Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2155

Na temelju članka 20. stavka 9. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014), ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca i utvrđuju uvjeti za njihovo obavljanje.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Poslove zaštite na radu kod poslodavca može obavljati stručnjak zaštite na radu ako ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.

(2) Stručnjak zaštite na radu iz stavka 1. ovoga članka može kod poslodavca, ovisno o broju radnika i djelatnosti, obavljati poslove zaštite na radu kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja.

(3) Stručnjak zaštite na radu koji će kod poslodavca obavljati poslove zaštite na radu mora biti iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti odnosno iz područja koje odgovara djelatnosti poslodavca.

Članak 3.

(1) Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja:

1) je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu, ili

2) ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu i priznat joj je status stručnjaka zaštite na radu, ili

3) posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove.

(2) Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba s općim i posebnim dijelom stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Članak 4.

Poslodavac fizička osoba koji zapošljava do uključivo 49 radnika može obavljati poslove zaštite na radu za svoje potrebe ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja iz članka 3. ovoga Pravilnika, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

3) je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu.

Članak 5.

(1) Kada poslodavac ugovori obavljanje poslova zaštite na radu s osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu, ovlaštena osoba je o tome obvezna dostaviti elektroničku obavijest putem informacijskog sustava zaštite na radu Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

(2) Stručnjak zaštite na radu kojega je ovlaštena osoba odredila za obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca iz stavka 1. ovoga članka, obvezan ih je obavljati na mjestima rada poslodavca i o tome su ovlaštena osoba i poslodavac obvezni voditi evidencije i dostavljati ih Zavodu za unaprjeđivanje zaštite na radu u skladu s provedbenim propisom.

Članak 6.

(1) Kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, poslodavac koji zapošljava do uključivo 49 radnika i kod kojega više od 70 posto radnika obavlja poslove s posebnim uvjetima rada, poslove zaštite na radu obavlja stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

Članak 7.

(1) Kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

Članak 8.

(1) Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja, a do svakih slijedećih 500 radnika, još najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava više od 500 radnika i kod kojega najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu obavljaju najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja i jedan stručnjak zaštite na radu I. stupnja.

Članak 9.

(1) Primjer poslova s malim rizicima naveden je u Prilogu II. Pravilnika o izradi procjene rizika.

(2) Poslovi s posebnim uvjetima rada utvrđeni su posebnim propisom.

Članak 10.

Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/49

Urbroj: 524-03-02-01/1-14-22

Zagreb, 16. rujna 2014.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.