Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko- dalmatinske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

NN 107/2014 (5.9.2014.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko- dalmatinske županije o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2073

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE SPLITSKO-

-DALMATINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, klase: 021-04/14-02/52, urbroja: 2181/1-01-14-1, koju je donijela Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 8. sjednici održanoj 25. ožujka 2014. godine, a koja se odnosi na proširenje lučkog područja za luke Vis, Hvar i Rogač, te kojom se luka Omiš-ušće Cetine stavlja pod upravljanje Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/110

Urbroj: 50301-05/18-14-4

Zagreb, 4. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.