Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

NN 111/2014 (19.9.2014.), Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2134

Na temelju članka 3. stavka 4. Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine« broj 82/13, 14/14) ministar nadležan za poljoprivredu donosi

PRAVILNIK

O UPISU U UPISNIK TRGOVACA VOĆEM I POVRĆEM

TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis u Upisnik trgovaca voćem i povrćem, uvjeti za ovlašćivanje trgovaca voćem i povrćem te inspekcijski nadzor i kontrola trgovaca voćem i povrćem.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća)

Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) broj 1234/2007 u odnosu na sektor voća i povrća i prerađenog voća i povrća (SL L 157, 15. 6. 2011.) (u daljnjem tekstu: Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 543/2011).

Trgovci voćem i povrćem

Članak 3.

Trgovac voćem i povrćem je pravna ili fizička osoba u smislu članka 10. stavka 2. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

Upisnik trgovaca voćem i povrćem

Članak 4.

(1) Upisnik trgovaca voćem i povrćem (u daljnjem tekstu: Upisnik trgovaca) je elektronička baza podataka o trgovcima voćem i povrćem koju vodi ministarstvo nadležno za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) U Upisniku trgovaca moraju biti upisani svi trgovci koji kupuju, prodaju, uvoze i izvoze voće i povrće iz Priloga I Dio IX, Dio X i Dio XI Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća.

(3) Za upis u Upisnik trgovaca, trgovci podnose zahtjev na obrascu iz Priloga I ovoga Pravilnika uz prilaganje dokaza da je:

(a) pravna ili fizička osoba registrirana u Sudskom ili Obrtnom registru za trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo poljoprivrednim proizvodima

(b) nositelj i/ili član seljačkog gospodarstva ili obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva registriran u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, upis u Upisnik trgovaca nije obvezan za pravne ili fizičke osobe čije su aktivnosti:

(a) izuzete od obveze usklađivanja s tržišnim standardima u skladu s člankom 4. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 i člankom 6. Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (Narodne novine broj 157/13) i

(b) ograničene na prijevoz robe u sektoru voća i povrća.

Članak 5.

(1) Upisnik trgovaca će za svakog trgovca voćem i povrćem pored podataka iz članka 10. stavka 5. Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 sadržavati sljedeće:

– telefonski broj pravne ili fizičke osobe

– upisnički broj trgovca

– kontakt podatke odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi (e-mail adresa, broj telefona i/ili broj mobitela)

– OIB pravne osobe i odgovorne osobe u pravnoj osobi, a za fizičke osobe OIB fizičke osobe

– mjesto u lancu trgovine (npr. veleprodaja, maloprodaja)

– podatke o značaju tvrtke (vrijednost utržene proizvodnje voća i/ili povrća).

(2) Redovito ažuriranje Upisnika trgovaca unošenjem informacija prikupljenih tijekom kontrole usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima i inspekcijskog nadzora trgovaca voćem i povrćem dužan je obavljati nadležni inspektor.

(3) Trgovci voćem i povrćem dužni su Ministarstvu dostaviti podatke neophodne za upis i ažuriranje Upisnika trgovaca.

(4) Nastale promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka trgovac voćem i povrćem je obvezan prijaviti Ministarstvu najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka.

Inspekcijski nadzor

Članak 6.

(1) Kontrolu upisa u Upisnik trgovaca voćem i povrćem iz članka 4. ovoga Pravilnika obavljaju:

(a) poljoprivredni inspektori na tržištu Republike Hrvatske

(b) fitosanitarni inspektori na graničnom prijelazu.

(2) Inspekcijski nadzor ovlaštenih trgovaca iz članka 7. ovoga Pravilnika provodi poljoprivredna inspekcija.

(3) Informacije prikupljene tijekom kontrole ovlaštenih trgovaca iz članka 7. ovoga Pravilnika nadležni inspektor će unijeti u Upisnik trgovaca.

Ovlašteni trgovci

Članak 7.

(1) Ministarstvo može rješenjem ovlastiti trgovce koji su razvrstani u najnižu kategoriju rizika, pod uvjetom da ispunjavaju uvjete iz stavka 2. ovoga članka, da koriste obrazac iz Priloga II Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 pri označavanju svakog pakiranja u fazi otpreme i/ili da potpišu Certifikat o usklađenosti iz Priloga III Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011.

(2) Trgovci koji koriste ovu mogućnost moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. stavka 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011:

(a) raspolagati osobljem za kontrolu usklađenosti voća i povrća s tržišnim standardima koje je prošlo izobrazbu koju priznaju države članice ili Program izobrazbe iz Priloga IV ovoga Pravilnika

(b) raspolagati odgovarajućom opremom za pripremu i pakiranje proizvoda

(c) obvezati se da će provoditi kontrole usklađenosti voća i povrća koje otpremaju i voditi registar svih provedenih kontrola.

(3) Ako ovlašteni trgovac u tijeku godine za koju je dobio ovlaštenje ponovi pogrešku u ispunjavanju uvjeta i/ili prestane ispunjavati uvjete iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će opozvati ovlaštenje.

(4) Zahtjev za ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka, trgovci podnose na obrascu iz Priloga II ovoga Pravilnika.

(5) Uz Zahtjev za ovlaštenje prilaže se 70 kn u državnim biljezima prema članku 13. stavku 1. Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 40/14).

(6) Evidencija iz članka 12. stavka 3. podstavka (c) Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 543/2011 vodi se na evidencijskom listu koji je tiskan u Prilogu III ovoga Pravilnika ili u elektroničkom obliku s istovjetnim podacima i čuva se najmanje godinu dana.

Program izobrazbe

Članak 8.

(1) Ministarstvo provodi program izobrazbe trgovaca o tržišnim standardima za voće i povrće. Program izobrazbe trgovaca o tržišnim standardima za voće i povrće se nalazi na web-stranici www.mps.hr.

(2) Nakon provedene izobrazbe i provjere znanja o tržišnim standardima za voće i povrće Ministarstvo će ovlastiti trgovce voćem i povrćem da koriste obrazac i Certifikat o usklađenosti iz članka 7. stavka 1. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe članka 22. stavaka 1., 2., 3., 4., 6., 7. i 8 te Priloga X Pravilnika o tržišnim standardima za voće i povrće (»Narodne novine« broj 47/2012, 102/2012, 4/2013 i 80/2013).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/15

Urbroj: 525-07/0004-14-6

Zagreb, 17. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I – PRILOG IV


111 19.09.2014 Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem 111 19.09.2014 Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem