Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2030

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV SLAVONIJA ZA ENERGETSKI SUBJEKT BROD-PLIN d.o.o., TOME SKALICE 4, SLAVONSKI BROD

I.

Tarifne stavke za distribuciju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnom toplinskom sustavu Slavonija za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod iznose kako slijedi:

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0500

5,20

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,0500

5,20

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o promjeni visine tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom energetskog subjekta Brod-plin d.o.o., klasa: 021-01/10-01/129, urbroj: 2178/01-07-11-17, donesena od Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda 21. rujna 2011.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/68

Urbroj: 371-01/14-05

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralni toplinski sustav Slavonija, za energetski subjekt Brod-plin d.o.o., Tome Skalice 4, Slavonski Brod