Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

NN 110/2014 (17.9.2014.), Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2117

Na temelju članka 124. Zakona o policiji (»Narodne novine« broj: 34/2011 i 130/2012), a u vezi s člancima 30. i 33. Zakona o javnom okupljanju (»Narodne novine« broj: 128/99, 90/2005, 150/2005 i 78/2012), člankom 138. stavkom 2. točkom 1., člankom 228. stavkom 3. i člankom 239. stavkom 4. Prekršajnog zakona (»Narodne novine« broj: 107/2007, 39/2013 i 157/2013) te člankom 145. Zakona o kaznenom postupku (»Narodne novine« broj: 152/2008, 76/2009, 80/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013 i 145/2013), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENAMA I DOPUNAMA RJEŠENJA O UTVRĐIVANJU CIJENA POSEBNIH TROŠKOVA NASTALIH RADOM MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 1.

U Rješenju o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova (»Narodne novine« broj: 55/2011, 58/2011 – ispravak i 100/2012), članak 7. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge pri kojoj se koriste plovila Ministarstva sastoji se od cijene troškova korištenja plovila i cijene angažiranja posade plovila.

Cijene usluge korištenja plovila Ministarstva s posadom, koje Ministarstvo pruža pravnim i fizičkim osobama su:

1. Ekonomska (stvarna) cijena sata plovidbe plovila Ministarstva:

– patrolni brod tip A – 5.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip B – 2.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip C – 1.600,00 kn/h

– angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijena navedenih u 1., 2. i 3. alineji ove točke.

2. Komercijalna cijena sata plovidbe plovila Ministarstva, prilikom prijevoza osoba:

– patrolni brod tip A – 7.500,00 kn/h,

– patrolni brod tip B – 3.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip C – 2.400,00 kn/h

– angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijena navedenih u 1., 2. i 3. alineji ove točke.

3. Komercijalna cijena sata plovidbe plovila Ministarstva, za hitni sanitetski prijevoz:

– patrolni brod tip A – 6.250,00 kn/h,

– patrolni brod tip B – 2.500,00 kn/h,

– patrolni brod tip C – 2.000,00 kn/h

– angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijena navedenih u 1., 2. i 3. alineji ove točke.

4. Komercijalna cijena sata plovidbe plovila Ministarstva za akcije traganja i spašavanja:

– patrolni brod tip A – 8.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip B – 3.200,00 kn/h,

– patrolni brod tip C – 2.560,00 kn/h

– angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijena navedenih u 1., 2. i 3. alineji ove točke.

5. Komercijalna cijena sata plovidbe policijskih plovila za složene plovidbe (tegalj, prijevoz tereta i sl.) ili u otežanim uvjetima plovidbe:

– patrolni brod tip A – 10.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip B – 4.000,00 kn/h,

– patrolni brod tip C – 3.200,00 kn/h

– angažiranje plovila koje čeka na vezu ili na sidru – 30% od cijena navedenih u 1., 2. i 3. alineji ove točke.

Radi naplate troškova plovidbe plovila Ministarstva od naručitelja po komercijalnoj cijeni, minimalno vrijeme plovidbe ili angažiranja plovila Ministarstva koje čeka na vezu ili na sidru iznosi jedan sat. Za plovidbe ili angažiranje plovila Ministarstva koje čeka na vezu ili na sidru duže od jednog sata, obračunavat će se svaki započeti sat korištenja.

Radi naplate troškova korištenja plovila Ministarstva od naručitelja po komercijalnoj cijeni, naplaćuje se i dolazak plovila iz matične luke na mjesto izvršenja tražene usluge i povratak plovila u matičnu luku.«.

Članak 2.

U članku 8. iza riječi: »Rješenja« stavlja se zarez te se dodaju riječi: »odnosno troškova korištenja plovila Ministarstva sukladno članku 7. ovoga Rješenja«.

Članak 3.

Članak 10. briše se.

Članak 4.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Cijena usluge:

1. preventivnog protueksplozijskog pregleda (sportske, kulturne, vjerske i druge manifestacije – pregledi stadiona, objekata, vanjskih površina i prostora, zrakoplova, broda, vozila, osoba i slično) na zahtjev pravne ili fizičke osobe te

2. osposobljavanja osoba na radnom mjestu u zračnoj luci (osposobljavanje kroz rad, mentorstvo) na zahtjev pravne osobe registrirane za obavljanje zaštitarske djelatnosti sastoji se od cijene sata angažiranja policijskog službenika i/ili cijene sata angažiranja policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva s psom te troškova korištenja pojedine opreme, vozila, građevinskih strojeva i druge opreme ukoliko ih je bilo.

Cijena usluge RTG pregleda pošiljki, prtljage i tereta na zahtjev pravne ili fizičke osobe sastoji se od cijene sata angažiranja policijskog službenika te troškova korištenja pojedine opreme, vozila, građevinskih strojeva i druge opreme ukoliko ih je bilo.

Svaki započeti sat angažiranja policijskog službenika protueksplozijske zaštite iznosi 112 kn/h, a u slučaju rada s eksplozivnim sredstvima iznosi 200 kn/h, dok svaki započeti sat angažiranja policijskog službenika – vodiča službenog psa za detekciju eksploziva s psom iznosi 150/kn/h.

Trošak korištenja RTG uređaja naplaćuje se 150 kn za svako uključivanje uređaja, a daljnji rad uređaja naplaćuje se 100 kn/h.

Za korištenje prijenosnih RTG uređaja kao i »Scanmobilea« cijena sata angažiranja policijskog službenika iz stavka 2. ovoga članka uvećava se za 20% radi veće opasnosti od zračenja i dužeg vremena potrebnog za pripremu uređaja za rad.

Trošak premještanja stacionarnih RTG uređaja naplaćuje se po cijeni usluge stručnog ovlaštenog servisera.«.

Članak 5.

Iza članka 15. dodaje se članak 15.a koji glasi:

»Članak 15.a

Cijene najma onesposobljenog oružja i pripadajuće opreme filmskim, TV ili kazališnim kućama iznose:

Redni broj

Vrsta usluge

Cijena u kunama

Napomena

1.

Trajno onesposobljeni pištolj ili revolver

3,00

dnevno, po komadu

2.

Trajno onesposobljena puška s užlijebljenim ili glatkim cijevima

4,00

dnevno, po komadu

3.

Trajno onesposobljena strojnica, poluautomatska puška, automatska puška ili puškostrojnica

5,00

dnevno, po komadu

4.

Trajno onesposobljena teška strojnica

7,00

dnevno, po komadu

5.

Trajno onesposobljeni minobacač ili ručni bacač raketa

10,00

dnevno, po komadu

6.

Trajno onesposobljeni bestrzajni ili protuzrakoplovni top

20,00

dnevno, po komadu

7.

Djelomično onesposobljeni pištolj ili revolver

10,00

dnevno, po komadu

8.

Djelomično onesposobljena puška s užlijebljenim ili glatkim cijevima

12,00

dnevno, po komadu

9.

Djelomično onesposobljena strojnica, poluautomatska puška, automatska puška ili puškostrojnica

15,00

dnevno, po komadu

10.

Djelomično onesposobljena teška strojnica

20,00

dnevno, po komadu

11.

Pripadajuća oprema naoružanja (nabojnici, torbice i sl.)

2,00

dnevno, po komadu

Najam djelomično onesposobljenog oružja filmskim, TV i kazališnim kućama koje nemaju odgovarajući prostor za smještaj naoružanja ili osobu za rukovanje oružjem, moguća je samo uz angažiranje policijskog službenika za naoružanje ili ubojna sredstva ili puškara Ministarstva koji je u tom slučaju zadužen za prijevoz, siguran smještaj i rukovanje djelomično onesposobljenim oružjem tijekom snimanja, izvođenja scena i sl.

Cijena angažiranja policijskog službenika za naoružanje ili ubojna sredstva ili puškara Ministarstva u slučaju iz stavka 2. ovoga članka iznosi 52 kn/h, a cijena korištenja službenog vozila Ministarstva obračunava se sukladno članku 6. ovoga Rješenja.«.

Članak 6.

U članku 17. riječ: »žiroračun« zamjenjuje se riječju: »IBAN«.

Članak 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-27874/4-2014.

Zagreb, 9. rujna 2014.

Ministar

Ranko Ostojić, v. r.

110 17.09.2014 Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova