Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

NN 107/2014 (5.9.2014.), Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

107 05.09.2014 Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

2082

Na temelju članka 18. i članka 20. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Upravni odbor Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije 13. kolovoza 2014. godine donio je

STATUT

HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) osnovana je Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/2002).

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 53/2012) Hrvatska agencija za malo gospodarstvo promijenila je naziv u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST).

Na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 56/2013) i Ugovora o pripajanju Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od 08.04.2014. godine, provedeno je pripajanje Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) te je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije promijenila naziv u Hrvatsku agenciju za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) (u daljnjem tekstu. Agencija).

II. OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Statutom uređuje se način rada Agencije.

Statut sadrži odredbe o:

1) unutarnjem ustrojstvu Agencije,

2) načinu zastupanja Agencije,

3) ovlastima Uprave,

4) poslovima koje će Agencija obavljati,

5) unutarnjem nadzoru u Agenciji,

6) drugim pitanjima značajnim za rad Agencije.

Članak 3.

Agencija je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom.

Naziv Agencije na hrvatskom jeziku glasi: HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE.

Skraćeni naziv Agencije je HAMAG – BICRO.

Naziv Agencije na engleskom jeziku glasi: CROATIAN AGENCY FOR SMEs, INNOVATIONS AND INVESTMENTS.

Sjedište Agencije je u Zagrebu.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska.

Članak 4.

Agencija ima svoj pečat i zaštitni znak.

Oblik i sadržaj pečata i zaštitnog znaka te njihovo korištenje odredit će se posebnom odlukom Uprave Agencije.

Članak 5.

Agencija je neprofitna pravna osoba.

Na pitanja koja nisu drugačije uređena Zakonom i ovim Statutom primjenjuju se odredbe propisa koji se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 6.

Za obveze Agencije jamči Republika Hrvatska.

Članak 7.

Agencija je pravna osoba i upisuje se u sudski registar.

Agencija je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, Statutu i drugim općim aktima Agencije.

Članak 8.

Djelatnost Agencije je:

1) poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva,

2) promocija i privlačenje investicija u poduzetništvu,

3) upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

4) osnivanje društava za upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

5) poticanje ulaganja u malo gospodarstvo,

6) financiranje poslovanja i razvoja subjekata malog gospodarstva kreditiranjem pod povoljnijim uvjetima i drugim oblicima financijskih potpora,

7) davanje jamstava za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

8) davanje kontrajamstava za odobrene garancije subjektima malog gospodarstva,

9) davanje financijske potpore za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe – kreditori,

10) subvencioniranje kamata po kreditima,

11) davanje potpora za povećanje zapošljavanja, obrazovanje odraslih, stjecanje poduzetničkih vještina, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju,

12) davanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja troškova stručne pomoći subjekata malog gospodarstva različitim poduzetničkim potpornim institucijama,

13) davanje potpora za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu,

14) koordinacija realizacije investicijskih projekata u suradnji s investitorima i tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave, te drugim pravnim osobama,

15) koordinacija s razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave,

16) suradnja s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva,

17) provedba poticajnih mjera subjektima malog gospodarstva za razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš,

18) povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu,

19) davanje potpora za pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija,

20) promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva posebnih skupina,

21) suradnja s drugim pravnim osobama, agencijama i institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,

22) praćenje, analiza i izvještavanje o rezultatima poticajnih mjera,

23) izgradnja institucionalnog okvira za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu),

24) vođenje poslova vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru,

25) vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju i kontroli korištenja sredstava strukturnih i investicijskih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije,

26) upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru,

27) pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi),

28) uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva,

29) koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzetnika, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka,

30) tehnička i konzultativna pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,

31) osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzetnika,

32) poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzetnika, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja,

33) savjetovanje u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja,

34) uspostavljanje suradnje s inozemnim i domaćim znanstvenim i tehnologijskim institucijama,

35) uključivanje u programe međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju,

36) savjetovanje, informiranje i pružanje potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte za poticanje istraživanja, razvoja i inovativnosti,

37) drugi stručni poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva i ostvarenjem ciljeva nacionalnoga inovacijskog sustava utvrđeni Statutom, Zakonom, drugim propisima te poslovi koje joj povjeri Vlada Republike Hrvatske ili ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt i ministarstvo nadležno za znanost.

III. UNUTARNJE USTROJSTVO AGENCIJE

Članak 9.

Tijela Agencije su Upravni odbor i Uprava.

U svrhu učinkovitog obavljanja djelatnosti, u Agenciji se ustrojavaju organizacijske jedinice u kojima se obavljaju stručni poslovi.

Organizacijske jedinice u Agenciji ustrojavaju se kako slijedi:

1. Služba za razvoj i tehnologiju

2. Ured za unutarnju reviziju

3. Služba za praćenje, analizu i izvještavanje

4. Služba za kontrolu namjenskog korištenja sredstava

5. Sektor za financijsku podršku kroz potpore

6. Sektor za financijsku podršku kroz jamstva

7. Sektor za EU projekte i podršku razvoja korisnicima

8. Sektor za internacionalizaciju

9. Sektor za podršku inovacijama, istraživanju i razvoju

Radom službe rukovodi voditelj službe.

Radom ureda rukovodi voditelj ureda.

Radom sektora rukovodi ravnatelj sektora.

Služba za razvoj i tehnologiju obavlja stručne poslove u svezi iniciranja uvođenja novih procesa i načina rada, analiziranja i pripremanja informacija iz svih područja poslovanja Agencije te sudjelovanja u uređivanju i izradi godišnjih izvješća i drugih dokumenata Agencije.

Ured za unutarnju reviziju obavlja stručne poslove unutarnje revizije, pripremanja godišnjih izvješća o obavljenim revizijama, podnošenja pojedinačnih ili periodičkih izvješća te davanja preporuka i vođenja brige o provedbi preporuka.

Služba za praćenje, analizu i izvještavanje obavlja stručne poslove koordinacije izrade financijskih izvještaja i financijskih planova, izrade analiza i statističkih pokazatelja poslovanja te obavljanja svih stručnih poslova vezanih uz računovodstvene, knjigovodstvene i porezne propise.

Služba za kontrolu namjenskog korištenja sredstava obavlja stručne poslove izrade i modifikacije metodologije za kontrolu namjenskog korištenja sredstava, izrade godišnjeg plana kontrole namjenskog korištenja sredstava po odobrenim potporama/jamstvima, provedbe i koordinacije kontrole namjenskog trošenja na terenu te provođenja postupaka osiguranja naplate potraživanja Agencije.

Sektor za financijsku podršku kroz potpore obavlja stručne poslove u pogledu aktivnosti koje se odnose na natječajne postupke i provedbu nacionalnih projekata, projekata financiranih iz EU sredstava, osiguranja usklađenosti s nacionalnom regulativom te regulativama, pravilima i procedurama Europske komisije i EU.

Sektor za financijsku podršku kroz jamstva obavlja stručne poslove vezano uz postupak izdavanja jamstava, ekonomske analiza i davanja stručnog mišljenja o održivosti projekata, praćenja potreba tržišta, predlaganja usklađivanja i poboljšanja postojećih jamstvenih/kreditnih programa prema potrebama tržišta te predlaganja novih jamstvenih i kreditnih programa prema potrebama tržišta.

Sektor za EU projekte i podršku razvoja korisnicima obavlja stručne poslove praćenja, pripremanja i apliciranja na projekte međunarodnih institucija i asocijacija u kojima se Agencija nalazi u ulozi potencijalnog korisnika ili posrednika u provedbi.

Sektor za internacionalizaciju obavlja stručne poslove koordinacije i upravljanja provedbom programa namijenjenih poticanju međunarodne suradnje malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj, sudjelovanja u osmišljavanju programa poticanja ulaska malih i srednjih poduzetnika na strana tržišta, kao i programa poticanja udruživanja malih i srednjih poduzetnika radi zajedničkog nastupa na stranim tržištima te sudjelovanja u osmišljavanju programa edukacije malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj radi lakšeg nastupa na stranim tržištima.

Sektor za podršku inovacijama, istraživanju i razvoju obavlja stručne poslove praćenja stanja i analiziranja učinkovitosti instrumenata i usluga javnih politika za potporu inovacija, istraživanja, razvoja i transfera tehnologije te izrađivanja prijedloga za poboljšanje i/ili razvoj novih.

Detaljnije odredbe o organizacijskoj strukturi, nadležnosti i sadržaju rada te sustavu rukovođenja pobliže se uređuju Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom radnih mjesta koje donosi Upravni odbor Agencije.

Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor.

IV. UPRAVNI ODBOR

Članak 10.

Upravni odbor upravlja Agencijom u skladu s odredbama Zakona, Statuta i drugih propisa.

Upravni odbor ima 15 članova.

Predsjednika, zamjenika predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Za predsjednika Upravnog odbora Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, njegovog zamjenika ili pomoćnika.

Za zamjenika predsjednika Upravnog odbora, Vlada Republike Hrvatske imenuje ministra nadležnog za znanost, njegovog zamjenika ili pomoćnika.

Članove Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske i to po jednog na prijedlog ministra nadležnog za poduzetništvo i obrt, ministra nadležnog za znanost, ministra nadležnog za financije, ministra nadležnog za regionalni razvoj i fondove Europske unije, ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, ministra nadležnog za rad, ministra nadležnog za turizam, ministra nadležnog za poljoprivredu, ministra nadležnog za gospodarstvo, predsjednika Hrvatske gospodarske komore, predsjednika Hrvatske obrtničke komore, predsjednika Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo i predsjednika Hrvatske udruge poslodavaca.

Članak 11.

Mandat članova Upravnog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora traje četiri godine.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora mogu biti ponovno imenovani nakon isteka mandata.

Imenovane osobe mogu biti razriješene i prije isteka mandata.

Članak 12.

Upravni odbor odluke donosi natpolovičnom većinom glasova ukoliko je prisutna većina članova Upravnog odbora.

Članak 13.

Članovi Upravnog odbora mogu ostvarivati pravo na naknadu za rad u Upravnom odboru, sukladno važećim propisima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske.

Visinu naknade utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom.

Članak 14.

Upravni odbor donosi:

1) statut Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

2) poslovnik o svom radu,

3) odluku o imenovanju članova, zamjenika predsjednika Uprave i predsjednika Uprave,

4) poslovnik o radu Uprave,

5) godišnji plan rada Agencije,

6) godišnji financijski plan Agencije uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

7) godišnje izvješće Agencije,

8) odluku o kupnji, prodaji ili terećenju nekretnina u vlasništvu Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

9) odluku o zaduživanju Agencije, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

10) odluku o drugim pitanjima od značaja za ostvarivanje propisanih djelatnosti Agencije.

Članak 15.

Upravni odbor radi na sjednicama.

Način rada Upravnog odbora, način sazivanja i tijek sjednica, način glasovanja i druga pitanja važna za rad Upravnog odbora određuju se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

Poslovnik o radu Upravnog odbora donosi Upravni odbor.

V. UPRAVA

Članak 16.

Uprava Agencije sastoji se od četiri člana.

Upravni odbor imenuje i razrješava članove Uprave.

Mandat članova Uprave traje četiri godine.

Po isteku mandata članovi Uprave mogu biti ponovno imenovani.

Imenovane osobe mogu biti razriješene i prije isteka mandata.

Jednog od članova Uprave imenuje Upravni odbor za predsjednika Uprave i jednog za zamjenika predsjednika Uprave.

Članovi Uprave zaduženi su za pojedine djelatnosti Agencije i to za provođenje financijske podrške putem potpora za jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, za poticanje istraživanja, razvoja i inovacija i sustavno praćenje djelatnosti koje su bile u djelokrugu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) prije njenog pripajanja Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST), za financijsku podršku kroz jamstva i druge financijske instrumente te za investicije.

Zamjenik predsjednika Uprave zadužen je za područje poticanja istraživanja, razvoja i inovacija te za sustavno praćenje djelatnosti koje su bile u djelokrugu Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) prije njenog pripajanja Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST).

Članak 17.

Uprava vodi poslove Agencije, zastupa Agenciju i upravlja imovinom Agencije ukoliko nije drukčije propisano Zakonom ili ovim Statutom, a osobito:

1) organizira i upravlja radom i poslovanjem Agencije,

2) ustrojava rad u organizacijskim jedinicama sukladno Statutu,

3) donosi opće akte za obavljanje djelatnosti Agencije, uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora,

4) priprema i predlaže Upravnom odboru plan troškova i investicija Agencije,

5) priprema i predlaže Upravnom odboru izvješća o radu Agencije i o rezultatima poticajnih mjera,

6) priprema i predlaže Upravnom odboru godišnji obračun Agencije,

7) priprema i predlaže mjere za poticanje osnivanja i razvoj subjekata malog gospodarstva, te za promociju i privlačenje investicija u poduzetništvu,

8) provodi poslove vezane za upravljanje fondova osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva i osniva društva za upravljanje fondovima osnovanim u svrhu razvoja subjekata malog gospodarstva,

8) priprema i predlaže mjere za poticanje ulaganja u subjekte malog gospodarstva,

9) donosi pojedinačne odluke o kreditiranju subjekata malog gospodarstva do iznosa od 10.000.000,00 kuna pod povoljnijim uvjetima, i o davanju jamstava do iznosa od 10.000.000,00 kuna za kredite koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe te donosi pojedinačne odluke o davanju kontrajamstava do iznosa od 10.000.000,00 kuna, o čemu podnosi izvješće Upravnom odboru, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora

10) donosi pojedinačne odluke o davanju financijskih potpora do iznosa od 10.000.000,00 kuna za smanjenje troškova kredita koje subjektima malog gospodarstva odobre banke i druge pravne osobe, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora,

11) donosi pojedinačne odluke o subvencioniranju kamata do iznosa od 10.000.000,00 kuna po kreditima koje su banke i ostale osobe odobrile subjektima malog gospodarstva, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora

12) donosi pojedinačne odluke o davanju potpora do iznosa od 10.000.000,00 kuna za povećanje zapošljavanja, stručnu i poduzetničku izobrazbu, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i inozemstvu, za pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva, uključivo i putem elektroničkih medija, o čemu podnosi izvješće Upravnom odboru, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora

13) donosi pojedinačne odluke o davanju poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanje i pokrivanje troškova stručne pomoći subjekata malog gospodarstva različitim poduzetničkim potpornim institucijama do iznosa od 10.000.000,00 kuna, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora

14) koordinira realizaciju investicijskih projekata u suradnji s investitorima i tijelima državne uprave, područne (regionalne) i lokalne samouprave te drugim pravnim osobama,

15) koordinira sa razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave

16) surađuje s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva

17) provodi poticajne mjere subjektima malog gospodarstva za razvoj djelatnosti koje ne zagađuju okoliš

17) povezuje subjekte malog gospodarstva radi nastupa na tržištu

18) razvija programe za promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva posebnih skupina,

19) surađuje s drugim pravnim osobama, agencijama, državnim tijelima i drugim institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu,

20) prati, analizira i izvještava o rezultatima poticajnih mjera,

21) izgrađuje institucionalni okvir za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu)

22) vodi poslove vezane uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru,

23) vodi poslove vezane uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju i kontroli korištenja sredstava strukturnih i investicijskih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije,

24) upravlja programima potpora i donosi pojedinačne odluke o davanju potpora za istraživanje, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru, do iznosa od 10.000.000,00 kuna, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora

25) donosi pojedinačne odluke o davanju potpora za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanje i pokrivanje operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnologijsku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskamatni zajmovi) do iznosa od 10.000.000,00 kuna, a za veće iznose donosi pojedinačne odluke uz suglasnost Upravnog odbora,

26) uspostavlja suradnju s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva,

27) koordinira i organizira institucije namijenjene razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzetnika, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka,

28) osigurava davanje tehničke i konzultativne pomoći tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva,

29) osigurava davanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata – eksperata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzetnika,

30) potiče poslovnu suradnju između hrvatskih i stranih poduzetnika, kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja,

31) osigurava davanje savjetovanja u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva te tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja,

32) uspostavlja suradnju s inozemnim i domaćim znanstvenim i tehnologijskim institucijama,

33) osigurava uključivanje Agencija u programe međunarodne i domaće suradnje u istraživanju i razvoju;

34) osigurava davanje savjetovanja, informiranja i pružanja potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte za poticanje istraživanja, razvoja i inovativnosti,

35) imenuje i razrješava voditelja organizacijskih jedinica,

36) zaključuje ugovor o radu s radnicima Agencije,

37) priprema i predlaže izvješća, odluke i druge akte za sjednice Upravnog odbora,

38) donosi druge odluke potrebne za poslovanje Agencije,

39) obavlja druge zadatke vezane s poticanjem razvoja malog gospodarstva, razvoja, istraživanja i inovacija te ostvarivanjem uloge Agencije, u skladu sa zakonom, Statutom, te odlukama Upravnog odbora

Članak 18.

Uprava donosi odluke većinom glasova članova Uprave.

U slučaju jednake podjele glasova, odlučujući glas ima predsjednik Uprave.

Način rada Uprave određuje se Poslovnikom o radu Uprave.

Poslovnik o radu Uprave donosi Upravni odbor.

VI. NAČIN ZASTUPANJA AGENCIJE

Članak 19.

Agenciju zastupa i predstavlja Uprava Agencije.

Agenciju zastupaju skupno:

– predsjednik Uprave s jednim članom Uprave, ili

– predsjednik Uprave sa zamjenikom predsjednika Uprave (koji je kao član Uprave imenovan na dužnost zamjenika predsjednika Uprave Odlukom Upravnog odbora), ili

– zamjenik predsjednika Uprave s jednim članom Uprave.

VII. OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA

Članak 20.

Stručni poslovi iz djelatnosti Agencije su:

– provođenje postupaka informiranja domaćih i stranih ulagača prilikom realizacije ulagačkih projekata u Republici Hrvatskoj u sektoru malog i srednjeg poduzetništva;

– savjetovanje ulagača prilikom stjecanja ili dobivanja dozvola potrebnih za realizaciju određenih ulagačkih projekata;

– obavještavanje ulagača o gospodarsko-pravnom sustavu Republike Hrvatske, a osobito o dijelovima koje se odnose na ulaganje u sektor malog i srednjeg poduzetništva

– suradnja s tijelima i razvojnim agencijama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi poticanja razvoja povoljnog ulagačkog okruženja i ulagačke klime u Republici Hrvatskoj

– organiziranje stalnih ili povremenih susreta u zemlji i inozemstvu s ulagačima u sektor malog i srednjeg gospodarstva Republike Hrvatske, te povezivanje potencijalnih ulagača s osobama zainteresiranim za ulaganja

– izrađivanje publikacija, organiziranje seminara i promicanje ulaganja u hrvatsko gospodarstvo na drugi način

– provođenje postupka analize i utvrđivanja pretpostavki za kreditiranje subjekata malog gospodarstva pod povoljnijim uvjetima,

– provođenje postupka analize i utvrđivanja pretpostavki za odobravanje jamstava i kontrajamstava, te provođenje postupka odobravanja jamstava i kontrajamstava,

– provođenje postupka analize i utvrđivanja pretpostavki za odobravanje financijskih potpora za smanjenje troškova kredita odobrenim poduzetnicima od strane banaka i drugih pravnih osoba-kreditora, te provođenje postupka odobravanja potpora,

– provođenje postupka analize i utvrđivanja pretpostavki za subvencioniranje kamata, te provođenje postupka subvencioniranja,

– provođenje postupka analize i utvrđivanja pretpostavki za odobravanje drugih financijskih potpora, te provođenje postupka odobravanja potpora,

– surađivanje na izradi programa za poticanje osnivanja i razvoja subjekata malog gospodarstva te programa ulaganja u malo gospodarstvo,

– surađivanje s međunarodnim tijelima nadležnim za poslove promocije i privlačenja investicija i internacionalizaciju poduzetništva

– povezivanje subjekata malog gospodarstva radi nastupa na tržištu

– organiziranje i pružanje stručne pomoći subjektima malog gospodarstva savjetima, uključivo i putem elektroničkih medija

– stvaranje pravnog okvira te priprema dokumentacijske osnove za promicanje poduzetništva i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetništva posebnih skupina

– stvaranje pravnog okvira i razvijanje postupaka praćenja, analiziranja i izvješćivanja o rezultatima poticajnih mjera

– surađivanje s drugim pravnim osobama, agencijama, državnim tijelima i drugim institucijama koje potiču malo gospodarstvo u zemlji i inozemstvu

– priprema i provedba financijskih shema za financiranje projekata iz segmenta istraživanja i razvoja u privatnom sektoru, uključujući izradu relevantne dokumentacije za provedbu programa

– priprema i provedba financijskih shema za financiranje projekata iz segmenta istraživanja i razvoja u javnom sektoru odnosno u znanstveno-istraživačkoj djelatnosti, uključujući izradu relevantne dokumentacije za provedbu programa

– provođenje postupaka evaluacije (ex ante, interim)

– ugovaranje projekata

– kontaktiranje s korisnicima, praćenje tehničko-tehnološke implementacije projekata

– surađivanje s inozemnim i domaćim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva

– surađivanje, koordinacija i organiziranje institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzetnika, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini

– osiguravanje tehničke i konzultativne pomoći tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva

– osiguravanje savjetodavnih usluga mreže konzultanata glede tehničko-tehnoloških, pravnih, financijskih, marketinških i ostalih savjeta poduzetnicima pri osnivanju i razvoju inovativnih malih i srednjih poduzetnika

– poticanje poslovne suradnje između hrvatskih i stranih poduzetnika kroz aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija, tehnološkog transfera i komercijalizacije rezultata istraživanja

– osiguravanje konzultativne pomoći u području transfera tehnologija, tehnološkog znanja i iskustva, tehnologijskog razvoja i razvoja istraživanja

– surađivanje s međunarodnim i stranim znanstvenim i tehnologijskim institucijama

– sudjelovanje u programima međunarodne suradnje u istraživanju i razvoju

– savjetovanje i pružanje potpore uključivanju u europske i međunarodne projekte poticanja istraživanja, razvoja i inovativnosti

– nadziranje namjenske uporabe odobrenih kredita, jamstava, subvencija i potpora,

– obavljanje drugih stručnih, administrativnih i tehničkih poslova za potrebe Uprave, Upravnog odbora i za potrebe obavljanja djelatnosti Agencije,

– obavljanje drugih stručnih poslova u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva koje Agenciji povjeri Vlada Republike Hrvatske i ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt i ministarstvo nadležno za znanost.

VIII. UNUTARNJA REVIZIJA U AGENCIJI

Članak 21.

Unutarnja revizija kao dio sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru je uređena Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

Unutarnja revizija neovisna je i objektivna aktivnost davanja stručnog mišljenja i savjeta s ciljem dodavanja vrijednosti i poboljšanja poslovanja Agencije, pomaže Agenciji u ostvarivanju ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja.

Unutarnja revizija pruža podršku korisniku proračuna u ostvarivanju ciljeva:

1. izradom strateških i godišnjih planova unutarnje revizije temeljenih na objektivnoj procjeni rizika, te obavljanjem pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s usvojenim planovima,

2. procjenom prikladnosti i djelotvornosti sustava financijskog upravljanja i kontrola u odnosu na:

a) utvrđivanje, procjenu i upravljanje rizicima,

b) usuglašenost sa zakonima i drugim propisima,

c) pouzdanost i sveobuhvatnost financijskih i drugih informacija,

d) učinkovitost, djelotvornost i ekonomičnost poslovanja,

e) zaštitu imovine i informacija,

f) obavljanje zadaća i ostvarivanje ciljeva,

3. davanjem preporuka za poboljšanje poslovanja.

Cilj unutarnje revizije je pružanje razumne razine sigurnosti Upravi Agencije da je provedba upravljačkih i kontrolnih mehanizama odgovarajuća, ekonomična i dosljedna u odnosu na općepriznate standarde i nacionalno zakonodavstvo.

Uvjet za ustrojavanje organizacijske jedinice za unutarnju reviziju je dobivanje prethodne suglasnosti ministra poduzetništva i obrta i ministra financija, sukladno Pravilniku o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna (»Narodne novine«, broj 96/2013).

Na pitanja vezana uz unutarnju reviziju primjenjuju se odredbe Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i Pravilnika o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna.

IX. NADZOR NAD RADOM AGENCIJE

Članak 22.

Nadzor provođenja zakona, Statuta, općih akata Agencije i programa za obavljanje djelatnosti obavlja ministarstvo nadležno za poduzetništvo i obrt.

Godišnje izvješće o radu Agencije priprema Uprava, usvaja Upravni odbor i podnosi ga Vladi Republike Hrvatske i Hrvatskom saboru.

Financijski nadzor nad poslovanjem Agencije vrši Državni ured za reviziju.

X. SREDSTVA AGENCIJE

Članak 23.

Sredstva za rad i poslovanje Agencije osiguravaju se iz:

1) sredstava državnog proračuna putem ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt i ministarstva nadležnog za znanost za izravne tekuće i kapitalne izdatke,

2) kreditnih i ostalih sredstava iz namjenskih domaćih i stranih fondova,

3) kreditnih i ostalih sredstava domaćih i stranih banaka,

4) bespovratne pomoći,

5) prihoda od povrata kredita i kamata na kredite odobrene u sklopu Prvog programa mjera u provedbi Nacionalne politike zapošljavanja,

6) ostalih prihoda u skladu sa zakonom.

Članak 24.

Sredstva pribavljena u skladu s člankom 22. ovog Statuta koriste se za obavljanje djelatnosti Agencije, te za ostale troškove neophodne za poslovanje Agencije.

XI. TEMELJNI KAPITAL AGENCIJE

Članak 25.

Temeljni kapital Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije upisan je u sudski registar u iznosu od 18.724.700,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

XII. ZABRANE

Članak 26.

Za vrijeme trajanja mandata članovi Upravnog odbora, Uprave i radnici Agencije ne smiju pružati usluge savjetovanja u svoje ime i za svoj račun, niti osobno niti putem drugih pravnih i fizičkih osoba.

Povreda odredbe stavka 1. ovog članka je temelj za razrješenje članstva u tijelima Agencije, odnosno za prestanak radnog odnosa.

XIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 27.

Poslovnom tajnom Agencije smatraju se dokumenti i podaci koje zbog njihove prirode i značaja za poslovanje nije dozvoljeno objavljivati, prenositi ili dati na uvid neovlaštenim osobama, osim na način propisan zakonom ili općim aktima.

Što se smatra poslovnom tajnom odredit će se posebnim pravilnikom.

XIV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 28.

Opći akti Agencije jesu Statut, pravilnici, odluke i drugi akti koje u svojem djelokrugu donose tijela Agencije.

Opće akte potpisuje predsjednik tijela koje ga je donijelo.

Tumačenje odredbi Statuta i drugih općih akata ovlašteno je dati tijelo koje ga je donijelo.

Članak 29.

Prijedlog za donošenje Statuta, njegove izmjene i dopune mogu dati predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Upravnog odbora, predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Uprave.

Nacrt Statuta se upućuje Upravnom odboru. Ako Upravni odbor prihvati Nacrt, Upravni odbor donosi Statut.

Statut se donosi većinom glasova svih članova Upravnog odbora Agencije.

Izmjene i dopune ovog Statuta usvajaju se i stupaju na snagu po istom postupku kao i sam Statut.

Članak 30.

Pravilnici, odluke i drugi opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana donošenja, osim kad je zakonom ili Statutom drukčije propisano.

Opći akti objavljuju se u »Narodnim novinama« kada je to propisano zakonom ili općim aktom.

Članak 31.

Prijedlog za provedbu postupka ocjene suglasnosti općih akata sa Statutom mogu dati predsjednik i članovi Upravnog odbora, te predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Uprave.

Odluku o ocjeni suglasnosti općih akata sa Statutom donosi Upravni odbor Agencije većinom glasova svih članova Upravnog odbora.

Članak 32.

Statut Agencije donosi Upravni odbor uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Po dobivanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske Statut se objavljuje u »Narodnim novinama.«

Članak 33.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje važiti Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) objavljen u »Narodnim novinama« broj 07/2003 i Izmjene Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) objavljene u »Narodnim novinama« broj 134/2012.

Statut stupa na snagu nakon dobivanja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

Klasa: 022-03/14-04/315
Urbroj: 50301-05/05-14-4
Zagreb, 21. kolovoza 2014.

Predsjednik Upravnog odbora
zamjenik ministra poduzetništva i obrta
Dražen Pros, v. r.