Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o načinu provedbe posebne zaštite maloljetnika u postupku povratka

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

1955

Na temelju članka 78. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima (»Narodne novine«, broj 74/13) ministar nadležan za unutarnje poslove uz pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za socijalnu politiku i mlade, ministra nadležnog za zdravlje, ministra nadležnog za obrazovanje i pravobraniteljice za djecu, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE POSEBNE ZAŠTITE MALOLJETNIKA U POSTUPKU POVRATKA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe posebne zaštite maloljetnih stranaca prema kojima se primjenjuju mjere za osiguranje povratka propisane odredbama Zakona o strancima (u daljnjem tekstu: maloljetnici) te sadržaj zbirke podataka o maloljetnicima.

U postupanju prema maloljetnicima primjenjuju se odredbe Pravilnika o postupanju prema strancima i Pravilnika o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku protjerivanja i povratka stranaca, ako odredbama ovoga Pravilnika nije drugačije propisano.

Maloljetnik bez pratnje

Članak 2.

Ako maloljetnik nije u pratnji zakonskog zastupnika (roditelj, skrbnik) ili druge osobe kojoj je zakonski zastupnik povjerio maloljetnika na pravno valjani način (u daljnjem testu: zastupnik), bez odgađanja će se stupiti u kontakt sa zastupnicima.

Ako zastupnici nisu poznati, na poziv ne dođu ili se procijeni da ne mogu na odgovarajući način preuzeti brigu o maloljetniku, bez odgađanja će se telefonski i pisanim putem izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb. Do dolaska službene osobe centra za socijalnu skrb zastat će se s postupanjem.

Zakonitost boravka

Članak 3.

Ako maloljetnik ne može dokazati zakonitost svog boravka u Republici Hrvatskoj, poduzet će se sve potrebne radnje kako bi se utvrdila zakonitost boravka maloljetnika.

Potvrda o kratkotrajnom boravku izdaje se maloljetniku na kratkotrajnom boravku koji posjeduje putnu ispravu u kojoj nije otisnut ulazni pečat, a ako se utvrdi da maloljetnik zakonito boravi i bez zahtjeva maloljetnika.

Identitet maloljetnika

Članak 4.

Ako maloljetnik koji je mlađi od 14 godina nema ispravu o identitetu ili postoji sumnja u njegov identitet, od maloljetnika će se zatražiti da vlastoručno ispuni Obrazac izjave o osobnim podacima stranca (Obrazac 6), koji je tiskan uz Pravilnik o postupanju prema strancima i njegov je sastavni dio.

Maloljetniku koji je mlađi od 14 godina ne mogu se uzeti otisci prstiju i uzorak šarenice oka.

Obavijest o uhićenju maloljetnika

Članak 5.

Ne može se uhititi maloljetnika koji je mlađi od 14 godina.

Maloljetnika koji je uhićen upoznat će se o obavješćivanju diplomatske misije odnosno konzularnog ureda države čiji je državljanin o njegovu uhićenju. O upoznavanju će se sačiniti službena zabilješka.

Pisana obavijest o uhićenju maloljetnika iz članka 123. stavka 4. Zakona o strancima sadrži:

1. ime i prezime maloljetnika,

2. ime roditelja,

3. datum, mjesto i državu rođenja,

4. spol,

5. državljanstvo,

6. adresu, mjesto i državu prebivališta,

7. vrstu, broj, datum, mjesto izdavanja i rok važenja isprave za prelazak državne granice ili druge isprave o identitetu, odnosno druge isprave,

8. mjesto i datum uhićenja, te naziv policijske uprave, odnosno policijske postaje čiji su policijski službenici uhitili maloljetnika,

9. razlog uhićenja (zakonski članak i naziv prekršaja ili kaznenog djela),

10. mjesto gdje se maloljetnik trenutno nalazi,

11. priopćenje koje je maloljetnik uputio,

12. podatak da je maloljetnik zatečen u pratnji zastupnika, te ime, prezime i državljanstvo osobe u pratnji,

13. podatak da je maloljetnik zatečen bez pratnje te ime, prezime i državljanstvo zastupnika.

Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se ako je maloljetnik izrazio namjeru za podnošenje zahtjeva za azil.

Obavijest o zatjecanju maloljetnika koji je mlađi od 14 godina

Članak 6.

O zatjecanju maloljetnika koji je mlađi od 14 godina i koji u Republici Hrvatskoj nema zastupnika, osim nadležnog centra za socijalnu skrb, obavijestit će se diplomatska misija, odnosno konzularni ured države čiji je državljanin.

Rješenje o protjerivanju

Članak 7.

Ne može se protjerati maloljetnika koji je mlađi od 14 godina.

Zabrana ulaska i boravka

Članak 8.

Zabrana ulaska i boravka maloljetniku, koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog nezakonitog prelaska odnosno pokušaja nezakonitog prelaska državne granice i zbog nezakonitog boravka, odredit će se u trajanju od 3 mjeseca do 1 godine.

Zabrana ulaska i boravka maloljetniku koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga različitih od razloga propisanih u stavku 1. ovoga članka, odredit će se u trajanju od 3 mjeseca do 5 godina.

Zabrana ulaska i boravka maloljetniku koja se izriče rješenjem o protjerivanju zbog razloga nacionalne sigurnosti može se odrediti u trajanju od 3 mjeseca do 10 godina.

Rješenje o povratku

Članak 9.

Ne može se donijeti rješenje o povratku maloljetnika bez pratnje koji je mlađi od 14 godina.

Prilikom odlučivanja o donošenju rješenja o povratku, uzet će se u obzir:

– okolnost da maloljetnik pohađa školu u Republici Hrvatskoj,

– da je maloljetnik u pratnji članova uže obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj.

Upozorenje o odlasku u državu članicu Europskog gospodarskog prostora (EGP)

Članak 10.

Ne može se donijeti upozorenje o odlasku u državu članicu EGP-a maloljetniku bez pratnje koji je mlađi od 14 godina.

Prilikom određivanja roka za napuštanje Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 115. Zakona o strancima, uzet će se u obzir osobne okolnosti te vrijeme u kojem maloljetnik može napustiti Republiku Hrvatsku, a koji ne može biti kraći od 7 dana.

Prisilno udaljenje maloljetnika

Članak 11.

Ne može se prisilno udaljiti maloljetnika bez pratnje koji je mlađi od 14 godina.

Prisilno udaljenje maloljetnika koji je smješten u prihvatnu stanicu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi provodi policijska uprava, odnosno policijska postaja na čijem području je sjedište centra za socijalnu skrb koji je imenovao skrbnika i smjestio maloljetnog stranca u prihvatnu stanicu, na temelju odluke Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Smještaj maloljetnika u prihvatni centar za strance

Članak 12.

Ako maloljetnik nije dao osobne podatke i nije ih moguće utvrditi navest će se obilježja po kojima je moguće identificirati maloljetnika (spol, približna starost i visina, boja očiju, posebni znaci i dr.).

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka uz rješenje o smještaju u centar prilažu se četiri fotografije maloljetnika, u boji, veličine 35x40 mm. Maloljetnik mora biti fotografiran s lica, otkrivena čela, bez pokrivala za glavu i to tako da 70 do 80% visine fotografije pokazuje glavu maloljetnika od brade do tjemena.

Ispitivanje starosti osobe

Članak 13.

U slučaju iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, ako postoji ozbiljna sumnja u izjavu stranca o njegovoj maloljetnosti, provest će se medicinsko vještačenje u svrhu utvrđivanja njegove životne dobi.

Prije provođenja medicinskog vještačenja iz stavka 1. ovoga članka, zatražit će se i mišljenje nadležnog centra za socijalnu skrb.

Vještačenje iz stavka 1. ovoga članka provodi Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na zahtjev Ministarstva.

Troškove vještačenja iz stavka 1. ovoga članka snosi Ministarstvo.

Do završetka postupka iz stavka 1. ovoga članka osobu se može smjestiti u prihvatni centar za stranca.

Na osobu iz stavka 5. ovoga članka primjenjuju se odredbe Zakona o strancima koje propisuju smještaj maloljetnika u prihvatni centar za stranca.

Članak 14.

Maloljetnika se smješta u centar zajedno sa zastupnikom.

Zbirke podataka o maloljetnicima

Članak 15.

Zbirke podataka o maloljetnicima u postupku povratka, osim podataka propisanih odredbama Pravilnika o postupanju prema strancima, sadrže i sljedeće podatke:

Podaci o maloljetniku

1. ime i prezime,

2. spol,

3. datum, mjesto i država rođenja,

4. sadašnje i bivše državljanstvo,

5. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta,

6. jezici koje govori,

7. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta.

Podaci o zastupnicima

1. ime, prezime i rođeno prezime,

2. datum, mjesto i država rođenja,

3. sadašnje i bivše državljanstvo,

4. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta,

5. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta,

6. status (roditelj, usvojitelj, osoba kojoj je zastupnik povjerio maloljetnika na pravno valjani način),

7. dostupnost (dostupni – mjesto, način uspostave kontakta/nedostupni).

Podaci o drugima osobama u pratnji maloljetnika

1. ime, prezime i rođeno prezime,

2. datum, mjesto i država rođenja,

3. sadašnje i bivše državljanstvo,

4. adresa stanovanja, mjesto i država stalnog boravišta,

5. svojstvo (rodbina, poznanik, ostalo),

6. vrsta, broj, datum i mjesto izdavanja, rok valjanosti i fotografija iz putne isprave ili osobnog dokumenta.

Podaci o skrbniku u Republici Hrvatskoj

1. ime i prezime,

2. datum rođenja,

3. adresa i mjesto stanovanja,

4. naziv i adresa centra za socijalnu skrb (da/ne),

5. telefonski broj i e-adresa.

Podaci o smještaju u Republici Hrvatskoj

1. mjesto,

2. adresa,

3. vrsta objekta (prihvatni centar za strance, dom za maloljetnike, privatni smještaj, ostalo),

4. držatelj objekta,

5. datum smještaja,

6. datum prestanka smještaja,

7. razlog prestanka smještaja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-86751/6-2013.

Zagreb, 31. srpnja 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.