Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza

NN 95/2014 (1.8.2014.), Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA

1920

Na temelju članka 50. stavak 2. Zakona o zadrugama (»Narodne novine«, broj 34/2011, 125/2013 i 76/2014) ministar poduzetništva i obrta donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI ZADRUGA I ZADRUŽNIH SAVEZA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se obrasci i način vođenja evidencije zadruga i zadružnih saveza kao središnje baze podataka zadruga i zadružnih saveza.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 2.

Evidencija zadruga i zadružnih saveza se sastoji od evidencijskih listova zadruga i zadružnih saveza te prateće dokumentacije.

Članak 3.

(1) Evidencijski list se vodi u elektroničkom obliku kroz računalni program za vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza te u pisanom obliku u registarskim ulošcima.

(2) Evidencija se vodi odvojeno za zadruge i zadružne saveze.

(3) Obrazac Evidencijskog lista za zadruge (Obrazac EZ) sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 1.

(4) Obrazac Evidencijskog lista za zadružne saveze (Obrazac EZS) sastavni je dio ovog Pravilnika kao Prilog 2.

Članak 4.

Prateću dokumentaciju iz članka 2. ovog Pravilnika čine:

– preslika rješenja o upisu u sudski registar i svaka daljnja izmjena u sudskom registru,

– obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema važećoj Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.

Članak 5.

(1) Zadruge i zadružni savezi odgovorni su za istinitost i vjerodostojnost podataka dostavljenih u evidencijskim listovima iz članka 3. ovog Pravilnika.

(2) Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo odgovoran je za ažurnost i usuglašenost podataka u bazi podataka i registarskom ulošku temeljem dostavljenih evidencijskih listova zadruga i zadružnih saveza te prateće dokumentacije.

III. MJERE ZAŠTITE, KORIŠTENJE PODATAKA TE NAČIN DOSTAVE PODATAKA

Članak 6.

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo dužan je osigurati automatiziranu pohranu izvoza aktualnog stanja podataka iz baze podataka najmanje jednom tjedno, na način da se svaki novi tjedni izvoz dodaje u mapu koja sadrži prethodne izvoze podataka, dok je najmanje jednom mjesečno potrebno tako nastale izvoze kopirati i kopiju dislocirati na udaljenu sigurnu lokaciju.

Članak 7.

Pristup podacima u bazi podataka Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo dopušten je isključivo osobama ovlaštenim od strane Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo.

Članak 8.

Izvod iz Evidencije zadruga i zadružnih saveza je javno dostupan na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo.

Članak 9.

(1) Zadruge i zadružni savezi dužni su dostaviti Hrvatskom centru za zadružno poduzetništvo ažuriran evidencijski list iz članka 3. ovog Pravilnika te prateću dokumentaciju iz članka 4. ovog Pravilnika u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno u roku od 15 dana od osnivanja ili nastanka promjena.

(2) Evidencijski list mora biti u cijelosti ispunjen, potpisan od strane odgovorne osobe zadruge ili zadružnog saveza te ovjeren pečatom zadruge ili zadružnog saveza.

(3) Evidencijski list te prateća dokumentacija može se dostaviti na jedan od slijedećih načina:

– poštom

– telefaksom

– elektroničkim putem

– osobno.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo dužan je uskladiti program za računalno vođenje evidencije zadruga i zadružnih saveza s odredbama ovog Pravilnika u roku od mjesec dana od dana njegovog stupanja na snagu.

(2) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji zadruga, zadružnih saveza i ostalih članova Hrvatskog saveza zadruga (»Narodne novine«, broj 56/2012).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/89
Urbroj: 516-04-01-01-01/1-14-1
Zagreb, 22. srpnja 2014.

Ministar poduzetništva i obrta
Gordan Maras, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 2.


95 01.08.2014 Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza 95 01.08.2014 Pravilnik o evidenciji zadruga i zadružnih saveza