Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

NN 109/2014 (11.9.2014.), Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa

VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

2104

Na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 9. i 17. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, broj 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) po provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Vijeće za elektroničke medije donosi

PREPORUKU

O UPISU PRUŽATELJA ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA U UPISNIK PRUŽATELJA MEDIJSKIH USLUGA, ELEKTRONIČKIH PUBLIKACIJA I NEPROFITNIH PROIZVOĐAČA AUDIOVIZUALNOG I/ILI RADIJSKOG PROGRAMA

I.

Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o elektroničkim medijima (dalje ZEM) fizička i pravna osoba mora prije prve objave elektroničke publikacije podnijeti prijavu za upis u Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa koje vodi Vijeće za elektroničke medije.

Obrazac za prijavu u Upisnik može se preuzeti na internetskoj adresi: http://www.e-mediji.hr/hr/pruzatelji-medijskih-usluga/upute-zahtjevi-i-obrasci/obrazac-za-prijavu-elektronicke-publikacije/

Člankom 2. stavkom 1. točkom 2. ZEM-a propisano je da su Elektroničke publikacije urednički oblikovani programski sadržaji koji se objavljuju dnevno ili periodično putem interneta od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja.

Sukladno članku 2. stavku 1. točki 1. Zakona o medijima (»Narodne novine«, broj 59/04 i 84/11) Elektroničke publikacije nisu knjige, udžbenici, bilteni, katalozi ili drugi nositelji objavljivanja informacija koji su namijenjeni isključivo obrazovnom, znanstvenom i kulturnom procesu, oglašavanju, poslovnoj komunikaciji, radu trgovačkih društava, zavoda i ustanova, udruga, političkih stranaka, vjerskih i ostalih organizacija, školska glasila, Narodne novine Republike Hrvatske, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ostala službena priopćenja, plakati, letci, prospekti i transparenti, te video stranice bez žive slike i druge besplatne obavijesti.

II.

Kriteriji za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija

1. Pružatelj elektroničke publikacije mora biti fizička ili pravna osoba upisana u sudski ili drugi propisani registar u Republici Hrvatskoj;

2. Elektronička publikacija mora biti medij u skladu s definicijom iz točke 1. ove Preporuke;

3. Pružatelj elektroničke publikacije dužan je na vidnom mjestu osigurati objavu sljedećih podataka:

– tvrtku i sjedište, odnosno ime i prezime i prebivalište nakladnika,

– ime i prezime glavnog urednika, odnosno odgovornih urednika, te imena i prezimena urednika pojedinih programskih grupa, u skladu s unutarnjom organizacijom uredništva,

4. Elektronička publikacija mora imati glavnog urednika;

5. Elektronička publikacija mora objaviti najmanje tri (3) vlastita sadržaja tjedno;

6. Pružatelj elektroničke publikacije obvezna je uz svaki tekst i sadržaj objaviti podatke:

– datum objave

– ime i prezime autora objavljenog priloga, osim ako se autor tome protivi,

– ime i prezime osobe, odnosno tvrtku nositelja autorskih prava glede objavljenih programskih sadržaja,

– naziv pravne, odnosno ime i prezime fizičke osobe koja čuva korišteno kulturno dobro ili arhivsko gradivo, odnosno odgovarajuću reprodukciju,

– naziv medija iz kojega je preuzet programski prilog ili isječak iz programskog priloga, osim ako je međusobnim ugovorom određeno drugačije.

7. Pružatelj elektroničke publikacije dužan je uz informacije koje se prenose iz drugih domaćih i inozemnih medija mora biti naznačen medij iz kojega se informacija prenosi.

III.

U Upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa upisat će se pružatelji koji ispunjavaju sve uvjete iz točke II. ove Preporuke.

IV.

Ovaj Preporuka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-12/14-11/0121

Urbroj: 567-02/01-14-01

Zagreb, 2. rujna 2014.

Ravnateljica Agencije

Predsjednica Vijeća

Mirjana Rakić, v. r.