Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja

NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojenje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2051

Na temelju članka 205. stavka 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/2014), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME ZA POSVOJITELJE, OBVEZNOM SADRŽAJU I NAČINU PROVEDBE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME POTENCIJALNIH POSVOJITELJA TE UVJETIMA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA KAO I NAČINU VOĐENJA DOKUMENTACIJE U VEZI S PROVEDBOM STRUČNE PRIPREME POTENCIJALNIH POSVOJITELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obvezni sadržaj i način provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjeti stručne osposobljenosti radnika kao i način vođenja dokumentacije u vezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME ZA POSVOJITELJE

Članak 2.

(1) Kada centar za socijalnu skrb utvrdi da potencijalni posvojitelji ispunjavaju zakonske uvjete za posvojenje, centar za socijalnu skrb će im zaključkom odrediti obvezu sudjelovanja u programu stručne pripreme za posvojenje.

(2) Potencijalni posvojitelji iz stavka 1. ovog članka mogu odabrati pohađanje raspoloživog programa stručne pripreme za posvojenje kod centra za socijalnu skrb, druge ustanove socijalne skrbi nadležne prema njihovom prebivalištu odnosno boravištu ili u okviru organizacije civilnog društva ovlaštene za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje.

(3) Provedba programa stručne pripreme za posvojitelje iz stavka 2. ovoga članka za polaznike je besplatna.

Članak 3.

(1) Organizacije civilnog društva ovlaštene su provoditi program stručne pripreme za posvojitelje na temelju i u okviru ugovora sklopljenog na temelju natječaja ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi za projekte i programe organizacija civilnog društva koje će pružati podršku posvojiteljima.

(2) Organizacije civilnog društva iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– kontinuirano djeluje u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine,

– sukladno statutu ili drugom općem aktu ciljno je i prema djelatnostima opredijeljena za rad u području socijalne skrbi i pružanje podrške posvojiteljima,

– ima uvjete (stručne, prostorne, upravljačke/organizacijske, financijske i ostale resurse) za organizaciju provođenja programa stručne pripreme posvojitelja.

(3) Uvjeti natječaja iz stavka 1. ovog članka, moraju odgovarati uvjetima propisanim stavkom 2. ovog članka.

Članak 4.

(1) Nakon provedenog programa stručne pripreme za posvojenje, organizacija civilnog društva ili druga pravna osoba iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika koja je provela stručnu pripremu potencijalnih posvojitelja izdaje potencijalnim posvojiteljima potvrdu o završenom programu stručne pripreme za posvojitelje.

(2) Nakon završene stručne pripreme za posvojenje organizacija civilnog društva odnosno druga pravna osoba koja je provela stručnu pripremu potencijalnih posvojitelja dužna je dostaviti centru za socijalnu skrb prebivališta odnosno boravišta potencijalnih posvojitelja potvrdu da su potencijalni posvojitelji završili program stručne pripreme za posvojenje ili obavijest o odustanku potencijalnih posvojitelja od pohađanja stručne pripreme za posvojenje te eventualna zapažanja o polaznicima stručne pripreme ukoliko se tijekom stručne pripreme kod polaznika uočilo ponašanje ili osobine koje nisu u skladu s njihovom namjerom posvojenja djeteta.

III. OBVEZNI SADRŽAJ I NAČIN PROVEDBE PROGRAMA STRUČNE PRIPREME POTENCIJALNIH POSVOJITELJA

Članak 5.

(1) Sadržaj programa stručne pripreme za posvojitelje obuhvaća sljedeće teme:

– upoznavanje sa značenjem i postupkom posvojenja,

– rast i razvoj djeteta, razvojne mogućnosti i potrebe djeteta,

– razvoj vezivanja i privrženosti,

– razvoj i formiranje identiteta djeteta,

– važnost porijekla i bioloških roditelja u životu djeteta,

– kako i kada reći djetetu da je posvojeno,

– posvojenje i razvojni periodi,

– kako se nositi s gubitkom, proces tugovanja,

– posvojenje djece kod koje je završena razvojna faza ranog djetinjstva,

– adaptacija djeteta na novu obitelj, poteškoće i potrebe posvojenog djeteta,

– emocije i njihova kontrola,

– podrška razvoju samopouzdanja djeteta,

– roditeljstvo posvojenog djeteta i odgojni postupci,

– razvoj odnosa posvojitelja i djeteta.

(2) Program iz stavka 1. ovog članka provodi se u trajanju od 40 sati.

IV. UVJETI STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI RADNIKA

Članak 6.

(1) Stručnu pripremu posvojitelja obavljaju stručne osobe – socijalni radnik i psiholog, a u programu pripreme mogu sudjelovati edukacijski rehabilitator, socijalni pedagog i logoped.

(2) Stručne osobe iz stavka 1. ovog članka koje provode stručnu pripremu potencijalnih posvojitelja moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1. imati najmanje tri godine radnog iskustva u struci u stručnom radu s djecom, mladima i obitelji,

2. poznavati teorijske i praktične aspekte posvojenja,

3. imati dodatna znanja i vještine za rad s potencijalnim posvojiteljima, posvojiteljima, djecom mladima i obitelji,

4. poznavati metode grupnog rada i komunikacijskih vještina,

5. poznavati dinamiku obiteljskih odnosa i specifičnosti roditeljstva i odrastanja djece.

V. NAČIN VOĐENJA DOKUMENTACIJE I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 7.

(1) Organizacija civilnog društva odnosno druga pravna osoba koja provodi stručnu pripremu potencijalnih posvojitelja vodi dokumentaciju u vezi s provedbom stručne pripreme posvojitelja.

(2) Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka čine:

– podaci o polaznicima (osobno ime, osobni identifikacijski broj, prebivalište te datum i mjesto rođenja);

– evidencija prisutnosti s podacima o sadržaju sastanaka;

– podaci o tome je li u odnosu na polaznika provedena stručna priprema ili je polaznik od stručne pripreme odustao.

(3) Dokumentacija iz stavka 1. ovoga članka vodi se i čuva odvojeno od drugih predmeta na način koji osigurava čuvanje službene tajne te zaštitu od zloporabe, uništenja i oštećenja, u skladu s općim aktima organizacije civilnog društva i zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

(4) Dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka čuva organizacija civilnog društva odnosno druga pravna osoba koje je provela stručnu pripremu potencijalnih posvojitelja.

Članak 8.

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni tijekom provođenja stručne pripreme potencijalnih posvojitelja su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/16

Urbroj: 15-031-1/3-14-1

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.