Izmjene i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

NN 107/2014 (5.9.2014.), Izmjene i dopuna Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2076

Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine« br. 120/2012 i 14/2014), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. rujna 2014. godine donijela

IZMJENE I DOPUNU

TARIFNOG SUSTAVA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I KOGENERACIJE

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/2013, 151/2013 i 20/2014), u članku 12. stavku 4. riječi: »ne dosegne vrijednosti od:« zamjenjuju se riječima: »ne prelazi vrijednost od:«.

Članak 2.

Članak 16. briše se.

Članak 3.

U članku 29. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, nositelj projekta s kojim je ugovor o otkupu električne energije sklopljen sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012), a za kojeg do dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava nije nastupio rok za dostavu bankarske garancije, nije dužan predati operatoru tržišta bankarsku garanciju.«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Danom stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava, prestaju važiti sve obveze nositelja projekta prema operatoru tržišta iz bankarske garancije predane od strane nositelja projekta sukladno odredbama Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 63/2012, 121/2012 i 144/2012) i Tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (»Narodne novine«, br. 133/2013, 151/2013 i 20/2014).

(5) Operator tržišta će izvršiti povrat bankarske garancije nositelju projekta iz stavka 4. ovoga članka u roku petnaest dana od dana stupanja na snagu ovoga Tarifnog sustava.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 6.

Članak 4.

Ove Izmjene i dopuna Tarifnog sustava stupaju na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-07/327

Urbroj: 50301-05/18-14-2

Zagreb, 4. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.