Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2024

Na temelju članka 10. stavka 4. Uredbe o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (»Narodne novine«, broj 69/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela

ODLUKU

O VISINI JEDINIČNE NAKNADE NA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA ZA OPERATERE POSTROJENJA ISKLJUČENIH IZ SUSTAVA TRGOVANJA EMISIJSKIM JEDINICAMA ZA 2013. GODINU

I.

Utvrđuje se iznos jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2013. godinu.

II.

Ovom se Odlukom detaljnije razrađuje primjena članka 1. stavka 28. Direktive 2009/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ u svrhu poboljšanja i proširenja sustava Zajednice za trgovanje emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (Tekst značajan za EGP) (SL L 140, 5. 6. 2009.).

III.

Iznos jedinične naknade iz točke I. ove Odluke je 32,78 kn/t CO2, a određena je u skladu s prosječnom tržišnom cijenom emisijskih jedinica u 2013. godini.

IV.

Operateri postrojenja iz točke I. ove Odluke uplaćuju financijska sredstva u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/331

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 28. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.