Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji

NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2052

Na temelju članka 217. stavka 6. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/2014), ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA O POSVOJENJU TE SADRŽAJU IZVJEŠĆA O PRILAGODBI DJETETA U POSVOJITELJSKOJ OBITELJI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaj izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji.

I. NAČIN VOĐENJA OČEVIDNIKA I SPISA PREDMETA O POSVOJENJU

Članak 2.

(1) Podaci u predmetima posvojenja upisuju se u očevidnik predmeta o posvojenju (u daljnjem tekstu: Očevidnik).

(2) Očevidnik se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Svi podaci uneseni u Očevidnik, moraju imati sigurnosnu kopiju koja je osigurana na odgovarajući način uz spise predmeta o posvojenju.

(4) Sigurnosna kopija izrađuje se po završetku svakog novog unosa podataka u Očevidnik.

(5) Očevidnik vodi centar za socijalnu skrb.

(6) Očevidnik po službenoj dužnosti popunjava centar za socijalnu skrb koji je donio odluku o posvojenju u roku osam dana od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

(7) Ravnatelj centra za socijalnu skrb iz stavka 6. ovog članka pisanom odlukom određuje stručnog radnika/e koji će popunjavati Očevidnik i imati uvid u njega.

Članak 3.

Očevidnik sadrži sljedeće podatke:

1. naziv centra za socijalnu skrb, područja mjesne nadležnosti,

2. podatke o posvojeniku prije posvojenja: osobno ime (ime i prezime), osobni identifikacijski broj, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), spol, datum rođenja (dan, mjesec i godina), sat rođenja, mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, godina i redni broj upisa u matici rođenih,

3. podatke o posvojeniku nakon posvojenja: osobno ime (ime i prezime), osobni identifikacijski broj, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo,

4. podatke o posvojenikovim biološkim roditeljima: osobno ime (ime i prezime), osobni identifikacijski broj, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje,

5. podatke o posvojiteljima: status (bračni/izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni ili izvanbračni drug ako je drugi bračni ili izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni drug uz pristanak drugog bračnog druga te osoba koja nije u braku), osobno ime (ime i prezime), osobni identifikacijski broj, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), datum rođenja (dan, mjesec i godina), mjesto rođenja, nacionalnost, državljanstvo, zanimanje,

6. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum prethodnog odobrenja posvojenja sukladno članku 186. stavku 3. Obiteljskog zakona (»Narodne novine», broj 75/2014),

7. klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum rješenja o posvojenju.

Članak 4.

Spise predmeta o posvojenju u smislu ovoga Pravilnika čine sve isprave, upravni, sudski i drugi akti koji se odnose na cjeloviti postupak zasnivanja posvojenja, a kojima se dokazuje da su ispunjene sve pretpostavke za zasnivanje posvojenja propisane Obiteljskim zakonom, kao i upravni akti koji sadrže određene odluke donesene u postupku zasnivanja posvojenja.

Članak 5.

(1) Spisi predmeta o posvojenju vode se i čuvaju odvojeno od drugih predmeta na način koji osigurava čuvanje službene tajne te zaštitu od zloporabe, uništenja i oštećenja, u skladu sa općim aktima centra za socijalnu skrb i zakonom kojim se uređuju arhivsko gradivo i arhivi.

(2) Spise predmeta o posvojenju čuva centar za socijalnu skrb kod kojega je proveden postupak zasnivanja posvojenja.

(3) Spisi predmeta o posvojenju su arhivska gradiva trajne vrijednosti.

Članak 6.

Spisi predmeta o posvojenju na temelju kojih centar za socijalnu skrb upisuje podatke u Očevidnik kao i Očevidnik imaju status službene tajne i podliježu zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

Članak 7.

Stručni radnici u centru za socijalnu skrb iz članka 2. stavka 7. ovog Pravilnika dužni su i nakon prestanka zaposlenja na tim poslovima, odnosno u centru za socijalnu skrb čuvati službenu tajnu o predmetima posvojenja.

Članak 8.

Ministar nadležan za poslove socijalnu skrbi može osloboditi stručnog radnika dužnosti čuvanja službene tajne u sudskom ili upravnom postupku ako se radi o podacima bez kojih nije moguće utvrditi činjenično stanje i donijeti zakonitu odluku.

III. SADRŽAJ IZVJEŠĆA O PRILAGODBI DJETETA U POSVOJITELJSKOJ OBITELJI

Članak 9.

(1) Centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta/boravišta posvojitelja, nakon što je posvojenje zasnovano, na zahtjev posvojitelja ili djeteta, osigurat će obitelji savjetodavnu pomoć i potporu u skladu sa stručnom procjenom i potrebama obitelji.

(2) Centar za socijalnu skrb iz stavka 1. ovog članka dužan je na zahtjev centra za socijalnu skrb koji je donio odluku o posvojenju pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji, te će po isteku šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja o tome sastaviti izvješće.

(3) Prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji prate te sastavljaju izvješće socijalni radnik i psiholog centra za socijalnu skrb iz stavka 1. ovog članka.

(4) Izvješće iz stavka 2. ovog članka sastavlja se u pisanom obliku i dostavlja se centru za socijalnu skrb koji je proveo postupak posvojenja s oznakom tajnosti, u roku osam dana od isteka roka praćenja prilagodbe djeteta.

Članak 10.

Izvješće iz članka 9. stavka 2. ovog Pravilnika sadrži sljedeće:

1. podatke o djetetu: osobno ime (ime i prezime), datum rođenja, dob, država podrijetla, posvojitelji, prebivalište/boravište (mjesto i adresa), nacionalnost, državljanstvo te datum zasnivanja posvojenja;

2. podatke o zdravlju djeteta: da li dijete ima neko oboljenje, da li je dijete bilo na liječničkom pregledu te rezultati istog, visina i težina djeteta te da li je dijete bilo na cijepljenju;

3. podatke o fizičkom razvoju djeteta: motoričke sposobnosti, spavanje, prehrambene navike, higijenske i fiziološke navike – napredovanje;

4. podatke o emocionalnom razvoju djeteta: izražavanje emocija, samokontrola emocija, prepoznavanje emocija kod drugih, izražavanje vlastitih potreba, emocionalna veza s posvojiteljima, poštivanje autoriteta te privikavanje na odgoj i kućna pravila;

5. podatke o socijalnom razvoju djeteta: razumijevanje socijalnih pravila i normi, sposobnost suradnje s vršnjacima, odnos s drugim članovima obitelji (braća i sestre, bake i djedovi, rođaci i ostali);

6. podatke o razvoju komunikacijskih vještina djeteta: govor, razumijevanje i sporazumijevanje te razumijevanje osnovnih pravila komuniciranja;

7. podatke o razvoju kognitivnih sposobnosti, socijalno-emocionalnom razvoju i ponašanju u odnosu na dob, a posebno sljedeće: empatija, prilagodba u vrtiću/ školi, podaci o slobodnom vremenu, interesima i hobijima, zauzimanje i izražavanje stavova i mišljenja, slušanje, prilagodljivost ponašanja, uključenost u interakciju te upravljanje interakcijom;

8. zaključak o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji.

Članak 11.

Izvješće iz članka 10. ovog Pravilnika ima status službene tajne i podliježe zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju (»Narodne novine«, broj 32/05).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/17

Urbroj: 519-03/1-1/3-14-1

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.