Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

NN 97/2014 (6.8.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

1939

Na temelju članka 275. stavak 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13) ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (»Narodne novine«, broj 80/13) u članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije vozila.«

Članak 2.

U članku 6. iza definicije pojma »višestupanjska homologacija« dodaje se definicija pojma »tehnička specifikacija vozila« koji glasi:

»Tehnička specifikacija vozila je dokument kojim Zavod odnosno pravna osoba koju ovlasti Zavod, potvrđuje kojim EU direktivama i uredbama odnosno UNECE pravilnicima je udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje, a sadrži i tehničke podatke o vozilu.«

Članak 3.

U članku 31. u točkama 1. i 2.1. iza riječi: »potvrda proizvođača« dodaju se riječi:

»/tehnička specifikacija vozila;«

Članak 4.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»U slučaju da u Republici Hrvatskoj ne postoji ovlašteni dobavljač koji može izdati potvrdu proizvođača za određeni tip / varijantu / izvedbu vozila, zahtjev za izdavanje tehničke specifikacije vozila podnosi se Zavodu odnosno pravnoj osobi koju ovlasti Zavod.

Uz zahtjev potrebno je dostaviti:

– kopiju prometnih dokumenata vozila;

– upravnu pristojbu (20 kuna).«

Članak 5.

Članak 49. mijenja se i glasi:

»Naknada za izdavanje »Potvrde proizvođača« odnosno »Tehničke specifikacije vozila« iznosi 240,00 kuna.

U iznos naknade nije uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/12

Urbroj: 558-04-01/1-14-3

Zagreb, 28. srpnja 2014.

Zamjenik ravnatelja

mr. sc. Božidar Ljubić, dipl. ing., v. r.