Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2014. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2026

Na temelju članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 i 94/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. kolovoza 2014. godine donijela

ODLUKU

O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU RUJAN – PROSINAC 2014. GODINE

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i način sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan – prosinac 2014. godine.

Ukoliko učenik ima mogućnost korištenja prijevoza vlakom i autobusom, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je:

– adresa u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika udaljena do 2 km od željezničke postaje,

– vozni red prilagođen održavanju nastave.

II.

Učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske, ostvaruju pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ukoliko:

– kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak),

– udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja,

– kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 75% cijene takve karte,

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 75% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

Pod javnim prijevozom učenika iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se javni linijski prijevoz u cestovnom prometu (autobus) i javni prijevoz u željezničkom prometu (vlak).

Iznimno od stavka 4. ove točke, osnivači srednjih škola mogu organizirati posebni linijski prijevoz ukoliko zahtjev za sufinanciranje na mjesečnoj razini ne prelazi iznos zahtjeva za sufinanciranje troškova prijevoza za svibanj 2014. godine.

Pod međumjesnim javnim prijevozom iz stavka 1. ove točke podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Mjestom iz stavka 6. ove točke smatra se naselje sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/2006, 125/2006, 16/2007, 95/2008, 46/2010, 145/2010, 37/2013, 44/2013 i 45/2013).

III.

Ukoliko je cijena karte za autobus iz točke II. ove Odluke veća od:

– 450 kuna za relaciju manju ili jednaku od 10 km, sufinancira se 75% od 450 kuna,

– 650 kuna za relaciju veću od 10 km, a manju ili jednaku od 20 km, sufinancira se 75% od 650 kuna,

– 800 kuna za relaciju veću od 20 km, a manju ili jednaku od 30 km, sufinancira se 75% od 800 kuna,

– 950 kuna za relaciju veću od 30 km, a manju ili jednaku od 40 km, sufinancira se 75% od 950 kuna,

– 1.100 kuna za relaciju veću od 40 km, a manju ili jednaku od 50 km, sufinancira se 75% od 1.100 kuna,

– 1.300 kuna za relaciju veću od 50 km, sufinancira se 75% od 1.300 kuna.

IV.

Iznimno od točaka II. i III. ove Odluke učenici koji su u školskoj godini 2014./2015. upisali i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ostvaruju pravo na financiranje 100% cijene mjesečne učeničke karte mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza ukoliko su:

– članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,

– članovi kućanstva s područja oštećenih ili uništenih poplavom na području Vukovarsko-srijemske županije (općine Gunja, Drenovci i naselje Strošinci u Općini Vrbanja).

Pravo financiranja troškova mjesnog i međumjesnog javnog prijevoza prema kriterijima iz stavka 1. ove točke ne ostvaruje učenik:

– koji je smješten u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu njegova školovanja,

– kojemu se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dr.).

Ukoliko je cijena mjesečne učeničke karte za autobus veća od:

– karte koju za mjesec plaćaju radnici, sufinancira se 100% cijene takve karte,

– ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu, sufinancira se 100% ukupnog iznosa pojedinačnih dnevnih karata za dane pohađanja nastave u mjesecu.

V.

Jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji srednju školu pohađaju na njihovom području.

U mjesecu kada se nastava, sukladno Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2014./2015., klase: 602-03/14-06/00064, urbroja: 533-25-14-0001, od 28. veljače 2014. godine, održava dio mjeseca, sufinancirat će se, odnosno financirati mjesečna odnosno pojedinačne karte za dane pohađanja nastave u mjesecu uzimajući u obzir najpovoljniji iznos.

VI.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta mjesečno osigurava sredstva za troškove prijevoza učenika na temelju zahtjeva jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba, odnosno osnivača srednjoškolskih ustanova, koji se podnose do 20-og u mjesecu.

Zahtjevi iz stavka 1. ove točke obvezno sadrže fakture prijevoznika s popisom učenika iz točaka II. i IV. ove Odluke koji su iskoristili pravo na sufinanciranje, odnosno financiranje.

Iznimno, radi osiguranja namjenskog korištenja sredstava ostvarenih za sufinanciranje, odnosno financiranje troškova javnog prijevoza, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta može sredstva doznačiti izravno prijevoznicima.

VII.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/318

Urbroj: 50301-04/04-14-2

Zagreb, 28. kolovoza 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.