Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1958

Na temelju članka 14. stavka 9. i članka 15. stavka 5. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POVLASTICI ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU I REGISTRU POVLASTICA

Članak 1.

U Pravilniku o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica (»Narodne novine« br. 130/2013) u članku 9. iza stavka (8) dodaje se stavak (9) koji glasi:

»(9) Iznimno od stavka (1) ovog članka, za sva plovila iz Registra ribarske flote RH koja imaju veličinu u GT između 0,0 i 1,0 smatra se da im je veličina u GT jednaka 1.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka (7) dodaje se stavak (8) koji glasi:

»(8) U slučaju da je u dvije povlastice istog vlasnika plovila upisan isti ribolovni alat s različitim pripadajućim ribolovnim zonama, na zahtjev vlasnika dozvoljava se za taj alat prijenos prava upisa ribolovnih zona s jedne povlastice na drugu povlasticu uz uvjet da se iz jedne od povlastica ribolovni alat briše.«

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

(1) Povlastica za ribolov pohranjuje se u Upisnik pohranjenih povlastica Ministarstva na zahtjev vlasnika plovila koji se podnosi u nadležnoj Ispostavi Ministarstva.

(2) Vlasniku plovila Ministarstvo izdaje Potvrdu o pohranjivanju povlastice.

(3) Zahtjev za preuzimanje pohranjene povlastice vlasnik plovila podnosi nadležnoj Ispostavi Ministarstva najkasnije 15 dana prije početka obavljanja gospodarskog ribolova ili isteka roka pohrane. Prilikom podnošenja zahtjeva za preuzimanje povlastice moraju biti ispunjeni svi uvjeti propisani kao i kod izdavanja povlastice.

(4) Povlastica za ribolov preuzima se iz pohrane na zahtjev vlasnika plovila u nadležnoj Ispostavi Ministarstva, što vlasnik plovila potvrđuje svojim potpisom o preuzimanju povlastice.«

Članak 4.

Iza članka 13. dodaje se članak 14. koji glasi:

»Članak 14.

(1) Radi zaštite riba i drugih morskih organizama neće se izdavati nove povlastice, osim u slučajevima prijenosa prava upisa povlastice u cijelosti propisanih odredbama članka 8. ovog pravilnika. Zabranjeno je u važeće povlastice upisivati nove ribolovne alate ili nove ribolovne zone, osim u slučaju prijenosa prava upisa pojedinačnog ribolovnog alata sa pripadajućim zonama iz jedne važeće povlastice u drugu važeću povlasticu, sukladno odredbama članka 10. ovog pravilnika.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je izdavanje novih povlastica vlasnicima plovila koji grade ribarsko plovilo u sklopu poticanog programa izgradnje i modernizacije ribarske flote a sukladno uvjetima koji su im odobreni.

(3) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, dozvoljava se upis ribolovnih zona H, I, J, K za ribolovne alate upisane u važeće povlastice.«

Članak 5.

Dosadašnji članci 14. i 15. postaju članci 15. i 16.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-01/111

Urbroj: 525-13/0335-14-3

Zagreb, 6. kolovoza 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.