Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

NN 109/2014 (11.9.2014.), Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2103

Na temelju članka 216. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine«, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13, dalje: Zakon) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. rujna 2014. godine donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROVEDBENE UREDBE KOMISIJE (EU) br. 680/2014

Uvodne odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom radi provedbe Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva (dalje u tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 680/2014) propisuje:

1. primjena obrazaca o kapitalnim zahtjevima investicijskih društava u skladu s člankom 99. Uredbe (EU) br. 575/2013,

2. primjena obrazaca o velikim izloženostima investicijskih društava u skladu s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

3. primjena obrazaca o omjeru financijske poluge investicijskih društava u skladu s člankom 430. Uredbe (EU) br. 575/2013,

4. izvještajna razdoblja, rokovi i način dostave obrazaca iz točaka 1. do 3. ovoga članka koji zajedno čine Izvještaj o adekvatnosti kapitala.

(2) Osnova za izradu Izvještaja o adekvatnosti kapitala su računovodstveni podaci iz poslovnih knjiga investicijskih društava koje se vode u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji se primjenjuju u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 te zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje financijsko izvještavanje investicijskih društava u Republici Hrvatskoj.

Obveznici

Članak 2.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sva investicijska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od Agencije dobila odobrenje za rad osim:

1. investicijskog društva koje pruža ili obavlja jednu ili više investicijskih usluga ili aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 1., 2., 4. i 5., a nema odobrenje za pružanje pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 2. Zakona i koje nije ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta;

2. lokalna društva iz članka 33. Zakona.

(2) Iznimno, odredbe ovog Pravilnika se primjenjuju i na investicijsko društvo iz stavka 1. točke 1. ovog članka koje pruža investicijske usluge iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona.

(3) Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na podružnice investicijskih društava iz trećih država koje su od Agencije dobile odobrenje za pružanje investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga.

Izvještavanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi za investicijska društva različita od investicijskih društava koja podliježu člancima 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 3.

(1) Investicijska društva osim investicijskih društava koja podliježu člancima 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi dostavljaju tromjesečno:

a) informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima, kako je navedeno u obrascima 1. do 5. u Prilogu I., prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

b) informacije o izloženostima kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane na koje se primjenjuje standardizirani pristup, kako je navedeno u obrascu 7. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

c) informacije o izloženostima kreditnom riziku i kreditnom riziku druge ugovorne strane na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima, kako je navedeno u obrascu 8. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

d) informacije o geografskoj distribuciji izloženosti po zemljama, kako je navedeno u obrascu 9. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.4. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014, ako su inozemne originalne izloženosti u svim inozemnim zemljama i svim kategorijama izloženosti, kako je navedeno u retku 850 obrasca 4. u Prilogu I., jednake ili veće od 10% ukupnih domaćih i inozemnih originalnih izloženosti navedenih u retku 860 obrasca 4. u Prilogu I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014. U tu se svrhu domaćim izloženostima smatraju izloženosti prema drugim ugovornim stranama koje se nalaze u državi članici u kojoj se nalazi investicijsko društvo,

e) informacije o izloženostima na osnovi vlasničkih ulaganja na koje se primjenjuje pristup zasnovan na internim rejting-sustavima, kako je navedeno u obrascu 10. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.5. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

f) informacije o riziku namire, kako je navedeno u obrascu 11. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 3.6. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

g) informacije o kapitalnim zahtjevima i gubicima povezanima s operativnim rizikom, kako je navedeno u obrascu 16. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 4.1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

h) informacije o kapitalnim zahtjevima povezanima s tržišnim rizikom, kako je navedeno u obrascima 18. do 24. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točaka 5.1. do 5.7. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014,

i) informacije o kapitalnim zahtjevima povezanima s rizikom prilagodbe kreditnom vrednovanju, kako je navedeno u obrascu 25. u Prilogu I., u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 5.8. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(2) Investicijska društva za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi, osim za grupe koje se sastoje samo od investicijskih društava koja podliježu člancima 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013, dostavljaju:

a) informacije iz stavka 1. ovoga članka na konsolidiranoj osnovi tromjesečno,

b) informacije iz obrasca 6. u Prilogu I. za subjekte uključene u opseg konsolidacije polugodišnje u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Izvještavanje o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi za investicijska društva koja podliježu člancima 95. i 96. Uredbe (EU) br. 575/2013

Članak 4.

(1) Investicijska društva koja podliježu članku 95. (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi dostavljaju informacije iz obrazaca 1. do 5. u Prilogu I. tromjesečno u skladu s uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(2) Investicijska društva koja podliježu članku 96. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na pojedinačnoj osnovi dostavljaju informacije iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika učestalošću koja je ondje propisana.

(3) Investicijska društva iz grupe koja se sastoji samo od investicijskih društava koja podliježu članku 95. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi dostavljaju (na konsolidiranoj osnovi):

a) informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima, kako je navedeno u obrascima 1. do 5. u Prilogu II., tromjesečno prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.,

b) informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima za subjekte uključene u opseg konsolidacije, kako je navedeno u obrascu 6. u Prilogu I., polugodišnje prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(4) Investicijska društva iz grupa koje se sastoje samo od investicijskih društava koja podliježu člancima 95. i 96. i grupe koje se sastoje samo od investicijskih društava koja podliježu članku 96. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima na konsolidiranoj osnovi dostavljaju sljedeće informacije na konsolidiranoj osnovi:

a) informacije o regulatornom kapitalu i kapitalnim zahtjevima, kako je navedeno u obrascima 1. do 5. u Prilogu II., tromjesečno prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 1. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.,

b) informacije za subjekte uključene u opseg konsolidacije, kako je navedeno u obrascu 6. u Prilogu I., polugodišnje prema uputama iz Priloga II. dijela II. točke 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Izvještavanje o velikim izloženostima na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

Članak 5.

(1) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na:

a) investicijska društva koja ispunjavaju kriterije iz članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

b) investicijska društva koja ispunjavaju kriterije iz članka 96. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

c) grupu ako ta grupa obuhvaća samo investicijska društva iz članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili investicijska društva iz članka 96. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 i ako ta grupa ne obuhvaća kreditne institucije.

(2) Za potrebe izvještavanja o velikim izloženostima prema osobama i grupama povezanih osoba u skladu s člankom 394. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, investicijska društva dostavljaju informacije iz Priloga VIII. tromjesečno u skladu s uputama iz Priloga IX. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(3) Investicijska društva koja podliježu dijelu trećem glavi II. poglavlju 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 za potrebe izvještavanja o dvadeset najvećih izloženosti prema osobama i grupama povezanih osoba u skladu sa zadnjom rečenicom članka 394. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi dostavljaju informacije iz Priloga VIII. tromjesečno u skladu s uputama iz Priloga IX. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(4) Za potrebe izvještavanja o deset najvećih izloženosti prema institucijama te deset najvećih izloženosti prema nereguliranim financijskim subjektima u skladu s člankom 394. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 na konsolidiranoj osnovi, investicijska društva dostavljaju informacije iz Priloga VIII. tromjesečno u skladu s uputama iz Priloga IX. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

Izvještavanje o omjeru financijske poluge na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi

Članak 6.

(1) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na:

a) investicijska društva koja ispunjavaju kriterije iz članka 95. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

b) investicijska društva koja ispunjavaju kriterije iz članka 96. stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(2) Za potrebe izvještavanja o omjeru financijske poluge u skladu s člankom 430. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi institucije su dužne dostavljati informacije iz Priloga X. tromjesečno u skladu s uputama iz Priloga XI. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014.

(3) Sukladno članku 499. stavku 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 do 31. prosinca 2017. omjer financijske poluge računa se na kraju tromjesečja, a od 1. siječnja 2018. sukladno članku 429. stavku 2. na način da se izračuna jednostavna aritmetička sredina mjesečnih podataka za tromjesečje.

Izvještajna razdoblja i rokovi dostave nerevidiranih Izvještaja o adekvatnosti kapitala

Članak 7.

(1) Investicijska društva Izvještaje o adekvatnosti kapitala sastavljaju sa stanjem na sljedeće datume: 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca.

(2) Investicijska društva dostavljaju Agenciji Izvještaje o adekvatnosti kapitala najkasnije do kraja radnog vremena sljedećih datuma dostave: 12. svibnja, 11. kolovoza, 11. studenoga i 11. veljače sukladno članku 9. ovog Pravilnika.

(3) Ako je propisani dan dostave izvješća neradni dan, podaci se dostavljaju sljedeći radni dan.

Revizija Izvještaja o adekvatnosti kapitala

Članak 8.

(1) Investicijska društva dužna su na pojedinačnoj osnovi dostaviti Agenciji Izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora sa stanjem na dan 31. prosinca najkasnije do 30. travnja sljedeće godine.

(2) Matična investicijska društva dužna su za svoju grupu investicijskog društva u Republici Hrvatskoj na konsolidiranoj osnovi dostaviti Agenciji izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora sa stanjem na dan 31. prosinca najkasnije do 30. lipnja sljedeće godine.

(3) Ovlašteni revizor je tijekom obavljanja revizije Izvještaja o adekvatnosti kapitala obvezan provjeriti pravilnost, točnost i potpunost izvještaja te ocijeniti jesu li isti sastavljeni u skladu sa Zakonom, ovim Pravilnikom, Uredbom (EU) br. 575/2013 te jesu li usklađeni s godišnjim financijskim izvještajima investicijskog društva na izvještajni datum.

Način dostave Izvještaja o adekvatnosti kapitala

Članak 9.

(1) Investicijska društva dužna su Izvještaje o adekvatnosti kapitala dostavljati Agenciji u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Agencije.

(2) Investicijska društva dužna su Izvještaje o adekvatnosti kapitala revidirane od strane ovlaštenog revizora dostaviti i u pisanom obliku sukladno članku 8. ovog Pravilnika.

(3) Smatra se da su investicijska društva dostavila izvještaje iz stavka 1. ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Agencije za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave u elektroničkom obliku, investicijska društva dužna su u propisanom roku dostaviti izvještaje u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvještavanja.

(5) Investicijska društva dužna su dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 1. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za dostavu izvještaja.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama, a prvi put se primjenjuje za Izvještaj o adekvatnosti kapitala na dan 30. rujna 2014. godine.

Članak 11.

Do dana primjene ovog Pravilnika, primjenjuju se Pravilnik o izvještavanju o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09, 30/13 i 85/13), Pravilnik o objavljivanju informacija investicijskog društva (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13), Pravilnik o adekvatnosti kapitala investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13) i Pravilnik o kapitalu investicijskih društava (»Narodne novine«, broj 48/09 i 85/13).

Klasa: 011-02/14-04/90

Urbroj: 326-330-14-1

Zagreb, 5. rujna 2014.

Predsjednik Upravnog vijeća

Petar-Pierre Matek, v. r.