Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 103/2014 (27.8.2014.), Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2016

Na temelju članka 98. stavka 4. točke 3. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14, dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. kolovoza 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O KONTNOM PLANU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje kontni plan mirovinskog osiguravajućeg društva na način prikazan u Prilogu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Vođenje poslovnih knjiga

Članak 2.

(1) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju te ostale evidencije na način koji omogućuje provjeru posluje li mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu s važećim propisima i standardima struke.

(2) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u svojim poslovnim knjigama koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak propisanom kontnom planu.

(3) Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je voditi evidencije odvojeno za obvezno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana obveznog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana otvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i izravne jednokratne uplate osoba) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona, dobrovoljno mirovinsko osiguranje (individualna kapitalizirana štednja člana zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda) odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 3. Zakona, druge poslove vezane uz poslove mirovinskog osiguranja iz članka. 9. stavka 1. točke 5. Zakona te odvojeno za kapital i ostala sredstva.

Stupanje na snagu

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/73

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 20. kolovoza 2014.

Predsjednik

Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.

PRILOG

KONTNI PLAN MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

RAZRED 0

NEMATERIJALNA IMOVINA, MATERIJALNA IMOVINA I FINANCIJSKA IMOVINA

01

NEMATERIJALNA IMOVINA

02

MATERIJALNA IMOVINA

03

ULAGANJA U PODRUŽNICE, PRIDRUŽENA DRUŠTVA I ZAJEDNIČKE POTHVATE

04

FINANCIJSKA IMOVINA KOJA SE DRŽI DO DOSPIJEĆA

040

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

041

Instrumenti tržišta novca

05

FINANCIJSKA IMOVINA RASPOLOŽIVA ZA PRODAJU

050

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

051

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

052

Udjeli u investicijskim fondovima

06

FINANCIJSKA IMOVINA PO FER VRIJEDNOSTI KROZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

060

Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

061

Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

062

Udjeli u investicijskim fondovima

063

Instrumenti tržišta novca

064

Izvedeni financijski instrumenti

07

ZAJMOVI I POTRAŽIVANJA

070

Depoziti

071

Zajmovi

072

Ostala potraživanja

08

ULAGANJA U NEKRETNINE I USKLAĐENJE VRIJEDNOSTI

RAZRED 1

NOVČANA SREDSTVA I POTRAŽIVANJA

10

NOVČANA SREDSTVA

11

NOVČANI EKVIVALENTI

12

POTRAŽIVANJA IZ REDOVNOG POSLOVANJA

13

POTRAŽIVANJA OD ZAPOSLENIKA

14

POTRAŽIVANJA OD POVEZANIH DRUŠTAVA

15

POTRAŽIVANJA OD DRŽAVNIH JEDINICA I DRUGIH INSTITUCIJA

16

POTRAŽIVANJA S OSNOVE KUPOPRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA

17

POTRAŽIVANJA OD OBVEZNIKA PLAĆANJA DOPRINOSA

18

OSTALA POTRAŽIVANJA

19

PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA

RAZRED 2

OBVEZE I RAZGRANIČENJA

20

FINANCIJSKE OBVEZE

21

OBVEZE S OSNOVE UGOVORA O MIROVINI I PRIMLJENIH UPLATA

22

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

23

OBVEZE PREMA ZAPOSLENICIMA

24

OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA

25

OBVEZE PREMA DRŽAVNIM JEDINICAMA I DRUGIM INSTITUCIJAMA

28

OSTALE OBVEZE

29

ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA

RAZRED 3

ZALIHE MATERIJALA I SITNOG INVENTARA

RAZRED 4

RASHODI

40

RASHODI S OSNOVE ISPLATA IZ MIROVINSKOG OSIGURANJA

41

PROMJENE TEHNIČKIH PRIČUVA

42

MATERIJALNI TROŠKOVI

43

TROŠKOVI USLUGA

44

FINANCIJSKI RASHODI

45

TROŠKOVI PLAĆA, HONORARA I SLIČNIH NAKNADA

46

AMORTIZACIJA MATERIJALNE/NEMATERIJALNE IMOVINE

48

OSTALI TROŠKOVI

49

TROŠKOVI REZERVIRANJA

RAZRED 5

INTERNI OBRAČUN

RAZRED 7

PRIHODI

70

PRIHODI S OSNOVE DOZNAKA MIROVINSKIH DRUŠTAVA, IZRAVNIH JEDNOKRATNIH UPLATA I UPLATA DRUGIH OSOBA

71

PRIHODI OD PROVIZIJA I NAKNADA

72

FINANCIJSKI PRIHODI – PRIHODI OD ULAGANJA

78

OSTALI PRIHODI

79

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

RAZRED 8

REZULTAT POSLOVANJA

80

DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA

81

POREZ NA DOBIT

82

DOBIT ILI GUBITAK POSLIJE OPOREZIVANJA

83

RASPORED DOBITI FINANCIJSKE GODINE

RAZRED 9

KAPITAL I PRIČUVE

90

UPISANI KAPITAL

91

PREMIJA NA EMITIRANE DIONICE

92

REVALORIZACIJSKE REZERVE

93

ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK

94

DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆE GODINE

95

REZERVE (zakonske, statutarne, ostale)

96

NEOSIGURATELJNA REZERVIRANJA

97

TEHNIČKE PRIČUVE

99

IZVANBILANČNI ZAPISI