Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2033

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNE TOPLINSKE SUSTAVE GORNJA VEŽICA, VOJAK I KRNJEVO ZA ENERGETSKI SUBJEKT ENERGO d.o.o., DOLAC 14/I, RIJEKA

I.

Tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnim toplinskim sustavima Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14/I, Rijeka iznose kako slijedi:

Centralni toplinski sustav Gornja Vežica

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,3650

9,50

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,3650

9,50

Centralni toplinski sustav Vojak

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,4100

11,00

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,4100

11,00

Centralni toplinski sustav Krnjevo

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,3650

11,00

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,3650

11,00

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, klasa: 021-05/11-01/219, urbroj: 2170-01-16-00-11-4, donesena od Gradskog vijeća Grada Rijeke 21. prosinca 2011.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/70

Urbroj: 371-01/14-02

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka