Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

NN 97/2014 (6.8.2014.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

1935

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 157/13), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

Članak 1.

U Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 44/14) u članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U očevidnik se kao osoba s invaliditetom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka upisuje osoba koja ima utvrđeno najmanje:

– 60% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja donjeg ekstremiteta,

– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka odnosno funkcionalnog poremećaja gornjeg ekstremiteta,

– 70% tjelesnog oštećenja radi gubitka sluha,

– 80% jednog tjelesnog oštećenja bilo koje druge vrste,

– 90% ukupnog tjelesnog oštećenja, u slučaju više različitih tjelesnih oštećenja, s time da najmanje jedno tjelesno oštećenje koje se zbraja iznosi 60% oštećenja donjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja gornjeg ekstremiteta ili 70% oštećenja bilo koje druge vrste.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/86

Urbroj: 524-04-01-01/1-14-4

Zagreb, 28. srpnja 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.