Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj

NN 108/2014 (10.9.2014.), Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2096

Na temelju članka 202. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/2013) ministar zaštite okoliša i prirode, donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM VIZUALNOM IDENTITETU SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje jedinstveni vizualni identitet sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj i knjiga standarda za njegovo korištenje.

II. ZNAKOVI VIZUALNOG IDENTITETA

Znak zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj

Članak 2.

(1) Znak zaštićenih područja u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: krovni znak) sastoji se od dva dijagonalno spojena elementa: zelenog kvadrata s dva zaobljena kuta i manjeg crvenog kvadrata te logotipa s natpisom »PARKOVI HRVATSKE«. Natpis na logotipu piše se na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku ili na oba jezika zajedno.

(2) Izgled krovnog znaka i odnos njegovih sastavnih elemenata propisani su Knjigom standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: Knjiga standarda).

Članak 3.

(1) Središnje tijelo državne uprave nadležno za zaštitu prirode (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) koristi krovni znak u svrhu promocije zaštite prirode u Republici Hrvatskoj.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode koriste krovni znak uz znak zaštićenog područja kojim upravljaju u skladu s Knjigom standarda.

(3) Druge pravne i fizičke osobe mogu koristiti krovni znak samo uz odobrenje Ministarstva.

(4) Zahtjev za odobrenje iz stavka 3. ovoga članka podnosi se u pisanom obliku Ministarstvu i mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva (ime i prezime/naziv tvrtke, adresu prebivališta/sjedišta, osobni identifikacijski broj – OIB), te kratko obrazloženje zahtjeva.

(5) Ministarstvo će izdati odobrenje iz stavka 3. ovog članka ako utvrdi da je zahtjev potpun i da se krovni znak namjerava koristiti u svrhu promocije zaštite prirode.

(6) Odobrenjem iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se opseg i način korištenja krovnog znaka u skladu s Knjigom standarda.

Znakovi javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Članak 4.

(1) Znakovi javnih ustanova za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode (u daljnjem tekstu: znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode) grafički su izvedeni iz elemenata krovnog znaka i čine s njime jedinstvenu vizualnu cjelinu.

(2) Znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode sastoje se od kvadrata s dva zaobljena kuta te logotipa s nazivom i kategorijom zaštićenog područja. Kvadrat sadrži figurativni simbol zaštićenog područja kojem pripada, a natpis na logotipu piše se na hrvatskom jeziku, na engleskom jeziku ili na oba jezika zajedno.

Članak 5.

(1) Simboli koji se nalaze unutar znakova nacionalnih parkova i parkova prirode grafički su izvedeni figurativno i to:

– Nacionalni park »Brijuni«: tlocrt otočića Gaz,

– Nacionalni park »Kornati«: pet malih otočića,

– Nacionalni park »Krka«: slap,

– Nacionalni park »Mljet«: otočić s crkvom na Velikom jezeru i obrisi otoka Mljeta,

– Nacionalni park »Paklenica«: kanjon Velike Paklenice,

– Nacionalni park »Plitvička jezera«: profil glave smeđeg medvjeda (Ursus arctos),

– Nacionalni park »Risnjak«: profil glave risa (Lynx lynx),

– Nacionalni park »Sjeverni Velebit«: otisak medvjeđe šape,

– Park prirode »Biokovo«: planinski masiv koji se spušta do morske obale,

– Park prirode »Kopački rit«: profil glave orla štekavca (Haliaeetus albicilla),

– Park prirode »Lastovsko otočje«: riba kovač (Zeus faber),

– Park prirode »Lonjsko polje«: profil torza i glave ptice žličarke (Platalea leucordia),

– Park prirode »Medvednica«: planina s TV tornjem,

– Park prirode »Papuk«: okamina amonita,

– Park prirode »Telašćica«: strmci u moru,

– Park prirode »Učka«: planina s kulom na vrhu Vojak,

– Park prirode »Velebit«: profil glave vuka (Canis lupus),

– Park prirode »Vransko jezero«: profil torza i glave čaplje dangube (Ardea purpurea),

– Park prirode »Žumberak – Samoborsko gorje«: tri brežuljka.

(2) Znakovi nacionalnih parkova i parkova prirode izvedeni su u dvije osnovne boje: u zelenoj boji za kontinentalne parkove i u plavoj boji za mediteranske parkove. Za potrebe izrade znakova u kontinentalne parkove su svrstani: Nacionalni park »Paklenica«, Nacionalni park »Plitvička jezera«, Nacionalni park »Risnjak«, Nacionalni park »Sjeverni Velebit«, Park prirode »Kopački rit«, Park prirode »Lonjsko polje«, Park prirode »Medvednica«, Park prirode »Papuk«, Park prirode »Učka«, Park prirode »Velebit« i Park prirode »Žumberak – Samoborsko gorje«, a u mediteranske parkove: Nacionalni park »Brijuni«, Nacionalni park »Kornati«, Nacionalni park »Krka«, Nacionalni park »Mljet«, Park prirode »Biokovo«, Park prirode »Lastovsko otočje«, Park prirode »Telašćica« i Park prirode »Vransko jezero«.

Članak 6.

(1) Izgled znakova i odnos njihovih sastavnih elemenata detaljno su određeni u Knjizi standarda.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode razradit će vlastitu primjenu grafičkih standarda znakova nacionalnog parka odnosno parka prirode u skladu s Knjigom standarda.

III. SUSTAV SIGNALIZACIJE I INTERPRETACIJE

Članak 7.

(1) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode dužne su pri izradi i postavljanju novih elemenata signalizacije i interpretacije zaštićenog područja kojim upravljaju koristiti sustav propisan Knjigom standarda.

(2) Sustav signalizacije i interpretacije iz stavka 1. ovoga članka uvodi se postepeno pri zamjeni postojećih i izradi novih elemenata signalizacije i interpretacije.

(3) Javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode čiji su osnivači jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave mogu koristiti sustav signalizacije i interpretacije iz stavka 1. ovoga Pravilnika uz prethodno odobrenje Ministarstva i na način propisan Knjigom standarda i ovim Pravilnikom.

Alati za korištenje sustava signalizacije i interpretacije

Članak 8.

(1) Korištenje sustava signalizacije i interpretacije iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se putem digitalne aplikacije za izradu i pohranu kojoj pravo pristupa imaju ovlašteni djelatnici javnih ustanova.

(2) Nakon izrade sustava i njegovog puštanja u rad ministar će na prijedlog ravnatelja javnih ustanova utvrditi popis djelatnika javnih ustanova koji su ga ovlašteni koristiti.

IV. MULTIMEDIJALNA WEB I MOBILNA APLIKACIJA

Članak 9.

U svrhu promicanja zaštite prirode i sustava upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode Ministarstvo će izraditi jedinstvene web stranice i mobilnu aplikaciju.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode dužne su uskladiti odredbe svojih statuta koji propisuju izgled znaka javne ustanove u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima i parkovima prirode razradit će vlastitu primjenu grafičkih standarda znakova nacionalnog parka odnosno parka prirode u skladu s Knjigom standarda u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će izraditi digitalnu aplikaciju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

(4) Ministarstvo će izraditi web-stranicu i mobilnu aplikaciju iz članka 9. ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 11.

Knjiga standarda za korištenje jedinstvenog vizualnog identiteta sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj sastavni je dio ovoga Pravilnika i objavljuje se na internetskim stranicama »Narodnih novina«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-07/14-06/07

Urbroj: 517-07-2-1-1-14-6

Zagreb, 25. kolovoza 2014.

Ministar

Mihael Zmajlović, v. r.


KNJIGA STANDARDA ZA KORIŠTENJE JEDINSTVENOG VIZUALNOG IDENTITETA
SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Sadržaj

Grupni vizualni identitet

Osnovni grafički standardi

Odnosi znaka "Parkovi Hrvatske" i znaka pojedinog parka

Grafički dizajn sustava signalizacije i interpretacije

Produkt dizajn sustava signalizacije i interpretacije


108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj 108 10.09.2014 Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj