Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

NN 107/2014 (5.9.2014.), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2070

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijela

UREDBU

O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom utvrđuje provedba Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013., u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1303/2013), određuju institucije koje imaju ulogu tijela u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (u daljnjem tekstu: Fondovi), u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«, navedene u članku 5. podstavcima 2. i 3. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Zakon) te se razrađuju njihove funkcije, zadaće i odgovornosti.

(2) Institucije koje ovom Uredbom postaju tijela u Sustavima upravljanja i kontrole iz članka 5. podstavaka 2. i 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Sustavi) mogu istovremeno obavljati funkcije pojedinih tijela u Sustavima iz podstavka 4. – 7. istoga članka Zakona.

Članak 2.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju jednako značenje kao pojmovi uporabljeni u Zakonu te u Uredbi (EU) br. 1303/2013.

Članak 3.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije jest Tijelo za ovjeravanje.

(2) Tijelo za ovjeravanje, osim funkcija iz članaka 126. i 135. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u Sustavima obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

2. pruža podršku Upravljačkom tijelu pri sastavljanju i revidiranju pravilnika iz članka 5. stavka 3. točke 2. i smjernica iz članka 5. stavka 3. točaka 3. i 4. ove Uredbe;

3. ako je primjenjivo, postupa u skladu s člankom 139. stavcima 1. i 10. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

4. ako je primjenjivo, odlučuje o produljenju razdoblja prekida roka za plaćanje, u skladu s člankom 83. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

5. ako je primjenjivo, podnosi zahtjev iz članka 24. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

6. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava zaseban račun ili posebnu računovodstvenu kodifikaciju za potporu koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun;

7. podnosi Europskoj komisiji (u daljnjem tekstu: Komisija) podatke iz članka 112. Uredbe (EU) br. 1303/2013, obavještavajući istu o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu;

8. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

9. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka te osigurava razmjenu podataka s Komisijom;

10. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

(3) Središnje tijelo državne uprave nadležno za financije jest ujedno tijelo nadležno za plaćanja, povrate, ovjeravanje dodatnosti sredstava, koordinaciju aktivnosti upravljanja nepravilnostima te postupanje u području državnih potpora. U svrhu navedenoga u Sustavima obavlja sljedeće funkcije:

1. u vezi s plaćanjima i povratima:

a) otvara i upravlja bankovnim računima državne riznice otvorenima posebno za Fondove, upravlja sredstvima Fondova na tim bankovnim računima te osigurava postojanje odgovarajućih evidencija;

b) prenosi korisnicima javne doprinose;

c) u skladu s člankom 122. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava povrat neopravdano isplaćenih sredstava zajedno s mogućim zateznim kamatama;

d) u skladu s člankom 129. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava da je odgovarajući iznos javnih sredstava isplaćen korisnicima do zatvaranja Operativnog programa;

2. u vezi s ovjeravanjem dodatnosti sredstava:

a) provodi izračun i provjeru održavanja razine javnih ili ekvivalentnih strukturnih rashoda u skladu s člankom 95. stavkom 5. i prilogom X. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te prikuplja i dostavlja Koordinacijskom tijelu sve odgovarajuće informacije;

b) osigurava prilagodbu nacionalnog zakonodavstva u svrhu povezivanja, planiranja i korištenja javnih doprinosa s planiranjem i korištenjem Fondova;

3. u vezi s koordinacijom aktivnosti upravljanja nepravilnostima:

a) u skladu s člankom 122. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava razmjenu informacija s Komisijom te provođenje mjera prevencije u odnosu na nepravilnosti i prijevare;

b) izdaje smjernice za uočavanje, istraživanje i ispravljanje nepravilnosti te za provedbu preventivnih mjera;

c) prati postupke koji se odnose na nepravilnosti;

d) osigurava komunikaciju i razmjenu iskustava o nepravilnostima među tijelima u Sustavu.

4. u vezi s postupanjem u području državnih potpora, vezano uz provedbu Fondova, obavlja poslove iz članka 3. Zakona o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/2014).

Članak 4.

(1) Pravna osoba s javnim ovlastima nadležna za poslove revizije sustava provedbe programa Europske unije jest Tijelo za reviziju.

(2) Tijelo za reviziju, osim funkcija iz članka 127. i, ako je primjenjivo članka 40. stavka 3. i članka 148. stavaka 1. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u Sustavima obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. surađuje s Komisijom u skladu s člankom 128. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

2. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

3. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka te osigurava razmjenu podataka s Komisijom;

4. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 5.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove regionalnoga razvoja i fondova Europske unije jest Upravljačko tijelo za Operativni program iz članka 4. stavka 2. točke 1.a) Zakona.

(2) Središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove rada i mirovinskoga sustava jest Upravljačko tijelo za Operativni program iz članka 4. stavka 2. točke 1.b) Zakona.

(3) Upravljačko tijelo, osim funkcija iz članka 50. stavka 8., članka 63. stavaka 2. i 3., članaka 125. i 132., članka 140. stavaka 1. i 2., članka 43. stavka 3., te, ako je primjenjivo, članka 44. stavka 2., članka 46. stavka 1. i članka 70. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u Sustavima obavlja i sljedeće dodatne funkcije:

1. u skladu s člankom 74. stavcima 1. i 2., člankom 122. stavkom 1. i člankom 124. stavcima 1., 4. i 6. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava uspostavu Sustava za Operativni program iz svoje nadležnosti;

2. donosi pravilnik kojim se propisuju zahtjevi i uvjeti za prihvatljivost izdataka;

3. donosi smjernice kojima se utvrđuju uvjeti za pripremu i provedbu projekata, zahtjevi za revizijski trag, postupanja tijela u Sustavu pri programiranju i strateškom planiranju, uspostavi i unaprjeđenju Sustava, odabiru i ugovaranju projekata, prognoziranju i praćenju, provjerama projekata, plaćanjima, ovjeravanjima, povratima, upravljanju nepravilnostima, provođenju revizija, korištenju tehničke pomoći, provođenju vrednovanja i zatvaranja programa, kao i drugim postupcima koji se odnose na upravljanje Fondovima;

4. u skladu s funkcijama Koordinacijskog tijela iz članka 6. stavka 2. točke 17. – 19. Zakona donosi smjernice o provođenju aktivnosti informiranja i vidljivosti;

5. prati i osigurava primjenu pravilnika iz točke 2. i smjernica iz točaka 3. i 4. ovoga stavka te koordinira razmjenom iskustava i komunikacijom među tijelima u Sustavu za Operativni program iz svoje nadležnosti;

6. uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav, osigurava da je isti uspostavljen u skladu s relevantnim pravilima Unije te koordinira aktivnosti koje se odnose na postupak procjene usklađenosti Sustava s navedenim pravilima, o čemu obavještava Komisiju;

7. upravlja rizicima na razini Operativnog programa;

8. analizira slabosti Sustava na temelju izjava o upravljanju i revizorskih mišljenja te koordinira provedbu korektivnih mjera i popratnih aktivnosti;

9. dostavlja Koordinacijskom tijelu u rokovima koje isto odredi sve relevantne informacije i dokumente koje se odnose na upravljanje, praćenje, provedbu i vrednovanje Operativnog programa, uključujući podatke o provjerama operacija odnosno provedenim postupcima i provjerama koje se odnose na izdatke navedene u izjavi o izdacima, podatke o velikim projektima, podatke o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o Fondovima te podatke potrebne za pripremu godišnjeg preglednog sastanka i izvješća o napretku provedbe Partnerskog sporazuma;

10. daje naputke Posredničkom tijelu razine 1 i Posredničkom tijelu razine 2 za provedbu delegiranih funkcija kojima se osigurava da operacije doprinose ostvarenju specifičnih ciljeva i rezultata relevantnih prioritetnih osi te nadzire provedbu navedenih funkcija;

11. u skladu s člankom 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013, uspostavlja sustav i metodologiju za praćenje projekata koji ostvaruju prihode;

12. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) br. 1303/2013 podnosi Komisiji zahtjev za sudjelovanjem Europske investicijske banke u aktivnostima pripreme operacija, osobito velikih projekata, financijskih instrumenata i javno-privatnog partnerstva;

13. u skladu s člankom 96. Uredbe (EU) br. 1303/2013 izrađuje te pokreće postupak izmjena i/ili dopuna Operativnih programa iz članka 4. stavka 2. točke 1. Zakona, u suradnji s Koordinacijskim tijelom, Komisijom, ostalim tijelima u Sustavu i partnerima, podnosi ga Komisiji i o njemu pregovara s Komisijom;

14. osniva Odbor za praćenje u skladu s člancima 47. i 48. Uredbe (EU) br. 1303/2013, njime predsjedava i sudjeluje u njegovu radu;

15. ako je primjenjivo, osniva upravljački odbor za zajednički akcijski plan iz članka 108. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

16. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 32. – 35. Uredbe (EU) br. 1303/2013 odlučuje o potpori iz Fondova lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice;

17. ako je primjenjivo, Komisiji podnosi prijedlog iz članka 59. stavka 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

18. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 36. Uredbe (EU) br. 1303/2013 određuje jedno ili više posredničkih tijela za upravljanje i provedbu integriranog teritorijalnog ulaganja;

19. ako je primjenjivo, podnosi Komisiji prijedlog za zajednički akcijski plan, odnosno izmjene i/ili dopune istoga te postupa u skladu s člankom 105. – 109. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

20. osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove;

21. u suradnji s Posredničkim tijelom razine 1 koordinira postupke izrade i izmjena i/ili dopuna kriterija za odabir projekata te ih podnosi na odobravanje Odboru za praćenje;

22. u skladu s člankom 100. – 103. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava odabir velikih projekata te o tome obavještava Komisiju;

23. osigurava dostupnost smjernica Komisije iz članka 13. Uredbe (EU) br. 1303/2013 potencijalnim korisnicima;

24. u skladu s člankom 122. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava da se razmjena informacija između korisnika i tijela u Sustavu za Operativni program iz svoje nadležnosti vrši putem elektroničkih sustava razmjene podataka;

25. u skladu s člancima 50., 111. i člankom 141. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje;

26. organizira godišnji pregledni sastanak s Komisijom iz članka 51. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te osigurava poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno stavku 5. navedenoga članka;

27. u skladu s člankom 88. stavcima 3. i 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, podnosi Komisiji financijski plan i, po potrebi njegove izmjene i/ili dopune te u slučaju opoziva odobrenih sredstava u revidiranom financijskom planu, predlaže Komisiji raspodjelu umanjenja iznosa potpore;

28. u skladu s člankom 74. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava postojanje mehanizama za provjeru pritužbi na Fondove, provodi postupke ispitivanja i rješavanja prigovora koji se odnose na odabir ili provedbu operacija sufinanciranih Fondovima, ispituje žalbe koje su obuhvaćene područjem primjene tih mehanizama te obavještava Komisiju o rezultatima takvih ispitivanja;

29. osigurava pravilnu primjenu N+3 pravila po Fondu i po Operativnom programu iz svoje nadležnosti;

30. priprema i podnosi Tijelu za ovjeravanje podatke iz članka 112. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu;

31. u skladu s člancima 143. i 146. Uredbe (EU) br. 1303/2013 provodi potrebne financijske korekcije u vezi s pojedinačnim ili sustavnim nepravilnostima te odlučuje o ponovnom iskorištavanju ukinutog doprinosa;

32. ako je primjenjivo, pri provođenju postupka iz članka 145. Uredbe (EU) br. 1303/2013 surađuje s Komisijom te joj dostavlja sve zahtijevane informacije;

33. ako je primjenjivo, u skladu s člankom 87. Uredbe (EU) br. 1303/2013, dostavlja Komisiji informacije o izuzećima od opoziva odobrenih sredstava;

34. u skladu s člankom 66. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava da se potpora, koja se u slučaju povratne pomoći vratila u državni proračun, ponovno koristi u istu svrhu ili u skladu s ciljevima Operativnog programa iz svoje nadležnosti;

35. ako je primjenjivo, osigurava ispunjenje uvjeta i zahtjeva u pogledu financijskih instrumenata iz članka 37. Uredbe (EU) br. 1303/2013, i u skladu sa stavkom 3. istoga članka objavljuje sažetak nalaza i zaključaka prethodne procjene u odnosu na financijske instrumente te ga u informativne svrhe dostavlja Odboru za praćenje;

36. ako je primjenjivo, u skladu s člancima 38. i 39. Uredbe (EU) br. 1303/2013, odlučuje o dodjeli financijskog doprinosa financijskom instrumentu i o njegovoj provedbi te postupa po navedenim odlukama sukladno odredbama Glave IV. Drugog dijela Uredbe (EU) br. 1303/2013;

37. ako je primjenjivo, osigurava dostupnost redovitih izvješća o kontroli iz članka 40. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

38. ako je primjenjivo, donosi potrebne mjere za osiguravanjem da se sredstva vraćena financijskim instrumentima nakon razdoblja prihvatljivosti koriste na način i pod uvjetima iz članka 45. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

39. u skladu s člankom 117. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, određuje službenika za informiranje i komunikaciju na razini Operativnog programa iz svoje nadležnosti, koji je u svom radu odgovoran službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove iz članka 6. stavka 2. točke 19. Zakona i koji sudjeluje u radu mreže za informiranje i komunikaciju iz članka 6. stavka 2. točke 14. Zakona;

40. u skladu s člankom 115. stavkom 1. točkom (a) i člankom 116. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a na temelju sveobuhvatne komunikacijske strategije iz članka 6. stavka 2. točke 16. Zakona, izrađuje komunikacijsku strategiju za Operativni program iz svoje nadležnosti, podnosi ju Koordinacijskom tijelu te na odobrenje Odboru za praćenje u skladu s člankom 116. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013, nadzire njenu provedbu te najmanje jednom godišnje obavještava Odbor za praćenje o napretku njezine provedbe;

41. u skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program iz svoje nadležnosti provodi mjere informiranja i komunikacije te osigurava da su krajnji korisnici, odnosno korisnici na razini projekta proveli navedene mjere;

42. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

43. sudjeluje u izradi strategije vrednovanja iz članka 6. stavka 2. točke 10. Zakona te osigurava ispunjenje općih zahtjeva u pogledu vrednovanja iz članka 54. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

44. u skladu člancima 55. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013 osigurava provođenje prethodnih (ex ante) vrednovanja, te, ako je primjenjivo, završnih (ex post) vrednovanja;

45. izrađuje plan vrednovanja za Operativni program iz svoje nadležnosti, osigurava provođenje vrednovanja tijekom programskog razdoblja u skladu člankom 56. Uredbe (EU) br. 1303/2013 te postupa u skladu s člankom 114. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

46. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama, utvrđuje učinkovite i razmjerne mjere za suzbijanje prijevara;

47. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija;

48. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

49. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka te osigurava razmjenu podataka s Komisijom;

50. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 6.

(1) Posrednička tijela razine 1 i Posrednička tijela razine 2 (u daljnjem tekstu: Posrednička tijela), u okviru Operativnih programa iz članka 4. stavka 2. točaka 1.a) i 1.b) Zakona, navedena su u Prilogu – Prikaz Posredničkih tijela nadležnih za provedbu izabranih prioriteta ulaganja, po Operativnom programu – koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Upravljačko tijelo i Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2 sklapaju sporazume kojima se utvrđuju uloge Posredničkih tijela u planiranju i programiranju, izradi natječajne dokumentacije, objavi natječaja, postupku odabira i ugovaranja, postupku praćenja napretka provedbe projekta, planiranju proračuna i plaćanjima, upravljanju nepravilnostima, aktivnostima informiranja i vidljivosti te ostale zadaće i aktivnosti povezane s delegiranim funkcijama.

(3) Za provedbu dodijeljenih im funkcija Posrednička tijela su obvezna razviti priručnike o postupanju, za koje Upravljačko tijelo izdaje prethodnu suglasnost.

(4) Posrednička tijela dostavljaju Upravljačkom tijelu na zahtjev te u rokovima definiranima u pravilniku iz članka 5. stavka 3. točke 2., smjernicama iz članka 5. stavka 3. točaka 3. i 4. ove Uredbe te u sporazumima iz stavka 2. ovoga članka sve relevantne informacije i dokumente koji se odnose na upravljanje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje Operativnog programa, uključujući podatke o provjerama operacija i provjerenim iznosima, o prognozama plaćanja, o velikim projektima, o korektivnim mjerama poduzetima sukladno preporukama revizije, o nalazima u procesu upravljanja rizicima i nepravilnostima, o aktivnostima samoprocjene Sustava, o provedenim aktivnostima informiranja i vidljivosti, kao i podatke o provedenim obrazovnim aktivnostima o Fondovima te ostale podatke o bilo kojem aspektu upravljanja sredstvima Fondova iz nadležnosti pojedinog tijela.

(5) U suradnji s Posredničkim tijelima Upravljačko tijelo izrađuje strategiju organizacijskog razvoja i dostavlja ga Koordinacijskom tijelu.

(6) Upravljačko tijelo, odnosno u slučaju iz stavka 2. ovoga članka Posredničko tijelo razine 1 i/ili Posredničko tijelo razine 2, i korisnici bespovratnih sredstava iz Fondova, jesu strane ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 7.

Posredničko tijelo razine 1 jest nacionalno tijelo koje, u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti, obavlja sljedeće funkcije:

1. surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 2 tijekom izrade, provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa;

2. upravlja rizicima na razini prioritetnih osi;

3. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

4. sudjeluje u procesu programiranja i izrađuje dijelove Operativnog programa i Partnerskog sporazuma;

5. osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava, osim kod projekata za koje financiranje osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela;

6. izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata, u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

7. izrađuje upute za prijavitelje;

8. surađuje s Posredničkim tijelom razine 2 u praćenju napretka provedbe projekata;

9. dostavlja tijelu iz članka 3. stavka 3. ove Uredbe zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te odobrava i osigurava ukupnost plaćanja istih, osim kod projekata za koje financiranje iz javnih sredstava osiguravaju druga, sektorski nadležna tijela;

10. osigurava povrat nepravilno utrošenih sredstava od strane korisnika, vodi evidenciju o povratima te dostavlja tijelu iz članka 3. ove Uredbe informacije o utvrđenim i izvršenim povratima;

11. surađuje s Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa;

12. određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju iz članka 6. stavka 2. točke 14. Zakona, koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove iz članka 6. stavka 2. točke 19. Zakona i službeniku za informiranje i komunikaciju na razini Operativnog programa iz članka 5. stavka 3. točke 39. ove Uredbe, te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo;

13. u skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program provodi mjere informiranja i komunikacije, s posebnim naglaskom na mjere namijenjene korisnicima te o njima izvještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo;

14. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

15. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama;

16. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa;

17. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

18. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka;

19. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga;

20. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

Članak 8.

Posredničko tijelo razine 2 jest nacionalno tijelo koje, u odnosu na prioritetne osi iz svoje nadležnosti, obavlja sljedeće funkcije:

1. surađuje s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelom razine 1 tijekom provedbe, praćenja i vrednovanja Partnerskog sporazuma i Operativnog programa;

2. upravlja rizicima na razini operacija;

3. sudjeluje u radu Odbora za praćenje;

4. u suradnji s Posredničkim tijelom razine 1 sudjeluje u planiranju proračuna koje je povezano s korištenjem i kontrolom korištenja Fondova;

5. surađuje s Posredničkim tijelom razine 1 u izradi uputa za prijavitelje;

6. sudjeluje u odabiru projekata u skladu s člankom 125. stavkom 3. točkama (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

7. potvrđuje, prije no što se operacija odobri, da korisnik sukladno članku 125. stavku 3. točki (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 ima kapacitete za ispunjavanje uvjeta navedenih u dokumentu iz točke (c) istoga stavka;

8. upoznaje korisnika s njegovim pravima i obvezama u vezi sa sufinanciranjem te mu dostavlja dokumente iz članka 125. stavka 3. točke (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

9. potvrđuje da se u slučaju iz članka 125. stavka 3. točke (e) Uredbe (EU) br. 1303/2013 poštuje pravo primjenjivo na operaciju;

10. ako je primjenjivo, potvrđuje da operacije odabrane za potporu iz Fondova ne uključuju aktivnosti iz članka 125. stavka 3. točke (f) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

11. provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 125. stavka 4. točke (a) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

12. provjerava vode li korisnici računovodstveni sustav odnosno računovodstvenu kodifikaciju sukladno članku 125. stavku 4. točki (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

13. ako je primjenjivo, provjerava jesu li ispunjeni uvjeti iz članaka 64. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

14. u sustav iz članka 125. stavka 2. točke (d) Uredbe (EU) br. 1303/2013 prikuplja, unosi, pohranjuje i razvrstava podatke sukladno točki (e) istoga stavka;

15. u suradnji s Posredničkim tijelom razine 1 prati napredak u provedbi projekata;

16. provodi provjere iz članka 125. stavka 5. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 1303/2013;

17. odobrava korisnikove zahtjeve za nadoknadom sredstava, na temelju njih sastavlja zahtjeve za isplatu javnih sredstava korisnicima te ih podnosi Posredničkom tijelu razine 1ili drugim, sektorski nadležnim tijelima;

18. dostavlja informacije o provjerenim izdacima Upravljačkom tijelu i Tijelu za ovjeravanje;

19. surađuje s Posredničkim tijelom razine 1, Upravljačkim tijelom i Tijelom za ovjeravanje u postupku godišnjeg poravnavanja računa i godišnjeg zatvaranja dovršenih operacija ili izdataka Operativnog programa;

20. određuje osobu odgovornu za informiranje i komunikaciju u mrežu za informiranje i komunikaciju iz članka 6. stavka 2. točke 14. Zakona, koja je u svom radu odgovorna službeniku za informiranje i komunikaciju za ESI fondove iz članka 6. stavka 2. točke 19. Zakona i službeniku za informiranje i komunikaciju na razini Operativnog programa iz članka 5. stavka 3. točke 39. ove Uredbe, te o tome obavještava Koordinacijsko i Upravljačko tijelo;

21. provodi mjere informiranja i komunikacije u skladu s komunikacijskom strategijom za Operativni program, s posebnim naglaskom na mjere usmjerene korisnicima te provjerava provodi li korisnik navedene mjere na razini projekta;

22. po potrebi sudjeluje u provedbi obrazovnih aktivnosti o Fondovima za tijela državne i javne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima, lokalne i područne (regionalne) samouprave i potencijalne prijavitelje te druge dionike;

23. provodi aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđuje mjere za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike, korektivne mjere i povrate nepropisno plaćenih iznosa s kamatama;

24. ako je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija u skladu s člankom 125. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 1303/2013;

25. sudjeluje u aktivnostima zatvaranja Operativnog programa;

26. izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu;

27. osigurava čuvanje dokumenata i evidencija o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga.

Članak 9.

Funkcije iz članka 7. točke 6. – 9. i članka 8. točke 5. – 17. ove Uredbe ne obavljaju se u odnosu na projekte koji se financiraju iz prioritetne osi Tehničke pomoći.

Članak 10.

(1) Nadležni ministar, u svojstvu čelnika Upravljačkog tijela dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti pravilnik iz članka 5. stavka 3. točke 2. ove Uredbe.

(2) Upravljačko tijelo je obvezno, u roku od tri mjeseca od dana kada je obaviješteno o odluci Komisije kojom je usvojen Operativni program, osnovati Odbor za praćenje provedbe istoga.

(3) Tijelo za reviziju, Tijelo za ovjeravanje i Upravljačka tijela pojedinog Operativnog programa iz članka 5. stavaka 1. i 2. ove Uredbe obavezni su izraditi i, nakon stupanja na snagu ove Uredbe, dostaviti strategije organizacijskog razvoja Koordinacijskom tijelu u roku koji isto odredi.

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/100

Urbroj: 50301-05/05-14-2

Zagreb, 4. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

PRILOG

PRIKAZ POSREDNIČKIH TIJELA NADLEŽNIH ZA PROVEDBU IZABRANIH PRIORITETA ULAGANJA, PO OPERATIVNOM PROGRAMU

Prikaz 1

Operativni program iz područja konkurentnosti i kohezije »Konkurentnost i kohezija«

Prioritetna os

Izabrani prioritet ulaganja

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2

Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija

Poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije, s ciljem razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija te promoviranje centara za kompetencije, posebice onih od europskog interesa

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Promicanje poslovnih ulaganja u inovacijama i istraživanjima te razvoj veza i sinergija između poduzeća, centara za istraživanje i inovacije i visokog obrazovanja, osobito promicanje ulaganja u razvoj proizvoda i usluga, transfer tehnologija, socijalne inovacije, ekološke inovacije, usluge javnog servisa, zahtjeva za poticanjima, umrežavanje, klastere i otvorene inovacije, kroz pametnu specijalizaciju i podržavanje tehnoloških i primijenjenih istraživanja, pilot linija, predproizvodna provjera valjanosti, naprednih proizvodnih mogućnosti i početne proizvodnje, osobito u ključnim tehnologijama koje potiču razvoj i inovacije te širenje tehnologija za opću namjenu

Ministarstvo gospodarstva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Proširivanje dostupnosti širokopojasne veze i predstavljanje visokobrzinskih mreža i podrška nastajanju novonastalih tehnologija i mreža za digitalno gospodarstvo

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Jačanje aplikacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija za e-vladu, e-učenje, e-uključenost, e-kulturu i e-zdravlje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Poslovna konkurentnost

Promicanje poduzetništva, osobito olakšavanjem ekonomskog iskorištavanja novih ideja i poticanjem stvaranja novih poduzeća, uključujući i putem poduzetničkih inkubatora

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, državnim i međunarodnim tržištima te njihovom provođenju inovacijskih procesa

Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Podupiranje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u poduzećima

Ministarstvo gospodarstva

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog gospodarenja energijom i korištenje obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i zgrade stambenog sektora

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Razvoj i provedba pametnih sustava distribucije koji djeluju pri niskim i srednjim razinama napona

Ministarstvo gospodarstva

Ministarstvo gospodarstva

Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Podupiranje ulaganja za prilagodbu na klimatske promjene, uključujući pristupe temeljene na ekosustavu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Promicanje ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatske vode

Zaštita okoliša i održivost resursa

Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Aktivnosti kojima se poboljšava urbani okoliš, revitalizacija gradova, obnova i dekontaminacija nekadašnjeg industrijskog zemljišta (uključujući prenamijenjena područja), smanjenje zagađenja zraka i promicanje mjera za smanjenje buke

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Ulaganje u sektor otpada kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve

Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatske vode

Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje eko usluga, uključujući putem mreže NATURA 2000 i »zelenu« infrastrukturu

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Povezanost i mobilnost

Poboljšavanje regionalne mobilnosti povezivanjem sekundarnih i tercijarnih čvorišta s infrastrukturom TEN-T-a, uključujući multimodalna čvorišta

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN-T

Razvoj i unaprjeđenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući nisku razinu buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2, uključujući unutarnje plovne putove i pomorski prijevoz, luke, multimodalne veze i aerodromsku infrastrukturu, radi promicanja održive regionalne i lokalne mobilnosti

Razvoj i obnova sveobuhvatnih, visokokvalitetnih i interoperabilnih željezničkih sustava te promicanje mjera za smanjenje buke

Socijalno uključivanje i zdravlje

Ulaganje u zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu što pridonosi državnom, regionalnom i lokalnom razvoju, smanjujući nejednakosti u smislu zdravstvenog statusa, promičući socijalnu uključenost, kulturne i rekreativne usluge te prelazak s institucijske skrbi na skrb u zajednici

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima

Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje kroz razvoj infrastrukture za obrazovanje i osposobljavanje

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Tehnička pomoć

Nije primjenjivo

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Prikaz 2

Operativni program iz područja učinkovitih ljudskih potencijala »Učinkoviti ljudski potencijali«

Prioritetna os

Izabrani prioritet ulaganja

Posredničko tijelo razine 1

Posredničko tijelo razine 2

Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Održiva integracija mladih na tržište rada, posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Jamstva za mlade

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Socijalno uključivanje

Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo turizma

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Promicanje socijalnog poduzetništva i strukovne integracije u socijalnim poduzećima te socijalne ekonomije i ekonomije solidarnosti radi olakšavanja pristupa zapošljavanju

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo socijalne politike i mladih

Ministarstvo poduzetništva i obrta

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unaprjeđenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija

Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja

Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta

Ministarstvo turizma

Pametna administracija

Ulaganje u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Tehnička pomoć

Nije primjenjivo

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Hrvatski zavod za zapošljavanje

107 05.09.2014 Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"