Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

NN 110/2014 (17.9.2014.), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2120

Na temelju članka 217. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013), ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O ZNAKU ZAŠTITE OKOLIŠA EUROPSKE UNIJE – EU ECOLABEL

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se postupak dodjele i visina naknada za znak zaštite okoliša Europske unije (u daljem tekstu: EU Ecolabel) te sastav i način rada savjetodavnog stručnog povjerenstva, kao i sudjelovanje pojedinaca, udruga i organizacija u postupku dodjele EU Ecolabel te druga pitanja s tim u vezi.

Članak 2.

Program dodjele EU Ecolabel je dobrovoljni instrument zaštite okoliša namijenjen promociji proizvoda i usluga s manje nepovoljnim utjecajem na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa u usporedbi sa sličnim ili istim proizvodima i uslugama iz iste skupine.

Članak 3.

EU Ecolabel se dodjeljuje robi i uslugama koje se isporučuju za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu Europske zajednice, osim za medicinske proizvode namijenjene ljudskoj uporabi, medicinske proizvode u veterinarstvu te za bilo koju vrstu medicinske opreme.

Članak 4.

Program dodjele EU Ecolabel provodi se prema Zakonu o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, broj 80/2013) te u skladu s Uredbom (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a, SL L 27, 30. 1. 2010. (u daljnjem tekstu: Uredba).

Pojmovi

Članak 5.

(1) U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Elaborat je stručna podloga o usklađenosti proizvoda s mjerilima,

2. Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

3. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša,

4. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša,

5. Mjerila su mjerila za dodjelu EU Ecolabel utvrđena odgovarajućim odlukama Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za pojedine skupine proizvoda,

6. Operater je proizvođač, uvoznik, pružatelj usluga, trgovac na veliko ili trgovac na malo,

7. Ovlaštenik je pravna ili fizička osoba ovlaštena za stručne poslove zaštite okoliša pod uvjetima propisanima Zakonom o zaštiti okoliša i posebnim propisom,

8. Potrošač je svaka fizička osoba prema posebnom propisu o zaštiti potrošača,

9. Potvrda je potvrda o dodjeli EU Ecolabel,

10. Proizvod su robe i usluge,

11. Skupina proizvoda su proizvodi koji su slični s obzirom na namjenu i uporabu ili imaju slična funkcionalna svojstva te su slični prema shvaćanju potrošača,

12. Ugovor je ugovor prema Prilogu IV. Uredbe,

13. Verifikacija je postupak prema Uredbi,

14. Zakon je Zakon o zaštiti okoliša.

(2) Ostali pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju jednako značenje kao pojmovi koji se koriste u Uredbi i Zakonu.

(3) Izrazi koji u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

II. SAVJETODAVNO STRUČNO POVJERENSTVO

Članak 6.

(1) Za obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova vezanih za postupak razvoja i/ili revizije mjerila za EU Ecolabel, ministar odlukom imenuje savjetodavno stručno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) na razdoblje od tri godine.

(2) Povjerenstvo na zahtjev Ministarstva daje mišljenje u postupku dodjele EU Ecolabel te sudjeluje u planiranju promidžbenih aktivnosti vezanih za EU Ecolabel.

(3) Odlukom o imenovanju Povjerenstva imenuju se predsjednik i zamjenik predsjednika.

(4) Povjerenstvo svoj način rada uređuje Poslovnikom.

Članak 7.

(1) Povjerenstvo ima neparan broj članova.

(2) Članovi Povjerenstva imenuju se iz redova predstavnika:

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za zaštitu okoliša (jedan član),

– pravne osobe s javnim ovlastima u financiranju zaštite okoliša (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poduzetništvo i obrt (jedan član),

– središnjeg tijela državne uprave nadležnog za turizam (jedan član),

– javne ustanove nadležne za normizaciju i akreditaciju (jedan član),

– samostalne stručno-poslovne organizacije obrtnika (jedan član),

– samostalne stručno-poslovne organizacije gospodarstvenika (jedan član),

– udruga poslodavaca (jedan član),

– udruga koje djeluju na području zaštite potrošača (jedan član),

– udruga koje djeluju na području zaštite okoliša (jedan član).

(3) Povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad.

(4) Sredstva za rad Povjerenstva osigurava Ministarstvo.

III. POSTUPAK DODJELE EU ECOLABEL

Zahtjev za dodjelu EU Ecolabel

Članak 8.

(1) Zahtjev za dodjelu EU Ecolabel (u daljnjem tekstu: Zahtjev) operater podnosi Ministarstvu u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.).

(2) Zahtjev obavezno sadrži:

– podatke o operateru,

– podatke o proizvodu za koji se traži dodjela EU Ecolabel,

– podatke o ovlašteniku koji je izvršio verifikaciju i izradio elaborat,

– elaborat u pisanom obliku i na elektroničkom mediju za pohranu podataka (CD, DVD i sl.),

– plaćenu opću upravnu pristojbu prema posebnom propisu.

(3) Izgled i sadržaj Zahtjeva za dodjelu EU Ecolabel utvrđen je obrascem u Prilogu I. ovog Pravilnika.

(4) Ako Ministarstvo utvrdi da je Zahtjev nepotpun, odredit će se operateru rok za dopunu koji ne može biti duži od osam dana.

(5) Ako operater ne dopuni Zahtjev u određenom roku, Ministarstvo će odbaciti Zahtjev uz pisano obrazloženje.

(6) U slučaju da se proizvodu koji već nosi znak EU Ecolabel promijene svojstva podnosi se novi Zahtjev.

Elaborat

Članak 9.

(1) Elaborat izrađuje isključivo ovlaštenik nakon provedene verifikacije.

(2) Elaborat obvezno sadrži sve podatke o proizvodu i dokaze o istom propisane relevantnom Odlukom Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za određenu skupinu proizvoda.

(3) Sadržaj elaborata utvrđen je u Prilogu II. ovog Pravilnika.

(4) Troškove izrade elaborata snosi operater.

Postupak po zahtjevu za dodjelu EU Ecolabel

Članak 10.

(1) Ministarstvo će po zaprimanju urednog Zahtjeva, bez odgode pokrenuti postupak provjere elaborata.

(2) Provjeru elaborata Ministarstvo će izvršiti najkasnije 30 dana od dana zaprimanja urednog Zahtjeva.

(3) U postupku provjere iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo može zatražiti mišljenje Povjerenstva.

(4) Nakon što Ministarstvo utvrdi da elaborat sadrži sve podatke i dokaze sukladno članku 9. stavka 2. ovog Pravilnika odobrit će Zahtjev uz pisanu obavijest operateru.

(5) Ministarstvo će po odobrenju Zahtjeva iz stavka 4. ovog članka proizvodu za koji je Zahtjev podnesen dodijeliti registracijski broj.

(6) Ako Ministarstvo utvrdi da elaborat ne sadrži sve podatke i dokaze sukladno članku 9. stavka 2. ovog Pravilnika, uputit će operatera da utvrđene nedostatke ukloni i odrediti rok koji ne može biti duži od 60 dana od dana slanja obavijesti operateru.

(7) Ako operater ne otkloni nedostatke u određenom roku, Ministarstvo će odbaciti Zahtjev uz pisano obrazloženje iz Priloga I. ovog Pravilnika.

Naknada za dodjelu EU Ecolabel

Članak 11.

(1) Po odobrenju Zahtjeva, Ministarstvo operateru određuje jednokratnu naknadu za dodjelu EU Ecolabel.

(2) Kopiju odobrenog Zahtjeva i uplatnicu s iznosom naknade Ministarstvo dostavlja na adresu operatera.

(3) Kopija odobrenog Zahtjeva i kopija uplatnice dostavljaju se i Fondu.

(4) Naknadu iz stavka 1. ovog članka operater podmiruje izravnom uplatom na račun Fonda.

(5) Visina naknade iz stavka 1. ovog članka određuje se u skladu s tablicom u Prilogu III. ovog Pravilnika.

Ugovor

Članak 12.

(1) Nakon primitka dokaza o uplaćenoj naknadi iz članka 11. ovog Pravilnika, Ministarstvo će s operaterom potpisati ugovor.

(2) U ugovoru je određen rok korištenja EU Ecolabel u skladu s razdobljem važenja mjerila za određenu skupinu proizvoda.

(3) Primjerak potpisanog ugovora Ministarstvo dostavlja Fondu.

(4) Ministarstvo će popis svih ugovora objaviti na službenoj internetskoj stranici.

Potvrda

Članak 13.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 12. ovog Pravilnika Ministarstvo će operateru izdati potvrdu.

(2) Potvrda sadrži:

– grafički prikaz EU Ecolabel propisan Prilogom II. Uredbe,

– naziv operatera,

– naziv proizvoda kojemu je dodijeljen EU Ecolabel,

– oznaku skupine proizvoda utvrđenu odgovarajućom Odlukom Europske komisije za tu skupinu proizvoda,

– registracijski broj proizvoda,

– rok važenja određen ugovorom, sukladno Prilogu IV. Uredbe.

IV. EU ECOLABEL

Uporaba EU Ecolabel

Članak 14.

(1) EU Ecolabel se smije koristiti samo pod uvjetima određenim Zakonom, Uredbom i ovim Pravilnikom.

(2) Dodjela EU Ecolabel ne utječe na ispunjavanje zahtjeva zaštite okoliša i drugih zahtjeva prema posebnim propisima koji se primjenjuju tijekom životnog ciklusa proizvoda.

Produljenje potvrde

Članak 15.

(1) Potvrda se može produžiti po isteku ugovora iz članka 12. ovoga Pravilnika na način da se podnese novi Zahtjev prema članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Naknada za produljenje potvrde u slučaju iz stavka 1. određuje se u skladu s tablicom u Prilogu III. ovog Pravilnika.

Godišnja naknada

Članak 16.

(1) Razdoblje obuhvaćeno godišnjom naknadom počinje teći od dana potpisivanja ugovora.

(2) Nakon primitka primjerka potpisanog ugovora iz članka 12., stavka 3. Fond će izdati rješenje operateru kojim će se odrediti visina i način podmirenja godišnje naknade.

(3) Godišnju naknadu operater podmiruje izravnom uplatom na račun Fonda.

(4) Visina godišnje naknade određuje se u skladu s tablicom u Prilogu III. ovog Pravilnika.

Raskid ugovora

Članak 17.

Ministarstvo će raskinuti ugovor s operaterom u slučajevima kršenja odredbi ugovora te u ostalim slučajevima propisanim Zakonom.

Promidžba EU Ecolabel

Članak 18.

(1) Ministarstvo će u suradnji s Fondom i Povjerenstvom poduzimati promidžbene aktivnosti u svrhu podizanja svijesti proizvođača, poslovnog sektora, trgovaca, potrošača i javnosti o programu dodjele EU Ecolabel.

(2) Sredstva prikupljena uplatama naknada iz članka 11. i članka 16. ovog Pravilnika koristit će se za provedbu aktivnosti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Informiranje javnosti o programu dodjele EU Ecolabel provodi Ministarstvo.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Prilozi I., II. i III. sastavni su dijelovi ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 351-04/14-01/02

Urbroj: 517-06-3-3-1-14-17

Zagreb, 10. rujna 2014.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I.

DIO 2.

Kada je Zahtjev odobren kopija Zahtjeva se dostavlja operateru zajedno s uplatnicom u kojoj se navodi iznos jednokratne naknade na dodjelu EU Ecolabel. Daljnji postupak propisan je u članku 11. ovog Pravilnika.


PRILOG II.

SADRŽAJ ELABORATA

I. Naslovna stranica

– naziv ovlaštenika, sjedište,

– naziv elaborata (npr. Elaborat o usklađenosti proizvoda XY s mjerilima za skupinu proizvoda »XY« u svrhu dodjele znaka zaštite okoliša Europske unije – EU Ecolabel«),

– datum izrade elaborata.

II. Podaci o ovlašteniku

– preslik važećeg rješenja Ministarstva za objavljenje stručnih poslova izrade elaborata o usklađenosti proizvoda s mjerilima u postupku dodjele znaka zaštite okoliša,

– odgovorna osoba ispred ovlaštenika i popis stručnih osoba ovlaštenika i vanjskih stručnjaka koji su sudjelovali u izradi elaborata.

III. Opći podaci

– naziv proizvoda/usluge za koji se traži EU Ecolabel,

– naziv skupine proizvoda i mjerila,

– podaci o naručitelju izrade elaborata (operateru),

– datum izvršenja verifikacije.

IV. Stručna podloga o usklađenosti proizvoda s mjerilima

– dokazi propisani odgovarajućom odlukom Europske komisije o utvrđivanju ekoloških mjerila za relevantnu skupinu proizvoda,

– ako je primjenjivo, opis izvršenog pregleda poduzeća, postrojenja/objekta i dokumentacije.

V. Zaključak

– izjava ovlaštenika o utvrđenoj usklađenosti proizvoda/usluge s propisanim mjerilima za odgovarajuću skupinu proizvoda,

– pečat ovlaštenika,

– potpis odgovorne osobe ovlaštenika.

PRILOG III.

TABLICA ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADA ZA EU ECOLABEL

Visina naknade određuje se u skladu s Uredbom komisije (EU) br. 782/2013 od 14. kolovoza 2013. o izmjeni Priloga III. Uredbe i kategorizacijom veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva.

Operateri

Naknada za dodjelu EU Ecolabel3

Godišnja naknada za EU Ecolabel

Naknada kod produljenja potvrde o dodjeli EU Ecolabel4

Naknada za inspekcijski nadzor

Mikro subjekti1

1600

0

0

0

Mali subjekti1

1600

0

0

0

Srednji subjekti1

1600

500

0

0

Ostali
subjekti2

2000

500

0

0

Operateri iz zemalja u razvoju

2500

500

0

0

Iznosi su izraženi u kunama.

__________

1 Prema kategorizaciji veličine poduzetnika prema posebnom propisu kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva u Hrvatskoj.

2 Subjekti gospodarstva koji su veći od subjekata malog gospodarstva.

3 Naknada za dodjelu EU Ecolabel umanjuje se za 30 % za operatere koji su registrirani u okviru sustava za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) odnosno za 15 % za operatere koji su certificirani prema normi ISO 14001. Popusti se ne zbrajaju. U slučaju ispunjavanja oba uvjeta primjenjivat će se samo veći popust.

4 Odnosi se na one proizvode koji već imaju EU Ecolabel.

110 17.09.2014 Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel 110 17.09.2014 Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel 110 17.09.2014 Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel 110 17.09.2014 Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel 110 17.09.2014 Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel