Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

NN 107/2014 (5.9.2014.), Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2077

Na temelju članka 76. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine«, br. 153/2009 i 56/2013) ministar poljoprivrede, donosi

PRAVILNIK

O OBRAČUNU I NAPLATI VODNOGA DOPRINOSA

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje: obveznik, način utvrđivanja osnovice, obračun, korekcijski koeficijenti, način i rokovi plaćanja vodnoga doprinosa, te vođenje očevidnika vodnoga doprinosa radi osiguranja provedbe nadzora nad obračunom i naplatom vodnoga doprinosa.

II. OBVEZNIK, OSNOVICA I OBRAČUN

Članak 2.

(1) Obveznik plaćanja vodnoga doprinosa je investitor građevine za koju se donosi ili je donesen akt za građenje, odnosno, podnositelj zahtjeva u postupku ozakonjenja građevine na čije ime je izdan izvršni akt kojim se potvrđuje izvedeno stanje nezakonito izgrađene građevine.

(2) Vodni doprinos se obračunava po službenoj dužnosti, na temelju obrasca iskaza mjera za obračun vodnoga doprinosa (u daljnjem tekstu: obrazac IM), a dostavlja se Hrvatskim vodama u skladu s člankom 5. Uredbe o visini vodnoga doprinosa (u daljnjem tekstu: Uredba).

(3) Obrazac IM podnosi se u pisanom obliku na propisanom obrascu, popunjen jasno i čitko rukom ili mehaničkim sredstvom pisanja uz obvezu popunjavanja obveznih polja. Obrazac IM sastavni je dio ovoga Pravilnika.

(4) Obrazac IM ispunjava i ovjerava obveznik potpisom i osoba ovlaštena za izradu projektne dokumentacije potpisom i pečatom.

(5) U prilogu obrasca IM mora biti dostavljen analitički iskaz mjera građevine koji izrađuje i potpisom i pečatom ovjerava osoba ovlaštena za izradu projektne dokumentacije.

(6) Analitički iskaz mjera se sastoji od preglednog grafičkog prikaza predmetne građevine (pojednostavljeni shematski prikaz tlocrta svih etaža i presjek s jasno iskazanim mjerama obračuna, širinama, dužinama, visinama i površinama) i analitičkog obračuna mjera kojim se potvrđuju mjere građevine iskazane u obrascu IM. Primjer analitičkog iskaza mjera građevine nalazi se na internetskoj stranici Hrvatskih voda.

(7) Hrvatske vode ovlaštene su izvršiti provjeru podataka iz obrasca IM s projektnom dokumentacijom.

(8) Osoba ovlaštena za izradu projektne dokumentacije jamči za istinitost podataka ispunjenih u obrascu IM i analitičkom iskazu mjera građevine, te jamči da su podaci u potpunosti u skladu s projektnom dokumentacijom, temeljem koje se izdaje ili je izdan akt za građenje, odnosno, kojim se potvrđuje izvedeno stanje.

(9) Postupak obračuna i naplate vodnoga doprinosa pokreće se po izvršnosti akta za građenje odnosno rješenja o izvedenom stanju.

(10) Iznimno od stavka 9. ovoga članka, postupak obračuna i naplate vodnoga doprinosa pokreće se prije izvršnosti akta za građenje, u onim postupcima koji su u javnopravnom tijelu koje vodi postupak izdavanja akta za građenje, započeli po propisima koji su na taj način uređivali postupak izdavanja akata za građenje.

Članak 3.

(1) Iznos vodnoga doprinosa obračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa propisane u članku 4. Uredbe s mjerama građevine koja se gradi.

(2) Ako je ovim Pravilnikom propisana primjena korekcijskog koeficijenta, visina vodnoga doprinosa izračunava se umnoškom visine vodnoga doprinosa propisane u članku 4. Uredbe s mjerama građevine koja se gradi i korekcijskog koeficijenta.

Članak 4.

Na izračun mjera građevine primjenjuju se odredbe propisa o prostornom uređenju i gradnji i propisa o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnoga doprinosa, koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva za izdavanje akta za građenje u tijelu graditeljstva.

Članak 5.

(1) Na građenje građevina iz članka 4. stavka 1. tarifnih brojeva 1. i 5. Uredbe, vodni doprinos se na obujam do 6 metara svijetle visine etaže obračunava primjenom korekcijskog koeficijenta 1,0, a na obujam iznad 6 metara svijetle visine etaže, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.

(2) Ako građevina iz stavka 1. ovoga članka ima više etaža iznad 6 metara svijetle visine, na obujam svake od njih, vodni doprinos se obračunava sukladno stavku 1. ovoga članka.

(3) Na građenje plastenika i staklenika namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, vodni doprinos se obračunava sukladno članku 4. stavku 1. tarifnom broju 5. Uredbe i to na obujam do 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25, a na obujam iznad 3 metra svijetle visine etaže primjenom korekcijskog koeficijenta 0,0.

Članak 6.

(1) Na građenje građevine koja se gradi na mjestu uklonjene građevine ili građevine predviđene za uklanjanje, odnosno koja se dograđuje, vodni doprinos se obračunava samo na povećane mjere (obujam, površinu odnosno duljinu, ovisno o vrsti građevine) takvog građenja u odnosu na mjere građevine koja se uklanja ili je uklonjena radi građenja nove građevine, odnosno u odnosu na mjere postojeće nedograđene građevine.

(2) Uklonjenom građevinom, građevinom predviđenom za uklanjanje i građevinom koja se dograđuje iz stavka 1. ovoga članka, smatra se zakonito izgrađena građevina odnosno ozakonjena građevina koja se nalazi na istoj katastarskoj čestici na kojoj se nalazi građevina koja se gradi.

(3) Zakonitost građevine dokazuje se sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji.

(4) Osoba ovlaštena za izradu projektne dokumentacije je dužna dostaviti Hrvatskim vodama dokaze o zakonitosti građevine uz analitički iskaz mjera.

(5) Vodni doprinos se ne obračunava ako mjere građevine iz stavka 1. ovoga članka nisu povećane.

(6) Ako se na mjestu građevine koja se uklanja gradi građevina s dvije ili više namjena navedenih u članku 4. stavku 1. Uredbe, vodni doprinos se obračunava na povećane mjere nove građevine primjenom sljedećeg načina izračuna:

gdje je:

N – iznos vodnoga doprinosa

Mg – mjere građevine koja se gradi

Mu– mjere građevine koja se uklanja

Mi – mjera građevine koja se gradi za svaku od namjena i; i=1,2,...,n

Ti – visina vodnoga doprinosa iz članka 4. Uredbe i

i – namjena građevine iz članka 2. Uredbe; i=1, 2,..., n, ovisno o broju namjena.

(7) Ako se u postupcima obračuna vodnoga doprinosa povodom ishođenja izmjena i/ili dopuna akta za građenje, na temelju izvršnog akta kojim se odobrava izmjena i/ili dopuna akta za građenje, utvrdi da su mjere građevine povećane u odnosu na postojeće stanje, vodni doprinos se obračunava na povećane mjere građevine (obujam, površinu odnosno duljinu, ovisno o vrsti građevine).

(8) Ako se u postupcima ishođenja izmjena i/ili dopuna akta za građenje utvrdi da se mjere građevine smanjuju u odnosu na mjere građevine po ranije izdanom aktu za građenje, a u postupku kojeg je obračunat vodni doprinos, rješenjem će se obustaviti postupak obračuna vodnoga doprinosa te utvrditi da obveznik nema obvezu plaćanja vodnoga doprinosa.

(9) Pravo na novi obračun vodnoga doprinosa po smanjenim mjerama građevine (obujam, površina odnosno duljina, ovisno o vrsti građevine) iz stavka 8. ovoga članka, ostvarit će se na zahtjev obveznika, a temeljem izvršnog akta kojim se odobrava izmjena i/ili dopuna akta za građenje, odnosno kada se izvršnim rješenjem o izvedenom stanju potvrđuje izvedeno stanje građevine.

(10) Hrvatske vode će donijeti rješenje kojim se utvrđuje smanjenje obveze po ranije donesenom izvršnom rješenju o obračunu vodnoga doprinosa primjenjujući propise koji su bili na snazi u vrijeme njegova donošenja te u istom utvrditi i pravo na povrat više uplaćenog vodnoga doprinosa bez uvećanja za zateznu kamatu.

Članak 7.

(1) Na građenje spremišta za poljoprivrednu mehanizaciju vodni doprinos se obračunava po članku 4. stavku 1. tarifnom broju 5. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.

(2) Na građenje građevina u voćnjacima, vinogradima, maslinicima, građenje ribarskih spremišta koje obveznicima – fizičkim osobama osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, služi kao spremište za poljoprivredne proizvode i/ili alate, vodni doprinos se obračunava po članku 4. stavku 1. tarifnom broju 3. Uredbe, uz primjenu korekcijskog koeficijenta 0,25.

(3) Na građenje otvorenih objekata komunalne infrastrukture, vodni doprinos se obračunava po članku 4. stavku 1. tarifnom broju 9. Uredbe, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,20.

(4) Na građenje etaža garaže, odnosno parkirališnih prostora koji se s najmanje 75% svojeg obujma nalaze ispod površine konačnog uređenog izravnatog terena uz pročelje zgrade, vodni doprinos se obračunava prema članku 4. stavku 1. tarifnom broju 1. do 5. Uredbe ovisno o vrsti građevine za koju se isti obračunava, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,25.

(5) Na građenje podruma s pomoćnim prostorom, vodni doprinos se obračunava prema članku 4. stavku 1. tarifnom broju 1. do 5. Uredbe, ovisno o vrsti građevine za koju se isti obračunava, primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50.

(6) Na građenje građevina kojima nije unaprijed određena namjena kao i za ozakonjene građevine bez namjene, vodni doprinos se obračunava prema članku 4. stavku 1. tarifnom broju 1. Uredbe.

(7) Na građenje građevina iz članka 4. stavka 1. tarifnoga broja 2a. Uredbe, hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskoga rata i članovima obitelji poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, status kojih je utvrđen sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, vodni doprinos se obračunava primjenom korekcijskog koeficijenta 0,50, a ostalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata primjenom korekcijskog koeficijenta 0,80.

Članak 8.

(1) Ako su obveznici vodnoga doprinosa suinvestitori/podnositelji zahtjeva za istu građevinu, za sve njih će se donijeti jedno rješenje o obračunu, a oni solidarno odgovaraju za uplatu ukupnog iznosa vodnoga doprinosa.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka rješenja o obračunu vodnoga doprinosa mogu se donijeti za svakog podnositelja zahtjeva na njegov zahtjev, uz suglasnost u pisanom obliku svih podnositelja zahtjeva, u kojoj se iskazuje pripadajući volumen za svakog podnositelja zahtjeva zasebno.

III. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA

Članak 9.

(1) Vodni doprinos plaća se jednokratno, u roku do 30 dana od dana donošenja rješenja o obračunu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Hrvatske vode će na zahtjev obveznika odobriti obročnu otplatu vodnoga doprinosa.

(3) Prvi obrok plaća se u roku iz stavka 1. ovoga članka, a iznos drugog i ostalih obroka uvećavaju se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu, počevši od dospijeća prvoga obroka.

Članak 10.

(1) U slučajevima obročnog plaćanja vodnoga doprinosa sukladno članku 9. stavku 2. ovoga Pravilnika, obvezniku će se odobriti otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

do 10.000 kuna – 2 tromjesečna obroka,

više od 10.000 do 50.000 kuna – 3 tromjesečna obroka,

više od 50.000 do 100.000 kuna – 6 tromjesečnih obroka,

više od 100.000 do 500.000 kuna – 9 tromjesečnih obroka,

više od 500.000 kuna – 12 tromjesečnih obroka.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, na građenje stambenih građevina investitor/suinvestitor kojih je fizička osoba, osim obrtnika i osoba slobodnih zanimanja, za obračunati iznos vodnoga doprinosa odobrit će se otplata u obrocima i rokovima kako slijedi:

do 7.000 kuna – 3 tromjesečna obroka,

više od 7.000 do 20.000 kuna – 6 tromjesečnih obroka,

više od 20.000 do 30.000 kuna – 9 tromjesečnih obroka,

više od 30.000 kuna – 12 tromjesečnih obroka.

(3) Obvezniku se može odobriti plaćanje vodnoga doprinosa na manje obroka nego što je propisano stavcima 1. odnosno 2. ovoga članka.

Članak 11.

U slučajevima kada se vodni doprinos plaća za ozakonjenje nezakonito izgrađenih građevina, odobrit će se beskamatna odgoda plaćanja za godinu dana od dana izvršnosti rješenja o izvedenom stanju, kao i obročna otplata u rokovima propisanim člancima 9. i 10. ovoga Pravilnika. Prvi obrok plaća se u roku do 30 dana od dana isteka odgode plaćanja.

Članak 12.

(1) Obvezniku koji vodni doprinos plaća jednokratno, Hrvatske vode će izdati potvrdu o plaćenom vodnom doprinosu kada je isti uplaćen u cijelosti i dostaviti je javnopravnom tijelu nadležnom za izdavanje akata za građenje, osim kada je postupak obračuna i naplate vodnoga doprinosa pokrenut po izvršnosti akta za građenje, odnosno rješenja o izvedenom stanju sukladno članku 2. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(2) Obvezniku koji vodni doprinos plaća obročno, Hrvatske vode će izdati potvrdu o plaćenom prvom obroku vodnoga doprinosa i dostaviti je javnopravnom tijelu nadležnom za izdavanje akata za građenje, osim kada je postupak obračuna i naplate vodnoga doprinosa pokrenut po izvršnosti akta za građenje, odnosno rješenja o izvedenom stanju sukladno članku 2. stavku 9. ovoga Pravilnika.

(3) U slučaju iz članka 6. stavka 5. ovoga Pravilnika, Hrvatske vode će donijeti rješenje o obustavi postupka.

Članak 13.

(1) Ako se obvezniku izvršno ili pravomoćno odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje akta za građenje ili akta kojim se odobrava izvedeno stanje, Hrvatske vode će ukinuti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa po službenoj dužnosti te na zahtjev obveznika izvršiti povrat nominalnog iznosa uplaćenog vodnoga doprinosa u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva za povratom.

(2) Hrvatske vode neće izvršiti izvršno rješenje o obračunu vodnoga doprinosa prema obvezniku kojem je u tijeku žalbeni postupak ili upravni spor zbog odbacivanja ili odbijanja njegovog zahtjeva za izdavanje akta za građenje ili akta kojim se odobrava izvedeno stanje.

(3) Za vrijeme trajanja postupaka iz stavka 2. ovoga članka ne teku zatezne kamate.

(4) Nastupom izvršnosti akta kojim se odobrava građenje ili izvedeno stanje, Hrvatske vode će obvezniku iz stavka 2. ovoga članka, na njegov zahtjev, izmijeniti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa i odrediti druge rokove plaćanja.

(5) Ako se obvezniku iz stavka 2. ovoga člana izvršno ili pravomoćno odbaci ili odbije zahtjev za izdavanje akta za građenje ili akta kojim se odobrava izvedeno stanje, Hrvatske vode će ukinuti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa po službenoj dužnosti.

(6) Obveznik je dužan Hrvatskim vodama dostaviti akt iz stavka 4. i 5. ovoga članka. Temeljem izvršnog rješenja o obustavi postupka izdavanja akta za građenje, Hrvatske vode će ukinuti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa po službenoj dužnosti te na zahtjev obveznika izvršiti povrat nominalnog iznosa uplaćenog vodnoga doprinosa u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva za povratom.

Članak 14.

(1) Obvezniku kojem je nastupila izvršnost rješenja o obračunu vodnoga doprinosa, a nije izvršio jednokratnu uplatu ili uplatu prvoga obroka vodnoga doprinosa, Hrvatske vode će na njegov zahtjev i samo jednom, izmijeniti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa u dijelu u kojem se određuje način plaćanja i odrediti druge rokove plaćanja. Sve odredbe ranije donesenog rješenja o utvrđivanju obveze ostaju na snazi.

(2) Obvezniku kojem je vodni doprinos obračunat za ozakonjenu građevinu, kojem je nastupila izvršnost rješenja o obračunu vodnoga doprinosa u kojem nije određen poček plaćanja iz članka 11. ovoga Pravilnika, a nije izvršio jednokratnu uplatu ili uplatu prvog obroka, Hrvatske vode će na njegov zahtjev i samo jednom, izmijeniti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa i omogućiti poček plaćanja te odrediti druge rokove plaćanja sukladno zahtjevu obveznika ukoliko su traženi rokovi u skladu odredbama ovoga Pravilnika.

(3) Od dana izvršnosti rješenja do dana izmjene rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne teče zatezna kamata.

Članak 15.

Ako se izvršnim aktom za građenje, odnosno aktom kojim se odobrava izvedeno stanje, izmijeni obveznik, na zahtjev novog obveznika, uz suglasnost dotadašnjega obveznika vodnoga doprinosa, izmijenit će se rješenje o obračunu vodnoga doprinosa uz rokove plaćanja utvrđene izvršnim rješenjem o obračunu vodnoga doprinosa prije izmjene.

Članak 16.

(1) Obveznik kojem istekne akt za građenje, odnosno akt kojim se odobrava izvedeno stanje, a građenje nije započeo ili mu se akt za građenje, odnosno akt kojim se odobrava izvedeno stanje izvršno i/ili pravomoćno ukine, poništi ili proglasi ništavim, tako da za naredni zahvat na građevini za koju je u cijelosti ili djelomično naplaćen vodni doprinos mora ponovno ishoditi akt za građenje, odnosno akt kojim se odobrava izvedeno stanje, na njegov zahtjev vratit će se nominalni iznos vodnoga doprinosa, odnosno razlika više uplaćenog vodnoga doprinosa bez uvećanja za zateznu kamatu.

(2) Smatra se da je obveznik započeo gradnju danom prijave početka građenja javnopravnom tijelu nadležnom za izdavanje akta za građenje.

(3) Uz zahtjev za povrat uplaćenog vodnoga doprinosa obveznik mora dostaviti i dokaze o činjenicama iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Hrvatske vode će obvezniku iz stavka 1. ovoga članka ukinuti rješenje o obračunu vodnoga doprinosa i donijeti rješenje o povratu.

(5) Vodni doprinos se vraća u roku do 15 dana od dana izvršnosti rješenja o povratu.

(6) Nominalni iznos vodnoga doprinosa iz stavka 1. ovoga članka uvećan je za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke, kako je određeno rješenjem o obračunu vodnoga doprinosa kojim je odobrena obročna otplata.

Članak 17.

Vodni doprinos se uplaćuje na posebni uplatni račun Hrvatskih voda propisan naredbom ministra financija.

IV. OČEVIDNIK VODNOGA DOPRINOSA

Članak 18.

Očevidnik vodnoga doprinosa mora sadržavati podatke o: obvezniku, oznaci građevine iz glavnoga projekta ili druge projektne dokumentacije za koju se prema propisima o gradnji izdaje akt za građenje, odnosno akt kojim se odobrava izvedeno stanje, mjerama građevine (obujmu, površini, duljini), vrsti građevine iz članka 2. Uredbe, zoni građevine iz članka 3. Uredbe, izračunu po članku 4. Uredbe, obračunatom iznosu vodnoga doprinosa, jednokratnoj i obročnoj otplati, datumima pojedinačnih uplata, rješenju o obustavi postupka iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika, opomenama i ovrhama, povratu iznosa vodnoga doprinosa i datumima izvršenja povrata.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Svi upravni postupci obračuna vodnoga doprinosa započeti do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika koji nisu okončani izvršnim upravnim aktom, dovršit će se po odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa (»Narodne novine«, br. 79/2010 i 134/2012).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/28

Urbroj: 525-12/1401-14-13

Zagreb, 26. kolovoza 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

OBRAZAC IM

107 05.09.2014 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa 107 05.09.2014 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa 107 05.09.2014 Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa