Statut Hrvatske obrtničke komore

NN 106/2014 (2.9.2014.), Statut Hrvatske obrtničke komore

106 02.09.2014 Statut Hrvatske obrtničke komore

HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA

2066

Na temelju članka 81., a u vezi s člankom 82. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 143/13), Skupština Hrvatske obrtničke komore na 9. sjednici, održanoj 8. svibnja 2014. godine i 11. sjednici, održanoj 30. lipnja 2014. godine, donijela je

STATUT

HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Statutom pobliže se utvrđuju poslovi i zadaci Hrvatske obrtničke komore (u nastavku teksta: Komora), prava, obveze i odgovornosti članova Komore, način upravljanja Komorom, oblici organiziranja i rada u jedinstvenom komorskom sustavu, osnivanje predstavništava Komore u inozemstvu, poslovi i zadaci u vezi s obrazovanjem za potrebe obrtništva, rad Suda časti i Centra za mirenje pri Komori, suradnja s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, suradnja s komorama u zemlji i inozemstvu, suradnja s institucijama Europske unije, javnost rada i informiranje, pružanje usluga, organizacija Komorskog ureda i način financiranja Komore.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a koji imaju rodni izričaj, odnose se na jednak način i na muški i na ženski rod, bez obzira na to u kojem se rodu koristili.

Članak 2.

(1) Komora je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakon) obavljaju obrt i ostalih članova Komore.

(2) Komora promiče obrt i obrtništvo, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Komore pred državnim i drugim tijelima u zemlji i inozemstvu.

(3) Komora je pravna osoba javnog prava, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

II. ČLANOVI KOMORE

Članak 3.

(1) Sukladno Zakonu, članstvo u Komori je obvezno.

(2) Obvezni članovi Komore su:

– obrtnici koji obavljaju obrt na području Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom

– trgovci pojedinci koji obavljaju obrt u skladu sa Zakonom.

(3) Članstvo u Komori obrtnici stječu danom upisa u Obrtni registar, a trgovci pojedinci danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured, odnosno Ured Grada Zagreba utvrdi da trgovac pojedinac udovoljava uvjetima iz Zakona.

(4) U Komoru se mogu, sukladno Zakonu, učlaniti pravne i fizičke osobe koje iskažu interes za članstvo, ako svojom djelatnošću promiču interese obrta i obrtništva.

(5) Fizičke i pravne osobe koje iskažu interes za članstvo postaju članovi Komore danom donošenja odluke nadležnog tijela Komore o prijemu u dobrovoljno članstvo, kojim danom preuzima prava i obveze sukladno aktima Komore.

(6) Članstvo u Komori prestaje za obrtnike danom brisanja iz Obrtnog registra, za trgovce pojedince danom brisanja iz odgovarajuće evidencije nadležnog županijskog ureda, odnosno Ureda Grada Zagreba, a za dobrovoljne članove danom brisanja iz evidencije dobrovoljnih članova Komore, temeljem odluke nadležnog tijela Komore.

(7) Članovi Komore, obvezni i dobrovoljni, članovi su jedinstvenog komorskog sustava u skladu sa Zakonom o obrtu.

III. NAZIV KOMORE

Članak 4.

(1) Naziv Komore jest: Hrvatska obrtnička komora.

(2) Skraćeni naziv jest: HOK.

IV. SJEDIŠTE KOMORE – MATICA HRVATSKIH OBRTNIKA

Članak 5.

Sjedište Komore je u Matici hrvatskih obrtnika, Zagreb, Ilica 49, kao mjestu jedinstvene povezanosti u promicanju staleških interesa obrta i obrtništva.

V. PEČAT I ŽIG KOMORE

Članak 6.

(1) Komora ima svoj pečat te metalni okrugli žig s tekstom: po rubu kruga pečata i žiga – Hrvatska obrtnička komora – Zagreb, a u sredini je zaštitni znak Komore.

(2) Uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove uprave Komora koristi pečat i žig s grbom Republike Hrvatske na aktima koje izdaje u okviru obavljanja javnih ovlasti.

(3) Komora ima svoj zaštitni znak.

(4) Zaštitni znak je okruglog oblika plave boje s dva izrezana kvadratna isječka bijele boje, jednim u sredini i drugim dijagonalno vezanim na njega, desno gore, u središtu kojega je ispunjeni krug srebrne boje.

(5) Zaštitni znak Komore je i zaštitni znak jedinstvenog sustava organiziranosti obrta (područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika).

(6) Uz zaštitni znak Komore, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika mogu koristiti i svoj zaštitni znak.

VI. JAVNE OVLASTI

Članak 7.

(1) Komora obavlja javne ovlasti koje su utvrđene zakonom i drugim propisima.

(2) Akti koje Komora izdaje u obavljanju javnih ovlasti jesu javne isprave.

(3) Na potvrde i druge javne isprave koje izdaje Komora u obavljanju javnih ovlasti može se izjaviti pravni lijek sukladno aktima Komore.

(4) Komora može izdavati potvrde, uvjerenja i slično o činjenicama o kojima vodi evidenciju.

VII. ZADACI I POSLOVI KOMORE

Članak 8.

Zadaci koje Komora obavlja u skladu sa Zakonom osobito su:

1. promicanje obrta i obrtništva:

– poticanjem i organiziranjem nastupa obrtnika na sajmovima u zemlji i inozemstvu

– informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu

– osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore

– sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva

– osnivanjem zaklada i fondacija

2. razvijanje jedinstvenog sustava organiziranosti obrta, u okviru poslova i zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom

3. zastupanje interesa obrtnika pred tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave, naročito:

– suradnjom s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave

– sudjelovanjem u radu odbora i komisija Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske

4. davanje primjedbi i prijedloga tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave kod donošenja propisa od interesa za obrtništvo, naročito:

– sudjelujući u radu radnih skupina kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga

– davanjem mišljenja, prijedloga i primjedaba na prijedloge zakona i podzakonskih akata te upućivanjem inicijativa za podnošenje amandmana na konačne prijedloge zakona

5. obavljanje poslova u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva, naročito:

– izdaje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja

– uspostavlja sustav osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama

– osnivanjem komisija za potrebe obrazovanja i osposobljavanja

– praćenjem ispita u nadležnosti Komore

– promicanjem i sudjelovanjem u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva

– organiziranjem dopunskog obrazovanja djelatnika za potrebe obrtništva

– organiziranjem i izgradnjom sustava obrazovanja i osposobljavanja za cjeloživotno učenje i mobilnost

– vođenjem evidencija s područja obrazovanja i osposobljavanja

6. organiziranje i provođenje obrazovanja za potrebe obrtništva

7. poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti za potrebe obrtništva

8. osnivanje Suda časti Komore i Centra za mirenje pri Komori

9. vođenje knjige obrtnika i evidencije članstva Komore, temeljem kojih utvrđuje ispunjavanje uvjeta izbora i imenovanja članova u tijela Komore, područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika

10. vođenje registra područnih obrtničkih komora

11. poticanje, koordiniranje, pomaganje i praćenje provedbe osnovnih programskih zadataka rada te praćenje i nadziranje materijalno-financijskog poslovanja i raspolaganje sredstvima u udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Komori

12. procjenjivanje mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja te poticanje istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u obrtništvu

13. sudjelovanje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike

14. uspostavljanje i razvoj svih vrsta poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu

15. provođenje politike Europske unije na području obrtništva i malog poduzetništva

16. poticanje inovacije proizvoda, proizvodnih procesa, načina pružanja usluga kao i razvoja tehonološke infrastrukture

17. sudjelovanje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa na području ekologije

18. poticanje, razvoj i zaštita poslovnih običaja, uzanca, poslovnog morala i zaštite potrošača

19. pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta, naročito:

– kroz pružanje savjetodavnih usluga

– organizacijom seminara i stručnih predavanja te davanjem stručnih savjeta pri osnivanju i poslovanju obrta

– iznalaženjem različitih izvora financiranja za rad i unapređenje obrtništva,

– iznalaženje povoljnijih uvjeta poslovanja kroz različite projekte

– stručnom pomoći u realiziranju projekata financiranih od strane EU i drugih međunarodnih organizacija

20. razvijanje jedinstvenog informacijskog sustava i poslovno informiranje te informiranje članstva o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore

21. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

Članak 9.

Komora može u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti obavljati sljedeće djelatnosti:

46.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

52.29 Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

56.21 Djelatnosti keteringa

56.29 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

56.30 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

58.11 Izdavanje knjiga

58.12 Izdavanje imenika i popisa korisničkih adresa

58.13 Izdavanje novina

58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija

58.19 Ostala izdavačka djelatnost

58.29 Izdavanje ostalog softvera

62.01 Računalno programiranje

62.02 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

62.03 Upravljanje računalnom opremom i sustavom

62.09 Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

63.11 Obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima

63.12 Internetski portali

63.99 Ostale informacijske uslužne djelatnosti, d. n.

65.30 Mirovinski fondovi

68.20 Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing)

69.10 Pravne djelatnosti

69.20 Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje

70.10 Upravljačke djelatnosti

70.21 Odnosi s javnošću i djelatnosti priopćivanja

70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

73.11 Agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)

73.12 Oglašavanje preko medija

73.20 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

74.90 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

78.20 Djelatnosti agencija za privremeno zapošljavanje

78.30 Ostalo ustupanje ljudskih resursa

79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti povezane s njima

80.30 Istražne djelatnosti

82.11 Kombinirane uredske administrativne uslužne djelatnosti

82.19 Fotokopiranje, priprema dokumenata i ostale specijalizirane uredske pomoćne djelatnosti

82.20 Djelatnosti pozivnih centara

82.30 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

82.99 Ostale poslovne pomoćne uslužne djelatnosti, d. n.

85.59 Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

94.11 Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca

94.12 Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

94.99 Djelatnosti ostalih članskih organizacija, d. n.

99.00 Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

VIII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA KOMORE

Članak 10.

Prava, obveze i odgovornosti članovi Komore ostvaruju sukladno odredbama Zakona i Statuta Komore.

Članak 11.

(1) Prava članova Komore su:

1. aktivno i pasivno izborno pravo u skladu s odredbama Statuta

2. sudjelovati u radu tijela i radnih tijela jedinstvenog komorskog sustava

3. usmjeravati i usklađivati međusobne odnose i zajedničke interese jedinstvenog komorskog sustava

4. sudjelovati u provedbi programa strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za potrebe obrtništva

5. predlagati i razmatrati pitanja iz područja obrtništva

6. sudjelovati u prikupljanju i dostavi podatka potrebnih za zastupanje i promicanje zajedničkih interesa obrtništva

7. davati, tražiti i primati potrebne podatke vezane uz svoju gospodarsku aktivnost

8. pred Sud časti Komore iznositi slučajeve povrede poslovnih običaja i morala te koristiti usluge Centra za mirenje pri Komori

9. putem jedinstvenog komorskog sustava surađivati s nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave na rješavanju problema obrtništva i malog poduzetništva RH

10. putem tijela Komore predlagati donošenje zakona, drugih propisa i mjera za potrebe obrtništva i malog poduzetništva

11. sudjelovati u razmatranju nacrta i prijedloga gospodarskih propisa i mjera za njihovu provedbu

12. koristiti se stručnom i drugom pomoći jedinstvenog komorskog sustava iz njegova djelokruga

13. druga prava utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

(2) Obveze članova Komore su:

1. pridržavati se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore te razvijati međusobnu odgovornost za njihovu dosljednu provedbu, kao i za provedbu jedinstvenih ciljeva komorskog sustava

2. uredno podmirivati komorski doprinos

3. druge obveze utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

(3) Član Komore koji nije platio komorski doprinos, na način i u rokovima kako je to propisano Odlukom Skupštine Komore za dva tromjesečja, do posljednjeg dana drugog tromjesečja, ne može biti član tijela i radnih tijela u jedinstvenom komorskom sustavu.

(4) Članovi Komore svoje aktivno i pasivno pravo da biraju i budu birani u tijela i radna tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Komore, ostvaruju osobno i ovo pravo ne mogu prenositi na druge osobe, osim pravnih osoba koji to pravo ostvaruju putem osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje pravne osobe upisane u Sudski registar.

IX. SURADNJA S TIJELIMA DRŽAVNE VLASTI I TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE TE DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Članak 12.

Komora u svojem radu surađuje u skladu sa zakonom, s Hrvatskim saborom, Vladom Republike Hrvatske, tijelima državne uprave, udrugama i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava, određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike te rješavanju drugih pitanja važnih za obrtništvo, malo poduzetništvo te ukupno gospodarstvo Republike Hrvatske.

Članak 13.

Suradnja Komore s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave i drugim organizacijama ostvaruje se kroz:

1. predlaganje i pokretanje inicijativa za donošenje zakona te drugih propisa i mjera koje se odnose na uvjete poslovanja i jačanja obrtništva i malog poduzetništva unutar ukupnog gospodarskog sustava

2. razmatranje nacrta, prijedloga zakona i konačnih prijedloga zakona te drugih propisa kojima se uređuje obrtništvo i malo poduzetništvo

3. sudjelovanje u utvrđivanju i provedbi gospodarske politike

4. sudjelovanje kao partner i potpisnik pri sklapanju ugovora, odnosno donošenju gospodarskih mjera koje se odnose na obrtništvo i malo poduzetništvo.

Članak 14.

Komora surađuje sa znanstvenim, istraživačkim, stručnim, obrazovnim i drugim organizacijama te njihovim zajednicama radi primjene stručnih i znanstvenih dostignuća u proizvodnji i poslovanju obrtništva i malog poduzetništva.

X. SURADNJA S KOMORAMA U ZEMLJI I INOZEMSTVUI S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Članak 15.

U sudjelovanju kod utvrđivanja ciljeva i provedbi gospodarske politike, kao i u svim poslovima od zajedničkog interesa, Komora surađuje s institucijama gospodarskog karaktera.

Članak 16.

Radi zadovoljenja interesa svojih članova, Komora može surađivati i povezivati se s ostalim komorama u zemlji i inozemstvu, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama stranih zemalja i sličnim međunarodnim organizacijama, a može također ostvariti različite oblike poslovnog povezivanja.

Članak 17.

(1) Komora može s komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje, kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati međusobne gospodarske odnose.

(2) Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu.

Članak 18.

Odluku o osnivanju mješovite komore iz članka 16. i 17. ovog Statuta, u skladu s opredjeljenjima zauzetim u nadležnim tijelima Republike Hrvatske, donosi Skupština Komore.

XI. PREDSTAVNIŠTVA KOMORE U INOZEMSTVU

Članak 19.

Da bi zadovoljila interese članova, Komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu, odnosno povezivati se u razne oblike organiziranja.

Članak 20.

(1) Odluku o osnivanju i ukidanju predstavništva Komore u inozemstvu donosi Skupština Komore.

(2) Osnivanje i rad predstavništva Komore u inozemstvu usklađuje se s nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.

(3) Predstavništvo Komore u inozemstvu odgovorno je za svoj rad Predsjedniku Komore i Skupštini.

(4) Opći uvjeti rada i druga pitanja značajna za rad predstavništva Komore u inozemstvu uređuju se pravilnikom koji donosi Upravni odbor Komore.

XII. TIJELA KOMORE

Članak 21.

Tijela Komore jesu:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Predsjednik.

Skupština komore

Članak 22.

(1) Skupština Komore je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine ju predstavnici članova Komore.

(2) Skupština Komore broji 51 člana.

(3) U Skupštini Komore mora biti osigurana teritorijalna zastupljenost i brojčana razmjernost članova.

(4) Postupak i način izbora članova Skupštine Komore propisuje se Odlukom o raspisivanju i provođenju izbora.

(5) Izbor predstavnika u Skupštinu Komore, provode područne obrtničke komore, vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

(6) Odluka o raspisivanju i provođenju izbora za Skupštinu Komore, uz postupak i način provođenja izbora, sadrži datum održavanja izbora, datum održavanja prve (konstituirajuće) sjednice Skupštine Komore te postupak i način imenovanja Predsjednika, Upravnog odbora i Nadzornog odbora.

(7) U cilju osiguranja jedinstvenog funkcioniranja komorskog sustava izbori, održavanje konstituirajućih sjednica skupština i imenovanja tijela udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Komore, moraju se provesti u godini u kojoj ističe njihov mandat, u sljedećim rokovima:

– udruženja obrtnika do 15. listopada

– područne obrtničke komore do 15. studenoga

– Komora do 15. prosinca.

Članak 23.

(1) Mandat predstavnika u Skupštini Komore traje četiri (4) godine s pravom ponovnog izbora.

(2) Mandat predstavnika u Skupštini Komore prestaje i prije isteka roka na koji je izabran:

– ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo

– nastankom okolnosti iz članka 11. stavka 3.

– gubitkom statusa člana Komore

– odlukom Suda časti Komore

– ostavkom

– smrću.

Članak 24.

(1) Skupština Komore donosi:

– Statut Komore

– Odluku o jedinstvenoj osnovici obveznog komorskog doprinosa te načinu i rokovima plaćanja za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

– Odluku o iznosima, načinu i rokovima plaćanja dobrovoljnog doprinosa

– Odluku o opsegu i vrsti usluga koje pruža jedinstveni komorski sustav

– na prijedlog Upravnog odbora Pravilnik o materijalno-financijskom poslovanju jedinstvenog sustava financiranja strukture prihoda iz doprinosa za udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Komoru

– na prijedlog Upravnog odbora Odluku o potvrđivanju Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika

– Poslovnik o radu Skupštine Komore

– Program rada i Financijski proračun

– na prijedlog Upravnog odbora Pravilnik o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava

– na prijedlog Upravnog odbora Odluku o broju područnih obrtničkih komora, njihovom teritorijalnom obuhvatu, načinu osnivanja i ustroju

– na prijedlog Upravnog odbora Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore

– na prijedlog Upravnog odbora Pravilnik o registru područnih obrtničkih komora

– na prijedlog Upravnog odbora Pravilnik o registru udruženja obrtnika

– Odluku o raspisivanju i provođenju izbora i datum održavanja konstituirajuće sjednice za Skupštinu Komore

– Odluku o osnivanju mješovitih komora i predstavništva Komore u inozemstvu

– Pravilnik o vođenju evidencija o položenom majstorskom ispitu i položenom ispitu o stručnoj osposobljenosti

– Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti Komore te o postupku i mjerama koje on može izreći

– pravila o poslovnim običajima i uzancama za određene struke

– ostale akte koji nisu u nadležnosti Upravnog odbora Komore i drugih tijela Komore.

(2) Skupština Komore odlučuje o:

– kupnji nekretnina i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore

– osnivanju pravnih osoba za izvršavanje zadataka Komore u vlasništvu ili suvlasništvu Komore i osnivanju zaklada i fondacija.

(3) Skupština Komore prihvaća godišnji obračun i izvješće o radu.

(4) Skupština Komore prati, usklađuje i nadzire rad područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika i najmanje jedanput godišnje raspravlja o radu i funkcioniranju jedinstvenog komorskog sustava.

(5) Skupština Komore imenuje i razrješava:

– predsjednika i potpredsjednike Komore

– Upravni odbor Komore

– Nadzorni odbor Komore

– druga radna tijela Skupštine Komore.

(6) Skupština Komore obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 25.

(1) Sjednice Skupštine Komore održavaju se najmanje dva (2) puta godišnje.

(2) Sjednicu Skupštine Komore saziva i njome predsjedava Predsjednik Komore.

(3) Sjednica Skupštine Komore mora se sazvati na zahtjev:

– Nadzornog odbora Komore

– Upravnog odbora Komore

– najmanje jedne trećine (1/3) članova Skupštine Komore.

(4) Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje Skupštine Komore pisano obrazložiti.

(5) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, Predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Skupštine najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

(6) Ako Predsjednik Komore ne sazove sjednicu Skupštine u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik Upravnog odbora, odnosno pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Skupštine u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 26.

(1) Skupština Komore može pravovaljano odlučivati, ako je sjednici nazočno više od polovice članova Skupštine Komore. Odluke Skupštine donose se većinom glasova nazočnih članova.

(2) Kada se odlučuje o Statutu, raspisivanju izbora, osnovici plaćanja komorskog doprinosa, financijskom proračunu i osnivanju područnih obrtničkih komora, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine Komore.

(3) Za odluke čija je primjena obustavljena odlukom Predsjednika Komore sukladno članku 45. ovog Statuta, sukladno njegovim ovlastima utvrđenim ovim Statutom, u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

(4) Član Skupštine Komore koji se ne složi s prihvaćenom odlukom, može izdvojiti svoje mišljenje pismeno ili usmeno u zapisnik.

(5) Odluke Skupštine Komore i njenih tijela obvezne su za sve članove Komore i sve oblike teritorijalne i strukovne organiziranosti obrta.

(6) Rad Skupštine Komore uređuje se Poslovnikom.

Upravni odbor komore

Članak 27.

(1) Komora ima Upravni odbor koji se sastoji od najviše dvadeset i tri (23) člana.

(2) Članovi Upravnog odbora Komore su predsjednici područnih obrtničkih komora po funkciji i najviše tri (3) člana koja imenuje Skupština Komore na prijedlog Predsjednika Komore.

(3) Broj članova Upravnog odbora uvijek mora biti neparan.

Članak 28.

U radu Upravnog odbora i njegovih radnih tijela bez prava odlučivanja mogu sudjelovati članovi tijela Komore, predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost, po potrebi drugi članovi Komore te djelatnici Komorskog ureda Komore.

Članak 29.

(1) Mandat članova Upravnog odbora Komore traje četiri godine.

(2) Mandat članova Upravnog odbora Komore prestaje:

– ako ga opozove tijelo koje ga je izabralo

– prestankom obnašanja funkcije predsjednika područne obrtničke komore

– ostavkom

– nastankom okolnosti iz članka 11. stavka 3.

– odlukom Suda časti Komore

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore.

Tijelo koje predlaže opoziv dužno je pismeno obrazložiti razloge za opoziv.

Članak 30.

(1) Sjednicu Upravnog odbora Komore saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik Komore.

(2) Upravni odbor Komore mora se sazvati na zahtjev:

– Nadzornog odbora Komore

– najmanje jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora Komore.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je svoj zahtjev za sazivanje sjednice Upravnog odbora pisano obrazložiti.

(4) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, Predsjednik Komore dužan je sazvati i održati sjednicu Upravnog odbora najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja pisanog i obrazloženog zahtjeva.

(5) Ako Predsjednik Komore ne sazove sjednicu Upravnog odbora u roku, sjednicu može sazvati predsjednik Nadzornog odbora ili pisano ovlašteni predstavnik jedne trećine (1/3) članova Upravnog odbora u naknadnom roku od 15 dana.

Članak 31.

(1) Upravni odbor Komore pravovaljano odlučuje, ako je sjednici nazočno više od polovine njegovih članova.

(2) Upravni odbor Komore donosi odluke većinom glasova nazočnih članova Upravnog odbora Komore, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.

(3) Za odluke čija primjena je obustavljena odlukom Predsjednika Komore, sukladno članku 45. ovog Statuta, sukladno njegovim ovlastima, utvrđenim ovim Statutom u ponovnom odlučivanju potrebna je većina glasova svih članova Upravnog odbora.

(4) Za svoj rad Upravni odbor Komore odgovara Skupštini.

Članak 32.

(1) Upravni odbor Komore:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine Komore

2. upravlja poslovima Komore u skladu sa Zakonom i ovim Statutom

3. priprema sjednice Skupštine na način da utvrđuje prijedloge općih akata koje donosi Skupština Komore

4. zauzima stavove i daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština Komore

5. odlučuje o prigovorima na pojedinačne akte donesene u obavljanju javnih ovlasti

6. ustanovljuje potrebe i stavove te predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu

7. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela državne vlasti i tijela državne uprave

8. predlaže nadležnim tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave donošenje zakona, podzakonskih propisa i drugih akata

9. određuje visinu naknada za usluge koje pruža jedinstveni komorski sustav (cjenik)

10. određuje troškove Suda časti Komore i Centra za mirenje pri Komori

11. odlučuje o prijemu u dobrovoljno članstvo Komore

12. donosi Odluku o najvišim iznosima naknade, nagrade, dnevnica i putnih troškova za tijela jedinstvenog komorskog sustava

13. donosi Odluku o iznosima naknada, nagrada, dnevnica i putnih troškova za tijela Komore

14. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja

15. na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava glavnog tajnika Komore

16. usklađuje međusobne interese cehova u Komori

17. utvrđuje usklađenost statuta područnih obrtničkih komora s ovim Statutom

18. utvrđuje usklađenost statuta udruženja obrtnika s ovim Statutom temeljem prethodno pribavljenog pisanog mišljenja područne obrtničke komore

19. imenuje i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Suda časti Komore i Centra za mirenje pri Komori

20. imenuje i razrješava suce prvostupanjskog i drugostupanjskog vijeća Suda časti Komore te izmiritelje na Listi izmiritelja Centra za mirenje pri Komori

21. imenuje i razrješava tajnika Suda časti Komore i Centra za mirenje pri Komori

22. imenuje i razrješava vještake Suda časti Komore

23. donosi Pravilnik o priznanjima Komore

24. donosi Pravilnik o održavanju tradicionalnih susreta cehova Komore

25. donosi Pravilnik o organizaciji i nastupu članova Komore na sajmovima u zemlji i inozemstvu

26. donosi Pravilnik o mirenju Centra za mirenje pri Komori

27. donosi Pravilnik o zaštiti na radu

28. donosi Pravilnik o zaštiti od požara

29. donosi Pravilnik o radu

30. donosi Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta Komorskog ureda Komore

31. donosi Pravilnik o zaštiti tajnosti podataka Komore

32. donosi Pravilnik o zaštiti informacijskog sustava Komore

33. donosi Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Komore

34. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora Komore

35. donosi Poslovnik o radu cehova Komore

36. donosi Poslovnik o radu odbora, komisija i drugih radnih tijela Komore

37. donosi i druge opće akte koji nisu u nadležnosti drugog tijela sukladno ovom Statutu

38. po potrebi osniva radna tijela Upravnog odbora Komore

39. rješava i ostala pitanja koja prema Zakonu, ovom Statutu i drugim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

(2) Upravni odbor Komore može svoje ovlasti iz točke 5., 7. i 8. ovog članka prenijeti na Predsjednika Komore, Predsjedništvo, odbore, komisije ili druga radna tijela.

Članak 33.

(1) Upravni odbor Komore, na prijedlog Predsjednika Komore može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika, odnosno tajnika područne obrtničke komore te zatražiti da, u roku od 30 dana, Skupština područne obrtničke komore glasuje o povjerenju predsjednika, odnosno tijelo područne obrtničke komore koje je imenovalo tajnika da glasuje o njegovom povjerenju:

– ako predsjednik, odnosno tajnik krše odredbe Statuta Komore ili statuta područne obrtničke komore

– ako predsjednik, odnosno tajnik ne provode odluke tijela Komore ili područne obrtničke komore

– ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima područne obrtničke komore temeljem predočenih dokaza

– ako se pravomoćnom odlukom utvrdi nezakonitost u radu

– ako predsjednik, odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

(2) Upravni odbor područne obrtničke komore, na prijedlog predsjednika područne obrtničke komore može pokrenuti postupak za utvrđivanje odgovornosti predsjednika, odnosno tajnika udruženja obrtnika te zatražiti da, u roku od 30 dana, Skupština udruženja obrtnika glasuje o povjerenju predsjednika, odnosno tijelo udruženja obrtnika koje je imenovalo tajnika da glasuje o njegovom povjerenju:

– ako predsjednik, odnosno tajnik krše odredbe Statuta Komore, statuta područne obrtničke komore ili statuta udruženja obrtnika

– ako predsjednik, odnosno tajnik ne provode odluke tijela Komore, područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika

– ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza

– ako se pravomoćnom odlukom utvrdi nezakonitost u radu

– ako predsjednik, odnosno tajnik svojom aktivnošću štete ugledu komorskog sustava.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovog članka predsjednik područne obrtničke komore dužan je izvijestiti Upravni odbor i predsjednika Komore u roku od trideset (30) dana od dana saznanja za navedene nepravilnosti.

(4) Ako predsjednik područne obrtničke komore ne predloži pokretanje postupka iz stavka 2. ovog članka, Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore pokreće postupke predviđene stavkom 2. ovog članka.

(5) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik Komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Komore.

(6) U slučaju iz stavka 2. ovog članka, predsjednik područne obrtničke komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Članak 34.

(1) Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore može donijeti Odluku o raspuštanju skupštine i imenovanih tijela područne obrtničke komore i udruženja obrtnika te imenovati povjerenstvo za provođenje izbora i konstituiranje nove skupštine u slučaju:

– nefunkcioniranja područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

– nedonošenja programa rada i financijskog plana u propisanom roku

– neusklađivanja statuta područne obrtničke komore i udruženja obrtnika sa Statutom Komore

– ako se utvrde nepravilnosti u materijalno-financijskom poslovanju i raspolaganju sredstvima područne obrtničke komore i udruženja obrtnika temeljem predočenih dokaza

– neprovođenja odluka Suda časti Komore

– neprovođenja izbora u skladu s odredbama Statuta Komore, statuta područne obrtničke komore i statuta udruženja obrtnika.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, imenovano povjerenstvo preuzima sve ovlasti do konstituiranja skupštine, odnosno imenovanja tijela u područnoj obrtničkoj komori, odnosno udruženju obrtnika.

(3) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, Predsjednik Komore može pokrenuti postupak pred Sudom časti Komore.

Nadzorni odbor komore

Članak 35.

(1) Nadzorni odbor Komore ima pet (5) članova, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na četiri godine.

(2) Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.

(3) Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Članak 36.

Nadzorni odbor Komore:

1. nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore

2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore

3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda Komore prema Statutu Komore i drugim općim aktima Komore

4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore.

Članak 37.

(1) Sjednicu Nadzornog odbora Komore saziva i sjednicom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora, osim prve konstituirajuće sjednice koju saziva Predsjednik Komore.

(2) U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Nadzornog odbora, u sazivanju i vođenju sjednica Nadzornog odbora, zamjenjuje ga potpredsjednik po pisanom ovlaštenju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 38.

(1) Nadzorni odbor Komore podnosi Skupštini Komore izvješće o radu Nadzornog odbora Komore te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu, kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore.

(2) Nadzorni odbor Komore u ostvarivanju svoje zadaće može prema potrebi koristiti stručne usluge izvan Komore.

(3) Rad Nadzornog odbora Komore uređuje se Poslovnikom o radu kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 39.

(1) Mandat članova Nadzornog odbora Komore prestaje:

– opozivom Skupštine Komore

– ostavkom

– nastankom okolnosti iz članka 11. stavka 3.

– odlukom Suda časti Komore

– smrću

– gubitkom statusa člana Komore.

Predsjednik komore

Članak 40.

(1) Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore. Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.

(2) Prijedlog za izbor predsjednika Komore može dati:

– Upravni odbor Komore ili

– Skupština najmanje jedne (1) područne obrtničke komore ili

– najmanje jedna trećina (1/3) članova Skupštine Komore.

Ovlašteni predlagači kandidata za Predsjednika Komore mogu podržati kandidaturu samo jednog kandidata za Predsjednika Komore.

(3) Za Predsjednika Komore može se kandidirati osoba koja:

– je član Komore

– obavlja gospodarsku djelatnost najmanje deset (10) godina

– je aktivna u tijelima jedinstvenog komorskog sustava najmanje pet (5) godina

– ima uredno podmirene obveze poreza i doprinosa

– dokaže da se protiv nje ne vodi kazneni postupak.

(4) Za Predsjednika Komore ne može se kandidirati osoba koja je obnašala tu funkciju ukupno dva (2) mandata uzastopno, računajući od dana stupanja na snagu ovog Statuta. U svrhu kandidiranja za funkciju Predsjednika Komore, mandatom se smatra obavljanje funkcije od najmanje 36 mjeseci u jednom mandatnom razdoblju.

(5) Poslovnikom o radu Skupštine Komore pobliže se uređuje postupak i način imenovanja Predsjednika Komore.

Članak 41.

Na prijedlog Predsjednika Komore Skupština Komore imenuje i razrješava pet (5) potpredsjednika Komore iz redova članova Komore.

Članak 42.

(1) Mandat Predsjednika i potpredsjednika Komore traje četiri godine i oni mogu biti ponovno birani sukladno članku 40. stavak 4.

(2) Predsjedniku Komore za obnašanje funkcije Predsjednika Komore pripada posebna naknada.

(3) Predsjedniku i potpredsjednicima Komore mandat prestaje i prije isteka mandata na koji su imenovani:

1. razrješenjem po odluci Skupštine Komore

2. ostavkom

3. nastankom okolnosti iz članka 11. stavka 3.

4. odlukom Suda časti

5. smrću

6. gubitkom statusa člana Komore.

Članak 43.

(1) Prijedlog za opoziv Predsjednika Komore mogu dati:

– Upravni odbor

– jedna trećina (1/3) članova Skupštine.

(2) Poslovnikom o radu Skupštine Komore pobliže se uređuje postupak i način opoziva predsjednika Komore.

(3) Ne može se podnijeti prijedlog za opoziv Predsjednika Komore zbog istih činjenica o kojima je Skupština Komore odlučivala, prije nego što protekne rok od dvanaest (12) mjeseci od nastupanja pravnih učinaka odluke Skupštine Komore.

Članak 44.

(1) Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

(2) Predsjednik Komore:

1. predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora Komore

2. saziva prvu konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora i radnih tijela Komore

3. usklađuje aktivnosti tijela i oblike organiziranja i rada ukupnog komorskog sustava

4. brine se da rad tijela Komore bude u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima i interesima članova Komore

5. ovlašten je zatražiti kontrolu materijalno-financijskog poslovanja, kao i raspolaganja sredstvima Komore, područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika

6. u slučaju nefunkcioniranja područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika, saziva izvanrednu sjednicu skupštine područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika

7. predstavlja Komoru u suradnji s Hrvatskim saborom i Vladom Republike Hrvatske, drugim tijelima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu

8. temeljem ovlasti iz podzakonskih propisa donosi akte o provođenju javnih ovlasti

9. raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje

10. predlaže Upravnom odboru Komore imenovanje i razrješenje glavnog tajnika Komore

11. donosi odluku o osnivanju komisije za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te Komisije za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja Komore na prijedlog područne obrtničke komore

12. izdaje dozvole (licencije) za izvođenje praktične nastave i vježbi naukovanja osobama koje ispunjavaju Zakonom propisane uvjete

13. odlučuje o potrebi službenih putovanja članova Komore

14. obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom ili drugim općim aktima Komore.

(3) Predsjednik Komore ne može istovremeno biti član Nadzornog odbora i Upravnog odbora Komore, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika.

(4) Predsjednik Komore ne može istovremeno biti predsjednik područne obrtničke komore ni udruženja obrtnika.

(5) Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Članak 45.

(1) Ako Predsjednik Komore ustanovi da je opći ili neki drugi akt, odnosno odluka Skupštine ili drugog tijela Komore, skupštine ili drugog tijela područne obrtničke komore, odnosno udruženja obrtnika u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Komore, obustavit će provedbu tog akta i vratiti sporni akt nadležnom tijelu na ponovno raspravljanje i odlučivanje.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, opći ili drugi akt, odnosno odluka, ne može se izvršiti do donošenja odluke koja se donosi u roku od 30 dana od dana saznanja za odluku koja je u suprotnosti sa zakonom ili Statutom Komore.

(3) Opći ili neki drugi akt, odnosno odluku, iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo u ponovnom odlučivanju na prijedlog Predsjednika Komore, donosi većinom glasova propisanom člankom 26. stavkom 3. ovog Statuta, u roku od 30 dana od dana zaprimanja odluke Predsjednika iz stavka 1. ovog članka.

Članak 46.

(1) Predsjednik Komore potpisuje akte i druge odluke koje donose tijela Komore, osim odluka Nadzornog odbora, a kao osoba ovlaštena za zastupanje Komore i ugovore, u čijem zaključenju sudjeluje Komora.

(2) Pri potpisivanju akata iz stavka 1. ovog članka Predsjednik Komore može koristiti faksimil. Faksimil se koristi uz uvjete i na način koji utvrđuje Predsjednik Komore.

Članak 47.

Predsjednik Komore i osobe koje on ovlasti imaju pravo sudjelovati u radu svih tijela Komore i jedinstvenog komorskog sustava.

Članak 48.

Predsjednika Komore u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika, kojeg predsjednik pisano ovlasti za određene poslove.

Predsjedništvo komore

Članak 49.

(1) Komora ima Predsjedništvo.

(2) Predsjedništvo je savjetodavno izvršno tijelo Komore, broji devet (9) članova, a čine ga pet (5) potpredsjednika Komore, predsjednik Odbora za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava, predsjednik Odbora za financije i proračun, predsjednik Odbora za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove i glavni tajnik Komore.

(3) Sjednicu Predsjedništva saziva i njome predsjedava bez prava odlučivanja Predsjednik Komore.

(4) Način rada Predsjedništva Komore uređuje se Poslovnikom o radu kojeg donosi Predsjedništvo Komore.

Članak 50.

Predsjedništvo Komore:

1. priprema sjednice Skupštine i Upravnog odbora Komore

2. zauzima stavove o svim pitanjima po prijedlozima dnevnog reda tijela i radnih tijela Komore

3. sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga općih akata Komore

4. odlučuje o pitanjima o kojima ga ovlasti Skupština, odnosno Upravni i Nadzorni odbor Komore.

5. osigurava pravodobno, objektivno i potpuno informiranje članova tijela Komore o svim pitanjima bitnim za ostvarivanje zadataka Komore

6. sudjeluje u pripremi izrade prijedloga za izbor članova radnih tijela Komore i imenovanja predstavnika Komore u radna tijela državnih tijela

7. prati i analizira te predlaže mjere i aktivnosti nužne za bolje funkcioniranje komorskog sustava kao cjeline

8. odlučuje o raspolaganju financijskim sredstvima do iznosa utvrđenog odlukom ovlaštenog tijela Komore

9. izvršava ostale poslove koje mu povjere tijela Komore.

XIII. STRUKOVNI RAD, CEHOVI, STALNI ODBORI I KOMISIJE

Članak 51.

(1) U cilju što kvalitetnijeg stručnog rada tijela Komore, Upravni odbor Komore osniva stalne odbore i komisije:

– Odbor za gospodarstvo, međunarodnu suradnju i sajmove

– Odbor za strukovnu izobrazbu

– Odbor za informiranje i promidžbu

– Odbor za financije i proračun

– Odbor za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava

– Odbor za tradicijske i umjetničke obrte

– Odbor za otoke

– Komisiju za dodjelu priznanja Komore.

(2) Upravni odbor može osnivati i povremene odbore, komisije i slično.

Članak 52.

(1) Način izbora, broj članova i djelokrug poslova stalnih odbora i komisija, utvrđuju se Poslovnikom o radu odbora, odnosno komisija koji donosi Upravni odbor Komore.

(2) Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se i način osnivanja povremenih odbora i komisija.

Članak 53.

(1) Radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, obrtnici organiziraju svoj strukovni rad po cehovima na razini udruženja obrtnika, područne obrtničke komore i Komore.

(2) Unutar pojedinih cehova može se organizirati strukovni rad kroz sekcije.

(3) Organiziranost rada iz stavka 1. i 2. ovog članka je dobrovoljna.

Članak 54.

Aktivnosti cehova i sekcija na razini udruženja obrtnika, područnih obrtničkih komora i Komore financiraju se iz njihova proračuna te donacijama i sredstvima iz drugih izvora.

Ceh udruženja obrtnika

Članak 55.

(1) Cehovi udruženja obrtnika su osnovni oblik strukovnog organiziranja i rada na razini udruženja obrtnika. Vrste i broj cehova utvrđuju se statutom udruženja obrtnika, s obzirom na broj pripadnika određene grane djelatnosti i njezinu posebnu važnost za gospodarstvo na području udruženja obrtnika.

(2) Zadaće cehova udruženja obrtnika su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadacima koji se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju cehovi zastupaju.

(3) Način rada cehova utvrđuje se aktom udruženja obrtnika.

Ceh područnih obrtničkih komora

Članak 56.

(1) Cehovi područnih obrtničkih komora su oblik strukovnog povezivanja na razini područnih obrtničkih komora radi usklađivanja i rješavanja stručnih i ostalih pitanja od zajedničkog interesa za članove ceha.

(2) Cehovi područnih obrtničkih komora organiziraju se u područnim obrtničkim komorama tako da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu, a kada interes članova to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu djelatnosti. Vrste i broj cehova utvrđuju se statutom područne obrtničke komore.

(3) Način rada cehova utvrđuju se aktom područne obrtničke komore.

Ceh komore

Članak 57.

Ceh Komore je oblik povezivanja i rada odgovarajućih cehova organiziranih u područnim obrtničkim komorama radi rješavanja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Komore.

Članak 58.

Na razini Komore kao oblik strukovnog povezivanja članova koji obavljaju istu ili sličnu djelatnost osnivaju se cehovi Komore i to:

– Ceh proizvodnog obrta

– Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera

– Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

– Ceh trgovine

– Ceh prijevoznika

– Ceh graditeljstva

– Ceh za ribarstvo i akvakulturu

– Ceh poljodjelstva i slatkovodnog ribarstva

– Ceh frizera i kozmetičara.

Članak 59.

Odluku o osnivanju novog ceha Komore na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština Komore.

Članak 60.

(1) Zadaća ceha Komore je promicanje i unapređenje djelatnosti te usklađivanje i zastupanje interesa članova Komore koji obavljaju iste ili slične djelatnosti na razini Komore.

(2) Način rada i broj članova cehova i sekcija Komore utvrđuju se poslovnikom o radu koji donosi Upravni odbor Komore.

XIV. ORGANIZIRANOST OBRTA

Udruženje obrtnika

Članak 61.

(1) Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.

(2) Udruženje obrtnika se osniva po teritorijalnom ili strukovnom načelu i mora imati najmanje 700 članova.

(3) Iznimno, postojeća udruženja i udruženja nastala spajanjem postojećih udruženja, koja imaju manje od 700 članova nastavljaju s radom uz uvjet osiguranja financijsko-tehničkih uvjeta za njihovo normalno funkcioniranje i izvršavanje zadataka u okviru jedinstvenog komorskog sustava.

(4) Uvjeti, postupak i način osnivanja udruženja obrtnika utvrdit će se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Komore.

Članak 62.

(1) Udruženje obrtnika je pravna osoba.

(2) Pravnu osobnost udruženje obrtnika stječe danom upisa u registar udruženja obrtnika kojeg vodi područna obrtnička komora.

Članak 63.

(1) Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.

(2) Udruženje obrtnika je član područne obrtničke komore.

(3) Udruženje obrtnika ima statut.

(4) Statutom udruženja obrtnika uređuju se osobito:

– sadržaj rada

– organizacija i teritorijalni obuhvat udruženja obrtnika

– ostvarivanje interesa članova u udruženju obrtnika

– prava, obveze i odgovornosti članova

– postupak donošenja statuta i drugih općih akata

– tijela udruženja obrtnika, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata

– način odlučivanja u tijelima udruženja obrtnika

– oblici i organiziranje rada u udruženju obrtnika

– zastupanje i predstavljanje udruženja obrtnika

– sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinice lokalne samouprave i drugim organizacijama

– javnost rada i informiranje

– osiguranje sredstava za rad udruženja obrtnika prihodom od imovine, naknadama za usluge i iz izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacija i dr.), a u skladu sa člankom 89. Zakona o obrtu.

Članak 64.

(1) Zadaci i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i statutom područne obrtničke komore.

(2) Zadaci i poslovi udruženja obrtnika su da na svom području:

1. štiti i promiče interese svojih članova, zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave

2. sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu

3. pravodobno izvješćuje područnu obrtničku komoru i Komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo Hrvatske

4. omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova

5. brine o unapređivanju sustava obrazovanja za potrebe obrtništva

6. organizira strukovni rad kroz cehove i sekcije, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela

7. raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj Komore

8. izvješćuje svoje članove o radu i odlukama područnih obrtničkih komora i Komore te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova

9. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta

10. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

(3) Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadatke iz djelokruga područne obrtničke komore, a koje je područna obrtnička komora prenijela na udruženje.

Članak 65.

(1) Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava, udruženje obrtnika obvezno je dostavljati Komori program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun i financijske izvještaje propisane posebnim propisima.

(2) Udruženje obrtnika obvezno je dostavljati područnoj obrtničkoj komori opće akte koje nadležna tijela udruženja obrtnika donose u području ovlasti koje su s područne obrtničke komore prenesena na udruženja obrtnika.

Područne obrtničke komore

Članak 66.

(1) Područna obrtnička komora osniva se za područje jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave.

(2) Područna obrtnička komora osniva se radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(3) Područna obrtnička komora može se osnovati na području koje teritorijalno obuhvaća najmanje 6.000 članova.

(4) Iznimno, postojeće područne obrtničke komore i područne obrtničke komore nastale spajanjem postojećih komora koje imaju manje od 6.000 članova, nastavljaju s radom uz uvjet osiguranja financijsko-tehničkih uvjeta za njihovo normalno funkcioniranje i izvršavanje zadataka u okviru jedinstvenog komorskog sustava.

(5) Područna obrtnička komora pravna je osoba. Pravnu osobnost područna obrtnička komora stječe danom upisa u registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Komora.

(6) Područne obrtničke komore su članovi Komore.

(7) Na određenom području može se osnovati samo jedna područna obrtnička komora.

(8) Broj područnih obrtničkih komora, njihov teritorijalni obuhvat i ustroj utvrđuje svojom Odlukom Skupština Komore.

Članak 67.

(1) Područna obrtnička komora ima svoj naziv: Obrtnička komora.

(2) Uz naziv dodaje se sjedište i naziv područja koje teritorijalno pokriva područna obrtnička komora.

Članak 68.

(1) Područna obrtnička komora ima statut.

(2) Statutom područne obrtničke komore uređuju se osobito:

– sadržaj rada

– organizacija i teritorijalni obuhvat područne obrtničke komore

– ostvarivanje interesa članova u područnoj obrtničkoj komori

– prava, obveze i odgovornosti članova

– postupak donošenja statuta i drugih općih akata

– tijela područne obrtničke komore, njihov djelokrug, sastav, broj članova, način biranja i razrješavanja i trajanja mandata

– način odlučivanja u tijelima područne obrtničke komore

– oblici i organiziranje rada u područnoj obrtničkoj komori

– zastupanje i predstavljanje područne obrtničke komore

– sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim organizacijama

– javnost rada i informiranje

– osiguranje sredstava za rad područne obrtničke komore prihodom od imovine, naknadama od usluga i iz izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacija i dr.), a u skladu s člankom 89. Zakona o obrtu.

Članak 69.

(1) Zadaci i poslovi područne obrtničke komore utvrđuju se statutom područne obrtničke komore u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

(2) Zadaci i poslovi područne obrtničke komore jesu da na svojem području:

1. zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga, organizacijom sajmova, izložbi i poslovnih kontakata

3. potiče razvojno-istraživački i inventivni rad

4. zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

5. radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadataka i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti

6. promiče obrtništvo i malo poduzetništvo

7. promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo i dopunskoj izobrazbi kadrova

8. predlaže članove komisije za polaganje majstorskih ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti i članove komisije za licenciranje

9. prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva

10. prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore

11. daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta

12. daje pisano mišljenje Komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa statutom Komore

13. upućuje stručna mišljenja i prijedloge jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te Komori o potrebama obrtnika i poduzetnika

14. pomaže članovima u uspostavi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa

15. pomaže u izboru i ponudi potrebnih stručnih kadrova te surađuje s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje

16. potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova

17. vodi registar udruženja obrtnika

18. obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.

(3) Pored poslova i zadataka iz stavka 1. i 2. ovog članka područna obrtnička komora obavlja i poslove iz djelokruga Komore koje je Komora prenijela na područnu obrtničku komoru.

(4) Za pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova iz područja izvršavanja ovlasti koje je Komora prenijela na područnu obrtničku komoru, predsjednik područne obrtničke komore odgovoran je Predsjedniku Komore.

Članak 70.

(1) Područna obrtnička komora dužna je udruženjima obrtnika na svojem području dostavljati akte iz djelokruga poslova koje obavlja te mišljenja i tumačenja pojedinih zakonskih propisa, dostavljena iz Komore ili iz nadležnih ministarstava.

(2) Područna obrtnička komora dužna je svojim općim aktima propisati postupak i način sudjelovanja predstavnika udruženja obrtnika u upravljanju poslovima područne obrtničke komore.

Članak 71.

(1) Područne obrtničke komore vode registar udruženja obrtnika.

(2) Skupština područne obrtničke komore potvrđuje odluku o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika.

Članak 72.

Radi osiguranja zakonitosti funkcioniranja jedinstvenog komorskog sustava područna obrtnička komora obvezna je dostavljati Komori program rada, financijski proračun, izvješće o radu, godišnji obračun, financijske izvještaje propisane posebnim propisima, kao i podatke i druge opće akte koje nadležna tijela područne obrtničke komore donose u području ovlasti koje su s Komore prenesene na područne obrtničke komore.

Statusne promjene

Članak 73.

(1) Spajanje udruženja obrtnika je osnivanje novog udruženja obrtnika na koje prelazi ukupna imovina dva ili više udruženja koja se spajaju.

(2) Odluku o spajanju udruženja obrtnika donose skupštine udruženja obrtnika koja se spajaju, potvrđivanjem ugovora o spajanju.

(3) Ugovor o spajanju sadrži obavezno nazive i sjedišta udruženja koja se spajaju, odredbe o prijenosu imovine, odredbe o preuzimanju prava i obveza, poslova, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, kadrova, sredstava za rad i financijskih sredstava te naziv i sjedište novog udruženja obrtnika koje nastaje spajanjem.

(4) U slučaju spajanja više udruženja u novo udruženje obrtnika, pojedinačna imovina svakog udruženja mora biti utvrđena posebnom odlukom skupštine i unosi se u glavnu knjigu (financijska i materijalna imovina) novoosnovanog udruženja. Ukoliko dođe do razdvajanja udruženja koje je nastalo spajanjem više udruženja, odluci skupštine o razdvajanju prethodi odluka o izradi diobene bilance koja se temelji na ranije unesenoj pojedinačnoj imovini svakog udruženja te kasnije preuzetim pravima i obvezama.

(5) Udruženje obrtnika nastalo spajanjem dužno je u roku od tri (3) mjeseca od potvrđivanja ugovora o spajanju uskladiti organizaciju rada s Pravilnikom o kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta jedinstvenog komorskog sustava.

Članak 74.

Statusne promjene područnih obrtničkih komora provode se sukladno Odluci o broju područnih obrtničkih komora, njihovom teritorijalnom obuhvatu, načinu osnivanja i ustroju.

XV. OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA OBAVLJANJE OBRTA

Članak 75.

(1) Komora, u skladu sa Zakonom i drugim propisima promiče i provodi obrazovanje i osposobljavanje za potrebe obrtništva te malog i srednjeg poduzetništva.

(2) Komora sudjeluje u razvijanju sustava majstorskih škola.

Članak 76.

Zadaci i poslovi Komore na području obrazovanja i osposobljavanja jesu:

1. promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva

2. izgradnja sustava obrazovanja i osposobljavanja koji osigurava cjeloživotno učenje i mobilnost

3. uspostavljanje sustava osiguranja kvalitete u provedbi praktične nastave i vježbi naukovanja u obrtničkim radionicama

4. vođenje evidencije o provedbi majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti

5. organiziranje i sudjelovanje u izradi programa majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti

6. praćenje razvoja zanimanja u obrtništvu i predlaganja novih zanimanja

7. izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktičke nastave i vježbi naukovanja

8. pružanje pomoći područnim obrtničkim komorama u organiziranju i provođenju poslova u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva

9. suradnja i pružanje podrške i praćenje procesa izvođenja praktične nastave i vježbi naukovanja kod obrtnika i pravnih osoba

10. organiziranje i praćenje majstorskih ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti

11. organiziranje usavršavanja obrtnika koji primaju naučnike na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja i članova ispitnih komisija za majstorske ispite i ispite o stručnoj osposobljenosti kroz seminare, susrete, kongrese, izložbe i slično

12. formuliranje prijedloga o sudjelovanju cehova, udruženja obrtnika i područnih obrtničkih komora u području obrazovanja

13. sudjelovanje u izradi prijedloga mreže obrtničkih škola i njihovih programa, vodeći računa o pravcima razvoja obrtništva u skladu s gospodarskim razvojem Republike Hrvatske.

Članak 77.

Zadatke i poslove iz članka 76. ovog Statuta organizirat će Odbor za strukovnu izobrazbu Komore putem Komorskog ureda Komore, područnih obrtničkih komora odnosno udruženja obrtnika, u skladu sa Zakonom i aktima Komore.

XVI. SUD ČASTI I CENTAR ZA MIRENJE

Sud časti Komore

Članak 78.

(1) Pri Komori se osniva i djeluje Sud časti (u daljnjem tekstu: Sud časti Komore).

(2) Sud časti Komore je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovog Statuta i drugih akata Komore.

Članak 79.

(1) Naziv suda je: Sud časti Hrvatske obrtničke komore.

(2) Sjedište Suda časti Komore je u Zagrebu, Ilica 49.

Članak 80.

Sud časti Komore odlučuje o:

– povredama običaja u obavljanju obrta i drugih sporova između potrošača i trgovaca koji imaju registriranu djelatnost u obrtu

– oduzimanju privremeno ili trajno, prava primanja učenika na praktičnu nastavu i vježbe naukovanja

– neizvršavanju obveza članova

– povredama Statuta Komore, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika

– povredama drugih akata Komore, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika.

Članak 81.

Skupština Komore donosi Pravilnik o organizaciji, sastavu, načinu izbora i nadležnosti Suda časti Komore te o postupku i mjerama koje on može izreći.

Centar za mirenje pri komori

Članak 82.

(1) Pri Komori se osniva i djeluje Centar za mirenje (u daljnjem tekstu: Centar za mirenje Komore).

(2) Centar za mirenje Komore je u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona, ovog Statuta i drugih akata Komore.

Članak 83.

(1) Centar za mirenje Komore pruža usluge mirenja članovima Komore koji su u sporu s drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama.

(2) Komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika obvezni su svoje međusobne sporove povjeriti na rješavanje Centru za mirenje Komore prije pokretanja bilo kakvog sudskog ili drugog postupka za rješavanje istog.

(3) Zadaća Centra za mirenje Komore je da jedan ili više izmiritelja na nezavisan i nepristran način pomaže strankama postići nagodbu o spornim pitanjima.

(4) Rad Centra za mirenje uređuje se Pravilnikom o mirenju kojeg donosi Skupština Komore u skladu s odredbama Zakona o mirenju.

XVII. PRIZNANJA I POČASNI ČLANOVI KOMORE

Članak 84.

(1) Komora može uglednim i časnim članovima Komore za izuzetno dostignuće i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i malog i srednjeg poduzetništva, kao i drugim pojedincima i institucijama koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Hrvatske dodijeliti priznanja.

(2) Uvjeti, postupak i način dodjele priznanja uređuje se pravilnikom.

Članak 85.

(1) U znak osobitog i trajnog priznanja za rad na ustroju i organizaciji ukupnog komorskog sustava i unapređenja obrta i obrtništva, Skupština Komore može na prijedlog predsjednika Komore, jedne trećine (1/3) članova Skupštine Komore ili Upravnog odbora Komore izabrati počasnog doživotnog člana Komore.

(2) Na način iz stavka 1. iz ovog članka, Skupština Komore može izabrati i počasnog doživotnog predsjednika Komore.

(3) Odluku o izboru počasnog doživotnog člana Komore, odnosno počasnog predsjednika Komore donosi Skupština Komore većinom glasova svih članova.

(4) Počasni članovi Komore pozivaju se na svečane sjednice tijela Komore, a na poziv Predsjednika Komore mogu sudjelovati u radu i drugih tijela Komore. Počasni članovi Komore nemaju pravo odlučivanja.

(5) U iznimnim slučajevima, ako počasni član, odnosno počasni predsjednik svojim ponašanjem šteti ugledu Komore, Skupština Komore na prijedlog Suda časti može opozvati izbor za doživotnog počasnog člana ili doživotnog počasnog predsjednika.

XVIII. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 86.

(1) Opći akti Komore jesu Statut, pravilnici i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose komorska tijela.

(2) Opće i druge akte Komore potpisuje predsjednik Komore, osim akata Nadzornog odbora Komore koje potpisuje predsjednik Nadzornog odbora Komore.

Članak 87.

(1) Inicijativu za donošenje Statuta, za njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik Komore, Upravni odbor Komore, Nadzorni odbor Komore ili najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore.

(2) Inicijativa iz stavka 1. ovog članka upućuje se Upravnom odboru Komore. Ako Upravni odbor Komore prihvati inicijativu, prosljeđuje ga Odboru za Statut i razvoj jedinstvenog komorskog sustava koji izrađuje Nacrt prijedloga Statuta Komore, odnosno njegovih izmjena i dopuna te ga upućuje Upravnom odboru na raspravu. Rok trajanja rasprave utvrđuje Upravni odbor Komore. Po okončanoj raspravi izrađuje se Konačni prijedlog Statuta Komore, odnosno njegovih izmjena i dopuna, koje utvrđuje Upravni odbor Komore i upućuje Skupštini Komore na usvajanje.

Članak 88.

(1) Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči i web stranicama, mogu se objaviti u glasilu Komore, a u »Narodnim novinama« objavljuju se kada je to propisano Zakonom ili Statutom Komore.

(2) Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave, a samo kada je to opravdano može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

XIX. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 89.

(1) Rad Komore je javan. Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen Zakonom, Statutom Komore ili općim aktom.

(2) Javnost rada Komore ostvaruje se i suradnjom sa sredstvima javnog informiranja.

Članak 90.

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom Upravnog odbora Komore kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila te međusobna prava i obveze Komore i izdavača.

Članak 91.

Općim aktom koji donosi Upravni odbor Komore, određuje se koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značaja bilo protivno interesima Komore i njezinih članova.

XX. KOMORSKI URED

Članak 92.

(1) Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova osniva se Komorski ured.

(2) Organizacija Komorskog ureda treba odgovarati potrebama i zahtjevima članova Komore te omogućivati stručno, kvalitetno, pravodobno i odgovorno izvršavanje zadataka Komore, utvrđene ovim Statutom i ostalim aktima Komore.

(3) Za zakonito, stručno i uspješno obavljanje poslova i radnih zadataka Komorskog ureda odgovara glavni tajnik Komore.

(4) Organizacija Komorskog ureda uređuje se posebnim aktom.

Članak 93.

Komorski ured obavlja naročito sljedeće zadatke:

1. prati, proučava i analizira društvena i gospodarska kretanja koja su značajna za obrtništvo i malo poduzetništvo

2. priprema informacije, analize, nacrte akata te obavlja i druge poslove nužne za funkcioniranje tijela Komore

3. pruža stručnu i drugu pomoć članovima Komore

4. obavlja i druge stručne administrativne i slične poslove koji proizlaze iz djelokruga Komore.

Članak 94.

(1) Radi pružanja stručne pomoći članovima Komore u Komori se mogu osnivati posebni uredi, agencije i slično.

(2) U cilju jačanja jedinstvenog komorskog sustava organiziraju se stalni stručni kolegiji i seminari za tajnike i druge stručne djelatnike područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika, članove Komore, kao i za sve zainteresirane, kada se radi o pitanjima iz djelokruga rada Komore.

XXI. GLAVNI TAJNIK KOMORE

Članak 95.

(1) Komora ima glavnog tajnika.

(2) Glavni tajnik:

– rukovodi radom Komorskog ureda

– koordinira rad jedinstvenog komorskog sustava te organizira i usklađuje rad tijela i radnih tijela Komore te stručnih službi područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika

– organizira suradnju Komore s tijelima državne vlasti i tijelima državne uprave

– organizira suradnju Komore s komorama u zemlji i inozemstvu

– organizira suradnju Komore s međunarodnim institucijama i asocijacijama

– osigurava i odgovoran je za provedbu programa rada Komore i provedbu financijskog proračuna Komore

– osigurava i odgovoran je za provedbu i izvršenje odluka, zaključaka i drugih akata tijela Komore

– obavlja i druge poslove za koje ga ovlaste tijela Komore.

(3) Glavni tajnik ima zamjenika koji ga zamjenjuje u slučajevima spriječenosti ili odsutnosti.

Članak 96.

(1) Glavnog tajnika na prijedlog predsjednika Komore imenuje i razrješava Upravni odbor Komore. Glavni tajnik imenuje se na rok od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

(2) Uvjeti za glavnog tajnika jesu visoka stručna sprema, najmanje pet godina radnog iskustva na sličnim poslovima, kao i organizacijske, rukovodeće i druge stručne sposobnosti potrebne za uspješno obavljanje tih poslova.

Članak 97.

Po ovlaštenju predsjednika Komore, glavni tajnik može zastupati Komoru pred tijelima državne i sudbene vlasti te u drugim poslovima.

Članak 98.

Glavni tajnik odgovara za svoj rad Predsjedniku Komore i Upravnom odboru.

Članak 99.

Glavni tajnik može svoje pojedine ovlasti prenijeti na rukovodeće djelatnike Komorskog ureda.

XXII. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Članak 100.

(1) Sredstva za rad Komore i jedinstvenog komorskog sustava osiguravaju se iz:

– obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi

– dobrovoljnog doprinosa članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba

– naknada za usluge

– prihoda od imovine

– prihoda od izvršavanja javnih ovlasti te

– izvanrednih prihoda (darova, sponzorstva, donacija i drugih izvora).

(2) Komora može obavljati usluge u djelatnostima kojima se stječe prihod sukladno zakonu i ovom Statutu i posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje vrste djelatnosti.

(3) Komora ne smije obavljati usluge radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe.

(4) Ako Komora ostvari višak prihoda nad rashodima u obavljanju djelatnosti, on se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje zadataka Komore kojima se ostvaruju njeni ciljevi utvrđeni Statutom.

(5) Komora nema pravo ostvareni višak prihoda nad rashodima kao dobit raspodjeljivati svojim osnivačima, članovima, članovima tijela, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

(6) Pod povezanim osobama smatraju se osobe koje su članovi obitelji (bračni ili izvanbračni drug, srodnici po krvi u uspravnoj lozi, braća i sestre te posvojitelj, odnosno posvojenik) te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanima s članovima, članovima tijela i zaposlenima.

Članak 101.

(1) Iz obveznog doprinosa kojeg plaćaju svi članovi financira se:

– promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

– pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnivanja i poslovanja obrta

– promicanje i sudjelovanje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja za potrebe obrtnika i obrtništva

– vođenje knjige obrtnika

– vođenje evidencije o provedbi svih ispita u nadležnosti Komore

– rad Suda časti

– osiguravanje materijalno kadrovskih uvjeta za rad jedinstvenog komorskog sustava.

(2) Iz dobrovoljnog doprinosa financiraju se dodatne usluge koje jedinstveni komorski sustav osigurava članovima pod povoljnijim uvjetima.

(3) Naknade za usluge naplaćuju se u skladu sa cjenikom.

(4) Za ostvarivanje zajedničkih interesa većeg broja članova jedinstvenog komorskog sustava, Komora, područne obrtničke komore i udruženja obrtnika mogu pribavljati prihode od darova, sponzorstava i donacija od članova i ostalih fizičkih i pravnih osoba.

Članak 102.

(1) Jedinstvenu osnovicu, način i rokove plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta donosi posebnom odlukom Skupština Komore.

(2) Članovi Komore dužni su redovito uplaćivati obvezni doprinos Komori u visini i na način određen odlukom iz stavka 1. ovog članka.

(3) Zbog neplaćanja obveznog komorskog doprinosa iz stavka 1. ovog članka mora se pokrenuti postupak prisilne naplate, a Sud časti Komore može izreći jednu od propisanih mjera.

(4) Iznose i način plaćanja dobrovoljnog doprinosa donosi posebnom odlukom Skupština Komore.

(5) Visinu naknada za usluge koje pruža jedinstveni komorski sustav određuje odlukom Upravni odbor Komore.

Članak 103.

(1) Prihodi i rashodi Komore određuju se financijskim proračunom Komore, koji donosi Skupština Komore do kraja tekuće godine za iduću godinu.

(2) Ako Skupština Komore do kraja godine ne donese financijski proračun Komore, dužna je donijeti odluku o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine te do kraja tog tromjesečja donijeti financijski proračun Komore.

(3) Odluka o privremenom financiranju Komore za prvo tromjesečje proračunske godine donosi se većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 104.

O financijskom poslovanju Komore podnosi se godišnji obračun Skupštini na prihvaćanje.

Članak 105.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima, ovim Statutom i općim aktima Komore.

XXIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 106.

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor Komore.

Članak 107.

Područne obrtničke komore i udruženja obrtnika dužni su uskladiti svoj statut, ustroj i akte s odredbama ovog Statuta u roku utvrđenom člankom 98. Zakona o obrtu.

Članak 108.

(1) Tijela Komore započet će s radom u sastavu propisanom na način iz članka 22., 27., 35. i 49. ovog Statuta konstituiranjem Skupštine Komore po završetku izbora za izborno razdoblje 2014.-2019. godine.

(2) Tijela područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika započet će s radom u sastavu propisanom statutima usklađenim sa Zakonom o obrtu i ovim Statutom konstituiranjem skupština područnih obrtničkih komora i udruženja obrtnika za izborno razdoblje 2014.-2019. godine.

Članak 109.

(1) Skupština udruženja koje ne može ispuniti uvjet iz članka 61. stavka 3. dužna je do donošenja odluke o raspisivanju izbora za izborno razdoblje 2014.-2019. godine donijeti odluku o spajanju s drugim udruženjima.

(2) Skupština područne obrtničke komore koja ne može ispuniti uvjet iz članka 66. stavka 4. dužna je do donošenja odluke o raspisivanju izbora za izborno razdoblje 2014.-2019. godine dostaviti Hrvatskoj obrtničkoj komori zahtjev za izmjenu Odluke o broju područnih obrtničkih komora i njihovom teritorijalnom obuhvatu, radi usklađivanja sa nastalim stanjem.

(3) Iznimno za izborno razdoblje 2014.-2019. godine, Skupština Komore može donijeti Odluku o raspisivanju i provođenju izbora u rokovima različitim od rokova propisanih člankom 22. stavkom 7. ovog Statuta.

Članak 110.

Danom početka primjene ovoga Statuta prestaje važiti Statut Komore (»Narodne novine« br. 21/99., 62/02., 158/02., 101/04., 187/04., 12/06., 89/08. i 81/09.).

Članak 111.

Usklađenost Statuta Komore sa Zakonom o obrtu utvrđuje nadležno ministarstvo za obrt nakon čega se Statut objavljuje u »Narodnim novinama«.

Članak 112.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 1-2-3909/4-11-2014

Zagreb, 30. lipnja 2014.

Predsjednik
Hrvatske obrtničke komore
Dragutin Ranogajec, v. r.