, potrebno je primijeniti odredbe članka 9. ovoga Pravilnika.

Priznavanje i mjerenje imovine

Članak 4.

(1) Priznavanje imovine mirovinskog osiguravajućeg društva provodi se ovisno o vrsti imovine te provedenoj klasifikaciji u skladu s računovodstvenim politikama mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Financijska imovina mirovinskog osiguravajućeg društva početno se priznaje po fer vrijednosti uvećanoj za transakcijske troškove koji su direktno povezani sa stjecanjem ili isporukom financijske imovine, osim u slučaju financijske imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka kod koje se pri početnom priznavanju ne dodaju transakcijski troškovi, jer se oni po nastanku priznaju u računu dobiti i gubitka.

(3) Nekretnina se početno priznaje po trošku nabave koji uključuje transakcijske troškove, odnosno po kupovnoj cijeni uvećanoj za sve zakonima predviđene povezane direktne troškove stjecanja nekretnine.

(4) Imovina koja je stečena u stranoj valuti i naknadno mjerenje imovine mirovinskog osiguravajućeg društva denominirane u stranoj valuti preračunava se u kunsku protuvrijednost primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke važećeg za dan vrednovanja ili po tečaju koji proizlazi iz ugovornog odnosa vezanog za tu transakciju. Ako valuta u kojoj je imovina denominirana nije uvrštena na tečajnici Hrvatske narodne banke, za preračun se primjenjuju srednji tečajevi za euro ili valutu uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana objavljeni na financijsko-informacijskom servisu. Vrijednosti izražene u eurima ili valuti uz koju je vezana valuta u kojoj je imovina denominirana preračunavaju se u kunsku protuvrijednost po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke važećem za dan vrednovanja.

Članak 5.

(1) Financijska imovina priznaje se od datuma kada se počnu primjenjivati ugovoreni uvjeti instrumenta u kojem je mirovinsko osiguravajuće društvo jedna od ugovornih strana.

(2) Kupnja i prodaja financijskih instrumenata priznaje se u imovini mirovinskog osiguravajućeg društva na datum trgovanja. Zaključena transakcija kupnje priznaje se u imovini mirovinskog osiguravajućeg društva prema vrsti i provedenoj klasifikaciji financijskog instrumenta uz istovremeno formiranje obveze za namiru. Na dan zaključenja transakcije prodaje, u imovini mirovinskog osiguravajućeg društva financijski instrument se prestaje priznavati, a počinje se priznavati potraživanje s osnove prodaje financijskog instrumenta.

(3) Kupnja i prodaja nekretnine računovodstveno se evidentira na datum zaključenja ugovora o kupoprodaji. Vrijednost transakcije prema tržišnim uvjetima je ona vrijednost koja je ostvarena transakcijom između stranaka koje nemaju određen ili poseban odnos, odnosno nisu povezane osobe, a cijena transakcije ne odstupa od karakterističnih na aktivnom tržištu, odnosno koja bitno ne odstupa od procjene ovlaštenog sudskog vještaka.

(4) Ulaganja u poslovne udjele/dionice trgovačkih društava u kojima mirovinsko osiguravajuće društvo ima između 20% i 50% vlasništva, odnosno značajan utjecaj na poslovanje, osim ako ne dokaže suprotno, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 28 Ulaganja u pridružena društva i zajedničke pothvate (dalje: MRS 28), početno se priznaju po trošku stjecanja.

(5) Ulaganja u poslovne udjele/dionice trgovačkih društava u kojima mirovinsko osiguravajuće društvo ima preko 50% vlasništva, odnosno kontrolu u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 27 Odvojeni financijski izvještaji (dalje: MRS 27), početno se priznaju po trošku stjecanja.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, ako mirovinsko osiguravajuće društvo odluči vrednovati ulaganja u pridružena društva i ovisna društva u skladu s točkom 10. podtočkom b. MRS-a 27, tada se navedena ulaganja početno priznaju sukladno odredbama ovoga članka koje se odnose na priznavanje ulaganja u financijsku imovinu.

Aktivno i neaktivno tržište

Članak 6.

(1) Za prenosive vlasničke vrijednosne papire aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se prenosivim vlasničkim vrijednosnim papirom trgovalo minimalno 20 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(2) Za prenosive dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca aktivnim tržištem smatra se tržište na kojem se navedenim instrumentima trgovalo minimalno 15 trgovinskih dana u tromjesečnom razdoblju.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je za ulaganja u izvedene financijske instrumente u računovodstvenim politikama propisati jasne kriterije za razgraničavanje aktivnog i neaktivnog tržišta.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je najmanje jednom tromjesečno, na kraju tromjesečnog razdoblja koje je definirano računovodstvenim politikama, procijeniti ispunjavaju li prenosivi vrijednosni papiri, instrumenti tržišta novca i izvedeni financijski instrumenti uvjete iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u računovodstvenim politikama propisati jasne kriterije za određivanje transakcija čija cijena ne predstavlja fer vrijednost, odnosno transakcija koje se neće smatrati relevantnima prilikom izračuna broja dana trgovanja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, a uzimajući u obzir primjerice volumen trgovanja, broj transakcija, promjenu cijene i sl.

(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo može u računovodstvenim politikama, osim kriterija iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, propisati kriterije za razgraničenje aktivnog i neaktivnog tržišta, uzimajući u obzir primjerice:

– volumen trgovanja u odnosu na prosječni volumen u tromjesečnom razdoblju,

– razliku između zadnje cijene ponude na kupnju i zadnje cijene ponude na prodaju i

– volumen trgovanja u odnosu na tržišnu kapitalizaciju u tromjesečnom razdoblju.

(7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je za prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca koji su u trenutku procjene iz stavka 4. ovoga članka uvršteni na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici Organizacije za gospodarsku suradnju i nadzor (dalje: OECD) u razdoblju kraćem od tri mjeseca, na odgovarajući način primijeniti odredbe ovoga članka proporcionalno razdoblju uvrštenja financijskog instrumenta.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po fer vrijednosti na aktivnom tržištu

Članak 7.

(1) Fer vrijednost prenosivih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu izračunava se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj te prijavljenih OTC transakcija na dan za koji se vrednuje imovina mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, fer vrijednost instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska može se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije, odnosno primarne emisije instrumenta tržišta novca čiji je izdavatelj Republika Hrvatska s istim rokom dospijeća.

(3) Fer vrijednost prenosivih vlasničkih vrijednosnih papira kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na aktivnom tržištu vrednuje se primjenom prosječne cijene trgovanja ponderirane količinom vrijednosnih papira protrgovanih na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u Republici Hrvatskoj na dan za koji se vrednuje imovina mirovinskog osiguravajućeg društva.

(4) Fer vrijednost prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca kojima se trguje u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a na aktivnom tržištu izračunava se primjenom zadnje cijene trgovanja objavljene na uređenom tržištu u smislu odredbi zakona koji uređuje tržište kapitala u drugoj državi članici ili državi članici OECD-a ili službenim financijsko-informacijskim servisima na dan za koji se vrednuje imovina mirovinskog osiguravajućeg društva.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo može koristiti i drugu cijenu za vrednovanje prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca iz stavka 3. ovoga članka ako procijeni da cijena iz stavka 4. ovoga članka ne predstavlja fer vrijednost tih prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca. U tom je slučaju mirovinsko osiguravajuće društvo dužno u pisanom obliku obrazložiti i dokumentirati razloge zbog kojih prilikom vrednovanja primjenjuje cijenu različitu od cijene iz stavka 4. ovoga članka.

(6) Iznimno od stavaka 4. i 5. ovoga članka, fer vrijednost instrumenata tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članica OECD-a može se vrednovati i metodom amortiziranog troška primjenom metode efektivne kamatne stope po prinosu do dospijeća relevantnom do trenutka nove transakcije, odnosno primarne emisije instrumenta tržišta novca čiji je izdavatelj druga država članica ili država članice OECD-a s istim rokom dospijeća.

(7) Udjeli UCITS fondova koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici vrednuju se po cijeni udjela pripadnog UCITS fonda važećoj za dan vrednovanja, a objavljenoj od strane društva za upravljanje ili na službenim financijsko-informacijskim servisima. U slučaju da za dan vrednovanja nije bilo objave ili cijena udjela UCITS fonda nije bila dostupna, fer vrijednost udjela UCITS fonda je cijena udjela tog UCITS fonda od zadnjeg dana vrednovanja za koji je objavljena cijena udjela UCITS fonda.

(8) Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u državi članici OECD-a vrednuju se u skladu sa stavkom 7. ovoga članka.

(9) Udjeli otvorenih alternativnih investicijskih fondova vrednuju se u skladu sa stavcima 7. i 8. ovoga članka.

(10) Dionice zatvorenih alternativnih investicijskih fondova te udjeli ili dionice ETF-ova (engl. Exchange Traded Fund) vrednuju se sukladno odredbama ovoga Pravilnika koje se odnose na vrednovanje ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire.

(11) Poslovni udjeli zatvorenih alternativnih investicijskih fondova vrednuju se sukladno odredbama članka 9. ovoga Pravilnika.

Izvedeni financijski instrumenti

Članak 8.

(1) Ulaganja u izvedene financijske instrumente vrednuju se po javno dostupnoj dnevnoj cijeni obračuna (engl. final settlement price) na uređenim tržištima u smislu odredbi zakona koji uređuju tržište kapitala u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici ili državi članici OECD-a ili na službenim financijsko-informacijskim servisima.

(2) Izvedeni financijski instrumenti za koje na tržištu nije dostupna cijena iz stavka 1. ovoga članka vrednuju se po fer vrijednosti za dan vrednovanja na način da se zadnja cijena ponude za kupnju koja je dostupna na službenom financijsko-informacijskom servisu primjenjuje za na taj način zauzete duge pozicije, dok se službeno dostupna cijena zadnje ponude za prodaju primjenjuje za na taj način zauzete kratke pozicije.

(3) Devizne terminske transakcije dnevno se vrednuju po fer vrijednosti, primjenom referentnih kamatnih stopa (close-out metoda) za određenu valutu koje su dostupne na službenom financijsko-informacijskom servisu te se pritom kao referentni tečaj uzima srednji tečaj Hrvatske narodne banke.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog osiguravajućeg društva propisati vrednovanje izvedenih financijskih instrumenata kojima se trguje izvan uređenih tržišta (dalje: OTC izvedenice), ako mirovinsko osiguravajuće društvo namjerava ulagati u OTC izvedenice.

(5) Prilikom sastavljanja procjene fer vrijednosti OTC izvedenica mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je osigurati i primjereno dokumentirati da se prilikom vrednovanja OTC izvedenica mirovinskog osiguravajućeg društva koriste fer vrijednosti koje se ne temelje isključivo na tržišnim cijenama koje kotira druga ugovorna strana u transakcijama na neformalnom (OTC) tržištu i koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

– osnova za fer vrijednost je relevantna tržišna vrijednost preuzeta od odgovarajućeg izvora ili ako takva vrijednost nije dostupna, vrijednost izračunata odgovarajućom tehnikom vrednovanja,

– potvrdu vrednovanja provela je:

• treća strana neovisna od druge ugovorne strane OTC izvedenice, redovito i na takav način da mirovinsko osiguravajuće društvo istu može provjeriti ili

• primjerena organizacijska jedinica unutar mirovinskog osiguravajućeg društva neovisna od poslova upravljanja imovinom i obvezama mirovinskog osiguravajućeg društva.

(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je, u smislu stavka 5. ovoga članka te uzimajući u obzir vrstu i složenost OTC izvedenica, uspostaviti, provoditi, redovito ažurirati i primjereno dokumentirati mjere i postupke koji osiguravaju primjereno, transparentno i fer vrednovanje ulaganja mirovinskog osiguravajućeg društva u OTC izvedenice.

(7) Iznimno od stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, mirovinsko osiguravajuće društvo može izvedene financijske instrumente koji su definirani kao instrument zaštite vrednovati primjenom odredbi Međunarodnog računovodstvenog standarda 39 – Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje (dalje: MRS 39) u dijelu koji se odnosi na računovodstvo zaštite.

(8) Ako mirovinsko osiguravajuće društvo primjenjuje računovodstvo zaštite iz stavka 7. ovoga članka dužno je u pisanom obliku sastaviti interni akt o definiranju instrumenata zaštite i zaštićenih stavaka, kao i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz MRS-a 39.

Tehnike vrednovanja financijskih instrumenata i ostalih ulaganja koji se vrednuju po fer vrijednosti

Članak 9.

(1) Fer vrijednost financijskih instrumenata te ostalih ulaganja kojima se trguje na neaktivnom tržištu procjenjuje se tehnikama vrednovanja kojima je cilj procijeniti cijenu po kojoj bi imovina bila prodana odnosno obveza prenesena u urednoj transakciji između tržišnih sudionika na dan vrednovanja u skladu s Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja 13 Mjerenje fer vrijednosti.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prenosivi dužnički vrijednosni papiri čiji je izdavatelj Republika Hrvatska i kojima se trguje u Republici Hrvatskoj na neaktivnom tržištu, vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope, s time da je početna vrijednost zadnja poznata fer vrijednost tog vrijednosnog papira iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog osiguravajućeg društva odrediti tehnike vrednovanja iz stavka 1. ovoga članka koje uključuju najmanje:

– metode i kriterije za izbor tehnika vrednovanja,

– pretpostavke koje će se uzeti u obzir prilikom primjene tehnika vrednovanja i obrazloženje za njihovo korištenje,

– opis ulaznih podataka te njihove izvore koji će se uzeti u obzir prilikom primjena tehnika vrednovanja.

(4) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u pisanom obliku, koristeći tehnike vrednovanja, sastaviti procjenu fer vrijednosti financijskih instrumenata te ostalih ulaganja koja sadrži ulazne podatke korištene u izračunu kao i njihove izvore.

(5) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u procjeni fer vrijednosti iz stavka 4. ovoga članka obrazložiti i dokumentirati razloge i način odabira pojedine tehnike vrednovanja, a ako koristi više tehnika, način dodjeljivanja pondera za pojedinu tehniku vrednovanja, kao i razloge neuključivanja pojedine tehnike u izračun fer vrijednosti.

(6) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je prilikom izrade procjene fer vrijednosti, u najvećoj mogućoj mjeri, koristiti ulazne podatke s tržišta koji su javno dostupni i što manje se oslanjati na podatke koji nisu javno dostupni, a specifični su za pojedinog izdavatelja ili predmet procjene, odnosno moraju uključiti sve čimbenike koje bi sudionici tržišta razmatrali u određivanju fer vrijednosti i biti konzistentni s prihvaćenim metodologijama vrednovanja financijskih instrumenata i ostalih ulaganja.

(7) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je po saznanju bitnih informacija vezanih uz vrednovanje financijskih instrumenata i ostalih ulaganja sastaviti procjenu fer vrijednosti financijskih instrumenata i ostalih ulaganja, a procjene revidirati najmanje na datum sastavljanja tromjesečnih i godišnjih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(8) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u računovodstvenim politikama mirovinskog osiguravajućeg društva opisati postupak revidiranja procjena iz stavka 7. ovoga članka, a uključujući primjerice:

– usporedbu realiziranih cijena, u slučaju da je bilo trgovanja, s posljednjom procijenjenom fer vrijednosti,

– razmatranje ugleda, dosljednosti i kvalitete izvora vrednovanja,

– testiranje sa zastarjelim cijenama i implicitnim parametrima,

– usporedbu s cijenama bilo koje imovine sličnih obilježja ili njihovim zaštitama od rizika,

– pregled ulaznih podataka korištenih kod određivanja cijena na temelju modela, a posebno onih prema kojima cijena na temelju modela iskazuje znatnu osjetljivost.

(9) Ponovnim aktiviranjem trgovanja i ispunjenjem uvjeta za vrednovanje na aktivnom tržištu, financijski instrumenti te ostala ulaganja će se početi vrednovati po načelima vrednovanja na aktivnom tržištu.

Financijski instrumenti koji se vrednuju po amortiziranom trošku

Članak 10.

(1) Financijska imovina klasificirana kao zajmovi i potraživanja te ulaganja koja se drže do dospijeća vrednuju se po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope ostvarene prilikom svakog početnog pojedinačnog ulaganja.

(2) U slučaju prodaje dijela imovine mirovinskog osiguravajućeg društva koja se drži do dospijeća ili uslijed promjene namjere mirovinskog osiguravajućeg društva ili promjene sposobnosti da se drži do dospijeća, cjelokupnu imovinu mirovinskog osiguravajućeg društva koja se drži do dospijeća treba mjeriti po fer vrijednosti. Od datuma nastanka slučaja djelomične prodaje ili reklasifikacije tijekom naredne dvije poslovne godine niti jedan preostali financijski instrument ne smije se vrednovati na način primjeren financijskoj imovini koja se drži do dospijeća. Izuzetak od navedenog su slučajevi prodaje i reklasifikacije s obilježjima koja opisuje točka 9. MRS-a 39.

(3) Repo ugovor o prodaji i ponovnoj kupnji vrednuju se od datuma namire tako da se instrument koji je predmet transakcije u imovini mirovinskog osiguravajućeg društva i dalje vrednuje u skladu s pravilima za tu vrstu instrumenta, dok se obveze za primljena novčana sredstva vrednuju po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.

(4) Repo ugovor o kupnji i ponovnoj prodaji i ostali slični ugovori klasificiraju se kao zajmovi i potraživanja te vrednuju od datuma namire dnevnim obračunom kamata sukladnu stavku 1. ovoga članka.

Naknadno mjerenje ulaganja u nekretnine

Članak 11.

(1) Ulaganja u nekretnine se, nakon početnog priznavanja u poslovnim knjigama mirovinskog osiguravajućeg društva mjere u skladu s načelima Međunarodnog računovodstvenog standarda 40 (dalje u tekstu: MRS 40) jednim od sljedeća dva modela:

– modelom fer vrijednosti prema kojem se ulaganje u nekretnine nakon početnog priznavanja mjeri po fer vrijednosti, a promjene fer vrijednosti priznaju se u računu dobiti i gubitka,

– modelom troška nabave koji zahtjeva mjerenje ulaganja u nekretnine nakon početnog priznavanja po amortiziranom trošku.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u računovodstvenim politikama izabrati koji će model iz stavka 1. ovoga članka primjenjivati prilikom naknadnog mjerenja ulaganja u nekretnine i dosljedno ga primjenjivati za sva ulaganja u nekretnine.

(3) Ako je mirovinsko osiguravajuće društvo izabralo model fer vrijednosti dužno je mjeriti sva ulaganja u nekretnine po fer vrijednosti osim u slučajevima opisanim u točki 53. MRS-a 40. Dobit ili gubitak koji nastaje iz promjene fer vrijednosti ulaganja u nekretnine treba se priznati u dobiti ili gubitku u razdoblju u kojem je nastao.

(4) Utvrđivanje fer vrijednosti nekretnine mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je provoditi najmanje jednom godišnje.

(5) Ako fer vrijednost ulaganja u nekretnine (osim ulaganja u nekretnine u izgradnji) nije moguće kontinuirano pouzdano odrediti, ulaganje se mjeri po modelu troška iz Međunarodnog računovodstvenog standarda 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dalje: MRS 16). Nakon početnog priznavanja, subjekt koji odabere model troška treba mjeriti sva svoja ulaganja u nekretnine u skladu sa zahtjevima MRS-a 16 koji se odnose na taj model.

Naknadno mjerenje ulaganja u ovisna društva i pridružena društva

Članak 12.

(1) Ulaganja u poslovne udjele/dionice trgovačkih društava u kojima AIF ima između 20% i 50% vlasništva, odnosno značajan utjecaj na poslovanje u skladu s MRS-om 28 vrednuju se metodom udjela u skladu s MRS-om 28 ili u skladu s točkom 10. podtočkom a. MRS-a 27.

(2) Ulaganja u poslovne udjele/dionice trgovačkih društava u kojima AIF ima preko 50% vlasništva, odnosno kontrolu u skladu s MRS-om 27, vrednuju se metodom troška u skladu s MRS-om 27.

(3) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo može vrednovati ulaganja u pridružena društva i ovisna društva u skladu s točkom 10. podtočkom b. MRS-a 27.

Umanjenje vrijednosti imovine mirovinskog osiguravajućeg društva

Članak 13.

(1) Sva imovina mirovinskog osiguravajućeg društva, osim imovine klasificirane kao financijska imovina po fer vrijednosti u računu dobiti ili gubitka, podložna je izradi procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti.

(2) Procjena iz stavka 1. ovoga članka mora se izrađivati svaki put kada postoji objektivni dokaz ili okolnosti koje upućuju na potrebu procjene vrijednosti imovine radi umanjenja, a najmanje na datum sastavljanja tromjesečnih i godišnjih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(3) Procjenu iz stavka 1. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je sastaviti u pisanom obliku, neovisno o rezultatu procjene za potrebom umanjenja imovine te uz nju priložiti svu potrebnu dokumentaciju i podatke na temelju kojih je donesena.

(4) Ako je procjenom iz stavka 1. ovoga članka utvrđeno postojanje dokaza ili okolnosti koje upućuju na umanjenje vrijednosti imovine, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je u pisanom obliku izraditi procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz koje su vidljivi svi ulazni podaci koji su korišteni u izračunu kao i njihovi izvori.

(5) Procjene o postojanju dokaza ili okolnosti vezanih uz umanjenje vrijednosti i procjenu umanjenja vrijednosti imovine iz stavaka 1. i 4. ovoga članka mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izraditi u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i odredbama ovoga Pravilnika.

Ostala imovina

Članak 14.

(1) Fer vrijednost valutne spot transakcije za dan vrednovanja utvrđuje se izračunom razlike između ugovorenog tečaja i srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke ili tečaja iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika za dan vrednovanja imovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je druge vrste imovine iz članka 92. stavka 1. točke 11. Zakona, u slučaju da njihovo vrednovanje nije propisano ovim Pravilnikom, vrednovati sukladno svojim računovodstvenim politikama, a sve mjere i postupke korištene za vrednovanje primjereno dokumentirati.

Stupanje na snagu

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/71

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.