Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

NN 107/2014 (5.9.2014.), Uredba o dopuni Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2069

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 121/2013), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O POTPORI POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

Članak 1.

U Zakonu o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 80/2013 i 41/2014) u članku 30. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, a uz dozvolu tijela Europske komisije određene mjere ruralnog razvoja provodit će se i prije odobrenja Programa od strane Europske komisije.

(4) U svrhu provođenja mjera iz stavka 3. ovoga članka ministar će donijeti pravilnike za provedbu tih mjera.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/99

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 4. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.