Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2032

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA DISTRIBUCIJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE BOROVO NASELJE I OLAJNICA ZA ENERGETSKI SUBJEKT TEHNOSTAN d.o.o., DR. FRANJE TUĐMANA 23, VUKOVAR

I.

Tarifne stavke za distribuciju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Borovo Naselje

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0470

5,00

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,0470

5,00

Centralni toplinski sustav Olajnica

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,0470

5,00

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,0470

5,00

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, klasa: 363-01/11-01/99, urbroj: 2196/01-01-11-9, donesena od Gradskog vijeća Grada Vukovara 19. prosinca 2011.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/64

Urbroj: 371-01/14-06

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Borovo Naselje i Olajnica za energetski subjekt Tehnostan d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 23, Vukovar