Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 111/2014 (19.9.2014.), Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2128

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/1993, 29/1997, 47/1999 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. rujna 2014. godine donijela1

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNI UREDBE O OSNIVANJU AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 155/2008 i 83/2012), u članku 2. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– obavlja poslove upravljačkog i kontrolnog tijela za programe Europske teritorijalne suradnje,«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

»– priprema i provodi natječaje, postupke ocjenjivanja i odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva te priprema i zaključuje ugovore i odgovorna je za ugovornu administraciju,«.

U podstavku 8. iza riječi: »organizira« dodaju se riječi: »i provodi«.

Podstavak 9. mijenja se i glasi:

»– informira potencijalne korisnike projekata o programima koje provodi,«.

Podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– promovira programe Europske teritorijalne suradnje kojima upravlja,«.

Iza podstavka 10. dodaju se novi podstavci 11., 12. i 13. koji glase:

»– savjetuje korisnike projekata u procesima vezanim uz provedbu pojedinačnih ugovora,

– obavlja poslove vezane uz provedbu programa i projekata regionalnoga razvoja,

– provodi aktivnosti kojima doprinosi ostvarenju ciljeva politike regionalnoga razvoja, utvrđenih u planskim dokumentima politike regionalnoga razvoja središnje razine,«.

Dosadašnji podstavak 11. postaje podstavak 14.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-03/101

Urbroj: 50301-05/25-14-2

Zagreb, 18. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

111 19.09.2014 Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske