Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

NN 95/2014 (1.8.2014.), Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

95 01.08.2014 Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1921

Na temelju članka 51. stavka 7. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11., 22/13., 54/13. i 148/13.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PROJEKTIRANJE I IZGRADNJU PRIKLJUČAKA I PRILAZA NA JAVNU CESTU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni uvjeti za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu.

Članak 2.

Priključak i prilaz na javnu cestu je spoj javne ceste i svih površina s kojih se vozila izravno uključuju u promet na javnu cestu (u daljnjem tekstu: spoj na javnu cestu).

Članak 3.

Spoj na javnu cestu u fazi projektiranja, rekonstruiranja (prilagođavanja) i građenja u prostornom smislu čine (skica 1):

– dio javne ceste omeđen granicama (P1 i P2) u kojima se mijenja normalni poprečni presjek javne ceste,

– dio spoja od ruba javne ceste do granice promjene normalnog poprečnog profila spoja (P3),

– svi pripadajući dijelovi javne ceste i spoja koji su u funkciji pouzdanosti i stabilnosti javne ceste te sigurnosti prometa na njoj, a koji su posljedica izgradnje spoja (zidovi, sustav odvodnje, prometna signalizacija, oprema, uređaji i dr.).

Skica 1.

Članak 4.

Spojevi na javnu cestu, ovisno o njihovoj namjeni i prostorno oblikovnim značajkama, razvrstavaju se u jednu od sljedećih skupina (skica 2):

– prilaz je spoj u funkciji kolnog pristupa pojedinačnih korisnika, do zemljišta ili do zgrada pokraj ceste koji ne zahtijeva promjenu u postojećoj prometnoj signalizaciji na javnoj cesti,

– poprečni priključak je spoj koji korisnici koriste pod jednakim uvjetima (šljunčare, kamenolomi, kupališta, kampovi, hoteli, stambene zgrade i blokovi, tvornice i sl.),

– uzdužni priključak je spoj površine uz objekte pokraj javne ceste radi čije djelatnosti dolazi do zadržavanja vozila (benzinska pumpa, motel, restoran, informativni punkt i sl.).

Skica 2.

II. UVJETI LOKACIJE

Članak 5.

(1) Spoj na javnu cestu može se izgraditi na onim lokacijama gdje je osigurana dovoljna preglednost.

(2) Preglednost se određuje prema priznatom tehničkom pravilu.

(3) Iznimno, za prilaze iz članka 4. ovoga Pravilnika preglednost se može ostvariti i posredno odgovarajućim mjerama (ogledalo i dr.).

(4) Ograničenje brzine na javnoj cesti u svrhu osiguranja dovoljne preglednosti nije dozvoljeno.

Članak 6.

Prilaz iz članka 4. ovoga Pravilnika gradi se samo na javnu cestu namijenjenu za mješoviti promet.

Članak 7.

Lokacija prilaza u naselju odobrava se u skladu sa stanjem izgrađenih prilaza i postojećih prometnih uvjeta javne ceste.

Članak 8.

(1) Kod izbora lokacije za izgradnju priključka iz članka 4. ovoga Pravilnika, u pravilu, isključuju se lokacije:

– u usjecima ili u neposrednoj blizini tunela i dugih mostova,

– na lokaciji gdje je predviđena izgradnja sadržaja u funkciji ceste,

– u blizini zona izgrađenih raskrižja i priključaka na javnu cestu.

(2) U zonu raskrižja iz stavka 1. podstavka 3. ovoga članka ulazi sva prometna signalizacija koja je u funkciji tog raskrižja i/ili priključka.

Članak 9.

Ukoliko na određenoj dionici javne ceste postoji potreba za izgradnjom više spojeva na javnu cestu s malim međusobnim razmakom, u pravilu, treba izgraditi jedan zajednički spoj.

Članak 10.

Iznimno od članka 8. stavka 1. podstavka 3. ovoga Pravilnika priključak se može graditi i kao jedinstveni dio postojećeg raskrižja na javnoj cesti, uz uvjete propisane u članku 5. stavku 1. i članku 19. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Priključci na cestama namijenjenim prometu motornih vozila, na cestama s po dvije vozne trake za svaki smjer prometa, na cestama s odvojenim kolnicima, te cestama s PGDP većim od 7000 vozila, izvode se samo za jedan smjer prometa javne ceste, odnosno u drugoj razini.

III. PROJEKTI

Članak 12.

(1) Za svaki spoj na javnu cestu, koji se želi izgraditi, mora se izraditi odgovarajući glavni projekt u skladu s pravilnikom kojim je propisan sadržaj i opremanje projekata građevina donesenim temeljem posebnog zakona (u daljnjem tekstu: Projekt), a kojem prethodi izrada prometnog elaborata.

(2) U projektnoj razradi primjenjuje se princip funkcionalnosti svih elemenata i detalja.

Članak 13.

Osim sadržaja propisanog posebnim propisom kojim je propisan sadržaj i opremanje projekata građevina, projekt iz članka 12. stavka 1. ovog pravilnika u grafičkom djelu mora sadržavati i sljedeće priloge:

1. preglednu kartu u mjerilu 1:25 000 s označenom lokacijom spoja,

2. uzdužni presjek javne ceste u mjerilu 1:1000/100,

3. odgovarajuću situaciju iz projekta građevine koja se priključuje na javnu cestu, a na kojoj su prikazane sve interne prometnice potrebne za uporabu građevine koja se priključuje (npr. parkirališta, vatrogasni putovi i sl.),

4. poprečne presjeke javne ceste na mjestu prilaza u mjerilu 1:100,

5. nacrte odvodnje, spoja trupa i drugo što je potrebno da bi se riješio spoj na javnu cestu.

IV. OBLIKOVANJE I PROMETNO DIMENZIONIRANJE

Članak 14.

Najmanja širina prilaza na najužem dijelu jednaka je širini prometnog traka na javnoj cesti.

Članak 15.

(1) Rubni trak kolničke konstrukcije spoja na javnu cestu mora biti iste širine kao što je rubni trak kolnika na javnoj cesti.

(2) Spoj rubnog traka kolnika javne ceste i rubnih traka spoja na javnu cestu, mora se izvesti u horizontalnoj krivini sa radijusom 3 m.

Članak 16.

Oblikovanje i prometno dimenzioniranje priključaka izvodi se prema priznatom tehničkom pravilu.

Članak 17.

Uzdužni presjek i vertikalno zaobljenje spoja s javnom cestom izvodi se u skladu s priznatim tehničkim pravilom.

V. UTVRĐIVANJE UVJETA PRIKLJUČENJA I GRAĐENJA

Članak 18.

(1) Uvjete za priključak i prilaz na javnu cestu, utvrđuje pravna osoba koja upravlja javnim cestama (u daljnjem tekstu: Upravitelj).

(2) Nakon izdanih uvjeta Upravitelja izrade i potvrde glavnog projekta te ishođenja građevinske dozvole, građenje spoja na javnu cestu uz suglasnost Upravitelja može započeti.

(3) U slučaju građenja građevine koja zahtijevaju veći odvoz, odnosno dovoz materijala, građenje može započeti po dovršenju izgradnje spoja.

Članak 19.

Izgradnjom spoja na javnu cestu ne smije se narušiti stabilnost javne ceste, ugroziti sigurnost odvijanja prometa na javnoj cesti, niti negativno utjecati na ekološko stanje područja.

Članak 20.

(1) Vrsta kolničkog zastora spoja na javnu cestu mora biti ista kao i na javnoj cesti u dovoljnoj duljini da se na javnu cestu ne nanosi blato, zemlja i drugi materijal.

(2) Duljinu spoja iz stavka 1. ovoga članka određuje stručna osoba nadležnog Upravitelja, ovisno o karakteristikama terena na kojem se spoj gradi (blato, zemlja, kamen i dr.), a iznosi najmanje 5 metara.

Članak 21.

Spoj na javnu cestu mora biti izgrađen na način da se ne naruši postojeći režim odvodnje površinskih, procijeđenih i podzemnih voda na javnoj cesti.

Članak 22.

(1) Nadzor nad izvođenjem spoja provodi stručna osoba Upravitelja.

(2) Izgrađeni spoj na javnu cestu može se koristiti nakon provedenog postupka nadležnog upravnog tijela u skladu s posebnim propisom i nadležnog Upravitelja.

Članak 23.

Troškovi nastali od izdavanja uvjeta i suglasnosti, postavljanja potrebnih prometnih znakova, signalizacije i opreme, troškova izgradnje, te eventualnih troškova sanacije štete nastale kao posljedica izgradnje, snosi podnositelj zahtjeva.

VI. IZGRAĐENI SPOJ I ODRŽAVANJE

Članak 24.

Na dijelu izgrađenog spoja, linija zemljišnog pojasa ceste prilagođava se novim poprečnim profilima sukladno članku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 25.

(1) Priključak izgrađen prema uvjetima iz ovog Pravilnika postaje sastavni dio javne ceste i prelazi na upravljanje pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom na koju se spoj izvodi.

(2) Korisnik priključka je dužan darovnim ugovorom zemljište na kojem je izgrađen priključak prenijeti na Republiku Hrvatsku.

Članak 26.

(1) Održavanje izgrađenog priključka i prilaza u granicama zemljišnog pojasa koji čini javnu cestu, obveza je pravne osobe koja upravlja javnom cestom.

(2) Održavanje izgrađenog priključka i prilaza izvan zemljišnog pojasa iz prethodnog stavka, obveza je korisnika istog u skladu s naputcima stručne osobe u pravnoj osobi koja upravlja javnom cestom.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

U slučaju:

– prenamjene objekta radi kojeg je izgrađen priključak/prilaz,

– promjene uvjeta odvijanja prometa na javnoj cesti (podizanja razine usluge i dr.) i

– promjene urbanističkih planova,

korisnik prilaza/priključka je dužan prilagoditi isti novom režimu prometa prema ovom Pravilniku bez naknade.

Članak 28.

Vlasnici površina uz objekte pokraj javne ceste radi kojih dolazi do zadržavanja vozila, dužni su prilagoditi postojeće stanje ovom Pravilniku u roku od šest mjeseci do dvije godine, po ocjeni nadležnog upravitelja javne ceste.

Detaljnije tehničke naputke za izgradnju prilaza/priključka donose Hrvatske ceste d.o.o. uz prethodnu suglasnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu (»Narodne novine«, broj 119/07.).

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/57
Urbroj: 530-08-1-14-7
Zagreb, 24. srpnja 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.