Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

NN 105/2014 (29.8.2014.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2035

Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12 i 14/14), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 19. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. kolovoza 2014. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PROIZVODNJU TOPLINSKE ENERGIJE ZA CENTRALNI TOPLINSKI SUSTAV KARLOVAC ZA ENERGETSKI SUBJEKT GRADSKA TOPLANA d.o.o., TINA UJEVIĆA 7, KARLOVAC

I.

Tarifne stavke za proizvodnju toplinske energije prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (»Narodne novine«, broj 56/14) u centralnom toplinskom sustavu Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac iznose kako slijedi:

TARIFNE GRUPE
(Tg)

TARIFNI MODELI
(TM)

TARIFNE STAVKE
(Ts)

Energija

Snaga

(kn/kWh)

(kn/kW)

Tg 1 – Kućanstva

TM1

Vrela/topla voda

0,3340

11,60

Tg 2 – Industrija i poslovni potrošači

TM2

Vrela/topla voda

0,4510

12,60

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac, u gradu Karlovcu (»Narodne novine«, broj 57/13).

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014.

Klasa: 307-01/14-01/73

Urbroj: 371-01/14-03

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

105 29.08.2014 Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralni toplinski sustav Karlovac, za energetski subjekt Gradska toplana d.o.o., Tina Ujevića 7, Karlovac