Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja

NN 99/2014 (13.8.2014.), Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

1963

Na temelju članka 130. stavka 5. i članka 131. stavka 4. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (»Narodne novine«, br. 22/2014) Upravno vijeće Središnjeg registra osiguranika na svojoj 122. sjednici, uz suglasnost Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, donijelo je

PRAVILNIK

O IZBORU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA U OKVIRU OBVEZNOG MIROVINSKOG OSIGURANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže uređuje: oblik i sadržaj prijave o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: Društvo) u okviru obveznog mirovinskog osiguranja, postupak i rokovi izvještavanja izabranog Društva, postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda radi prijenosa ukupnog iznosa kapitaliziranih sredstava u izabrano Društvo, sadržaj naloga koji izdaje Središnji registar osiguranika (dalje u tekstu: REGOS) obveznom mirovinskom društvu i sadržaj doznake sredstava izabranom Društvu.

II. IZBOR/PROMJENA DRUŠTVA

Članak 2.

(1) Izbor / promjena Društva obavlja se prijavom REGOS-u putem obrasca R-POD, Prijava o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (dalje u tekstu: obrazac R-POD), koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Obrazac R-POD, iz stavka 1. ovoga članka potpisuje podnositelj prijave i ovjerava REGOS, a ispisuje se u dva istovjetna primjerka, od kojih jedan potpisan i ovjeren primjerak uručuje se podnositelju prijave, a drugi zadržava REGOS.

(3) Izbor / promjenu Društva moguće je u jednom danu obaviti samo jednom, a najkasnije u roku od 15 dana od dan prve prijave.

(4) Istekom roka iz stavka 3. ovoga članka izbor Društva ne može se promijeniti niti opozvati te se smatra konačnim.

III. IZVJEŠTAVANJE

Članak 3.

Podatke o prijavi iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika i o ukupnom iznosu kapitaliziranih sredstava na osobnom računu na dan zatvaranja osobnog računa REGOS će učiniti dostupnim izabranom Društvu, dostavom u elektroničkom obliku, drugi radni dan po proteku roka iz članka 131. stavka 2. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i od strane obveznog mirovinskog društva izvršene doznake sredstava.

IV. ZATVARANJE OSOBNOG RAČUNA

Članak 4.

(1) Postupak zatvaranja osobnog računa člana obveznog mirovinskog fonda REGOS pokreće prvi radni dan nakon što je izbor Društva postao konačan izdavanjem naloga obveznom mirovinskom društvu koje upravlja obveznim mirovinskim fondom u kojem je osobni račun koji se zatvara da izvrši doznaku putem REGOS-a izabranom Društvu.

(2) Nalog iz stavka 1. ovoga članka sadrži matične podatke člana obveznog mirovinskog fonda čiji se račun zatvara, broj osobnog računa koji se zatvara, razlog zatvaranja i datum pokretanja postupka zatvaranja.

(3) REGOS izračunava iznos sredstava za prijenos izabranom Društvu na način da ukupan broj obračunskih jedinica na osobnom računu člana obveznog mirovinskog fonda čiji se osobni račun zatvara množi s vrijednošću obračunske jedinice na dan pokretanja postupka zatvaranja osobnog računa.

Članak 5.

Doznaka iz članka 131. Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima koju REGOS prosljeđuje izabranom Društvu sadrži: broj računa mirovinskog osiguravajućeg društva, poziv na broj odobrenja, iznos sredstava koja se doznačuju, svrhu doznake te mjesto i datum doznake.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 353-14-23433/001

Zagreb, 8. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Marko Krištof, v. r.

Obrazac R-POD

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

Broj: ____________

PRIJAVA O IZBORU
MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA

I. Podaci o članu fonda

1.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ


2.

IME I PREZIME


3.

BROJ OSOBNOG RAČUNA

                    

4.

NAZIV OBVEZNOG MIROVINSKOG DRUŠTVA


5.

KATEGORIJA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA


II. Podaci o ostvarivanju prava na mirovinu

1.

DATUM OSTVARIVANJA PRAVA


2.

DATUM RJEŠENJA


III. Podaci o izabranom mirovinskom osiguravajućem društvu

1.

ŠIFRA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA


2.

NAZIV MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA


IV. Kontakt podaci

1.

IDENTIFIKACIJSKI BROJ, IME I PREZIME/NAZIV (korisnik mirovine,
skrbnik, zastupnik, punomoćnik)


2.

ADRESA
(poštanski broj, mjesto, ulica i kućni broj)


3.

TELEFON


4.

E-MAIL


Suglasan/suglasna sam da se podaci iz Prijave koriste u postupku ostvarivanja prava na mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje.

____________________________

(PODNOSITELJ PRIJAVE)

DATUM PRIJAVE:

OVJERA SLUŽBENE OSOBE:

99 13.08.2014 Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja