Pravilnik o obveznom savjetovanju

NN 106/2014 (2.9.2014.), Pravilnik o obveznom savjetovanju

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2059

Na temelju članka 324. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 75/14), ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SAVJETOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja obveznog savjetovanja, obvezni sadržaj izvješća o obveznom savjetovanju te dužnosti članova stručnog tima u provođenju obveznog savjetovanja.

Članak 2.

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni tijekom provođenja postupka obveznog savjetovanja su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

II. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE RAZVODA BRAKA

Članak 3.

(1) Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: centar) u okviru najviše 3 susreta stranaka i članova stručnog tima centra.

(2) Na susrete u centru stranke mogu doći zajedno ili odvojeno.

(3) U prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja sadržaja navedenih u članku 5. točki 5. ovoga Pravilnika te ih upućuju na potrebu izrade Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (u daljnjem tekstu: Plan) do sljedećeg susreta u centru.

(4) U drugom susretu u centru u pravilu se provodi zajednički pregled Plana ukoliko su stranke sastavile Plan, odnosno članovi stručnog tima centra strankama koje nisu sastavile Plan pružaju pomoć oko postizanja sporazuma i sastavljanja Plana.

(5) Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko pojedinosti Plana, može se održati treći susret u centru.

(6) Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije, uz upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i dostupnim obiteljskim medijatorima.

Članak 4.

(1) Obvezno savjetovanje prije razvoda braka u centru provode članovi stručnog tima centra, kojeg čine pravnik te socijalni radnik ili psiholog.

(2) Socijalni radnik odnosno psiholog član stručnog tima centra dužan je:

– bračne drugove upoznati o mogućnosti bračnog savjetovanja,

– bračne drugove educirati o psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu, o razvojnim karakteristikama djece, fazama razvoda i procesu prilagodbe na razvod, fazama sukoba te smanjenja konfliktnosti u odnosima,

– uputiti bračne drugove o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa,

– procijeniti eventualnu ugroženost dobrobiti djeteta i prisutnosti nasilja u obitelji, te u skladu s procjenom, ukoliko je potrebno, pokrenuti odgovarajući postupak u centru i pred drugim nadležnim tijelima,

– ukoliko su bračni drugovi pretežito sporazumni, pomoći im u izradi Plana u svim njegovim sastavnicama,

– ukoliko bračni drugovi nisu sporazumni, upoznati ih s prednostima obiteljske medijacije te ih informirati o dostupnim obiteljskim medijatorima.

(3) Pravnik član stručnog tima centra dužan je:

– bračne drugove detaljno informirati i objasniti im postupak i pravne posljedice razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu,

– bračnim drugovima objasniti postupak i pravne posljedice u slučaju sporazumne izrade Plana, odnosno sudski postupak razvoda braka ukoliko izostane izrada Plana,

– bračne drugove upoznati s odredbama Obiteljskog zakona koje uređuju obiteljsku medijaciju.

(4) Članovi stručnog tima iz stavka 1. ovog članka dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije razvoda braka i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Članak 5.

Izvješće o obveznom savjetovanju prije razvoda braka, između ostalog, mora sadržavati sljedeće:

1. osobna imena i osobne identifikacijske brojeve stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja,

2. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sporazumno rješavanje spora,

3. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji,

4. osobna imena stranaka koje namjeravaju pokrenuti sudski postupak razvoda braka,

5. podatke o sadržaju provedenog obveznog savjetovanja prije razvoda braka koji se odnose na:

– upoznavanje bračnih drugova o mogućnosti bračnog savjetovanja;

– upoznavanje bračnih drugova o pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu;

– upućivanje bračnih drugova o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa;

– upoznavanje bračnih drugova sa sadržajem obrasca Plana i pružanje pomoći ako to zahtijevaju;

– upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i informiranje bračnih drugova o dostupnim obiteljskim medijatorima;

– informiranje bračnih drugova o obvezi odaziva prvom sastanku obiteljske medijacije prije pokretanja postupka za razvod braka, ako nisu izradili Plan;

– upoznavanje bračnih drugova sa sudskim postupkom razvoda braka bez Plana;

6. tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode.

Članak 6.

Na postupak obveznog savjetovanja koji se provodi u vezi s prestankom izvanbračne zajednice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka od 3. do 5. ovoga Pravilnika.

III. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA SUDSKIH POSTUPAKA U VEZI S DJETETOM

Članak 7.

(1) Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom provodi se u centru u okviru najviše 3 susreta stranaka i članova stručnog tima centra.

(2) Na prvi susret u centar stranke mogu doći zajedno ili odvojeno.

(3) U prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja sadržaja navedenih u članku 9. točki 5. ovoga Pravilnika te ih upućuju na potrebu izrade plana rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom do drugog susreta.

(4) U drugom susretu u centru se u pravilu zajednički razmatra stupanj i opseg postignutog sporazuma i plan iz stavka 3. ovoga članka te članovi stručnog tima centra strankama pružaju pomoć oko postizanja sporazuma.

(5) Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko određenih pojedinosti, može se održati treći susret u centru.

(6) Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije, uz upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i dostupnim obiteljskim medijatorima.

Članak 8.

(1) Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom u centru provode članovi tima centra, kojeg čine pravnik te socijalni radnik ili psiholog.

(2) Socijalni radnik odnosno psiholog član stručnog tima centra dužan je:

– uputiti stranke u značaj njihove aktivne suradnje u postupku obveznog savjetovanja,

– upoznati sudionike savjetovanja o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa,

– upoznati sudionike o negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i prednostima sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa te dužnosti članova obitelji da razgovaraju s djetetom i uzmu u obzir njegovo mišljenje,

– upoznati sudionike o mogućnosti rješavanja spora u obiteljskoj medijaciji,

– stranke educirati o psihosocijalnim posljedicama sukoba na djecu, fazama sukoba te smanjenja konfliktnosti u odnosima, o razvojnim karakteristikama djece, objasniti sadržaje roditeljske skrbi, objasniti značaj ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom i poticanja osobnih odnosa s roditeljem s kojim dijete ne stanuje za dobrobit djeteta, uputiti roditelje u načine i mogućnosti unapređenja roditeljskih kompetencija,

– procijeniti eventualnu ugroženost dobrobiti djeteta i prisutnosti nasilja u obitelji,

– ukoliko su stranke pretežito sporazumne, pomoći im u izradi plana razrješenja spornih pitanja u svim njegovim sastavnicama.

(3) Pravnik član stručnog tima centra dužan je stranke detaljno informirati i objasniti postupak i pravne posljedice pokretanja sudskog postupka, kao i objasniti im postupak i pravne posljedice u slučaju postizanja sporazuma.

(4) Članovi stručnog tima iz stavka 1. ovog članka dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Članak 9.

Izvješće o obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom mora sadržavati sljedeće:

1. osobna imena i osobne identifikacijske brojeve stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja,

2. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sporazumno rješavanje spora,

3. podatak o spremnosti svake od stranaka za uključivanje u obiteljsku medijaciju, ako u postupku obveznog savjetovanja nije postignut sporazum o uređivanju spornih pitanja u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,

4. osobna imena stranaka koje namjeravaju pokrenuti sudski postupak u vezi s djetetom,

5. podatke o sadržaju provedenog obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskog postupka u vezi s djetetom koji se odnose na:

– upoznavanje stranaka o pravnim i psihosocijalnim posljedicama sudskog postupka,

– upućivanje stranaka o dužnosti vođenja brige o dobrobiti djeteta tijekom uređivanja spornih obiteljskih odnosa,

– upoznavanje stranaka s negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i objasniti prednosti sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa,

– upućivanje stranaka o dužnosti razgovora s djetetom i uvažavanja mišljenja djeteta,

– upoznavanje stranaka o mogućnosti postizanja sporazuma i izrade plana o razrješenju spornih pitanja u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,

– upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i informiranje bračnih drugova i drugih stranaka o dostupnim obiteljskim medijatorima.

6. tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 5. točke 5. alineje 6. koja stupa na snagu 1. siječnja 2015. godine.

Klasa: 011-02/14-04/12

Urbroj: 519-03-1-2/4-1-14-20

Zagreb, 1. rujna 2014.

Potpredsjednica Vlade

Republike Hrvatske i ministrica

socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.