Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1957

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013 i 14/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 2.1. »PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI«

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti, kriteriji i način dodjele potpore u okviru Prioritetne osi 2. »Akvakultura, slatkovodni ribolov, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture«, Mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« u okviru Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. (u daljnjem tekstu: Operativni program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007. – 2013. (»Narodne novine«, broj 38/2014) i odobrenog od strane Europske komisije Provedbenom odlukom Komisije od 19. prosinca 2013. godine o odobrenju operativnog programa za pomoć Zajednice iz Europskog fonda za ribarstvo u Hrvatskoj za programsko razdoblje 2007.-2013. – CCI 2013HR14FPO001 (C(2013) 9511 final).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

(1) »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)« – Posredničko tijelo Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, odnosno tijelo koje provodi funkcije delegirane od strane Upravljačkog tijela i Tijela za potvrđivanje, pri čemu ta tijela zadržavaju odgovornost za provedbu funkcija;

(2) »Akvakultura« – uzgoj ili kultiviranje akvatičnih organizama korištenjem tehnika čiji je cilj povećanje proizvodnje tih organizama iznad mogućnosti koje pružaju prirodni uvjeti okoliša, pri čemu organizmi ostaju u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u svim fazama uzgoja ili kultiviranja, uključujući izlov;

(3) »Centar za pročišćavanje školjkaša« – objekt sa spremnicima u kojima se nalazi čista ili pročišćena morska voda, u kojima živi školjkaši ostaju dok se ne ukloni njihova mikrobiološka zagađenost te postanu upotrebljivi za ljudsku prehranu;

(4) »Diversifikacija« – preusmjeravanja prema uzgoju novih akvatičnih organizama s dobrim tržišnim izgledima;

(5) »Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika)« – baza podataka koja sadrži osnovne podatke o korisnicima potpora;

(6) »Gospodarski subjekt« – svaka fizička ili pravna osoba ili drugi subjekt koji sudjeluje u provedbi dodjele potpore na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja za provedbu mjere 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« (u daljnjem tekstu: Natječaj), osim država članica koje obavljaju svoje ovlasti kao javna tijela;

(7) »Građevina« – građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

(8) »Javni izdatak« – svaki javni doprinos financiranju operacija koji potječe iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračuna Europske unije i svi slični izdaci. Svaki doprinos financiranju operacija koji potječe iz proračuna ustanovljenih na temelju javnog prava, ili udruženja jednog ili više regionalnih ili lokalnih vlasti, ili tijela ustanovljenih na temelju javnog prava koja djeluju u skladu s Direktivom 2004/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka za sklapanje ugovora o javnim radovima, ugovora o javnoj nabavi te ugovora o javim uslugama (Službeni list Europske unije L 134 od 30. travnja 2004.) smatra se javnim izdatkom;

(9) »Korisnik« – fizička ili pravna osoba koja je pokrenula ili pokrenula i provodi operacije;

(10) »Mikro, malo ili srednje poduzeće« – mikro, malo ili srednje poduzeće kako je definirano Preporukom Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. o definiciji mikro, malih ili srednjih poduzeća (Službeni list Europske unije L 124 od 20. svibnja 2003.);

(11) »Mrjestilište« – svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojem se u kontroliranim uvjetima odvija mrijest/uzgoj ranih životnih faza uzgajanih organizama i čiji suproizvodi oplođena ikra, ličinke i/ili mlađ uzgajanih organizama;

(12) »Nepravilnost« – svako kršenje odredaba prava Europske unije i Republike Hrvatske koje je posljedica djelovanja ili propusta gospodarskog subjekta i šteti, ili bi štetilo općem proračunu Europske unije i državnom proračunu RH, tako da tereti iste neopravdanim izdatkom;

(13) »Objekti za maloprodaju« – objekti koji se nalaze unutar uzgajališta, a u kojima se izravno potrošaču prodaju akvatični organizmi, sukladno posebnim propisima o trgovini;

(14) »Operacija« – projekt koji je odabran prema kriterijima ovoga Pravilnika i kriterijima odabira koje je utvrdio Odbor za praćenje provedbe Operativnog programa za ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2007.-2013. i koji provodi jedan ili više korisnika radi postizanja ciljeva Europskog fonda za ribarstvo u okviru Prioritetne osi 2. Akvakultura, slatkovodni ribolov, prerada i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture;

(15) »Oprema« – pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu i/ili ostale uzgojne instalacije radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina i/ili ostale uzgojne instalacije;

(16) »Otpremni centar« – objekt na obali ili na moru odobren od nadležnog tijela, a koji služi za prihvat, održavanje, pranje, čišćenje, sortiranje i pakiranje živih školjkaša namijenjenih za prehranu ljudi;

(17) »Postrojenje« – skup svrhovito povezane opreme za obavljanje tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina i/ili ostale uzgojne instalacije;

(18) »Ponuditelj« – poslovni subjekt od kojeg korisnik pribavlja ponudu za određenu robu i/ili radove i/ili usluge;

(19) »Povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama/akvakulturu« (u daljnjem tekstu: povlastica) – isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost akvakulture;

(20) »Projekt« – cjelokupna sveobuhvatna investicijska aktivnost koju provodi korisnik, a koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz Europskog fonda za ribarstvo;

(21) »Radni strojevi« – strojevi koji su neophodni za rad i održavanje mrjestilišta i/ili uzgajališta, a prvenstveno strojevi za transport i/ili vozila za nadzor i/ili strojevi za izlov;

(22) »Rekonstrukcija« – izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje;

(23) »Servisna plovila« – plovila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili uzgajališta, a prvenstveno plovila za transport akvatičnih organizama svih kategorija i/ili hranjenje ribe i/ili obilazak uzgajališta i/ili izlov;

(24) »Skladišni prostori« – prostori koji se koriste za skladištenje akvatičnih organizama iz primarne proizvodnje i/ili sirovine za uzgoj i/ili opreme/alata koji su vezani uz djelatnost akvakulture;

(25) »Specijalizirana vozila« – vozila koja su neophodna za rad i održavanje mrjestilišta i/ili uzgajališta, a prvenstveno vozila i kamioni hladnjače za transport akvatičnih organizama svih kategorija;

(26) »Sukob interesa« – svaki slučaj koji utječe na sposobnost ponuditelja da dostavi objektivnu i nepristranu ponudu i svaki razlog povezan s mogućim ugovorima u budućnosti ili konflikt s drugim prošlim ili sadašnjim obvezama ponuditelja;

(27) »Tijelo za potvrđivanje« – Ministarstvo poljoprivrede, Samostalna služba za akreditaciju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i potvrđivanje provedbe programa potpore u ribarstvu, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(28) »Tijelo za reviziju« – Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(29) »Ulaganje« – prihvatljiv dio projekta za koji se traži potpora;

(30) »Uobičajena praksa u akvakulturi« – aktivnosti u akvakulturi koje se obavljaju u skladu s obvezujućim zakonodavstvom u području zdravstva, veterinarstva i zaštite okoliša;

(31) »Upravljačko tijelo« – Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju nadležnih tijela za upravljanje i kontrolu provedbe Operativnog programa za ribarstvo (»Narodne novine«, broj 6/2014);

(32) »Uzgajalište« – svaki prostor, ograničeno područje ili instalacija, izuzev mrijestilišta, kojim upravlja fizička ili pravna osoba koja posjeduje povlasticu i u kojemu se uzgajaju akvatične životinje u svim fazama njihovog uzgoja (osim dijela vezanog uz mrijest), a s ciljem njihovog stavljanja na tržište;

(33) »Uzgojne instalacije« – sklop naprava i opreme namijenjen za akvakulturu, čije postavljanje u prostor podrazumijeva promjenu namjene prostora s ograničenim trajanjem;

(34) »Vodne građevine« – građevine kojima se određenom svrhom djeluje na vode, a koje su direktno u službi gospodarske djelatnosti akvakulture poput nasipa, dovodnih i odvodnih kanala, crpnih stanica, propusta, ustava, zdenaca i slično.

Predmet potpore

Članak 3.

(1) Predmet potpore su ulaganja u komercijalnu proizvodnju akvatičnih organizama namijenjenih prehrani ljudi sa ciljem povećanja proizvodnje i jačanja konkurentnosti i održivosti akvakulture.

(2) Ulaganja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju ulaganja u mrjestilišta i/ili uzgajališta koja posjeduju važeću povlasticu.

(3) Ulaganja iz stavka 1. ovoga članka obuhvaćaju i ulaganja u djelatnosti akvakulture vezana uz zahvate u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi akvakulture i to u dijelu skladišnih prostora, objekata za maloprodaju, vodnih građevina i otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša, te ulaganja u specijalizirana vozila, servisna plovila, teglenice, plutajuće objekte, pontone i radne strojeve.

(4) Potpora se dodjeljuje za ulaganja na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 4.

(1) Prihvatljiva ulaganja su:

a) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju mrjestilišta i/ili uzgajališta;

b) ulaganja u opremanje mrjestilišta i/ili uzgajališta;

c) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;

d) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;

e) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje vodnih građevina;

f) ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša;

g) ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila i/ili servisnih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona i/ili kupnju radnih strojeva, neophodnih za rad i održavanje uzgajališta;

h) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta,

i) ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i/ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture;

j) ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora;

k) ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta;

l) nabavu instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša;

m) ulaganja u izgradnju i/ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima za vlastite potrebe.

(2) Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka podupiru osobito poboljšanje radnih uvjeta, higijene, zdravlja ljudi ili životinja te kakvoće proizvoda, smanjivanje negativnih utjecaja ili povećanje pozitivnih učinaka na okoliš te moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:

a) diversifikacija na nove vrste i proizvodnja vrsti s dobrim tržišnim izgledima;

b) provedba metoda uzgoja koje bitno smanjuju negativni utjecaj ili povećavaju pozitivan utjecaj na okoliš u usporedbi s uobičajenom praksom u sektoru akvakulture;

c) potpora tradicionalnim aktivnostima u akvakulturi koje su važne za očuvanje i razvoj gospodarske i društvene strukture i okoliša;

d) potpora za kupovanje opreme namijenjene za zaštitu mrjestilišta i/ili uzgajališta od predatora;

e) poboljšanje radnih i sigurnosnih uvjeta radnika u akvakulturi.

(3) Prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka mogu se provoditi isključivo ako su vezana uz postojeća mrjestilišta i/ili uzgajališta i ne smiju dovesti do promjene uvjeta vezano uz maksimalni dozvoljeni uzgojni kapacitet i površinu zadanu povlasticom za ta mrjestilišta i/ili uzgajališta.

(4) Ukoliko ulaganja doprinose diversifikaciji iz stavka 2. točke a) ovoga članka, prihvatljiva su ulaganja u diversifikaciju proizvodnje uvođenjem novih akvatičnih organizama čija je proizvodnja u akvakulturi niska ili ne postoji i koji imaju dobre izglede za uspjeh na tržištu, pod uvjetom da dovode do povećanja proizvodnje navedenih akvatičnih organizama.

(5) Niska proizvodnja iz stavka 4. ovoga članka je proizvodnja onih akvatičnih organizama čija proizvodnja ne premašuje 10 posto ukupne proizvodnje u Republici Hrvatskoj. Pod ukupnom proizvodnjom smatra se ukupna proizvodnja slatkovodnih organizama (toplovodnih/hladnovodnih) ili proizvodnja morskih organizama (ribe/školjkaši), ovisno o akvatičnom organizmu čija se proizvodnja uspoređuje. Popis akvatičnih organizama koji se ne smatraju novima nalazi se u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(6) Dobre izglede za uspjeh na tržištu iz stavka 4. ovoga članka imaju vrste za koje srednjoročno predviđanje ukazuje da će tržišna potražnja vjerojatno nadmašiti ponudu.

(7) Ukoliko ulaganja podupiru tradicionalne aktivnosti u akvakulturi iz stavka 2. točke c) ovoga članka, prihvatljiva su ulaganja u tradicionalne postupke uzgoja koji su povezani s društvenim i kulturnim nasljeđem određenog područja, a što obuhvaća proizvodnju na šaranskim ribnjacima koja se temelji na dohrani ribe sa minimalno 70 posto žitarica i proizvodnju školjkaša u Malostonskom zaljevu i Limskom kanalu;

(8) Ukoliko se prihvatljiva ulaganja iz stavka 1. ovoga članka provode u svrhu osiguranja sukladnosti sa standardima iz prava Europske unije o zaštiti okoliša i prirode, zdravlju ljudi ili životinja, higijeni ili dobrobiti životinja, potpora se može dodijeliti do datuma kada standardi postaju obavezni za uzgajalište i/ili mrjestilište.

Prihvatljivi troškovi

Članak 5.

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali od dana podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 12. stavku 12. ovoga Pravilnika.

(2) Aktivnosti vezane za ulaganje ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu sukladno članku 12. stavku 12. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, mogu biti prihvatljivi i opći troškovi navedeni u članku 6. stavku 1. točki n) ovoga Pravilnika nastali prije podnošenja Zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine.

(4) Svi računi za troškove za koje je odobrena potpora moraju biti u cijelosti plaćeni u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 31. prosinca 2015. godine.

(5) Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za isplatu je 31. siječnja 2016. godine.

Članak 6.

(1) Prihvatljivi troškovi su:

a) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije uzgajališta i/ili mrjestilišta;

b) kod ulaganja u opremanje mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi opremanja mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

c) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije skladišnih prostora te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad skladišnih prostora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

d) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije objekata za maloprodaju te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad objekta za maloprodaju, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

e) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje vodnih građevina, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja vodnih građevina, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

f) kod ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje otpremnih centara i centara za pročišćavanje školjkaša, troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad otpremnog centra i centra za pročišćavanje školjkaša, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

g) kod ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila i/ili servisnih plovila (uključujući i pogonski stroj) i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona i/ili kupnju radnih strojeva, troškovi kupnje i/ili opremanja specijaliziranih vozila i/ili radnih strojeva i/ili servisnih plovila i/ili teglenica i/ili plutajućih objekata i/ili pontona te troškovi kupnje radnih strojeva, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

h) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje informatičke opreme i/ili informatičkih sustava (uključujući i licencirane računalne programe) za potrebe rada mrjestilišta i/ili uzgajališta, i/ili sustava automatskog/poluautomatskog hranjenja i/ili uređaja za klimatizaciju prostorija mrijestilišta i/ili ostale opreme, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

i) kod ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje kvalitete proizvodnje na mrjestilištima i /ili uzgajalištima isključivo u svrhu akvakulture, troškovi kupnje kontejnera za skladištenje akvatičnih organizama i/ili ledomata i/ili opreme za poleđivanje i/ili šokiranje akvatičnih organizama i/ili sanitacijske opreme i/ili visokotlačne pumpe i/ili zračne barijere, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

j) kod ulaganja u kupnju i/ili izgradnju i/ili postavljanje opreme i/ili sustava fizičke i tehničke zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora, troškovi kupnje i/ili izgradnje i/ili postavljanja opreme i/ili sustava zaštite mrjestilišta i/ili uzgajališta od divljih predatora, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

k) kod ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, troškovi kupnje opreme i/ili sustava za video nadzor mrjestilišta i/ili uzgajališta, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

l) kod ulaganja u kupnju instrumenata i/ili opreme za praćenje parametara okoliša, troškovi kupnje instrumenata i/ili opreme za praćenje fizikalnih i kemijskih parametara vode i sedimenta i/ili vodomjera i/ili opreme za telemetrijski nadzor, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili ugradnje;

m) kod izgradnje i/ili opremanja postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora na mrjestilištima i/ili uzgajalištima (solarne elektrane, hidroelektrane, vjetroelektrane, elektrane na biomasu, geotermalne elektrane i slično), troškovi izgradnje postrojenja te troškovi opremanja opremom potrebnom za rad postrojenja, uključujući troškove transporta i/ili montaže i/ili spajanje od postrojenja na distribucijsku mrežu/od postrojenja do objekta), a ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena proizvodnja električne i/ili toplinske energije biti veća od prosječne godišnje procijenjene potrošnje električne i/ili toplinske energije objekata na mrjestilištu i/ili uzgajalištu vezanih uz proizvodnju, a koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom, korisnik može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja, a koji odgovara udjelu potrošnje na mrjestilištu i/ili uzgajalištu u odnosu na ukupno proizvedenu energiju u postrojenju koje je predmet ulaganja.

n) opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja, i to: troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, troškovi izrade procjene o potrebi izrade studije, trošak izrade elaborata zaštite okoliša, troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj (konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu) i troškovi pripreme projektne tehničke dokumentacije.

(2) U slučaju ulaganja na više lokacija koje dovode do različitih postotaka potpore, opći troškovi iz stavka 1. točke n) ovoga članka priznaju se u razmjernom iznosu za svaku lokaciju ulaganja.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 7.

Neprihvatljivi troškovi su:

a) ulaganja u otpremne centre i centre za pročišćavanje školjkaša ukoliko korisnik ne posjeduje povlasticu u kojoj je upisan uzgoj školjkaša;

b) porez na dodanu vrijednost, osim nepovratnog poreza na dodanu vrijednost kada ga plati korisnik koji nije osoba oslobođena plaćanja poreza iz članka 13. stavka 1. prvog podstavka Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (Službeni list Europske unije L 347 od 11. prosinca 2006.);

c) kamate na dug;

d) dio troškova vozila koji nije izravno povezan s dotičnom operacijom;

e) carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade;

f) bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade;

g) troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci;

h) potrošni materijal i troškovi kupnje primarne sirovine i repromaterijala;

i) doprinosi u naravi i plaćanja putem robne razmjene;

j) troškovi vlastitog rada;

k) plaćanja u gotovini;

l) troškovi vezani uz ugovore o zakupu, kao što je marža najmodavca, režijski troškovi i troškovi osiguranja;

m) operativni troškovi;

n) svi troškovi održavanja, amortizacije i najma;

o) rabljeni strojevi, rabljena oprema, rabljeni uređaji, rabljeni materijali, rabljena specijalizirana vozila, rabljena plovila, rabljeni instrumenti, kao i svi rabljeni sastavni dijelovi naprijed navedenog;

p) troškovi za kupnju službenih vozila;

q) ulaganja u servisna plovila koja su opremljena za komercijalno iskorištavanje morskih bioloških resursa ili klopka za tune, čak i kada se koriste isključivo u akvakulturi;

r) administrativne i upravne pristojbe;

s) u slučaju izgradnje/rekonstrukcije, troškovnikom nepredviđeni troškovi;

t) troškovi kupnje rezervnih dijelova, popravaka i servisiranja;

u) nabava patenata, licenci, posebnih znanja i vještina ili nepatentiranog tehničkog znanja.

Korisnik potpore

Članak 8.

(1) Korisnik potpore može biti pravna ili fizička osoba koja je ovlaštenik povlastice sukladno Zakonu o morskom ribarstvu i Zakonu o slatkovodnom ribarstvu.

(2) Korisnik potpore iz stavka 1. ovoga članka može biti mikro, malo i srednje poduzeće, kao i ono koje nije obuhvaćeno definicijom u članku 3. točki (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 od 27. srpnja 2006. godine o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L 223 od 15.kolovoza 2006.), (u daljnjem tekstu: Uredba Vijeća (EZ) br. 1198/2006), s manje od 750 zaposlenih ili s prometom manjim od 200 milijuna eura.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, korisnik može biti bilo koje poduzeće, bez obzira na veličinu, ako je lokacija ulaganja na otocima Dugi Otok, Vis, Mljet i Lastovo.

Uvjeti prihvatljivosti

Članak 9.

Za ostvarivanje potpore moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) korisnik mora biti ovlaštenik povlastice/a važeće/ih u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu. Ukoliko je u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu u tijeku postupak izdavanja povlastice, radi prestanka važenja dotadašnje povlastice, korisnik mora uz Zahtjev za potporu dostaviti dokaz da je predao nadležnom tijelu zahtjev za izdavanje povlastice, a izdanu povlasticu priložiti najkasnije uz Zahtjev za isplatu;

b) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;

c) korisnik ne smije biti u stečaju, postupku predstečajne nagodbe ili likvidaciji;

d) korisnik ne smije biti u blokadi više od 30 dana u posljednjih šest mjeseci ili više od 20 dana kontinuirano;

e) korisnik u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati uredno ispunjene sve obveze propisane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i Zakonom o morskom ribarstvu te propisima donesenim na temelju tih Zakona;

f) korisnik ne smije biti u sukobu interesa s izvođačima radova i/ili ponuditeljima/dobavljačima roba i/ili usluga koji su predmet ulaganja;

g) korisnik mora dati suglasnost za uvrštavanje u popis korisnika koji se objavljuje u skladu s člankom 31. točkom (d) Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007 od 26. ožujka 2007. godine o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 o Europskom fondu za ribarstvo (Službeni list Europske unije L120, od 10. svibnja 2007), (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EZ) br. 498/2007);

h) ulaganje mora biti u skladu sa svim postojećim propisima koji reguliraju zaštitu okoliša i prirode, prostorno planiranje i izgradnju, zaštitu zdravlja ljudi te zaštitu zdravlja i dobrobit životinja;

i) ulaganje mora biti ekonomski i financijski održivo;

j) ulaganje koje je predmet potpore ne smije biti financirano nikakvim drugim javnim izdacima;

k) u slučaju ulaganja iz članka 6. stavka 1. točke m) ovoga Pravilnika korisnik je dužan u projektnoj tehničkoj dokumentaciji prikazati kalkulaciju ukupne godišnje procijenjene proizvodnje energije izražene u kWh (posebno električne i posebno toplinske) kao i kalkulaciju prosječne godišnje potrošnje na uzgajalištu i/ili mrjestilištu koji se planiraju opskrbljivati proizvedenom energijom (posebno električne i posebno toplinske). Podnositelj je dužan osigurati mjerila proizvodnje i potrošnje takve električne i toplinske energije.

Obveze korisnika

Članak 10.

(1) Korisnik je dužan čuvati i omogućiti uvid u dokumentaciju o ulaganju za koje je ostvario potporu prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora i kontrole na terenu te dostaviti je, na njihov zahtjev, ovlaštenim osobama Upravljačkog tijela, Tijela za potvrđivanje, Posredničkog tijela, Tijela za reviziju i tijela uključenih u revizije Operativnog programa iz članka 61. stavka 3. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 kao i ovlaštenim predstavnicima Europske komisije, Europskog revizorskog suda, Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugih nadležnih nadzornih/revizorskih tijela. Uputa za čuvanje dokumentacije nalazi se u Prilogu V. ovoga Pravilnika, i njegov je sastavni dio.

(2) Rok za čuvanje dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka je najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava ili tri godine od dana zatvaranja Operativnog programa odnosno od djelomičnog zatvaranja Operativnog programa koje se može provesti sukladno članku 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, ovisno što je kasnije.

(3) Upravljačko tijelo putem Agencije za plaćanja obavještava korisnike o datumu zatvaranja ili djelomičnog zatvaranja Operativnog programa od kojega počinje teći rok iz stavka 2. ovoga članka.

(4) Korisnik je dužan voditi odvojeni računovodstveni sustav ili primjereni računovodstveni kod za sve transakcije vezane uz operaciju za koju mu je dodijeljena potpora.

(5) Korisnik predmet ulaganja ne smije prodati, koristiti protivno svrsi za koju je namijenjeno, dati u najam ili dati na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama najmanje pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, sukladno članku 59. stavku 3. Zakona o morskom ribarstvu.

(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka, korisnik uslijed nepredviđenih okolnosti ili više sile može obaviti navedene radnje uz prethodno pribavljeno odobrenje Upravljačkog tijela.

(7) Korisnik mora svako ulaganje za koje je ostvario pravo na potporu označiti sukladno obvezama informiranja i promidžbe propisanim člankom 32. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007. Naputak za označavanje ulaganja nalazi se u Prilogu IV. ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

(8) Korisnik je dužan omogućiti Upravljačkom tijelu, Tijelu za potvrđivanje, Posredničkom tijelu, Tijelu za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima kontrolu na terenu ulaganja za koje je ostvario potporu na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja od dana podnošenja Zahtjeva za potporu pa u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava.

(9) Korisnik je dužan obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede, Upravu ribarstva o primopredaji opreme od dobavljača ukoliko istu nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole i o provođenju »skrivenih radova«, odnosno radova koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi, najkasnije sedam dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme, putem elektroničke pošte.

(10) Korisnici su za nabavu roba i/ili radova i/ili usluga koji su predmet potpore obvezni provesti postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ukoliko je korisnik obveznik provedbe postupka javne nabave.

(11) Korisnik čije ulaganje doprinosi cilju diversifikacije dužan je dokazati postojanje tržišta kroz analizu istraživanja tržišta koja je sastavni dio Poslovnog plana.

(12) Korisnik za kojeg je utvrđeno da je sredstva potpore ostvario na temelju lažnih podataka i/ili izjava ili da nije postupao u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i uvjetima Natječaja, dužan je sva primljena sredstva vratiti u državni proračun Republike Hrvatske uključujući zakonske zatezne kamate od dana kada je ta sredstva primio.

II. FINANCIRANJE

Članak 11.

(1) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet ovoga Pravilnika i Natječaja.

(2) Udio javne potpore iznosi 60 posto sveukupnih prihvatljivih troškova sukladno Prilogu II. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, kada operacije provode poduzeća koja nisu obuhvaćena definicijom iz članka 3. točke (f) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 s manje od 750 zaposlenika ili prometom manjim od 200 milijuna eura, udio javne potpore se smanjuje za 30 postotnih bodova, osim operacija koje se provode na Dugom otoku, Visu, Mljetu i Lastovu.

(4) Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika i Natječaja osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje sa 75 posto udjela, a Republika Hrvatska s 25 posto udjela.

(5) Iznimno za ulaganja na Dugom otoku, Visu, Mljetu i Lastovu, udio javne potpore iz Europskog fonda za ribarstvo iznosi 85 posto, a udio iz nacionalnih sredstava 15 posto.

(6) Sredstva javne potpore iz stavka 4. ovoga članka iznose ukupno 5.010.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama, od čega:

– 3.757.500,00 eura, u protuvrijednosti u kunama – proračun Europske unije i

– 1.252.500,00 eura u protuvrijednosti u kunama – državni proračun Republike Hrvatske.

(7) Potpora se dodjeljuje po korisniku.

(8) Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove koji nisu manji od 1.500 eura u protuvrijednosti u kunama.

(9) Najviši iznos potpore po korisniku iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

III. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 12.

(1) Zahtjev za potporu se podnosi na temelju Natječaja kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja može raspisivati Natječaj do potpunog iskorištenja raspoloživih sredstava, a nakon pisane suglasnosti Upravljačkog tijela.

(3) Natječaj se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva (www.mps.hr/ribarstvo).

(4) Natječajem se određuju rokovi i uvjeti za podnošenje Zahtjeva za potporu.

(5) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET sustava (u daljnjem tekstu: AGRONET). Način podnošenja Zahtjeva za potporu pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 2.1 »Proizvodne investicije u akvakulturi« koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(6) AGRONET je zaštićena mrežna aplikacija namijenjena korisnicima za:

– upis u Evidenciju korisnika,

– pregled uputa za korištenje AGRONET-a,

– pregled pravne osnove,

– elektronsko popunjavanje Zahtjeva za potporu/promjenu isplatu/odustajanje,

– uvid u Izvještaj o provedenom Natječaju,

– preuzimanje sljedećih dokumenata:

• Odluka o dodjeli sredstava,

• Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

• Odluka o odbijanju,

• Izmjena Odluke o dodijeli sredstava,

• Pismo odbijanja,

• Potvrda o odustajanju,

• Odluka o isplati,

• Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(7) Korisnik mora biti upisan u Evidenciji korisnika kako bi mu Agencija za plaćanja dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET.

(8) Upute za upis u Evidenciju korisnika i za korištenje AGRONET-a će biti dostupne na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(9) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u originalu, bit će naznačena u Natječaju.

(10) Po završetku elektronskog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je dužan u roku propisanom Natječajem dostaviti, preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu zajedno s propisanom originalnom dokumentacijom u papirnatom obliku.

(11) Potvrda iz stavka 10. ovoga članka i propisana originalna dokumentacija dostavlja se na adresu Agencije za plaćanja koja će biti propisana Natječajem.

(12) Vrijeme podnošenja Zahtjeva za potporu podrazumijeva vrijeme slanja dokumentacije navedene u stavku 9. ovoga članka u slučaju slanja preporučenom poštom s povratnicom ili vrijeme zaprimanja u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja osobno.

Članak 13.

(1) Korisnik treba dostaviti jednu odabranu ponudu za svaku pojedinačnu nabavu/ulaganje odnosno za svaku pojedinačnu lokaciju ulaganja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za opće troškove iz članka 6. stavka 1. točke n). ovoga Pravilnika korisnik treba dostaviti ponudu i/ili račun, ovisno o vremenu nastanka troška, te nije potrebno iskazivati lokaciju ulaganja. Obveze iz stavaka 4. – 8. ovoga članka ne primjenjuju se za opće troškove.

(3) Korisnik je u obvezi prikupiti ponude poštujući principe zdravoga financijskog upravljanja.

(4) Korisnik je dužan prilikom pribavljanja ponude za pojedinu nabavu/ulaganje objaviti Poziv na dostavu ponuda na internetskim stranicama Agencije za plaćanja. Način objavljivanja Poziva na dostavu ponuda bit će propisan Natječajem i opisan u Vodiču za korisnike. U slučajevima u kojima je Korisnik u obvezi provesti postupak javne nabave, postupak se provodi sukladno posebnim propisima iz područja javne nabave.

(5) Kao odabranu ponudu korisnik može dostaviti i ponudu prikupljenu prije objave Poziva na dostavu ponuda na internetskim stranicama Agencije za plaćanja uz uvjet da je izdana na temelju tehničke specifikacije/troškovnika istovjetne onoj objavljenoj uz Poziva na dostavu ponuda na stranicama Agencije za plaćanja i da je važeća na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

(6) Obveze iz stavaka 4. i 5. ovoga članka ne primjenjuju se za projekte ukupne vrijednosti ulaganja do 75.000,00 kuna.

(7) Agencija za plaćanja radi provjeru cijena u dostavljenim ponudama na način da ih uspoređuje s referentnim cijenama. Referentne su prosječne cijene za robu, radove i usluge na tržištu, a određuje ih Agencija za plaćanja sukladno svojim važećim procedurama.

(8) Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da su cijene za robu, radove ili usluge u ponudama veće od referentnih cijena istih ili sličnih roba, radova i usluga.

(9) Svaka pojedinačna nabava iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati izdatke koji se nalaze na Listi prihvatljivih troškova kako bi bili predmet sufinanciranja. Lista prihvatljivih troškova nalazi se u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(10) Dostavljene ponude moraju sadržavati bitne tehničke karakteristike opreme i dodatne opreme uključujući naziv proizvođača, model/tip/šifra proizvođača te ostale bitne karakteristike, a svaka stavka u ponudama mora sadržavati: jedinicu mjere, količinu, jediničnu cijenu i ukupnu cijenu stavke te ukupnu cijenu ponude u odgovarajućoj valuti ovisno o zemlji podrijetla. PDV treba biti posebno iskazan. Dodatna oprema mora biti iskazana po jedinici mjere, količini i cijeni. Usluge u ponudama kao što su prijevoz, montaža, obuka moraju se napisati u jedinicama mjere (km, sati) te iskazati jediničnom cijenom po jedinici mjere i ukupnom cijenom usluge. Agencija za plaćanje može zatražiti od dobavljača detaljnije informacije ili obrazloženja o stavkama iz ponude.

(11) Pojedinačni iznosi ponude/a inozemnih dobavljača preračunavaju se u hrvatske kune (HRK) prema tečaju Europske komisije (ECB), a ponude tuzemnih dobavljača izražavaju se isključivo u kunama.

(12) Za ponude inozemnih dobavljača za pojedinačne nabave iskazane u stranoj valuti, korisnik je dužan izvršiti obračun u kunama prema mjesečnom tečaju Europske komisije (ECB), iskazanom na šest decimala u mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev za potporu. Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

(13) U ponudi mora biti naznačeno razdoblje valjanosti ponude. Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za potporu.

(14) Korisnik ne smije pribavljati ponude od ponuditelja s kojima je u sukobu interesa. U slučajevima u kojima se provodi postupak javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, primjenjuju se odredbe ovoga Zakona vezano uz sukob interesa. Ako se tijekom provjere ponuda ustanovi da postoji sukob interesa između ponuditelja i korisnika, Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(15) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi ponuditelja (Izvod iz sudskog registra, Izvod iz obrtnog registra, Popis prvih 10 dioničara iz registra Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz vlasništva, ukoliko se radi o ponuditelju iz inozemstva). Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument, ne stariji od 6 mjeseci na dan dostave traženog dokumenta.

(16) Ako je ponuditelj iz inozemstva, ponude i dokazi o vlasništvu (ukoliko budu zatraženi) moraju biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

(17) Tijekom administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaze o vlasničkoj i/ili upravljačkoj strukturi korisnika i poduzetnika koji su u partnerskom i/ili povezanom odnosu s korisnikom, kao i poslovne knjige koje je takav poduzetnik dužan voditi prema važećim zakonskim propisima o računovodstvu. Na zahtjev Agencije za plaćanja korisnik je dužan dostaviti traženi dokument.

Članak 14.

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima za odabir te iznos prihvatljivih izdataka.

(3) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, izradit će se Rang-lista sukladno članku 16. ovoga Pravilnika.

(4) Za nepravovremeno podnesene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(5) Ukoliko je Zahtjev za potporu nepotpun ili ukoliko je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom poštom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od 14 dana.

(6) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(7) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na Oglasnu ploču.

(8) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili tražene dopune/obrazloženja/ispravka iz stavka 5. ovoga članka.

(9) Za nepravovremeno i nepotpuno dopunjene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(10) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu sa procedurama Agencije za plaćanja.

POSLOVNI PLAN

Članak 15.

(1) Poslovni plan treba biti izrađen u skladu s uputama i pojašnjenjima u Zahtjevu za potporu – dio »POSLOVNI PLAN« i predlošku u excel formatu pod nazivom »POSLOVNI PLAN ZA MJERU PROIZVODNE INVESTICIJE U AKVAKULTURI« koji je potrebno u cijelosti popuniti sukladno pripadajućim uputama i učitati u Zahtjev za potporu.

(2) U poslovnom planu korisnik mora dokazati ekonomsku i financijsku održivost projekta.

(3) Ako će za izračun ekonomske i financijske održivosti projekta biti potrebni dodatni podaci, korisnik će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak sa specifikacijom podataka koje treba dostaviti. Korisnik je dužan odgovoriti na Zahtjev za obrazloženje/ispravak poslovnog plana u roku od deset dana od njegovog zaprimanja. Zahtjevi za potporu za koje korisnik na zaprimljeni Zahtjev za obrazloženje/ispravak ne dostavi tražene podatke u propisanom roku (ili ako ti podaci budu nepotpuni ili neodgovarajućeg sadržaja), biti će odbijene.

(4) Kriteriji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti projekta su sljedeći:

– razdoblje povrata investicije ne duže od ekonomskog vijeka trajanja projekta bez ostatka vrijednosti projekta,

– neto sadašnja vrijednost jednaka ili veća od 0 uz korištenje diskontne stope ne manje od kamatne stope kredita i ne manje od 5 posto,

– interna stopa rentabilnosti veća od kamatne stope kredita te veća od 5 posto.

(5) Kriterij koji će se koristiti za procjenu financijske održivosti projekta je sljedeći:

− likvidnost projekta – kumulativ financijskog tijeka mora biti pozitivan od prve do posljednje godine ekonomskog vijeka projekta.

RANGIRANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 16.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista sukladno kriterijima za odabir koji su navedeni u Prilogu III. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) U izradi Rang-liste prvo se primjenjuje kriterij prve razine u smislu da prednost imaju mikro i mala poduzeća, a nakon toga kriteriji druge razine.

(3) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja sukladno stavku 2. ovoga članka imaju isti broj bodova, izvršit će se rangiranje tih zahtjeva na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem;

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Agencija izdala Zahtjev za dopunu).

(4) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki a) ovoga članka smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom poštom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciju za plaćanja ukoliko se dostavlja osobno.

(5) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 3. točki b) ovoga članka smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ukoliko Zahtjevi iz stavka 3. točki b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune, prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(7) Ukoliko dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

(8) Izrađena Rang-lista bit će dostupna korisnicima u okviru Izvještaja o provedenom Natječaju.

Izdavanje Odluka

Članak 17.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakoga pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno i/ili nepotpuno dopunjenih Zahtjeva za potporu,

– nepravovremeno dostavljenih i/ili nepotpunih odgovora na Zahtjev za obrazloženje/ispravak,

– utvrđene nepravilnosti koja prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja,

– namjernog davanja neistinitih informacija od strane korisnika,

– utvrđenog postojanja sukoba interesa između korisnika i ponuditelja,

– ekonomske i/ili financijske neodrživosti projekta,

– onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu,

– sufinanciranja troškova koji su financirani drugim javnim izdacima,

– nepoštivanja pravila javne nabave propisanih posebnim propisima koji uređuju to područje, ako je primjenjivo.

(3) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za potporu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od ukupne vrijednosti ulaganja i izdati Odluku o dodjeli potpore u kojoj će ukupan iznos za koji se dodjeljuje potpora biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

(4) U slučaju izdavanja odluka kako je navedeno u stavku 2. ovoga članka, Rang-lista će se izraditi nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima.

(5) Rang-lista će biti objavljena u sklopu Izvještaja o provedenom Natječaju koji će biti dostupan u AGRONET-u.

Članak 18.

(1) U slučaju da se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnoga traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 17. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika.

(3) Odlukom o privremenoj raspodijeli sredstava iz stavka 2. točke a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang-listi.

(4) Rang-lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom postupka rješavanja po prigovorima na Odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang-

-lista na temelju koje će Agencija za plaćanja donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 17. stavku 2. točki b) ovoga Pravilnika i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang-lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom Natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuje se:

a) najviši iznos odobrene potpore;

b) obveza čuvanja i omogućavanja dostupnosti dokumentacije sukladno članku 10. stavcima 1. i 2. ovoga Pravilnika;

c) zabrana prodaje, korištenja mimo svrhe za koju je namijenjeno, davanja u najam ili davanje na bilo koje drugo raspolaganje i korištenje drugim pravnim ili fizičkim osobama predmeta ulaganja pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava, a bez prethodno pribavljenog odobrenja Upravljačkog tijela;

d) obveza vidljivog označavanja da je ulaganje financirano iz Europskog fonda za ribarstvo;

e) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanja u okviru operacije budu datirani nakon datuma podnošenja Zahtjeva za potporu, osim računa za opće troškove;

f) obveza korisnika da dopusti u svakom trenutku nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na ulaganje djelatnicima Agencije za plaćanja, Upravljačkog tijela, Tijela za potvrđivanje, Tijela za reviziju, Europskoj komisiji, Europskom revizorskom sudu, Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF) i drugim nadležnim nadzornim/revizorskim tijelima u razdoblju od pet godina od zadnje primljene uplate financijskih sredstava;

g) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do financiranja istog ulaganja;

h) krajnji rok podnošenja Zahtjeva za isplatu i ostale potrebne dokumentacije;

i) obveza korisnika da obavijesti Ministarstvo, Upravu ribarstva o primopredaji opreme od dobavljača koju nije moguće provjeriti u kasnijoj fazi kontrole i o provođenju »skrivenih radova«, tj. radova koji ne mogu biti provjereni u kasnijoj fazi, najkasnije sedam dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme, elektroničkom poštom.

(8) Za provedbu stavka 7. točke d) ovoga članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje ulaganja. Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom trošku.

PROMJENE PODATAKA O KORISNIKU

Članak 19.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene podataka koji se nalaze u Evidenciji korisnika.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem AGRONET-a sukladno Uputi za upis u Evidenciju korisnika, koju korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka odmah nakon pojave događaja koji ih je izazvao putem Zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika.

(4) Po odobrenju/odbijanju Zahtjeva za promjenu podataka u Evidenciji korisnika, Agencija za plaćanja će korisniku poslati putem elektroničke pošte obavijest da su promjene izvršene/nisu izvršene.

(5) Promjena pravne osobnosti korisnika fizičke osobe u korisnika pravnu osobu nije dozvoljena od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i tijekom sljedećih pet godina od datuma konačne isplate potpore navedenog u Potvrdi o završenom ulaganju.

PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 20.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu izuzev promjena navedenih u članku 19. stavku 5. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je obavezan prijaviti promjenu priloženih građevinskih akata iz Zahtjeva za potporu, promjenu ponuditelja i ostalih podataka koji su sadržani u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik je dužan od trenutka nastupanja pravomoćnosti Odluke o dodjeli sredstava do roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja podnijeti Zahtjev za promjenu. Zahtjev za promjenu popunjava se u AGRONET-u, a po popunjavanju potrebno je u Agenciju za plaćanja dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu preporučenom poštom s povratnicom ili osobno.

(4) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik može prijaviti dva puta podnošenjem Zahtjeva za promjenu putem AGRONET-a na način opisan u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjera 2.1. »Proizvodne investicije u akvakulturi« kojeg korisnik može preuzeti sa službene mrežne stranice Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(5) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu prema potrebi izdati Izmjenu Odluke o dodjeli sredstava u slučaju odobrenja Zahtjeva za promjenu ili Pismo odbijanja u slučaju odbijanja Zahtjeva za promjenu.

(6) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava.

(7) Ostale promjene u projektu bez kojih se projekt ne može provesti ili koji imaju utjecaj na poboljšanje projekta moraju biti obrazložene prilikom dostavljanja Zahtjeva za isplatu.

(8) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik mora prijaviti najmanje 60 dana prije isteka krajnjeg roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(9) U slučaju promjena Odluke iniciranih od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdana Izmjena Odluke o dodjeli sredstava.

POTVRDA O ODUSTAJANJU I IZJAVA O PONIŠTENJU OBVEZE

Članak 21.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele potpore dužan je podnijeti Zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a, na način opisan u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog fonda za ribarstvo mjere 2.1 »Proizvodne investicije u akvakulturi«.

(2) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava Agencija za plaćanja će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu, kada je utvrđena nepravilnost koja prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja, kad korisnik prekrši odredbe Pravilnika, Natječaja, ili nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava, ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru,

– ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

IV. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 22.

(1) Potpora se korisniku se dodjeljuju na temelju Zahtjeva za isplatu.

(2) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom obliku putem AGRONET sustava koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obvezni učitati u AGRONET svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u originalu, bit će naznačena u Natječaju.

(4) Po završetku elektronskog podnošenja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je dužan u propisanom roku osobno ili preporučenom poštom s povratnicom dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu, zajedno s propisanom originalnom dokumentacijom u papirnatom obliku.

(5) Potvrda iz stavka 4. ovoga članka i propisana originalna dokumentacija dostavlja se na adresu Agencije za plaćanja koja će biti propisana Natječajem.

(6) Zahtjev za isplatu podrazumijeva Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu te svu dokumentaciju propisanu Natječajem.

Članak 23.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno Listi prihvatljivih troškova, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od 14 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ukoliko tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od cijeloga ili od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(4) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik zaprimi preporučenu pošiljku.

(5) Ukoliko korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ukoliko korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(6) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

– protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

– u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(7) Ukoliko korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu izdat će mu se Izjava o poništenju obveze.

(8) Ukoliko korisnik dostavi Zahtjev za isplatu nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(9) Ukoliko korisnik odustane od ulaganja nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, odnosno podnese Zahtjev za odustajanje putem AGRONET-a, izdat će mu se Potvrda o odustajanju.

(10) Ukoliko se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog izdatka.

Članak 24.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(2) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom i Natječajem;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova utvrđenih u Listi prihvatljivih troškova;

c) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

d) negativnog nalaza kontrole na terenu;

e) korištenja objekta i/ili opreme na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

f) nedostavljanja dopune/obrazloženja/ispravka iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od 14 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak, ukoliko se dokumentacija odnosi na cijelo ulaganje;

g) utvrđene nepravilnosti prije isplate potpore ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja;

h) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Upravljačko tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

(3) Po izvršenom plaćanju Agencija za plaćanja izdaje Potvrdu o završenom ulaganju.

V. KONTROLA NA TERENU

Članak 25.

(1) Kontrolu na terenu provode djelatnici Upravljačkog tijela, kontrolom prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja. Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se obavljati i u bilo kojem trenutku od dana podnošenja Zahtjeva za potporu do isteka pet godina od izvršenog konačnog plaćanja.

(2) Osim djelatnika Upravljačkog tijela iz stavka 1. ovoga članka, kontrolu na terenu mogu obavljati i djelatnici Tijela za potvrđivanje, Tijela za reviziju, predstavnici Europske komisije, predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara, Europski revizorski sud i ostala revizorska/nadzorna tijela.

Članak 26.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu može se:

a) pregledati lokacija ulaganja, poslovni, proizvodni i skladišni objekti, oprema, uređaji i roba;

b) izvršiti uvid u isprave korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava;

c) provjeravati poslovne knjige i evidencije (Knjiga ulaznih računa (URA), Knjiga izlaznih računa (IRA), popis dugotrajne imovine, kartica konta prihoda, kartica konta dobavljača);

d) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim vezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, garantne listove);

e) provjeriti tehnička dokumentacija vezanu uz predmetno ulaganje (projektna dokumentacija, građevinski dnevnik, građevinska knjiga);

f) provjeravati rješenja, ugovore i potvrde relevantnih institucija o udovoljavanju EU standarda;

g) provjeravati sve podatke koji se tiču prirode, kvantitete i kvalitete roba i usluga;

h) provjeravati napredovanje radova (kontrola »skrivenih radova«);

i) provjeravati funkcionalnost i namjena ulaganja;

j) provjeravati tijek proizvodnje;

k) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti;

l) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

(2) Korisnik je dužan po obavijesti ovlaštenih osoba iz članka 25. ovoga Pravilnika pripremiti podatke i dokumente potrebne za obavljanje kontrole na terenu.

(3) Ukoliko korisnik (odgovorna osoba) nije u mogućnosti prisustvovati provedbi kontrole na terenu, ima obvezu pismeno ovlastiti drugu osobu koja mora prisustvovati kontroli, a koja će imati pravo davanja podataka i sudjelovanja u kontroli za vrijeme njene odsutnosti.

(4) Korisnik te osobe koje su s njim povezane u vezi predmetnog ulaganja, a podliježu nadzoru osoba navedenih u članku 25. ovoga Pravilnika, dužne su omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za njihov nesmetani rad.

(5) Ovlaštene osobe iz članka 25. ovoga Pravilnika mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole, pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi i svrha kontrole na terenu te dogovoriti termine za obavljanje kontrole s korisnikom.

(6) Ovlaštene osobe iz članka 25. ovoga Pravilnika dužne su se prilikom kontrole identificirati javnom ispravom kojom se dokazuje identitet.

VI. POVRAT SREDSTAVA

Članak 27.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu sredstava od korisnika zahtijevati povrat u slučaju:

a) administrativne pogreške/pogrešne isplate;

b) nepravilnosti utvrđene nakon isplate.

(2) Odluka o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne pogreške/pogrešne isplate izdaje se u slučaju preplate/krive isplate ili bilo koje druge administrativne greške učinjene od strane Agencije za plaćanja prilikom provedbe ovoga Pravilnika i Natječaja, kojom će se od korisnika zatražiti povrat tog iznosa.

(3) Korisnik je obvezan vratiti sredstva u roku 30 dana od dana primitka Odluke o povratu sredstava u slučaju utvrđene administrativne greške.

(4) Odluka o povratu sredstava u slučaju nepravilnosti utvrđene nakon konačne isplate izdaje se:

a) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih izdataka, odnosno kada utvrđeni nepravilni iznos ne prelazi 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja. Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat utvrđenog nepravilnog iznosa;

b) ukoliko utvrđeni nepravilni iznos prelazi 50 posto ukupne vrijednosti ulaganja Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore;

c) ukoliko korisnik nije ispravio utvrđenu nepravilnost sukladno Izvještaju kontrole na terenu. Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore;

d) ukoliko utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru. Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore, te će Upravljačko tijelo o istome izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.

(5) Odluka o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka je konačna.

(6) Na temelju Odluke o povratu sredstava korisnik je dužan u roku od 30 dana od dana zaprimanja Odluke izvršiti povrat sredstava na način određen Odlukom.

(7) Ukoliko korisnik nije postupio sukladno Odluci o povratu sredstava, na iznos koji podliježe povratu se nakon isteka roka iz stavka 6. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(8) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 28.

(1) U slučaju da je korisniku izdana Odluka o povratu sredstva, korisnik može iznos duga vratiti u obrocima, ako o tome obavijesti Agenciju za plaćanja u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu.

(3) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše četiri rate u roku od jedne godine.

(4) U slučaju da korisnik ne vrati najmanje dvije rate na temelju izvansudske nagodbe, Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim putem.

VII. PRIGOVORI

Članak 29.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovoga Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može podnijeti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje imenuje ministar poljoprivrede, na Odluke koje proizlaze iz ovoga Pravilnika, i to iz:

– članka 17. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli sredstava,

– članka 17. stavka 2. točke b) i članka 18. stavkom 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 18. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 23. stavka 8. Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(3) Ostali akti proizašli iz ovoga Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(4) Akte iz stavaka 2. i 3. ovoga članka osim Izjave o poništenju obveze i Odluke o povratu korisnici su obvezni preuzeti putem AGRONET-a.

(5) Po objavi akata u AGRONET-u korisnik će biti obaviješten da u roku pet dana iste mora preuzeti putem linka u AGRONET-u na kartici »ODLUKE«.

(6) Ukoliko korisnik ne preuzme akte sukladno stavcima 4. i 5. ovog članka u roku od pet dana od trenutka njihova stavljanja na AGRONET, Agencija za plaćanja će ih objaviti na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(7) U slučaju iz stavka 6. ovoga članka, akti iz stavaka 2. i 3. ovoga članka stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(8) Korisnik može prigovore iz stavka 2. ovoga članka podnijeti u roku od petnaest dana od dana preuzimanja akata iz stavka 2. ovoga članka u AGRONET-u ili dana objave na Oglasnoj ploči Agencije za plaćanja.

(9) Prigovori iz stavka 2. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja.

(10) Povjerenstvo odlučuje po prigovorima iz stavka 2. ovoga članka u roku od petnaest dana od zaprimanja prigovora, o čemu se obavještava korisnik i Agencija za plaćanja.

(11) Odluke Povjerenstva po prigovorima su konačne.

(12) Nakon provedenog postupka rješavanja po prigovorima kreirat će se konačna Rang-lista za sve Zahtjeve za potporu zaprimljene na Natječaju koja će biti objavljena u sklopu Izvještaja o provedenom Natječaju koji će biti dostupan u AGRONET-u.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/14-04/01

Urbroj: 525-13/0339-14-20

Zagreb, 6. kolovoza 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOZI I. – V.

99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi" 99 13.08.2014 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 2.1. "Proizvodne investicije u akvakulturi"