Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

112 24.09.2014 Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVNOG SUSTAVA

2152

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni za obavljanje poslova zaštite na radu, postupak izdavanja, oduzimanja i prestanak ovlaštenja, stručni nadzor nad obavljanjem poslova za koje su ovlašteni te obveze i način evidentiranja izdanih i oduzetih ovlaštenja,

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. VRSTE POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 2.

(1) Poslovi zaštite na radu za koje se daje ovlaštenje fizičkoj osobi koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravnoj osobi koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim su:

1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika,

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

(2) Poslovi zaštite na radu koje poslodavci fizičke ili pravne osobe mogu obavljati uz prethodno ovlaštenje su:

1) obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca,

2) izrada procjene rizika,

3) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu),

4) ispitivanje radne opreme i

5) ispitivanja fizikalnih, kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu.

III. KADROVSKI UVJETI

Članak 3.

(1) Fizička osoba koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravna osoba koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim iz članka 2. stavka 1, ovoga Pravilnika, može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Pravilnika, ako ima najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti.

(2) Fizička osoba koja rad obavlja kao samozaposlena osoba ili pravna osoba koja poslove obavlja samo s jednim zaposlenim iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika mora biti stručnjak zaštite na radu s najmanje tri godina radnog iskustva u zaštiti na radu.

(3) Poslodavac fizička ili pravna osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova zaštite na radu iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako ispunjava kadrovske uvjete propisane člancima 4. do 8. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike ili kemije odnosno kemijskog inženjerstva.

Članak 5.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove iz članka 2. stavka 2. podstavka 4. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva i jedan u polju elektrotehnike.

Članak 6.

(1) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike ili elektrotehnike.

(2) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja fizikalnih čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju strojarstva, fizike i elektrotehnike.

(3) Poslodavcu fizičkoj ili pravnoj osobi iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje za obavljanje poslova ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika, ako ima zaposlena najmanje tri stručnjaka zaštite na radu u punom radnom vremenu iz različitih područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti od kojih najmanje jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

(4) Poslodavcu koji će za svoje potrebe obavljati poslove ispitivanja kemijskih i bioloških čimbenika u radnom okolišu iz članka 2. stavka 2. podstavka 5. ovoga Pravilnika se može izdati ovlaštenje ako ima zaposlena najmanje dva stručnjaka zaštite na radu od kojih jedan mora imati završen studij u polju kemije ili kemijskog inženjerstva.

Članak 7.

(1) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 3. do 6. ovoga Pravilnika su osobe koje su položile opći i poseban dio stručnog ispita prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

(2) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti.

(3) Stručnjaci zaštite na radu iz članka 4. do 6. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva u zaštiti na radu.

(4) Radno iskustvo u zaštiti na radu, u smislu odredbi ovoga Pravilnika je:

1) rad na neposrednim poslovima stručnjaka zaštite na radu s položenim općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu,

2) rad na poslovima inspektora rada za zaštitu na radu,

3) rad u tijelima državne uprave na poslovima zaštite na radu.

Članak 8.

(1) Ovlaštena osoba mora za sve poslove zaštite na radu koje obavlja izraditi poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja tih poslova.

(2) Poslovnici te postupci, uvjeti i metode u poslovnicima, moraju biti izrađeni u skladu s normom HRN ISO/TR 10013.

(3) Ispitivanja se moraju obavljati u skladu s propisima u mjeriteljstvu.

Članak 9.

(1) Ovlaštene osobe su obvezne izdavati isprave o provedenim ispitivanjima radne opreme, odnosno radnog okoliša te vode evidencije, čuvaju isprave, daju obavijesti te podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima zaštite na radu, putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu (u daljnjem tekstu: Zavod) u skladu s provedbenim propisom.

(2) O svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta potrebnih za dobivanje ovlaštenja, ovlaštena osoba dužna je obavijestiti Zavod odmah po nastanku promjene putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavoda u skladu s provedbenim propisom.

IV. POSTUPAK ZA DOBIVANJE I PRESTANAK OVLAŠTENJA

Članak 10.

(1) Ovlaštenje se izdaje na pisani zahtjev za obavljanje poslova zaštite na radu.

(2) Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se Zavodu.

(3) Zahtjev iz stavka 2. ovoga članka mora sadržavati:

1) popis poslova zaštite na radu iz članka 2. ovoga Pravilnika za koje se traži ovlaštenje,

2) izvadak iz odgovarajućeg registra,

3) ugovore o radu stručnjaka zaštite na radu s dokazima o stručnoj spremi, radnom iskustvu i položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu,

4) poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje.

Članak 11.

(1) O zahtjevu iz članka 10. ovoga Pravilnika, Zavod odlučuje rješenjem na temelju dostavljene dokumentacije iz članka 10. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za rad (u daljnjem tekstu: ministarstvo).

Članak 12.

(1) Nadzor nad radom ovlaštene osobe i reviziju danog ovlaštenja, najkasnije u roku od 6 mjeseci od izdavanja ovlaštenja, izvršit će komisija Zavoda sastavljena od tri člana, a nakon toga najmanje jednom u svake 3 godine.

(2) Ministar nadležan za rad (u daljnjem tekstu: ministar) odlukom utvrđuje listu članova komisije iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Članove komisije za svaki pojedini nadzor, s liste iz stavka 2. ovoga članka imenuje ravnatelj Zavoda.

(4) Na listu iz stavka 2. ovoga članka mogu se imenovati osobe koje imaju najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno završen specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih, biotehničkih, prirodnih ili društvenih znanosti, položen stručni ispit po propisima struke i najmanje pet godina radnog iskustva u zaštiti na radu.

(5) O izvršenom nadzoru iz stavka 1. ovoga članka, komisija sastavlja zapisnik.

(6) Članovima komisije pripada naknada za rad u komisiji na temelju odluke koje donosi ministar.

Članak 13.

(1) Ravnatelj Zavoda će, na temelju nepravilnosti utvrđenih zapisnikom iz članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika, donijeti rješenje o prestanku ovlaštenja u sljedećim slučajevima:

1) ako ovlaštena osoba ne ispunjava neki od uvjeta iz članka 3. do 9. ovoga Pravilnika,

2) ako se utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih podataka,

3) ako ne podnosi izvješća, ne daje obavijesti i druge informacije u skladu s člankom 9. ovoga Pravilnika,

4) ako se utvrdi da se poslovi obavljaju nestručno i suprotno propisima zaštite na radu i poslovniku o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje je dano ovlaštenje,

5) na temelju pravomoćne presude suda kojoj je utvrđeno da poslove zaštite na radu ne obavlja u skladu s propisima zaštite na radu.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba ministarstvu.

V. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 14.

Zavod vodi evidenciju izdanih ovlaštenja koja sadrži:

1) redni broj upisa,

2) ime i adresu, odnosno naziv i sjedište ovlaštene osobe, OIB,

3) datum podnošenja zahtjeva,

4) broj i datum rješenja kojim je izdano ovlaštenje,

5) datum upisa ovlaštenja u evidenciju,

6) opseg ovlaštenja,

7) broj i datum rješenja o prestanku ovlaštenja.

Članak 15.

(1) Rješenje o izdavanju ovlaštenja kao i rješenje o prestanku ovlaštenja objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(2) Podnositelj zahtjeva iz članka 10. ovoga Pravilnika snosi troškove postupka izdavanja ovlaštenja te objave rješenja iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ovlaštena osoba snosi troškove komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja iz članka 12. ovoga Pravilnika (naknadu članovima komisije, putne troškove, dnevnice i smještaj).

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

(1) Ovlaštena osoba, koja poslove zaštite na radu obavlja na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje stručnih poslova prema propisima koji su bili na snazi prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, obvezna je u roku od 9 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika podnijeti zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu.

(2) Ovlaštena osoba koja ne podnese zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ili ga ne podnese u propisanom roku ili njezin zahtjev bude odbijen, ne može više obavljati poslove zaštite na radu.

Članak 17.

(1) Ministar će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, utvrditi listu članova komisije iz članka 12. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Do donošenja liste iz stavka 1. ovoga članka primjenjivat će se Odluka ministra od 24. travnja 2012. donesena temeljem Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(3) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (»Narodne novine«, broj 114/02 i 126/03).

(4) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (»Narodne novine«, broj 114/02., 131/02. i 126/03.) osim članaka 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20. koji se odnose na postupak ispitivanja i sadržaj, oblik i način izdavanja isprava o ispitivanju te obrasci uvjerenja o ispitivanju – Obrazac – RO i Obrazac – SU.

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/51
Urbroj: 524-03-02-01/1-14-22
Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.