Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

NN 111/2014 (19.9.2014.), Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2135

Na temelju članka 60. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/2013) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE STRUČNOG NADZORA GRAĐENJA, OBRASCU, UVJETIMA I NAČINU VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA TE O SADRŽAJU ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe stručnog nadzora građenja, obrazac, uvjeti i način vođenja građevinskog dnevnika i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera.

II. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG NADZORA

Članak 2.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer nadzire građenje u odnosu na usklađenost građenja s građevinskom dozvolom, glavnim projektom, tipskim projektom za kojeg je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja donijelo rješenje o tipskom projektu (dalje u tekstu: tipski projekt), Zakonom o gradnji, posebnim propisima i pravilima struke na sljedeći način:

1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju neće odstupiti od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

2. poznavanjem projekata i tehničkog rješenja građevine te tehnološkog načina kojim izvođač izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da može uočiti potencijalna odnosno stvarna odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta,

3. poznavanjem Zakona o gradnji i posebnih propisa primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u mjeri koja osigurava da pri građenju na kojem provodi stručni nadzor ne dođe do odstupanja od odredbi Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na građevinu koja je predmet stručnog nadzora u mjeri koja osigurava praćenje građenja i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko rješenje građevine kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od građevinske dozvole, glavnog projekta, tipskog projekta te izvedbenog projekta, Zakona o gradnji i posebnih propisa u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora,

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, ovim Pravilnikom i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na građevinu koja je predmet stručnog nadzora.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer se služi hrvatskim jezikom i latiničnim pismom.

(3) Nadzorni inženjer koji u provedbi stručnog nadzora građenja koristi uslugu prevođenja, čini to na vlastitu odgovornost i trošak.

Članak 3.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li svaki od izvođača s kojima je investitor sklopio ugovor o građenju uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja izdanu izvođaču prema posebnom zakonu odnosno uvidom u dokument o pravnom poslu i suglasnosti više gospodarskih subjekata ako su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje građevine,

2. uvidom u potvrdu o obavljanju djelatnosti građenja izdanu stranom izvođaču prema posebnom zakonu,

3. uvidom u ugovor koji je izvođač sklopio s investitorom, te provjerom ugovorene vrijednosti cjelokupne građevine odnosno svih ugovorenih radova s izdanom suglasnošću.

(2) U slučaju da za građenje građevine ili izvođenje pojedinih radova nije propisana obveza ishođenja suglasnosti za obavljanje djelatnosti građenja, u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li izvođač uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u glavni projekt građevine i ugovor koji je izvođač sklopio s investitorom, te usporedbom ugovorene vrijednosti cjelokupne građevine odnosno svih ugovorenih radova s graničnim vrijednostima propisanim posebnim zakonom,

2. uvidom u rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu.

(3) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom na sljedeći način:

1. uvidom u izjavu o radnopravnom statusu i radnom iskustvu u struci za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta odnosno voditelja radova; izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe izvođača i pečatom izvođača,

2. uvidom u kopiju Uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili kopiju Potvrde o položenom stručnom ispitu, u vezi položenog stručnog ispita i odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke.

(4) U slučaju da obavljanje poslova odgovorne osobe koja vodi građenje ili pojedine radove podliježe priznavanju stručne kvalifikacije, u provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove uvjete propisane posebnim zakonom uvidom u dokaz o priznavanju stručne kvalifikacije.

(5) Dokumente iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka izvođač mora dati na uvid na zahtjev nadzornog inženjera.

(6) Odredbe stavaka 1. – 5. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na gospodarske subjekte koji su s izvođačem sklopili ugovor o podizvođenju određenih radova te na osobe koje obavljaju poslove vođenja radova za te gospodarske subjekte.

Članak 4.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer utvrđuje je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu uvidom u rješenje Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi za obavljanje djelatnosti iskolčenja građevina.

Članak 5.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova građevine ili građevine u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, određivanjem načina provedbe postupaka koji su posebnim propisom propisani kao kontrolni postupci odnosno koji su normama na koje upućuju propisi određeni kao kontrolni postupci koje provodi treća strana,

2. određivanjem kontrolnog tijela za postupke koji su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta građevine određeni kao kontrolni postupci ili se smatraju kontrolnim postupcima u skladu s posebnim propisom kojim se određuje sadržaj programa kontrole i osiguranja kvalitete,

3. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe kontrolnih postupaka u slučaju sumnje, uz prethodnu obavijest investitoru,

4. provjerom je li izvođač utvrdio činjenice koje se odnose na građevne proizvode proizvedene izvan gradilišta, odnosno je li dokazana uporabljivost proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe te građevine, te odobravanjem odnosno zabranom ugradnje tih proizvoda upisom u građevinski dnevnik,

5. provjerom je li izvođač proveo pripreme za izvođenje radova,

6. provjerom izvodi li izvođač dio građevine i građevinu u cjelini u skladu s projektom.

(2) Pri određivanju kontrolnog tijela iz stavka 1., podstavaka 1., 2. i 3. ovoga članka, nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Članak 6.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer upoznaje pisanom obaviješću investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u glavnom projektu i tijekom građenja.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer upoznaje pisanom obaviješću investitora i građevinsku inspekciju te druge inspekcije o poduzetim mjerama iz članaka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika i upisa tih mjera u građevinski dnevnik.

(3) Pisanu obavijest iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka, nadzorni inženjer dostavlja investititoru, građevinskoj inspekciji te drugim inspekcijama najkasnije u roku od tri radna dana od dana utvrđenja nedostataka ili nepravilnosti odnosno od poduzimanja mjera.

Članak 7.

U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer ispunjava obveze u vezi sastavljanja završnog izvješća na način da:

1. preda dokumentaciju potrebnu za izradu završnog izvješća nadzornom inženjeru koji nastavlja provoditi stručni nadzor, ako nadzorni inženjer prekida provođenje nadzora prije završetka izvođenja građevine, odnosno dijela građevine kojeg nadzire,

2. sastavi završno izvješće u skladu s člancima 22. – 26. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti građenja građevine ako dokumentacijom o ispitivanjima određenih dijelova građevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu građevnih proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja, na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe postupaka kojima se može utvrditi stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova građevine, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja, i/ili

2. određivanjem računske ili druge provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva za građevinu pri čemu se uzima u obzir stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova građevine, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja, i/ili

3. drugim primjerenim načinom kojim se može utvrditi zatečeno stvarno izvedeno stanje građevine (očevidom, uvidom u dokumentaciju građevine, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova građevine, proračunima i sl.) u svrhu usporedbe sa svojstvima koje mora imati građevina odnosno njezini dijelovi.

(2) Pri određivanju kontrolnog tijela iz stavka 1., podstavka 1. ovoga članka, nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Članak 9.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer, u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja, zabranjuje izvođenje, odnosno nastavak izvođenja radova ako izvođač ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer, u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja, zabranjuje vođenje građenja, odnosno vođenje pojedinih radova ako odgovorna osoba ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom.

(3) Zabrane iz stavaka 1. i 2. ovoga članka se upisuju u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica. Izvođač je obvezan nakon upisane zabrane osigurati građevinu odnosno dio građevine na kojoj se građenje prekida.

(4) Izvođenje radova, vođenje građenja i vođenje pojedinih radova smije se nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane građenja, odnosno prestanak zabrane vođenja građenja ili vođenja pojedinih radova.

Članak 10.

(1) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer, u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja, zabranjuje izvođenje, odnosno nastavak izvođenja radova u slučaju da nije provedeno iskolčenje građevine ili da iskolčenje građevine nije obavila osoba ovlaštena za obavljanje tih poslova prema posebnom zakonu.

(2) U provedbi stručnog nadzora građenja, nadzorni inženjer u slučaju iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika, mora do završetka otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja zabraniti građenje odnosno nastavak izvođenja pojedinih radova nakon što ocijeni da:

– nastavak građenja odnosno izvođenja pojedinih radova može ugroziti ili onemogućiti provedbu postupaka iz članka 8. stavka 1., i/ili

– postoji opasnost za građevinu koju se gradi, stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina, i/ili

– je moguće ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili javnog interesa.

(3) Zabrane iz stavaka 1. i 2. ovoga članka se upisuju u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica. Izvođač je obvezan nakon upisane zabrane osigurati građevinu odnosno dio građevine na kojoj se građenje prekida.

(4) Izvođenje radova se smije nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti građenja građevine otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane građenja odnosno izvođenja pojedinih radova.

Članak 11.

(1) Osim poslova obavljanja stručnog nadzora, nadzorni inženjer smije obavljati i druge poslove koje mu ugovorom povjeri investitor (poslove tehničkog savjetovanja, kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema naručitelju i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza, poslove obračunavanja izvedenih radova i sl.).

(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka nadzorni inženjer ne smije obavljati na način koji bi ugrozio njegovu neovisnost i nepristranost u ispunjavanju obveza koje ima prema Zakonu o gradnji, ovom Pravilniku i drugim propisima koji uređuju provedbu stručnog nadzora, te koji bi na drugi način ugrozio ili onemogućio ispunjavanje tih obveza.

III. OBRAZAC, UVJETI I NAČIN VOĐENJA GRAĐEVINSKOG DNEVNIKA

Članak 12.

(1) Građevinski dnevnik je dokument o tijeku građenja kojim se dokazuje usklađenost uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova s pretpostavkama i zahtjevima iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta, Zakona o gradnji, posebnih propisa i pravila struke.

(2) Građevinski dnevnik se vodi na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

Članak 13.

(1) O građenju građevine, odnosno o izvođenju pojedinih radova za koje je potrebna građevinska dozvola, glavni projekt, tipski projekt, drugi akt na temelju kojeg se može započeti s građenjem te prilikom građenja građevina i izvođenja radova za koje je posebnim propisom kojim su uređene jednostavne i druge građevine propisana obveza prijave početka građenja, izvođač je obvezan voditi građevinski dnevnik.

(2) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, građevinski dnevnik vodi glavni izvođač.

Članak 14.

(1) Građevinski dnevnik se vodi tijekom građenja za cijelu građevinu od dana početka pripremnih radova do dana završetka građenja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, građevinski dnevnik se vodi i za dijelove složene građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju etapnog građenja i/ili dijelove građevine za koje se izdaju građevinske dozvole u slučaju faznog građenja građevine.

Članak 15.

(1) O građenju pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa koji je sastavni dio cjelovite građevine (most, tunel, dionica ceste i sl.), odnosno o izvođenju pojedinih radova (izrada tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova izvan mjesta ugradbe, ugradnja opreme, radovi pojedinih izvođača i sl.) izvođač može voditi zasebni dio građevinskog dnevnika koji je sastavni dio građevinskog dnevnika iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Zasebni dio građevinskog dnevnika iz stavka 1. ovoga članka vodi se od dana početka građenja pojedinačnog tehničkog i/ili funkcionalnog sklopa odnosno početka izvođenja pojedinih radova do dana završetka toga građenja odnosno izvođenja radova.

(3) U građevinski dnevnik iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika se, osim unošenja podataka u popis zasebnih dijelova građevinskih dnevnika, upisuju i sljedeći podaci:

1. naziv i opis pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa odnosno radova te klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole u skladu s kojom se gradi,

2. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja suglasnosti odnosno broj i datum dokumenta o udruživanju izvođača sa popisom svih izvođača, uključivo podatke koje je potrebno navesti u slučaju jednog izvođača, koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje građevine, ako je za to građenje odnosno izvođenje radova potrebna suglasnost; u slučaju stranog izvođača klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj i datum izdavanja potvrde stranom izvođaču izdanu prema posebnom zakonu,

3. podatke o odgovornoj osobi koja vodi građenje (ime i prezime),

4. ime i adresa odnosno naziv i sjedište te OIB osobe koja obavlja stručni nadzor te ime nadzornog inženjera odnosno imena glavnog i drugih nadzornih inženjera,

5. datum početka odnosno datum završetka vođenja zasebnog dijela građevinskog dnevnika.

Članak 16.

(1) Građevinski dnevnik vodi odgovorna osoba koja vodi građenje.

(2) Zasebni dio građevinskog dnevnika vodi odgovorna osoba koja vodi građenje pojedinačnoga tehničkoga i/ili funkcionalnog sklopa koji je sastavni dio cjelovite građevine odnosno osoba koja vodi pojedine radove.

(3) Građevinski dnevnik odnosno zasebni dio građevinskog dnevnika može voditi i osoba koju upisom u dnevnik odredi odgovorna osoba iz stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga članka.

(4) Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, a osim građevinskog dnevnika iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika se vode i zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, onda građevinski dnevnik iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika vodi glavni inženjer gradilišta, a zasebne dijelove građevinskog dnevnika vode inženjeri gradilišta odnosno voditelji radova.

Članak 17.

(1) Građevinski dnevnik se vodi u paricama (kopijama) s jednako obilježenim listovima formata 21,0×29,7 cm.

(2) Oblik i sadržaj parica prve i ostalih stranica građevinskog dnevnika prikazan je na obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (prilog 1.).

(3) Ako se prilikom građenja građevine izvodi više vrsta radova ili radovi većeg opsega, na prvoj stranici građevinskog dnevnika se upisuju podaci o glavnom nadzornom inženjeru.

(4) Ako se prilikom građenja građevine uz građevinski dnevnik iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika vode i zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, u građevinski dnevnik iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika upisuju se podaci o glavnom nadzornom inženjeru i o nadzornim inženjerima koji provode stručni nadzor nad dijelovima građevine za koje se ne vode zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, a u zasebne dijelove građevinskog dnevnika se upisuju podaci o nadzornim inženjerima za pojedinačni tehnički i/ili funkcionalni sklop koji je sastavni dio cjelovite građevine odnosno za pojedine radove, na koje se zasebni dio građevinskog dnevnika odnosi.

Članak 18.

(1) Osoba koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz glavnog projekta, tipskog projekta, izvedbenog projekta i tehničkih propisa, a osobito podatke o:

1. prispijeću projekata odnosno njihovih dijelova, prema kojima se gradi građevina, te o njihovim izmjenama i dopunama,

2. prispijeću i porijeklu građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti,

3. vremenskim i drugim uvjetima bitnim za izvođenje radova,

4. predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,

5. obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (npr. temeljne jame odnosno tla, skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka obvezno upisuje u građevinski dnevnik i podatke o iskolčenju građevine i dokumentu na temelju kojeg je iskolčenje provedeno, te, odmah po nastanku promjene, podatke koji se odnose na izmjene i dopune građevinske dozvole, kao i podatke o promjenama sudionika u gradnji i tijeka građenja odnosno izvođenja pojedinih radova.

(3) Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:

1. utvrđuje usklađenost iskolčenja s dokumentom na temelju kojeg je iskolčenje provedeno i odobrava početak izvođenja radova na građevini,

2. ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova sa zahtjevima iz glavnog, tipskog i/ili izvedbenog projekta te tehničkih propisa,

3. određuje provedbu kontrolnih postupaka i druge podatke koji su u vezi s provedbom kontrolnih postupaka,

4. podatke o rezultatima kontrolnih postupaka s komentarom o usklađenosti tih rezultata s rezultatima koji se očekuju prema glavnom projektu,

5. mjere koje poduzima u skladu s člancima 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika kojima odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava, odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

6. odobrava nastavak radova,

7. odobrava ugradnju građevnih proizvoda i opreme ako je u skladu s posebnim propisom utvrđeno da su uporabljivi.

(4) Revident i projektant te osoba koja provodi inspekcijski ili drugi nadzor prema posebnom propisu upisuju u građevinski dnevnik podatke o obavljenom pregledu i nalazu.

(5) Na vođenje građevinskog dnevnika o uklanjanju građevine se, u odnosu na uklanjanje i projekt uklanjanja, odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1., točaka 1., 3., 4. i 5. (u dijelu u kojem se odnosi na obavljene preglede), stavka 2. (u dijelu u kojem se odnosi na upisivanje podataka o promjenama sudionika u gradnji i tijeka uklanjanja građevine odnosno izvođenja pojedinih radova) te stavka 3. točaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovoga članka.

Članak 19.

(1) Odgovorna osoba koja vodi građenje potpisom, a nadzorni inženjer potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera na svakoj stranici ovjeravaju točnost upisa u građevinski dnevnik.

(2) Nadzorni inženjer obvezan je uzeti i pohraniti paricu svake ovjerene stranice građevinskog dnevnika odmah po ovjeri.

(3) Upis u građevinski dnevnik ne smije se brisati, a precrtani i ispravljeni upis mora biti čitljiv i ovjeren potpisima osoba iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Nadzorni inženjer je po završetku građenja obvezan predati investitoru na trajno čuvanje paricu uvezanoga građevinskog dnevnika.

(5) U slučaju da se vode zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, nadzorni inženjer daje paricu završenoga zasebnog dijela građevinskog dnevnika glavnom nadzornom inženjeru radi sastavljanja građevinskog dnevnika iz članka 14. stavka 1. odnosno stavka 2. ovoga Pravilnika.

(6) Glavni nadzorni inženjer upisuje te potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera ovjerava upise u građevinski dnevnik koji se odnose na cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora, objedinjavanje građevinskog dnevnika te na podatke iz članka 15. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(7) Građevinski dnevnik mora biti uvezan tako da nije moguća zamjena sastavnih dijelova.

Članak 20.

Građevinski dnevnik smije se voditi kao elektronički zapis, uz obvezu svakodnevnog ispisivanja prema propisanom obrascu i uz obvezu uvezivanja na način propisan ovim Pravilnikom.

Članak 21.

Odredbe članaka 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika koje se odnose na građevinski dnevnik, odgovarajuće se odnose i na vođenje zasebnog dijela građevinskog dnevnika.

IV. SADRŽAJ ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA NADZORNOG INŽENJERA

Članak 22.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine sadrži:

1. naziv građevine ili njezinog dijela s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja građevinske dozvole u skladu s kojom je građevina izgrađena,

2. podatke o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera, te podatke o nadziranim radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu,

3. izjavu o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o gradnji i posebnim propisima,

4. izjavu o usklađenosti iskolčenja građevine s dokumentom na temelju kojeg je provedeno iskolčenje i glavnim projektom,

5. izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine odnosno građevine u cjelini,

6. očitovanje o nepravilnostima uočenim tijekom građenja kao i o nedostacima građenja i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine,

7. podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika,

8. izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i dopunama građevinske dozvole,

9. izvješće o provedenom pokusnom radu ako je proveden,

10. izvješće o pokusnom opterećenju ako je provedeno,

11. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost građevine,

12. druge podatke u svezi s nadzorom ovisno o vrsti građevine i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.).

(2) Završno izvješće nadzornog inženjera sastavlja se na hrvatskom jeziku latiničnim pismom.

(3) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola ne sadrži podatke propisane u stavku 1. ovoga članka koji se odnose na građevinsku dozvolu, ali mora sadržavati podatke o glavnom projektu, tipskom projektu ili projektu uklanjanja građevine na temelju kojih su izvedeni radovi o kojima se sastavlja završno izvješće.

(4) Na završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju građevine se, u odnosu na uklanjanje i projekt uklanjanja, odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točaka 2., 3., 6. (bez navođenja utjecaja nepravilnosti i nedostataka na uporabljivost građevine), 7., 8., 11. i 12., te stavka 2. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Završno izvješće izrađuje nadzorni inženjer koji je bio imenovan u trenutku završetka građenja na temelju zapisnika o primopredaji radova i dokumentacije od prethodnih nadzornih inženjera.

(2) Zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati elemente potrebne za izradu završnog izvješća.

Članak 24.

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera sadrži podatke o građevini i građevinskoj dozvoli, izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te o usklađenosti izvedbe građevine s građevinskom dozvolom, kao i podatke o objedinjavanju građevinskog dnevnika te o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

Članak 25.

(1) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevinu iz 4. i 5. skupine sadrži samo podatke koji se odnose na mehaničku otpornost i stabilnost.

(2) Završno izvješće nadzornog inženjera za građevine i radove određene posebnim propisom kojim su uređene jednostavne i druge građevine i radovi sadrži samo podatke koji se odnose na one temeljne zahtjeve čije ispunjavanje je dokazano glavnim projektom za pojedinu građevinu odnosno radove.

Članak 26.

Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja iz članaka 22., 23., 24. i 25. ovoga Pravilnika potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

– Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/2000),

– Članak 13. Pravilnika o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/2004).

(2) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (»Narodne novine«, broj 6/2000) primjenjuje se na građenje koje je započeto prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/14-04/5

Urbroj: 531-01-266-14-8

Zagreb, 10. rujna 2014.

Ministrica

Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

Obrasci


111 19.09.2014 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 111 19.09.2014 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera