Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

NN 107/2014 (5.9.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2072

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU LUČKOG PODRUČJA U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA NA PODRUČJU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije, klase: 021-04/14-01/3, urbroja: 2710/1-01-01/5-14-101, koju je donijela Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 9. sjednici održanoj 22. svibnja, 12. lipnja i 26. lipnja 2014. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja za luku Volosko-privezište/sidrište Preluk i utvrđivanje lučkog područja luke Muroskva.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/322

Urbroj: 50301-05/18-14-3

Zagreb, 4. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.