Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

NN 98/2014 (8.8.2014.), Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1948

Na temelju odredbi članka 11. stavka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća 25. srpnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O DODATNIM DJELATNOSTIMA INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA

Članak 1.

Općenito

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuju uvjeti koje investicijska društva trebaju ispuniti kako bi dobila odobrenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za obavljanje dodatnih djelatnosti iz članka 3. ovog Pravilnika, sadržaj zahtjeva te dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev.

Članak 2.

Definicije

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala,

3. Investicijsko društvo je investicijsko društvo kako je definirano Zakonom,

4. Investicijski fondovi su UCITS fondovi kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom odnosno otvoreni i zatvoreni alternativni investicijski fondovi kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i upravljanja alternativnim investicijskim fondovima,

5. Udjeli u investicijskim fondovima su udjeli UCITS fonda kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i rada otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom odnosno su udjeli u otvorenom alternativnom investicijskom fondu, odnosno dionice ili poslovni udjeli u zatvorenom alternativnom investicijskom fondu kako je definirano propisima koji uređuju uvjete osnivanja i rada alternativnih investicijskih fondova,

6. Društvo za osiguranje je društvo za osiguranje kako je definirano propisima koji uređuju osiguranje,

7. Poslovi zastupanja u osiguranju su poslovi zastupanja u osiguranju kako je definirano propisima koji uređuju osiguranje,

8. Mirovinski programi su dobrovoljni mirovinski programi kako je definirano propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova odnosno propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava.

Članak 3.

Dodatne djelatnosti

Investicijsko društvo, osim pružanja investicijskih usluga i obavljanja investicijskih aktivnosti te pružanja s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavaka 1. i 2. Zakona, za koje je dobilo odobrenje Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar, sukladno članku 11. stavku 2. Zakona uz odobrenje Agencije može obavljati i sljedeće dodatne djelatnosti:

1. organiziranje i provođenje izobrazbe namijenjene sudionicima i korisnicima na tržištu kapitala,

2. obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,

3. nuđenje udjela u investicijskim fondovima,

4. obavljanje poslova ponude mirovinskih programa,

5. druge djelatnosti čije obavljanje prema procjeni Agencije ne bi imalo negativan utjecaj na ispunjavanje obaveza propisanima Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

Članak 4.

Uvjeti za obavljanje dodatnih djelatnosti

(1) Investicijsko društvo može obavljati dodatne djelatnosti iz članka 3. ovog Pravilnika ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. ako na odgovarajući i učinkovit način upravlja sukobima interesa koji mogu proizaći iz kombinacije investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i dodatnih djelatnosti,

2. ako obavljanje dodatne djelatnosti nema negativan utjecaj na ispunjavanje obveza investicijskog društva propisanih Zakonom i provedbenim propisima te

3. ako raspolaže stručnim, organizacijskim i tehničkim kapacitetima za obavljanje tih djelatnosti te ako ispunjava sve uvjete za obavljanje tih poslova koji su propisani posebnim propisima iz članka 2. točaka 4. – 8. ovoga Pravilnika.

(2) Investicijsko društvo koje obavlja dodatnu djelatnost iz članka 3. točke 1. ovog Pravilnika dužno je prilikom obavljanja te djelatnosti primjenjivati odredbe članaka 54. i 55. Zakona i Pravilnika o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga (»Narodne novine« 42/13) u dijelu koji se odnosi na opće podatke koje investicijsko društvo pruža klijentima i potencijalnim klijentima.

(3) Investicijsko društvo dužno je dodatne djelatnosti obavljati u skladu s posebnim propisima koji ih uređuju, voditi evidenciju o svim dodatnim djelatnostima koje obavlja te čuvati poslovnu dokumentaciju na način i u rokovima kako je propisano Pravilnikom o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih usluga, politikama primitaka i kriterijima za značajna investicijska društva (»Narodne novine« 31/14).

(4) Funkcija praćenja usklađenosti u društvu dužna je utvrđivati i provoditi redovitu procjenu ispunjavanja uvjeta iz ovog članka, uključiti iste u program praćenja usklađenosti te o nalazima i mjerama pravovremeno izvještavati upravu investicijskog društva.

(5) Kada Agencija u bilo kojem trenutku utvrdi da investicijsko društvo ne ispunjava uvjete navedene u stavku 1. ovog članka ili dodatne djelatnosti ne obavlja u skladu sa stavcima 2. – 4. ovoga članka, ukinut će izdano odobrenje primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku.

Članak 5.

Zahtjev i dokumentacija koja se prilaže zahtjevu

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja Agencije za obavljanje dodatnih djelatnosti investicijskog društva (Prilog 1. ovog Pravilnika) mora u cijelosti biti popunjen i ispisan elektronički, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljanja te potpisan od ovlaštene osobe investicijskog društva.

(2) Zahtjevu za izdavanje suglasnosti investicijsko društvo prilaže:

a) izjavu o načinu ispunjavanja uvjeta iz članka 4. ovog Pravilnika i odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. tog članka, u slučaju da Agencija ne raspolaže takvim dokazima,

b) izjavu o planiranom načinu obavljanja dodatnih djelatnosti u kojoj će biti navedeno najmanje:

a. osobe koje će obavljati dodatne djelatnosti,

b. osoba odgovorna za obavljanje dodatnih djelatnosti,

c. osoba odgovorna za procjenu utjecaja dodatnih djelatnosti na pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga.

(3) Agencija može u postupku zatražiti i drugu dokumentaciju na temelju koje je moguće utvrditi postoje li stručni, organizacijski i tehnički kapaciteti za obavljanje dodatnih djelatnosti ili okolnosti koje mogu biti od negativnog utjecaja na ispunjavanje obveza društva propisanih Zakonom i provedbenim propisima.

Članak 6.

Odlučivanje Agencije o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje dodatnih djelatnosti investicijskog društva

(1) Ako utvrdi da je dokumentacija koja se prilaže zahtjevu nepotpuna, Agencija će pozvati investicijsko društvo da dopuni dokumentaciju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) dana.

(2) Ako investicijsko društvo u ostavljenom roku ne dopuni dokumentaciju Agencija će o zahtjevu iz članka 5. ovog Pravilnika odlučiti temeljem dostavljene dokumentacije i drugih podataka kojima raspolaže.

(3) Agencija će odobriti zahtjev iz članka 5. ovog Pravilnika ako u postupku utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.

Članak 7.

Početak obavljanja dodatne djelatnosti

Investicijsko društvo može započeti obavljati dodatne djelatnosti nakon što je dobilo odobrenje Agencije za obavljanje dodatnih djelatnosti.

Članak 8.

(1) Investicijsko društvo dužno je kontinuirano pratiti i procjenjivati ispunjavanje uvjeta iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika te Agenciju obavještavati o svim promjenama informacija na temelju kojih je odobrenje iz članka 6. ovog Pravilnika izdano.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovog članka investicijsko društvo dužno je dostaviti Agenciji po svakoj promjeni bez odgode, a najkasnije osam (8) dana nakon utvrđivanja promjene.

Članak 9.

Stupanje na snagu

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/68
Urbroj: 326-330-14-1
Zagreb, 25. srpnja 2014.

Zamjenica predsjednika
Upravnog vijeća
Silvana Božić, v. r.

PRILOG 1

Urbroj: ______________

Zagreb, ______________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA
OBAVLJANJE DODATNIH DJELATNOSTI
INVESTICIJSKOG DRUŠTVA

1. Podaci o investicijskom društvu koje podnosi zahtjev:

Investicijsko društvo: ________________________________

Sjedište: ___________________________________________

OIB: ______________________________________________

2. Zahtjev se podnosi radi izdavanja odobrenja za obavljanje sljedećih dodatnih djelatnosti investicijskog društva:

☐ organiziranje i provođenje edukacija o financijskim instrumentima, proizvodima i uslugama tržišta kapitala,

☐ obavljanje poslova zastupanja u osiguranju,

☐ nuđenje udjela u investicijskim fondovima,

☐ obavljanje poslova ponude mirovinskih programa,

☐ druge djelatnosti.

3. Podaci o kontakt osobi:

Ime i prezime: ______________________________________

Funkcija: __________________________________________

Telefon/telefaks na radnom mjestu: _____________________

Elektronička adresa: _________________________________

4. U slučaju podnošenja zahtjeva radi izdavanja odobrenja za obavljanje druge djelatnosti kao dodatne djelatnosti investicijskog društva potrebno je navesti o kojoj se djelatnosti radi, kao i detaljan opis poslova koje investicijsko društvo u okviru navedene djelatnosti namjerava obavljati.

5. Izjavu o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika.

6. Izjavu o planiranom načinu obavljanja dodatnih djelatnosti sukladno članku 5. stavku 2. točki b) ovog Pravilnika.

7. Navesti sve druge činjenice i okolnosti za koje investicijsko društvo smatra da bi mogle biti važne prilikom ocjenjivanja zahtjeva od strane Agencije.

8. Prilozi zahtjevu:

a) Izjava o ispunjavanju uvjeta iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika,

b) Izjava o planiranom načinu obavljanja dodatnih djelatnosti sukladno članku 5. stavku 2. točki b) ovog Pravilnika.

c) Opis druge djelatnosti iz točke 4. Priloga 1. ovog Pravilnika.

d) Dokaz o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi.

Datum                          Potpis

__________________   ___________________

98 08.08.2014 Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava 98 08.08.2014 Pravilnik o dodatnim djelatnostima investicijskih društava