Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije

MINISTARSTVO UPRAVE

1959

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine« broj 92/14), ministar uprave donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA ODREĐIVANJE IZNOSA I NAMJENI NAKNADE OSTVARENE ZA SKLAPANJE ŽIVOTNOG PARTNERSTVA IZVAN SLUŽBENE PROSTORIJE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju mjerila za određivanje iznosa i namjeni posebne naknade koja se plaća za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (u nastavku teksta: naknada).

Članak 2.

Zahtjev za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije podnosi se matičaru matičnog ureda nadležnog za mjesto u kojemu se životno partnerstvo namjerava sklopiti.

Članak 3.

Mjerila za određivanje iznosa naknade su:

– udaljenost mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije

– vrijeme sklapanja životnog partnerstva

– sklapanje životnog partnerstva izvan tjednog radnog vremena tijela državne uprave sukladno propisima te na blagdane i neradne dane što su utvrđen zakonom kojim se uređuju blagdani, spomendani i neradni dani u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Osnovicu za izračun visine iznosa naknade čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku u vrijeme prijave namjere sklapanja životnog partnerstva.

Članak 5.

Ako je mjesto sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije udaljeno do 10 km, naknada se plaća u iznosu od 10% osnovice.

Ako je mjesto sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije udaljeno više od 10 km, naknada se plaća u iznosu od 1% za svaki kilometar, a najviše do 30% od osnovice.

Članak 6.

Ako se životno partnerstvo sklapa u vremenu:

– od 8.00 do 16.00 sati, naknada se plaća u iznosu od 20% osnovice

– od 16.00 do 20.00 sati, naknada se plaća u iznosu od 30% osnovice

– od 20.00 do 22.00 sata, naknada se plaća u iznosu od 50% osnovice.

Članak 7.

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan tjednoga radnog vremena tijela državne uprave, na blagdane i u neradne dane, naknada iz članka 6. ovog Pravilnika uvećava se za 100%.

Članak 8.

Ukupan iznos naknade čini zbroj pojedinačnih iznosa što su utvrđeni prema mjerilima iz članaka 5., 6. i 7. ovog Pravilnika.

Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju životnog partnerstva izvan službene prostorije.

Naknada se uplaćuje u roku od tri dana od dana donošenja odluke o sklapanju životnog partnerstva izvan službene prostorije.

Članak 9.

Ako se životno partnerstvo sklapa izvan službene prostorije zbog zdravstvenih razloga životnih partnera, odnosno jednog od njih, iznos naknade iz članka 8. ovog Pravilnika umanjuje se za 80%.

Članak 10.

Naknada se u skladu s važećom Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba uplaćuje u državni proračun te ima posebnu namjenu.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se za isplatu naknade matičarima za sklapanje životnog partnerstva u službenim i izvan službenih prostorija izvan redovnog radnog vremena i nabavu prikladne službene odjeće za matičare, sukladno odluci predstojnika ureda državne uprave u županijama odnosno pročelnika Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Visinu naknade iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje ministar nadležan za poslove opće uprave,

Članak 11.

Matičar je dužan dostaviti mjesečno izvješće o sklopljenim životnim partnerstvima izvan službene prostorije voditelju službe za opću upravu ureda državne uprave u županiji odnosno pročelniku Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba.

Plan korištenja sredstava donosi predstojnik ureda državne uprave na prijedlog voditelja službe za opću upravu odnosno pročelnik Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove osobnih stanja građana.

Izvješće o izvršenju plana odnosno utrošku ostvarenih sredstava po utvrđenoj namjeni dostavlja se središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove osobnih stanja građana.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 223-03/14-01/1120

Urbroj: 515-03-01-01/4-14-1

Zagreb, 6. kolovoza 2014.

Ministar

Arsen Bauk, v. r.