Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

NN 98/2014 (8.8.2014.), Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1950

Na temelju odredbi članka 100. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine« broj 22/14; dalje u tekstu: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. srpnja 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O REVIZIJI IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom podrobnije se propisuje opseg i sadržaj revizije i revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja odnosno drugih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

Članak 2.

(1) Uprava mirovinskog osiguravajućeg društva dužna je revizorskom društvu dati na raspolaganje svu potrebnu dokumentaciju te mu omogućiti uvid u poslovne knjige, spise i računalne ispise. Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je revizorima omogućiti pristup poslovnim i radnim prostorijama.

(2) U svrhu provedbe revizije mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je staviti revizorskom društvu na raspolaganje odgovarajuće prostorije i pomagala. Ako je unos ili pohranjivanje podataka obavljeno primjenom računalne obrade podataka, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je na vlastiti trošak i unutar primjerenog roka staviti revizorskom društvu na raspolaganje pomagala potrebna za očitavanje dokumentacije te, ako je to nužno, osigurati čitke trajne ispise u potrebnom broju preslika.

SADRŽAJ REVIZIJE

Revizija

Članak 3.

(1) U smislu ovoga Pravilnika revizijom se smatra:

1. revizija godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizija za potrebe Agencije.

(2) Na temelju revizije iz stavka 1. ovoga članka revizorsko društvo dužno je sastaviti:

1. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja i

2. revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije.

(3) Revizorsko društvo dužno je nakon obavljene revizije sastaviti pismo preporuka upravi i dostaviti ga upravi mirovinskog osiguravajućeg društva i Agenciji uz izvješća iz stavka 2. ovoga članka.

REVIZIJA GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 4.

(1) U smislu ovoga Pravilnika revizija godišnjih financijskih izvještaja je postupak provjere i ocjene godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Revizija godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva obavlja se u skladu sa Zakonom o reviziji, Međunarodnim revizijskim standardima i drugim pravilima revizorske struke, Zakonom o računovodstvu te Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i na temelju njega donesenim propisima.

REVIZIJA ZA POTREBE AGENCIJE

Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije

Članak 5.

(1) Revizija za potrebe Agencije je postupak provjere i ocjene pravilnosti, točnosti i potpunosti:

1. godišnjih dodatnih izvještaja koja se dostavljaju Agenciji u skladu s Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva

2. izvještaja sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine koji se dostavljaju Agenciji u skladu s Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja mirovinskog osiguravajućeg društva

3. izvještaja sa stanjem na posljednji dan kalendarske godine koji se dostavljaju Agenciji u skladu s Pravilnikom o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva.

(2) Pravilnost, točnost i potpunost izvještaja iz stavka 1. ovog članka revizorsko društvo dužno je provjeriti na način da ocijeni jesu li ti izvještaji sastavljeni u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona te jesu li na usporedivim stavkama usklađeni s godišnjim revidiranim financijskim izvještajima.

(3) Reviziju za potrebe Agencije obavlja isto revizorsko društvo koje obavlja reviziju godišnjih financijskih izvještaja.

(4) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije sastoji se od sljedećih izvještaja:

1. Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva,

2. Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva,

3. Izvještaj o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala,

4. Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga,

5. Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji.

Izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva

Članak 6.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti te ocijeniti stanje i promjene tehničkih pričuva o čemu mora izraditi izvještaj o stanju i promjenama tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– stanje tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tehničkih pričuva tijekom godine,

– opis metoda koje mirovinsko osiguravajuće društvo primjenjuje za oblikovanje tehničkih pričuva (ako je mirovinsko osiguravajuće društvo promijenilo metodu izračunavanja tehničkih pričuva tada revizor mora pojasniti promjenu i učinak na financijski rezultat i financijski položaj mirovinskog osiguravajućeg društva),

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika koje proizlaze iz načina oblikovanja tehničkih pričuva,

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje nezavisnog ovlaštenog aktuara o stanju tehničkih pričuva koje mora obuhvaćati ocjenu stanja tehničkih pričuva te razloge za pozitivno mišljenje, mišljenje uz ograde, odnosno negativno mišljenje.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se posebno za tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, posebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona.

(4) Nezavisni ovlašteni aktuar iz stavka 2. ovoga članka je osoba definirana člankom 55. Zakona, uz iznimku da ista nije zaposlena u mirovinskom osiguravajućem društvu ili u povezanoj osobi mirovinskog osiguravajućeg društva čiji su izvještaji predmet revizije u skladu s člankom 3. točkom 26. Zakona.

Izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva

Članak 7.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti stanje strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva o čemu mora izraditi izvještaj o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva s usporednim tabličnim prikazom tehničkih pričuva,

– stanje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva na početku godine i na kraju godine te promjene stanja ulaganja tijekom godine,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina,

– mišljenje o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva te usklađenost navedenog ulaganja s odredbama Zakona i na temelju njega donesenim propisima.

(3) Izvještaj iz stavka 2. ovoga članka izrađuje se posebno za ulaganja imovine za pokriće tehničke pričuve za obvezno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točke 1. Zakona, posebno za dobrovoljno mirovinsko osiguranje odnosno poslove iz članka 9. stavka 1. točaka 2., 3. i 4. Zakona i posebno za druge poslove vezane za poslove mirovinskog osiguranja iz članka 9. stavka 1. točke 5. Zakona.

Izvještaj o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala

Članak 8.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispunjavanje uvjeta adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva o čemu mora izraditi izvještaj o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati najmanje:

– kratak opis stanja i strukture kapitala s osvrtom na stavke osnovnog kapitala, dopunskog kapitala i stavke odbitka,

– stanje kapitala na početku godine i na kraju godine te promjene stanja tijekom godine s usporednim prikazom granice solventnosti,

– preporuke revizora s navođenjem uočenih slabosti i rizika,

– mišljenje o postupcima mirovinskog osiguravajućeg društva s obzirom na preporuke revizora iz prethodnih godina.

Izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga

Članak 9.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti način vođenja poslovnih knjiga o čemu mora izraditi izvještaj o načinu vođenja poslovnih knjiga.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje mišljenje revizora o načinu vođenja poslovnih knjiga mirovinskog osiguravajućeg društva s navođenjem eventualnih nepravilnosti ili slabosti koje su utvrđene tijekom revizije, kao i rizika koji iz tih slabosti proizlaze.

Izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji

Članak 10.

(1) Revizorsko društvo dužno je provjeriti i ocijeniti ispravnost i potpunost obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona i na temelju njega donesenih propisa o čemu mora izraditi izvještaj o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji.

(2) Izvještaj iz stavka 1. ovoga članka uključuje mišljenje revizora o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji na temelju Zakona i na temelju njega donesenih propisa.

OPSEG I SADRŽAJ REVIZORSKIH IZVJEŠĆA

Članak 11.

(1) Na temelju obavljene revizije iz članka 4. ovoga Pravilnika revizorsko društvo sastavlja revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja.

(2) U revizorskom izvješću iz stavka 1. ovoga članka revizorsko društvo je dužno iskazati mišljenje:

1. kojim se jasno izražava pružaju li godišnji financijski izvještaji istinit i objektivan prikaz financijskog položaja mirovinskog osiguravajućeg društva u skladu sa Zakonom o računovodstvu odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i

2. o usklađenosti godišnjeg izvješća s godišnjim financijskim izvještajima za istu poslovnu godinu.

(3) Na temelju obavljene revizije iz članka 5. ovoga Pravilnika revizorsko društvo dužno je sastaviti revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije.

(4) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije sastavlja se u skladu sa Zakonom i na temelju njega donesenim propisima.

(5) Revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji za potrebe Agencije mora sadržavati:

1. zasebnu ocjenu o stanju i promjenama tehničkih pričuva

2. zasebnu ocjenu o stanju i strukturi ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva

3. zasebnu ocjenu o ispunjavanju uvjeta adekvatnosti kapitala

4. zasebnu ocjenu o načinu vođenja poslovnih knjiga

5. zasebnu ocjenu o ispravnosti i potpunosti obavijesti i izvještaja koji se dostavljaju Agenciji.

(6) Revizorskim izvješćima iz ovoga članka prilažu se i financijski izvještaji koji su bili predmet revizije.

(7) Revizorska izvješća iz ovoga članka sastavlja i potpisuje ovlašteni revizor u svoje ime, kao i odgovorna osoba revizorskog društva u ime revizorskog društva.

ODBIJANJE REVIZORSKOG IZVJEŠĆA I OCJENE REVIZORA

Članak 12.

(1) Odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva iz članka 100. stavka 6. Zakona ima za posljedicu odbijanje ocjene iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Agencija neće sljedeće dvije kalendarske godine prihvaćati revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja koje je izdalo isto revizorsko društvo.

(3) Ako Agencija utvrdi da ocjena revizorskog društva iz članka 11. ovoga Pravilnika nije dana u skladu sa Zakonom, na temelju njega donesenim propisima, zakonom kojim se uređuje revizija i pravilima revizorske struke ili ako obavljenim nadzorom poslovanja mirovinskog osiguravajućeg društva ili na drugi način utvrdi da ocjena nije zasnovana na istinitim i objektivnim činjenicama, može:

1. zahtijevati od revizora da svoju ocjenu ispravi, odnosno dopuni ili

2. odbiti ocjenu i zahtijevati od mirovinskog osiguravajućeg društva da ocjenu daju ovlašteni revizori drugoga revizorskog društva, a na trošak mirovinskog osiguravajućeg društva.

(4) Odbijanje ocjene iz članka 11. stavka 5. ovoga Pravilnika nema za posljedicu odbijanje revizorskog izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva za tu godinu ako je revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja prihvatila Agencija.

(5) Agencija će rješenjem o odbijanju revizorskog izvješća odnosno rješenjem o odbijanju ocjene utvrditi rok za dostavu novog revizorskog izvješća odnosno nove ocjene revizora.

OBVEZA IZVJEŠTAVANJA

Imenovanje revizorskog društva

Članak 13.

(1) Glavna skupština mirovinskog osiguravajućeg društva imenuje revizorsko društvo koje će obaviti reviziju godišnjih financijskih izvještaja i reviziju za potrebe Agencije za poslovnu godinu na koju se revizija odnosi najkasnije do 30. rujna te poslovne godine.

(2) Odluku o imenovanju revizorskog društva uprava mirovinskog osiguravajućeg društva dužna je dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana donošenje odluke.

(3) Pri dostavljanju odluke iz stavka 2. ovoga članka, a u vezi s odredbom članka 100. stavka 8. Zakona, mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je izvijestiti Agenciju o visini ukupnih prihoda revizorskog društva ostvarenih u protekloj godini i prihoda ostvarenih obavljanjem revizije tog mirovinskog osiguravajućeg društva u protekloj godini.

Plan obavljanja revizije

Članak 14.

Mirovinsko osiguravajuće društvo dužno je najkasnije do 31. listopada tekuće godine dostaviti Agenciji plan obavljanja revizije koji je izradilo revizorsko društvo kojemu je povjereno obavljanje revizije, uključujući i opis sadržaja planiranog pregleda poslovanja po pojedinim područjima uz predviđeno trajanje revizije.

Obveza revizorskog društva

Članak 15.

Revizorsko društvo dužno je pisano i bez odgode obavijestiti Agenciju o svim utvrđenim nezakonitostima ili činjenicama i okolnostima koje predstavljaju:

1. teže kršenje zakona, propisa ili odredbi na temelju kojih je izdano odobrenje za rad mirovinskom osiguravajućem društvu,

2. materijalno značajnu razliku u procjeni rizika kojima je mirovinsko osiguravajuće društvo izloženo i vrednovanju stavki izvještaja o financijskom položaju i stavki izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti,

3. teže kršenje internih akata mirovinskog osiguravajućeg društva,

4. značajnu slabost u ustroju sustava unutarnjih kontrola ili propust u primjeni sustava unutarnjih kontrola,

5. značajnu slabost u upravljanju informacijskim sustavom,

6. kao i ostalim činjenicama i okolnostima koje mogu ugroziti daljnje poslovanje mirovinskog osiguravajućeg društva.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/65

Urbroj: 326-660-14-1

Zagreb, 25. srpnja 2014.

Zamjenica predsjednika

Upravnog vijeća

Silvana Božić, v. r.