Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2156

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 10. i članka 125. stavka 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08 i 56/13) i članka 56. stavak 1. alineje 2. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/09 i 59/12) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU INSPEKCIJSKOG NADZORA SIGURNOSTI PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (»Narodne novine« br. 39/2011) članak 1. mijenja se i glasi:

»Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i postupci provođenja inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe sukladno standardima i kriterijima Pariškog memoranduma, zaštite morskog okoliša, životnih i radnih uvjeta članova posade na brodovima, balastnih voda, u cilju značajnog smanjenja podstandardnih brodova koji uplovljavaju u luke u Republici Hrvatskoj, sigurnosne zaštite brodova i luka, te implementacije sustava nadzora države luke (PSC) na temelju inspekcijskih pregleda obavljenih u zajednici i regiji, postupak unosa i nadzora inspekcijskih pregleda u baze podataka i obveze podmirivanja troškova naknadnog inspekcijskog pregleda stranih i domaćih brodova, nadzor sadržaj sumpora u brodskom gorivu, sati rada i odmora, nadzor zauljenih voda, sigurnosne zaštite, osiguranju brodara od potraživanja, uvjeti koje mora ispunjavati inspektor sigurnosti plovidbe, obrasci i način izdavanja iskaznica i znački inspektora sigurnosti plovidbe, te osposobljavanja ovlaštenih djelatnika za obavljanje određenih inspekcijskih poslova.

(2) Ovim Pravilnikom utvrđuje se i provedba obvezatnih pregleda koji će omogućiti sigurniju plovidbu ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila na redovnim linijama koji uplovljavaju ili isplovljavaju iz luka u Republici Hrvatskoj prema lukama ili iz luka država članica Zajednice i omogućiti državama članicama pravo da provode, sudjeluju ili surađuju u istražnim postupcima pomorskih nesreća ili nezgoda na tim linijama.«

Članak 2.

Iza članka 1. dodaje se članak 1.a koji glasi:

»Članak 1.a

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Direktiva Komisije 96/40/EZ od 25. lipnja 1996. o uspostavljanju zajedničkog obrasca osobne iskaznice za inspektore koji obavljaju nadzor države luke (SL L 196, 7. 8. 1996.);

– Direktiva Vijeća 1999/35/EZ o sustavu obaveznih pregleda za sigurno upravljanje redovitih ro-ro putničkih brodova i brzih putničkih plovila (SL L 138, 1. 6. 1999.);

– Direktiva 2000/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2000. o lučkim uređajima za prihvat brodskog otpada i ostataka tereta (SL L 332, 28. 12. 2000.);

– Direktiva 2001/96/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o utvrđivanju usklađenih zahtjeva i postupaka za siguran ukrcaj i iskrcaj brodova za rasuti teret Tekst značajan za EGP (SL L 13, 16. 1. 2002.);

– Direktiva 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava nadzora plovidbe i informacijskog sustava Zajednice i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 93/75/EEZ (SL L 208, 5. 8. 2002.);

– Direktiva 2009/16/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o nadzoru države luke (SL L 131, 28. 5. 2009.);

– Direktiva 2013/38/EU Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2009/16/EZ o nadzoru države luke (SL L 218, 14. 8. 2013.).

Članak 3.

U članku 2. točki 11. alineja 7. mijenja se i glasi:

»– Konvencija o radu pomoraca, 2006. (MLC 2006.).«

Iza točke 41. dodaju se točke 42. i 43. koje glase:

»42. »Svjedodžba o radu pomoraca« jest svjedodžba navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.

43. »Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca« jest deklaracija navedena u Pravilu 5.1.3. MLC-a 2006.;«

Dosadašnje točke 42. – 45. postaju točke 44. – 47.

Točka 44. mijenja se i glasi:

»44. »Thetis« je informatička baza podataka inspekcijskih pregleda Komisije koja doprinosi primjeni sustava Nadzora države luke unutar europske zajednice a u svezi podataka koji se odnose na inspekcije obavljene unutar europske zajednice i područja Memoranduma.«

Iza točke 47. dodaje se točka 48. koja glasi:

»48. »Mentor« je inspektor sigurnosti plovidbe ovlašten za nadzor stranih brodova koji pomaže u profesionalnom usavršavanju novih ili inspektora s manjim iskustvom«

Članak 4.

Iza članka 2. dodaje se članak 2.a koji glasi:

»Članak 2.a

»Sva upućivanja na konvencije, međunarodne kodekse i rezolucije, uključujući upućivanja u vezi sa svjedodžbama i drugim dokumentima, u ovom Pravilniku smatraju se upućivanjima na te konvencije, međunarodne kodekse i rezolucije u njihovoj najnovijoj verziji.«

Članak 5.

U članku 3., stavku 1. iza alineje 13. dodaju se nove alineje 14. i 15. koje glase:

»– nadzor nad koncesijama i koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru

– nadzor nad sadržajem sumpora u brodskom gorivu, satima rada i odmora, nadzor zauljenih voda, sigurnosne zaštite brodova i luka, te osiguranja brodara od potraživanja«

Članak 6.

Iza članka 5. dodaje se članak 5.a koji glasi:

»Članak 5.a

(1) Za inspektora sigurnosti plovidbe kojem je u nadležnosti obavljanje inspekcijskih pregleda domaćih brodova može biti imenovana osoba koja:

a) ima svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg, ili svjedodžbu o osposobljenosti za zvanje upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim i ima najmanje 3 godina iskustva u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja, ili

b) diplomu inženjera brodogradnje, inženjera strojarstva – smjer brodostrojarstva, ili inženjera pomorskog prometa – nautičkog, brodostrojarskog ili smjera komunikacija i brodske elektronike i ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima konstruiranja, gradnje, opremanja i popravka brodova ili u službi na brodu u svojstvu časnika u službi palube ili stroja.

(2) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka moraju imati sposobnost usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku.

(3) Inspektori iz stavka 1. ovoga članka moraju uspješno završiti izobrazbu sukladno sustavu upravljanja kvalitetom.«

Članak 7.

U članku 6. stavku 1. točki 1. alineji 4., te u točki 2. alineji 4. riječi: »2 godine« zamjenjuju se riječima: »1 godina«.

Članak 8.

U članku 8. iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»(4) Program osposobljavanja inspektora sigurnosti plovidbe pravne struke sastoji se od sljedećih vidova osposobljavanja:

1. sudjelovanje na seminarima za inspektore sigurnosti plovidbe u organizaciji Ministarstva;

2. savladavanje programa osposobljavanja prema modulima u odnosu na pojedine međunarodne konvencije.

(5) Inspektori iz stavaka 1., 3. i 4. osposobljavaju se za nadzor sigurnosne zaštite luka otvorenih za međunarodni promet sudjelovanjem na seminarima i treninzima u organizaciji EMSA-e, Memoranduma, IMO-a ili drugih organizacija.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 6., 7. i 8.

Članak 9.

Iza članka 8. dodaju se članci 8.a, 8.b, 8.c i 8.d koji glase:

»Osposobljavanje i stručna provjera novih inspektora

Članak 8.a

(1) Kada inspektor sigurnosti plovidbe stupi na dužnost započinje sa stručnim osposobljavanjem sukladno postupku sustava kvalitete. Program osposobljavanja traje jednu godinu i sastoji se od osnovnog i dodatnog dijela.

Osnovni dio sadrži:

– obavljanje najmanje 10 inspekcijskih pregleda uz nadzor mentora, od čega jedan mora biti detaljni pregled,

– sudjelovanje na seminaru za nove inspektore u organizaciji Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)/Memoranduma nakon ispunjenog uvjeta iz alineje 1.

– obavljanje najmanje 15 inspekcijskih pregleda nakon obavljenog seminara iz alineje 2. uz nadzor mentora od čega jedan pregled mora biti detaljni a jedan prošireni.

Dodatni dio osposobljavanja obuhvaća savladavanje stručnih modula (DLM) Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA):

– postupci Memoranduma

– sustav upravljanja sigurnošću (ISM)

– ljudski faktor (jedan od tri po izboru ILO/MLC, STCW, Human element)

– konvencije (SOLAS, MARPOL, LL66 (najmanje 4 od 11)

– sigurnosne zaštite (ISPS)

(2) Nakon ispunjenih uvjeta iz stavka 1. inspektor prolazi stručnu provjeru za ovlaštenje.

(3) Stručna provjera se sastoji od usmenog i pismenog djela. Program i način stručne provjere propisan je postupkom sustava kvalitete.

(4) Prije stručne provjere Uprava provjerava jesu li ispunjeni uvjeti za obavljanje provjere i sastavlja pisanu zadaću. Usmeni dio provjere obavlja voditelj inspekcijskog odjela lučke kapetanije.

(5) Nakon uspješne stručne provjere inspektor stječe ovlaštenje za obavljanje inspekcijskog nadzora stranih brodova te ovlaštenje za nadzor zahtjeva sigurnosne zaštite brodova.

(6) Osobni podaci o osposobljavanju i stručnoj provjeri inspektora čuvaju se u nadležnom odjelu inspekcijskih poslova.

(7) Za svoj rad mentor ima pravo na naknadu sukladno posebnim propisima.

Posebne okolnosti za dobivanje ovlaštenja novih inspektora

Članak 8.b

(1) U posebnim okolnostima kada novi inspektor zbog opravdanih razloga nije bio u mogućnosti obaviti propisani broj inspekcijskih pregleda smatrati će se da je inspektor ispunio uvjete za dobivanje ovlaštenja ako je broj obavljenih pregleda bio najmanje 15.

(2) Posebne okolnosti smatraju se one na koje Ministarstvo ne može utjecati a koje su takve naravi da inspektor nije u mogućnosti ispuniti broj inspekcijskih pregleda potrebnih za stjecanje uvjeta

(3) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenja iz stavka 1.ovog članka vodeći računa da maksimalni broj ovlaštenja ne smije prelaziti brojku od 15% od ukupnog broja novih inspektora.

(4) Posebne okolnosti iz stavka 1. ovog članka neće se primijeniti na inspektore luke u kojoj se obavi najmanje 30 pregleda godišnje, uz uvjet da inspektor do te luke može doći u nekom razumnom vremenu.

(5) Novi inspektor na kojega se primjenjuju posebne okolnosti iz stavka 1.ovog članka dužan je obaviti najmanje 15 pregleda pod nadzorom mentora od kojih je najmanje jedan detaljni a jedan prošireni tip pregleda.

Obnova ovlaštenja postojećih inspektora

Članak 8.c

(1) Inspektori sigurnosti plovidbe za nadzor stranih brodova podliježu obnovi ovlaštenja svakih 5 godina

(2) Ovlaštenje se obnavlja temeljem zadovoljavanja uvjeta osnovnog i dodatnog dijela sakupljanjem najmanje 30 bodova tijekom petogodišnjeg rada u inspekcijskom nadzoru stranih brodova.

(3) Osnovni dio sastoji se od obavljanje inspekcijskih pregleda koji se boduju na način da se za:

– 50 pregleda u periodu od 5 godina od kojih je najmanje 10 godišnje dobiva 5 bodova,

– za 125 pregleda od kojih je najmanje 25 godišnje dobiva 10 bodova i

– za 200 pregleda od kojih je najmanje 40 godišnje dobiva 20 bodova.

(4) Dodatni dio vrednuje se sudjelovanjem na stručnim seminarima Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA)/Memoranduma i to za:

– sudjelovanje na stručnim seminarima Memoranduma 5 bodova za svako sudjelovanje u petogodišnjem periodu (PSC seminar, ET i ST),

– savladavanje svih stručnih modula EMSA-e 5 bodova,

– obnovni seminar (Refresher) jednom u petogodišnjem periodu 10 bodova,

– sudjelovanje na nacionalnim seminarima za nadzor stranih brodova 5 bodova za najmanje tri sudjelovanja u petogodišnjem periodu.

(5) Kada inspektor zbog posebnih okolnosti nije u mogućnosti ispuniti uvjete za obnovu ovlaštenja za 5 godišnji period iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovog članka, ministarstvo može primijeniti druge jednako vrijedne kriterije za obnovu ovlaštenja utemeljene na pregledima koji su jednako kvalitetni kao pregledi stranih brodova.

(6) Posebne okolnosti smatraju se one na koje Ministarstvo ne može utjecati a koje su takve naravi da inspektor nije u mogućnosti ispuniti uvjete za obnovu ovlaštenja.

(7) Posebni uvjeti za obnovu ovlaštenja iz stavaka 5. i 6. ovog članka propisani su u Dodatku XXXII ovog Pravilnika.

(8) Ministarstvo vodi evidenciju ovlaštenja iz stavka 5.ovog članka.Evidencija sadrži elemente iz Dodatka XXXII ovog Pravilnika.

Mentor

Članak 8.d

(1) Osposobljavanje novih inspektora provodi se pod nadzorom mentora.

(2) Mentor može biti djelatnik Sektora za inspekcijske poslove u Upravi, voditelj inspekcijskih poslova ili inspektor sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji.

(3) Uvjeti za mentora stječu se:

– 10 godišnjim inspekcijskim iskustvom u obavljanju pregleda stranih brodova ili obavljanjem najmanje 100 inspekcijskih pregleda stranih brodova u zadnjih 5 godina uključujući i preglede domaćih brodova u međunarodnoj plovidbi,

– sudjelovanjem na stručnim seminarima Memoranduma i EMSA-e, a po mogućnosti i drugo dodatno osposobljavanje«

Članak 10.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»Članak 10.

(1) Djelatnici Obalne straže mogu biti ovlašteni za obavljanje određenih inspekcijskih poslova ako imaju odgovarajuće zvanje u pomorstvu u skladu s propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika, te imaju:

– najmanje 1 godinu stručnog osposobljavanja na poslovima inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe u nadležnoj lučkoj kapetaniji,

– položen opći dio državnog stručnog ispita i posebni dio iz područja pomorstva sukladno Zakonu o državnim službenicima i namještenicima

– uspješno završene posebne programe stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava Ministarstva nadležna za poslove sigurnosti plovidbe.«

Članak 11.

Iza članka 10. dodaje se članak 10.a koji glasi:

»Članak 10.a

(1) Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova mogu biti ovlašteni za obavljanje inspekcijskog nadzora brodica neovisno o namjeni, te jahti za osobne potrebe, ako su osposobljeni za voditelja brodice C u skladu s propisima donesenim temeljem Pomorskog zakonika, te imaju:

– položen posebni dio državnog stručnog ispita iz područja pomorstva

– uspješno završene posebne programe stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe.

(2) Plan, pristupni i drugi kriteriji, kao i posebni programi stručnog osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka utvrđuje Uprava Ministarstva nadležna za poslove sigurnosti plovidbe.«

Članak 12.

U članku 11. stavku 1. riječi: »i ovlaštenim službenicima službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom izdaju se iskaznice inspektora« se brišu.

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Zapovjednik broda može provjeriti autentičnost inspektora sigurnosti plovidbe provjerom kod nadležne lučke kapetanije odnosno Uprave nadležne za sigurnost plovidbe. Kontakt podaci objavljeni su na službenim web-stranicama Ministarstva.«

Članak 13.

U članku 17. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju inspekcijskog nadzora nad stranim brodom inspektor je dužan pored uvida u baze podataka iz stavka 2. ovog članka, obaviti uvid i u Thetis bazu podataka EMSA-e, informacijski sustav IMO-a Equasis, Rulecheck bazu podataka te konzultirati najnovije odgovarajuće procedure i cirkulare Memoranduma temeljem kojih će obaviti pregled a sve sukladno postupcima Memoranduma.«

Članak 14.

U članku 19. stavku 1. iza alineje 5. dodaje se nova alineja 6. koja glasi:

»– podatke o pregledima na pomorskom dobru.«

Članak 15.

Iza članka 19. dodaju se članci 19.a i 19.b koji glase:

»Mjesečna izvješća

Članak 19.a

(1) Voditelj odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje dostavlja Sektoru za inspekcijske poslove u Upravi mjesečna izvješća o validiranim stranim brodovima do 10-og dana u mjesecu za prethodni mjesec elektroničkom ili službenom poštom.

(2) Mjesečno izvješće sadrži:

– podatke o broju validiranih stranih brodova za protekli mjesec,

– podatke o datumu pregleda i validaciji,

– ime broda i IMO broj,

– podatke o nadležnoj lučkoj kapetaniji i validatoru.

(3) Obrazac mjesečnog izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.

Tromjesečna izvješća

Članak 19.b

(1) Voditelj odjela za inspekcijske poslove lučke kapetanije, ili osoba koja ga zamjenjuje dostavlja Sektoru za inspekcijske poslove u Upravi tromjesečna izvješća i planove do 10-og dana u mjesecu nakon završenog tromjesečja elektroničkom ili službenom poštom nadležnom tijelu.

(2) Tromjesečno izvješće sadrži:

– Izvješća o radu Odjela inspekcijskih poslova LK za prethodno tromjesečje,

– Izvješća o ostvarenju plana rada Odjela inspekcijskih poslova LK za prethodno tromjesečje,

– Plan rada Odjela inspekcijskih poslova LK za naredno tromjesečje,

– Ažurirana tablica s podacima o obavljenim redovnim pregledima luka po ISPS-u,

– Očevidnik predstavki građana i tijela za prethodno tromjesečje.

(3) Obrazac tromjesečnog izvješća propisan je u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 16.

U članku 23. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Inspekcijske preglede iz članka 110. i 113. koji se odnose na strane ro-ro putnička i brza putnička plovila inspektor će bez odlaganja unijeti u bazu podataka ro-ro putničkih i brzih putničkih plovila u Thetis bazu podataka.«.

Članak 17.

U članku 28. stavku 1. točki 5. riječ: »globu« zamjenjuje se riječima: »novčanu kaznu«.

Članak 18.

U članku 31. stavku 1. iza riječi »posade« dodaju se riječi: sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sata rada i odmora, nadzora zauljenih voda, sigurnosne zaštite, osiguranja brodara«.

U stavku 3. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »te rad priznatih organizacija za sigurnosnu zaštitu luka«.

Članak 19.

U članku 32. stavku 4. riječ: »globe« zamjenjuje se riječima: »novčane kazne«.

Članak 20.

U članku 33. stavku 1. iza točke 16. dodaju se točke 17. i 18. koje glase:

»17. brodovi koje su prijavile druge fizičke ili pravne osobe, i postoji dokaz ili osnovana sumnja za povredom životnih i radnih uvjeta i prava pomoraca sukladno zahtjevima MLC 2006 Konvencije.

18. brodovi za koje se sumnja da ne zadovoljavaju propisane standarde sigurnosne zaštite.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Ministarstvo osigurava da podaci koji su im dostavljeni sukladno stavku 1. budu proslijeđeni odgovarajućoj lučkoj upravi i lučkoj kapetaniji ili bilo kojem drugom tijelu koje odredi Uprava nadležna za sigurnost plovidbe.

(3) Nakon primitka obavijesti iz stavka 2. ovog članka inspekcija sigurnosti plovidbe obavit će inspekcijski pregled broda i obavijestiti će sve zainteresirane države članice o rezultatima pregleda i poduzetim mjerama.«

Članak 21.

Iza članka 42. dodaje se članak 42.a koji glasi:

»Članak 42.a

(1) Za pregled domaćeg broda u međunarodnoj plovidbi inspektor će koristiti postupke i smjernice za nadzor brodova sukladno Dodatku VI. koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Inspektor će nakon inspekcijskog pregleda broda u međunarodnoj plovidbi ispuniti i zapisnik o sigurnosnoj zaštiti broda sukladno s Dodatkom XXXIII ovog Pravilnika.

(3) Za obavljanje detaljnog inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite domaćeg broda iz stavka 1 ovog članka inspektor će koristiti kontrolnu listu za detaljni inspekcijski pregled iz Dodatka XXXV.

(4) Kriteriji za detaljni pregled iz stavka 2. ovog članka navedeni su u Dodatku XXXIV ovog Pravilnika.«

Članak 22.

U članku 45. iza stavka 5. dodaju se stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»(6) Pored zapisnika iz stavka 1. inspektor će tijekom pregleda broda u međunarodnoj plovidbi ispuniti posebne zapisnike za nadzor sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sati rada i odmora, nadzor zauljenih voda, nadzor sredstava protiv obraštanja (AFS), nadzor onečišćenja zraka sa brodova te osiguranju brodara od potraživanja.

(7) Odjel inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije vodi evidenciju pregleda iz stavka 6. ovoga članka.

(8) Obrasci izvješća propisani su u okviru sustava upravljanja kvalitetom.«

Članak 23.

U članku 52. stavku 1. točki b) riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »jednom«.

Iza točke b) dodaje se točka c) koja glasi:

»c) brod koji je u stranoj luci promijenio državnu pripadnost i sada vije zastavu Republike Hrvatske.«.

Članak 24.

U članku 53. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Kompanija, zapovjednik broda ili vlasnik tereta opasnih ili štetnih tvari koje se prevoze na brodu dužni su u potpunosti surađivati s nadležnom lučkom kapetanijom i drugim državnim tijelima u slučaju nastupanja izvanrednog događaja na brodu, incidenta ili nesreće na moru.«

Članak 25.

Iza članka 53. dodaje se članak 53.a koji glasi:

»Članak 53.a

(1) Ministarstvo će bez odlaganja obavijestiti državu zastave i sve druge zainteresirane države o poduzetim mjerama prema rizičnim brodovima iz članka 53. ovoga Pravilnika i stavaka 2. i 3. ovoga članka.

(2) Ukoliko nadležna lučka kapetanija utvrdi da kompanija iz članka 53. stavka 2. nije za vrijeme pomorske nesreće ili incidenta održavala vezu s brodom ili obalnim postajama, obavijestit će o tome državu koja je izdala ili u čije su ime izdane svjedodžbe upravljanja sigurnošću (ISM) i priznatu organizaciju koja je izdala te svjedodžbe.

(3) Inspekcijska služba nadležne lučke kapetanije će po primitku obavijesti iz stavka 2. članka 53. ovoga Pravilnika obaviti inspekcijski pregled broda sa svrhom utvrđivanja propusta sustava upravljanja sigurnošću (ISM). U slučaju utvrđivanja velike nesukladnosti zabraniti će brodu plovidbu i zatražiti od države zastave ili priznate organizacije koja je izdala svjedodžbe upravljanja sigurnošću obavljanje prosudbe sustava upravljanja sigurnošću (ISM).«

Članak 26.

U članku 54. stavku 1. točki b) riječ: »osim« zamjenjuje se riječima »izvan područja«.

U stavku 2. riječi »uključenu u« zamjenjuju se riječima: »uključene u obavljanje«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Prilikom inspekcijskog pregleda broda koji plovi pod zastavom države koja nije potpisnica Konvencije, inspektori sigurnosti plovidbe osiguravaju da postupanje prema tom brodu i njegovoj posadi nije povoljnije od postupanja prema brodu koji plovi pod zastavom države potpisnice te Konvencije. Takav brod podvrgava se detaljnijem inspekcijskom pregledu po načelu »no more favourable treatment« u skladu s postupcima utvrđenima u Memorandumu.«.

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

»(8) Mjerama donesenim u svrhu provedbe ovog Pravilnika ne smije se dovesti do smanjenja opće razine zaštite pomoraca u okviru socijalnog prava Unije u područjima na koja se primjenjuje ovaj Pravilnik, u usporedbi sa stanjem koje već prevladava u svakoj državi članici. Ako prilikom provedbe tih mjera inspekcija sigurnosti plovidbe postane svjesna jasnog kršenja prava Unije na brodovima koji plove pod zastavom države članice, izvijestiti će u skladu s člankom 66.a ovoga Pravilnika sva druga relevantna nadležna tijela kako bi se prema potrebi poduzele dodatne mjere.«.

Članak 27.

U članku 60. stavku 3. točka b) mijenja se i glasi:

»b) uzimajući u obzir ispunjavanje godišnjeg pravednog udjela u pregledima, može odrediti brodove koji ispunjavaju uvjete za inspekcijski pregled, odnosno brodove iz »prioritetne skupine II.«, u skladu s dijelom II. 3B Dodatka I.«

Članak 28.

U članku 63. stavku 2. riječi: »pod uvjetom da ne plove pod zastavom države luke u kojoj se obavlja inspekcijski pregled« se brišu.

Članak 29.

Iza članka 66. dodaju se članci 66.a i 66.b koji glase:

»Članak 66.a

(1) U slučaju kada se utvrdi da radni i životni uvjeti na brodu očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca, ili da nedostaci predstavljaju ozbiljno ili opetovano kršenje zahtjeva MLC-a 2006 (uključujući prava pomoraca), inspekcija sigurnosti plovidbe izreći će mjeru zabrane isplovljenja ili zabranu operacija brodu.

(2) Mjera zabrane isplovljenja ili zabrane operacija ne ukida se dok se navedeni nedostaci ne otklone ili dok inspektor sigurnosti plovidbe ne prihvati Plan otklanjanja nedostataka (RAP) i dok se ne uvjeri da će se plan provesti žurno. Prije prihvaćanja plana djelovanja, inspektor se može savjetovati s državom zastave. Inspektor će provjeriti sadržaj plana sukladno Dodatku XXX. ovoga Pravilnika.

(3) Nadalje, ako je plovidba broda spriječena zbog ozbiljnog ili opetovanog kršenja zahtjeva MLC-a 2006 (uključujući prava pomoraca), ili zbog uvjeta života i rada na brodu koji očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca, nadležna uprava za sigurnost plovidbe bez odlaganja izvještava državu zastave te poziva predstavnika države zastave da, ako je moguće, bude nazočan prilikom obavljanja inspekcijskog pregleda, zahtijevajući od države zastave odgovor u propisanom roku. Nadležna uprava za sigurnost plovidbe također bez odlaganja izvještava odgovarajuće organizacije pomoraca i brodovlasnika u luci u kojoj je proveden inspekcijski pregled.

Članak 66.b

(1) Ako se nakon detaljnijeg inspekcijskog pregleda utvrdi da uvjeti rada i života na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006, inspektor će bez odlaganja upoznati zapovjednika broda s nedostacima navodeći rokove do kada se moraju otkloniti.

(2) U slučaju da inspektor smatra da se radi o značajnim nedostacima ili se nedostaci odnose na pritužbu iz Dodatka V. dijela A ovog Pravilnika inspektor će o nedostacima obavijestiti odgovarajuće organizacije pomoraca i brodara u Republici Hrvatskoj, a može i:

(a) obavijestiti predstavnika države zastave;

(b) dostaviti relevantne informacije nadležnim tijelima sljedeće luke pristajanja.

(3) U pogledu pitanja koja se odnose na MLC 2006., država članica u kojoj se provodi inspekcijski pregled ima pravo uputiti primjerak izvješća inspektora, kojemu se prilažu svi odgovori dobiveni od nadležnih tijela države zastave unutar propisanog roka, glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada s ciljem poduzimanja mjera koje se mogu smatrati primjerenima i opravdanima, kako bi se osiguralo da su takvi podaci zabilježeni te da su s njima upoznate stranke kojima može biti u interesu korištenje odgovarajućih pravnih lijekova.«

Članak 30.

U članku 68. iza stavka 7. dodaju se stavci 8., 9. i 10. koji glase:

»(8) Pored zapisnika iz stavka 1. ovoga članka inspektor će tijekom pregleda broda ispuniti posebne zapisnike za nadzor sadržaja sumpora u brodskom gorivu, sati rada i odmora, nadzor zauljenih voda, nadzor sredstava protiv obraštanja (AFS), nadzor onečišćenja zraka sa brodova te osiguranju brodara od potraživanja.

(9) Inspektor će nakon inspekcijskog pregleda ispuniti i zapisnik o sigurnosnoj zaštiti broda sukladno s dodatkom XXXIII ovog Pravilnika.

(10) Odjel inspekcijskih poslova nadležne lučke kapetanije vodi evidenciju pregleda iz stavka 8.«

Članak 31.

U članku 70. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Identitet podnositelja pritužbe ne otkriva se zapovjedniku, vlasniku, brodaru ili kompaniji dotičnog broda. Inspekcija sigurnosti plovidbe poduzima odgovarajuće mjere s ciljem čuvanja povjerljivosti pritužbi pomoraca, uključujući osiguravanje povjerljivosti za vrijeme svih razgovora s pomorcima.«

Članak 32.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Postupci po pritužbi na kopnu prema MLC-u 2006

Članak 70.a

(1) O pritužbi pomorca o navodnom kršenju zahtjeva MLC-a 2006. (uključujući prava pomoraca), može se izvijestiti Ministarstvo odnosno inspekciju sigurnosti plovidbe. U slučajevima kada takav brod uplovi u luku u Republici Hrvatskoj inspekcija sigurnosti plovidbe provodi početnu istragu, a u slučajevima kada brod ne uplovi u luku u Republici Hrvatskoj izvještava službu nadzora države luke u koju se očekuje uplovljenje broda.

(2) Ovisno o prirodi pritužbe, početna istraga će po potrebi obuhvaćati procjenu jesu li provođeni postupci po pritužbi na brodu predviđeni u Pravilu 5.1.5. MLC-a 2006. Inspekcija sigurnosti plovidbe može provesti detaljniji inspekcijski pregled u skladu s člankom 61. ovog Pravilnika.

(3) Inspektor sigurnosti plovidbe će promicati rješavanje pritužbe na razini broda.

(4) U slučaju da se istragom ili inspekcijskim pregledom utvrde nedostaci koji spadaju u područje primjene članka 66.a ovoga Pravilnika primjenjuje se taj članak.

(5) Ako stavak 4. nije primjenjiv i ako pritužba pomorca koja se odnosi na pitanja obuhvaćena MLC-om 2006. nije razriješena na razini broda, inspekcija sigurnosti plovidbe bez odlaganja izvješćuje državu zastave tražeći savjet i dostavljanje plana otklanjanja nedostataka, uz navođenje roka dostave. Izvješće o svim izvršenim inspekcijskim pregledima dostavlja se u elektroničkom obliku u Thetis bazu podataka.

(6) Ako pritužba nije riješena nakon mjera poduzetih u skladu sa stavkom 5. ovoga članka, Inspekcija sigurnosti plovidbe dostavlja primjerak izvješća o inspekcijskom pregledu glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada, zajedno sa svim odgovorima dobivenima od nadležnih tijela države zastave unutar traženog roka. Inspekcija sigurnosti plovidbe izvijestiti će i odgovarajuće organizacije pomoraca i brodovlasnika u Republici Hrvatskoj. Nadalje, Ministarstvo će glavnom direktoru Međunarodne organizacije rada redovito dostavljati statističke podatke i informacije koje se odnose na riješene pritužbe.

(7) Odredbe članka 70. ovoga Pravilnika, primjenjuju se i na pritužbe iz ovoga članka.«

Članak 33.

U članku 71. stavku 2. iza riječi: »stavak 4.« dodaju se riječi: »uključujući i pregled ukidanja mjere izgona iz članka 67.«.

Članak 34.

Naslov ispred članka 72. mijenja se i glasi: »Thetis baza podataka«.

U članku 72. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Thetis baza podataka inspekcijskih pregleda sadrži sve podatke potrebne za provedbu sustava inspekcijskih pregleda uspostavljenog u skladu s Glavom VI-2 i VIII-1 ovog Pravilnika, te uključuje funkcije navedene u Dodatku XII.ovog Pravilnika.

(2) Ministarstvo ima pristup svim podacima u Thetis bazi podataka koji su bitni za provedbu inspekcijskih postupaka iz ove Glave VI-2 i VIII-1 ovog Pravilnika.«

Članak 35.

Članak 78. mijenja se i glasi:

»Objava rezultata Kompanija

Članak 78.

(1) Ministarstvo redovito objavljuje na javnim mrežnim stranicama, podatke o kompanijama čiji se rezultati, u pogledu rizičnog profila broda iz Dodatka I. dio I. ovog Pravilnika smatraju lošima i vrlo lošima u posljednjih 36 mjeseci.

(2) Za potrebe objave podataka iz stavka 1. Ovoga članka Ministarstvo će konzultirati bazu podataka o kompanijama Europske agencije za pomorsku sigurnost (EMSA) koja od 1. 1. 2014. godine na svojim javnim mrežnim stranicama objavljivati svakodnevno ažurirane sljedeće podatke:

a) popis kompanija čiji su rezultati bili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci;

b) popis kompanija čiji su rezultati bili niski ili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci;

c) popis kompanija čiji su rezultati bili vrlo niski, neprekidno u razdoblju od najmanje 36 mjeseci.«

Članak 36.

U članku 87. stavku 3. iz alineje 9. dodaju se alineje 10. i 11. koje glase:

»– tankove goriva i balasta

– pregled strojarnice, ako je primjenjivo.«

Članak 37.

U članku 88. stavku 4. iza riječi: »osoba« dodaju se riječi: »kojoj inspektor mora omogućiti da se izjasni o navodima iz zapisnika«.

Članak 38.

U članku 98. stavku 4. riječ: »ulaže« zamjenjuje se riječju: »podnosi«.

Članak 39.

U članku 101. točki 2. iza riječi »putova« dodaju se riječi: «i objektima sigurnosti plovidbe«.

Članak 40.

U članku 102. stavku 1. alineji 1. iza riječi »tereta,« dodaju se riječi: »protupožarnih uređaja i opreme«.

U alineji 3. riječi: »te planom,« zamjenjuju se riječima: »te da li je donesen plan«.

U alineji 4. iza riječi: »naprava« dodaje se riječ: »za«.

U alineji 7. iza riječi: »luke« dodaju se riječi: »te da li luka posjeduje druge propisane knjige, isprave i dokumente«.

Iza alineje 9. dodaje se alineja 10. koja glasi:

»– da li je osoba koja upravlja lukom donijela akt kojima se propisuje red u luci.«

Članak 41.

U članku 103. stavku 1. iza alineje 10. dodaje se alineja 11. koja glasi:

»– da li lučka uprava ili koncesionar luke ima valjanu izjavu o sukladnosti luke.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2 .i 3. koji glase:

»(2) Inspektor će tijekom obavljanja inspekcijskog nadzora luke otvorene za međunarodni promet ispuniti kontrolnu listu iz dodatka XLI ovog Pravilnika.

(3) Inspektori iz stavka 1. ovog članka obavljaju poslove sigurnosne zaštite brodova i luka temeljem inspekcijske iskaznice. Iskaznica udovoljava uvjete iz članka 11. ovog Pravilnika.«

Članak 42.

U članku 104. alineji 4. iza riječi: »na« dodaju se riječi: »održavanju, adaptaciji ili građenju«.

Članak 43.

U članku 105. stavku 1. iza riječi: »izgradnjom« dodaju se riječi: »objekata sigurnosti plovidbe«.

U alineji 2. iza riječi: »obalama,« dodaje se riječ: »provode«.

Iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

»– da li se gradnja objekata sigurnosti plovidbe izvodi sukladno tehničkim propisima i pravilima za gradnju objekata sigurnosti plovidbe,«.

U stavku 2. iza riječi: »prema« dodaju se riječi: »nepoznatom investitoru/izvođaču«.

Članak 44.

U članku 106. stavku 2. riječi: »zahtjev za pokretanje postupka za pomorski prekršaj« zamjenjuju se riječima: »optužni prijedlog zbog počinjenog pomorskog prekršaja«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Ukoliko je počinjeno kazneno djelo iz članka 212. Kaznenog zakona, inspektor će na temelju odgovarajućih odredbi Zakona o kaznenom postupku inicirati podnošenje kaznene prijave od strane lučke kapetanije.«

Članak 45.

U članku 108. stavku 1. iza riječi: »brod i« dodaju se riječi: »ako je primjenjivo za«.

U stavku 1. iza točke d) dodaje se točka e) koja glasi:

»e) da ispunjavaju posebne zahtjeve stabiliteta, sukladno odredbama Pravila za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, kada plove u području pokrivenom nacionalnim zakonodavstvom koja su usklađena s odredbama Direktive 98/34/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. lipnja 1998. o utvrđivanju postupaka za prikupljanje podataka u području tehničkih normi i propisa i propisa o uslugama informacijskog društva, uzimajući u obzir da ti zahtjevi ne mogu biti stroži od zahtjeva propisanih u Dodatku Rezolucije 14 usvojene 1995 SOLAS konferencijom 29. studenog 1995.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Ako je brodu strane zastave izdana Svjedodžba o oslobađanju, prije početka početne provjere broda, država zastave mora je dostaviti na uvid Ministarstvu. Ako je brodu hrvatske državne pripadnosti izdana Svjedodžba o oslobađanju, Ministarstvo će je dostaviti na uvid nadležnoj upravi države u kojoj se nalazi luka u koju brod uplovljava.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 46.

Iza članka 106. dodaje se Glava VII.a i članak 106.a koji glase:

»VII.a INSPEKCIJSKI NADZOR IZ PODRUČJA HIDROGRAFSKE DJELATNOSTI

Članak 106.a

Inspekcijski nadzor iz područja hidrografske djelatnosti obuhvaća nadzor nad pravnim osobama ovlaštenim za obavljanje hidrografske djelatnosti, nositeljima zahvata u prostoru, investitorima građevine ili ovlaštenicima koncesije na pomorskom dobru i osobama koje upravljaju lukama, sukladno Zakonu o hidrografskoj djelatnosti, a osobito sljedeće:

– da li pravna osoba koja obavlja pojedine hidrografske djelatnosti ima za to ovlaštenje ministarstva za pomorstvo,

– da li pravna osoba obavlja hidrografsku djelatnost u skladu s odredbama Zakona o hidrografskoj djelatnosti i propisa donesenih na temelju tog Zakona, te standardima IHO-a i drugim standardima utvrđenim međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku,

– da li je fizička ili pravna osoba prije provedbe zahvata ili aktivnosti u područjima iz članka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti dostavila podatke o istima nadležnoj lučkoj kapetaniji radi objave u »Oglasu za pomorce«,

– da li je nositelj zahvata u prostoru, investitor građevine ili ovlaštenik koncesije na pomorskom dobru u područjima iz članka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti nakon izgradnje ili rekonstrukcije građevine ili drugog zahvata u prostoru za koji je prema posebnim propisima potrebno ishoditi akt prostornog uređenja ili gradnje, a prije njene uporabe, odnosno prije izdavanja uporabne dozvole u skladu s posebnim propisima, ovjeren hidrografski elaborat izvedenog stanja bez odgode dostavio Hrvatskom hidrografskom institutu radi objave u službenim pomorskim kartama i publikacijama odnosno »Oglasu za pomorce«,

– da li je nositelj zahvata ili ovlaštenik koncesije na moru ili morskom dnu bez odgode dostavio Hrvatskom hidrografskom institutu službeni podatak i o svakoj promjeni nastaloj nakon dostave podataka iz prethodne alineje,

– da li je osoba koja upravlja lukom u zakonom propisanom roku ili drugom roku koji je odredila nadležna lučka kapetanija dostavila Hrvatskom hidrografskom institutu službenu hidrografsku izmjeru na cjelovitom lučkom području.«

Članak 47.

U članku 113. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Kada se na stranom ro-ro putničkom ili brzom putničkom plovilu obavlja detaljni inspekcijski pregled sukladno programu pregleda iz Glave VIII-2. ovoga Pravilnika pregled će biti unesen u Thetis kao detaljni ili prošireni a sve u svrhu ubrajanja u pravičan udio (»fair share«) pod uvjetom da se pregleda maksimalan broj stavki iz dodatka VII i VII A. ovoga Pravilnika. Ne dovodeći u pitanje zabranu operacija ro-ro putničkog ili brzog putničkog plovila u skladu s člankom 115. ovoga Pravilnika, na postupak otklanjanja nedostataka, zabrane plovidbe, naknadne inspekcijske preglede i mjere izgona, primjenjivat će se odredbe iz glave VI-2 ovoga Pravilnika.«

Članak 48.

Iza članka 120. dodaje se članak 120.a koji glasi:

»Članak 120.a

(1) Po završetku inspekcijskog pregleda, detaljnog inspekcijskog pregleda ili proširenog inspekcijskog pregleda, iz članka 110. ili 113. inspektor će sastaviti zapisnik sukladno sustavu kvalitete.

(2) Zapisnik sadrži rezultate inspekcijskog pregleda, utvrđene nedostatke, te pojedinosti o svakoj poduzetoj mjeri.

(3) Inspektor je dužan upoznati zapovjednika broda ili plovila sa sadržajem zapisnika, kao i svim obvezama koje iz zapisnika proizlaze za zapovjednika broda, vlasnika ili drugu ovlaštenu osobu.

(4) Kada se na stranom ro-ro putničkom ili brzom putničkom plovilu obavlja detaljni inspekcijski pregled sukladno programu pregleda iz Glave VIII-2. ovog Pravilnika pregled će biti unesen u Thetis kao detaljni ili prošireni a sve u svrhu ubrajanja u pravičan udio (»fair share«) pod uvjetom da se pregleda maksimalan broj stavki iz dodatka VII i VII A. ovog Pravilnika

(5) Ukoliko su prilikom inspekcijskog pregleda utvrđeni nedostaci zbog kojih je donesena mjera zabrane operacija iz članka 120. inspektor će pored inspekcijskog zapisnika izraditi i rješenje o zabrani operacija na obrascu sukladno sustavu kvalitete.

(6) Primjerak zapisnika i rješenja o zabrani operacija inspektor je dužan bez odlaganja uručiti zapovjedniku, kompaniji broda i Ministarstvu.

(7) Ministarstvo će o rezultatima pregleda iz stavka 6. ovog članka čim prije moguće a najkasnije u roku od 24 sata izvijestiti nadležna tijela države zastave, priznatu organizaciju ili druge zainteresirane strane.«

Članak 49.

U Dodatku I točki 2B Nepredviđeni faktori iza alineje 8. dodaju se alineje 9. i 10. koje glase:

»– brodovi koji su bili predmet izvješća ili pritužbe, uključujući pritužbe s kopna, zapovjednika broda, člana posade ili bilo koje osobe ili organizacije koja ima legitimni interes za sigurnu plovidbu broda, uvjete života i rada na brodu ili za sprečavanje onečišćenja, osim ako inspekcija sigurnosti plovidbe smatra da su izvješće ili pritužba očito neutemeljeni;

– brodovi za koje je dogovoren plan otklanjanja nedostataka iz članka 66A stavak 2., ali čija provedba nije provjerena od strane nadležnih inspekcijskih službi.«

Članak 50.

U Dodatku IV točke 21., 22. i 23. mijenjaju se i glase:

»21. Zdravstvene svjedodžbe (vidjeti MLC 2006)

22. Tablica rasporeda rada na brodu (MLC 2006 i STCW 78/95)

23. Zapisi o satima rada i odmora pomoraca (MLC 2006)«

U točki 44. iza riječi »onečišćenja« dodaje se riječ »pogonskim«.

Iza točke 52. dodaju se točke 53. i 54. koje glase:

»53. Svjedodžba o radu pomoraca

54. Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, dijelovi I. i II.«

Članak 51.

U Dodatku V. dijelu A. Očiti razlog za provođenje detaljnog inspekcijskog pregleda postoji naročito u sljedećim slučajevima, iza točke 19. dodaju se nove točke 20., 21., 22. i 23. koje glase:

»20. Podnesena je pritužba u kojoj se tvrdi da određeni radni i životni uvjeti na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006.«

21. Dokumenti koji se zahtijevaju na temelju MLC-a 2006. Nisu dostupni ili se ne vode ili se vode s krivotvorenim podacima ili dostupni dokumenti ne sadrže podatke koji se zahtijevaju na temelju MLC-a 2006. Ili su nevaljani po drugoj osnovi.

22. Radni i životni uvjeti na brodu nisu u skladu sa zahtjevima MLC-a 2006.

23. Postoji osnovana sumnja da je brod promijenio zastavu u svrhu izbjegavanja poštivanja MLC-a 2006.«

Članak 52.

Dodatak VI. mijenja se i glasi:

»DODATAK VI. SMJERNICE I POSTUPCI ZA NADZOR SIGURNOSTI I SIGURNOSNE ZAŠTITE BRODOVA (u svezi članka 42.a stavak 1. i članka 63. stavak 1.)

Dodatak I. Pariškog memoranduma, »Postupci nadzora države luke«, te sljedeće upute iz Pariškog memoranduma, u ažuriranim verzijama:

– 46/2013/15 Operacijske kontrole

– Smjernica, 45/12/09 ECDIS REV.4

– Smjernica 46//2013/13 MLC 2006

– Smjernica 46/2013/06 Nazor nad odredbama STCW 78/95 Konvencije s izmjenama i dopunama),

– Smjernica 46/2013/07 Inspekcijski pregled u vezi sa satima rada/odmora)

– Smjernica 46/2013/17 Nadzor države luke u vezi sa sigurnosnom zaštitom),

– Smjernica 43/2010/32 Nadzora države luke za provjeru zapisivača podataka o putovanju (VDR),

– Smjernica 46/2013/18: Nadzor Priloga I. MARPOL Konvencije 73/78),

– Smjernica 38/2005/07: Nadzor sustava za procjenu stanja (CAS) tankera za ulje s jednostrukom oplatom,

– Smjernica 46/2013/12 Nadzor države luke u vezi s Sustavom upravljanja sigurnošću(ISM),

– Smjernica 43/2010/21 Nadzor države luke u vezi s nadzorom GMDSS),

– Smjernica 43/2013/11 Postupak mjere odbijanja uplovljenja

– Smjernica 43/2010/42 Nadzora države luke za ispitivanje tankova balasta i simulaciju kvara glavnog napajanja električnom energijom (test ispada električnog sustava),

– Smjernica 43/2010/43 Nadzor konstrukcije brodova za rasute terete,

– Smjernica 41/2008/07 Kodeks ponašanja inspektora nadzora države luke),

– Smjernica 46/2013/08 Kriteriji za procjenu odgovornosti priznatih organizacija),

– Smjernica 44/2011/15 inspekcijski pregledi u nadzoru države luke radi usklađivanja s Prilogom VI. Konvencije MARPOL 73/78).«

Članak 53.

Iza Dodatka IX. dodaje se novi Dodatak IX.a koji glasi:

»DODATAK IX.a (u svezi članka 120.a st.1)

Zapisnik o inspekcijskom pregledu mora sadržavati najmanje ove elemente:

Obrazac A

1. Vrsta pregleda

2. Nadležno tijelo koje je sastavilo izvještaj

3. Drugo tijelo koje sudjelovalo u pregledu

4. Ime pregledanog broda

5. Zastava

6. Vrsta broda (kao što je navedeno u Svjedodžbi o upravljanju sigurnošću)

7. Pozivni znak

8. Identifikacijski broj IMO

9. Bruto tonaža (BT)

10. Godina gradnje određena na temelju datuma navedenog u svjedodžbama o sigurnosti broda

11. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu

12. Mjesto pregleda

13. Klasifikacijsko društvo ili klasifikacijska društva te, prema potrebi, svaka druga organizacija koja je tom brodu izdala klasifikacijske svjedodžbe

14. Datum obustave operacije

15. Datum izdavanja obavijesti o zaustavljanju

16. Ime i adresa kompanije ili brodara

17. Ime i potpis nadležne osobe koja potvrđuje točnost podataka iz točke 18.

18. Ruta plovidbe

19. Provjere u svezi s kompanijom (početni posebni pregled ili nenajavljeni pregled)

20. Svjedodžbe izdane na temelju odgovarajućih konvencija, tijelo ili organizacija koja je izdala dotičnu svjedodžbu ili svjedodžbe, uključujući datum izdavanja i isteka valjanosti

21. Luka i datum posljednjeg međupregleda ili godišnjeg pregleda, te ime organizacije koja je obavila pregled

22. Da li ima nedostataka

23. Da li je brod zaustavljen

24. Da li su poduzete mjere otklanjanja nedostataka

25. Naznaka, prema potrebi, o tome jesu li priznata organizacija ili neko drugo privatno tijelo koje je obavilo pregled odgovorni u vezi s nedostacima koji su pojedinačno ili zajedno doveli do zabrane plovidbe

26. Kontakt podaci nadležnog ureda

27. Imena i potpisi inspektora koji su sudjelovali u inspekcijskom nadzoru

Obrazac B

1. Ime pregledanog broda

2. Identifikacijski broj IMO

3. Konačni datum sastavljanja izvještaja o inspekcijskom pregledu

4. Mjesto inspekcijskog pregleda

5. Šifra nedostatka

6. Opis nedostatka

7. Poziv na konvenciju 98/18

8. Šifra poduzete mjere

9. Izvanredni nedostaci (jesu li otklonjeni, datum inspekcije, vrsta nedostatka, opis nedostatka, poziv na konvenciju, dodatni komentar, odgovornost priznate organizacije, komentar na izvještaj o pregledu)

10. Imena i potpisi inspektora koji su sudjelovali u inspekcijskom nadzoru«.

Članak 54.

U Dodatku X. naziv točke 3.10 mijenja se i glasi: »3.10. Područja prema MLC-u 2006.«

U točki 3.10. podtočki 7. riječ »rad« zamjenjuje se riječima: »prvu stražu i sljedeće smjene, smanjene sposobnosti zbog umora.«

Iza podtočke 7. dodaje se podtočke 8. i 9. koje glase:

»8. Uvjeti na brodu očito ugrožavaju sigurnost, zdravlje ili zaštitu pomoraca.

9. Nedostatak predstavlja ozbiljno ili opetovano kršenje zahtjeva MLC-a 2006. (uključujući prava pomoraca) koji se odnose na radne i životne uvjete pomoraca na brodu, kako je utvrđeno u svjedodžbi o radu pomoraca i deklaraciji o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca broda.«

Članak 55.

U Dodatku XI u stavku 1. u zadnjoj alineji riječi: »sukladno određenim zakonima i propisima« zamjenjuju se riječima: »sukladno ovom Pravilniku i drugim propisima kojima je uređeno obavljanje poslova inspekcije sigurnosti plovidbe«.

Članak 56.

U naslovu Dodatka XII. riječi »BAZE PODATAKA INSPEKCIJSKIH PREGLEDA KOMISIJE« zamjenjuju se riječima »THETIS BAZE PODATAKA«.

Članak 57.

U Dodatku XXVI. u točki 4. dijela ISPRAVE, KNJIGE I OVLAŠTENJA ČLANOVA POSADE riječi: »Zdravstvene svjedodžbe (sukladno ILO br.73)/Medical Certificates (see ILO Convention No.73)« zamjenjuju se riječima »Zdravstvene svjedodžbe (vidjeti MLC 2006)/Medical Certificates (see MLC 2006)«, te se briše oznaka »X« u koloni koja označava kategoriju plovidbe 5-8.

U dijelu BRODSKE ISPRAVE iza točke 46., dodaju se točke 47. i 48. koje glase:

»47. Svjedodžba o radu pomoraca/Maritime Labour Certificate

48. Deklaracija o zadovoljavanju uvjeta rada pomoraca, dijelovi I. i II./Declaration of Maritime Labour Compliance, parts I and II«,

uz točke 47. i 48 oznaka »X« stavlja se u kolonu koja označava kategoriju plovidbe 1-4.

Točke 26. i 27. dijela BRODSKE KNJIGE, PRIRUČNICI I ZAPISI mijenjaju se i glase:

»26. Tablica radnog vremena na brodu (MLC 2006. i STCW 78/95)/Table of shipboard working arrangements (MLC 2006. i STCW 78/95).

27. Zapisi o satima rada i odmora pomoraca (MLC 2006.)/Records of hours of work and hours of rest of seafarers (MLC 2006.).«

Članak 58.

Iza Dodatka XXIX. dodaje se novi DODATAK XXX. koji glasi:

»DODATAK XXX. (u svezi članaka 66.a st.2.)

Rectification Action Plan (RAP) – MLC 2006 A5.2.1.

Name of the ship/Ime broda

Name of the Company:/Ime Kompanije:

Master informed/Obaviješten zapovjednik:

Company informed/Obaviještena Kompanija:

Inspection date:

Next port informed:Report prepared by/Izvješće sastavio:

Accepted by (FS)/PSC/Prihvaćeno od strane FS/PSC:

Inspection Area(s)/Područje inspekcije:

Inspection Team/Tim inspektora*:

Deficiency/Nedostatak
(MLC)

Nature of def/Priroda nedostatka (MLC)

Corrective action required/Korektivna mjera

Time frame/Rok za otklanjanja

Responsible person/Odgovorna osoba

Completion Date/ Datum otklanjanjaRectification Action Plan/ Plan otklanjanja nedostatka

When deciding whether to accept a RAP the following elements should be considered/Pri odlučivanju da li će prihvatiti plan inspektor će sljedeće elemente uzeti u obzir:

the length and nature of the intended voyage or service/Duljinu i prirodu planiranog putovanja

the nature of the hazard to seafarers’ safety, health or security/Prirodu i opasnosti za pomorce sigurnost, i zdravlje

• the seriousness of the breach of the requirements of the MLC, 2006 (including seafarers’ rights)/Ozbiljnost povrede zahtjeva MLC, 2006 (uključujući prava pomoraca);

any previous history of deficiencies or repeated deficiencies/Povijest nedostataka ili su nedostaci ponovljeni

whether or not the appropriate work or rest periods for seafarers are being observed/Da li su nedostatci vezani za radno vrijeme ili vrijeme odmora;

the safe manning requirements of the flag State/Najmanji broj članova posade sukladno MSMD

the number and nature of deficiencies found during the particular inspection/ Broj i prirodu nedostataka utvrđenih tijekom inspekcijskog pregleda«

Članak 59.

Iza Dodatka XXX. dodaje se Dodatak XXXI. koji glasi:

»DODATAK XXXI. Zapisnik o pregledu luke – sigurnosna zaštita (u svezi članka 103.)

                                   

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Uprava sigurnosti plovidbe

LUČKA KAPETANIJA ________

KLASA:

URBROJ:

Inspektor sigurnosti plovidbe/Ovlašteni djelatnik, nadležan na temelju članka 30. stavak 4. i članka 45. stavak 1. Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (»Narodne novine« br. 124/2009 i 59/2012), sastavlja

ZAPISNIK o nadzoru nad primjenom Plana sigurnosne zaštite luke

1

Naziv i klasifikacija luke:

2

Mjesto, datum i vrijeme trajanja pregleda:

3

Pravna osoba koja upravlja lukom / Ovlaštenik koncesije:

Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu luke:

4

Pregledano: Primjena Plana sigurnosne zaštite luke

Poziv na propis:
Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka

Nalaz    

4.1

Pridržavanje planom propisane dinamike nabavke sredstava i opreme u funkciji sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.2

Realizacija planom propisanih radova u funkciji sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.3

Procedura za prihvat broda za kojeg se ne primjenjuju odredbe SOLAS XI-2 konvencije

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.4

Očevidnik Deklaracija o sigurnosti

Članak 33. stavak 1.

alineja 4.


4.5

Očevidnik prihvata brodova

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.6

Plan i program izobrazbe i uvježbavanja osoblja na poslovima sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 8.


4.7

Evidencija o komunikaciji sa osobom zaduženom za sigurnosnu zaštitu broda

Članak 33. stavak 1.

alineja 9.


4.8

Očevidnik tečajeva, seminara i drugih oblika obuke osoblja uključenog u sigurnosno-

zaštitne poslove, kao i ostalih zaposlenika

Članak 33. stavak 1.

alineja 8.


4.9

Očevidnik vježbi koje se provode u cilju održavanja razine sigurnosti

Članak 43. stavak 6.


4.10

Očevidnik godišnjih sveobuhvatnih vježbi za provjeru funkcionalnosti Plana

Članak 43. stavak 6.


4.11

Očevidnik unutarnjeg nadzora (od strane PFSO-a) osoblja koje obavljaju poslove sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 5.


4.12

Očevidnik vanjskog nadzora od strane ovlaštenih osoba nadležnih tijela

Članak 45. stavak 1.


4.13

Očevidnik prijedloga za dopunu sigurnosne procjene

Članak 33. stavak 1.

alineja 6.


4.14

Očevidnik promjena Plana sigurnosne zaštite luke

Članak 33. stavak 1.

alineja 6.


4.15

Očevidnik izviješća PFSO-a i drugog osoblja zaduženog za sigurnost, o događajima

koji su ili su mogli ugroziti sigurnost luke

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.16

Procedura primanja i distribucije relevantnim osobama odluke o promjeni stupnja

sigurnosti te očevidnik takvih slučajeva

Članak 32. i 38.


4.17

Procedura u slučaju prijama sigurnosne prijetnje ili saznanje o postojanju iste:

– reakcija na neposredno, putem telefona ili drugog sredstva komunikacije, primljenu sigurnosnu prijetnju ili na drugi način primljeno saznanje o postojanju sigurnosne prijetnje ili o incidentu koji je povrijedio sigurnosni sustav

– izvješćivanje o sigurnosnoj prijetnji ili događaju koji je ugrozio sigurnost luke

Članak 38.


4.18

Signalizacija za slučaj evakuacije luke ili dijela luke, te plan evakuacije

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.19

Procedure za postupanje s opasnim tvarima i očevidnik podataka o postupanju s istim

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.20

Skladištenje opasnih tvari

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.21

Plan izmiještanja broda na kojem se odvija incidentna situacija ili postoji takva prijetnja na izolirani vez

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.22

Procedura za slučaj potrebe hitnog napuštanja broda (posada i putnici)

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.23

Oprema za detekciju oružja i eksploziva kod osoba, u teretu, prtljazi i sl.

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.24

Procedura u slučaju povrede sigurnosti:

– pronalaska sumnjivog predmeta na području luke

– neovlaštene osobe na području luke

– neovlašteno parkirana vozila na području luke

– neovlašteno usidreno ili privezano plovilo u luci

– sumnjivo ponašanje ili djelatnost

– nestanak energije/svjetla

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.25

Videonadzor

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.26

Sustav identifikacije osoba i vozila

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.27

Atesti o valjanosti protupožarne opreme; popis i skladištenje ostalih sredstava i o opreme za zaštitu osoba i stvari

Članak 33. stavak 1.

alineja 5.


4.28

Unutrašnje komunikacije i komunikacije s brodovima na sidrištu i na vezu u luci

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


4.29

Komunikacija s drugim nadležnim službama:

Popis telefonskih brojeva i osoba u svim službama s kojima se koordinira u obavljanju poslova sigurnosne zaštite

Članak 33. stavak 1.

alineja 3.


Članak 60.

Iza Dodatka XXXI. dodaje se novi Dodatak XXXII. koji glasi:

»Dodatak XXXII. (u svezi članka 8.c)

Uvjeti za stjecanje obnove ovlaštenja za nadzor stranih brodova

1. Poseban program osposobljavanja obavlja se u roku od 12 mjeseci

2. Temeljne odrednice programa obnove jesu:

– sposobnost

– znanje

– razumijevanje

– vještine

Provjera sadrži sve elemente iz točke 2. ovog dodatka

3. Program obnove sastoji se od slijedećih elemenata

a) Sudjelovanje na nacionalnim seminarima za inspektore uključujući savladavanje programa za nove inspektore ne računajući inspekcijske preglede brodova

b) Obavljanje najmanje 15 pregleda pod nadzorom mentora od kojih je najmanje jedan detaljni, a jedan prošireni tip pregleda.

c) Savladavanje najmanje 6 različitih modula na daljinu (DLM) razvrstanih na sljedeći način:

– Postupci Memoranduma

– 2 modula iz grupe Ljudski faktor (ILO, STCW, ISM ili Human Element)

– 3 modula iz IMO instrumenata (SOLAS, MARPOL; LL66, COLREG)

– sudjelovanje na seminarima EMSE/PMOU

– provođenje intervjua s mentorom ili drugim inspektorom

Ovlaštenje se može obnoviti ako su ispunjeni uvjeti navedeni u ovom Dodatku.«

Članak 61.

Iza Dodatka XXXII dodaje se Dodatak XXXIII koji glasi:

»Dodatak XXXIII (u svezi članaka 42.a. i 68. stavak 9.)

Članak 62.

Iza Dodatka XXXIII. dodaje se Dodatak XXXIV. koji glasi:

»Dodatak XXXIV.

Kriteriji za obavljanje detaljnog inspekcijskog pregleda sigurnosne zaštite (u svezi s člankom 42.a. stavak 3).

1. Međunarodna Svjedodžba o sigurnosnoj zaštiti broda je istekla

2. Utvrđeno je da časnik sigurnosne zaštite nema valjan certifikat Časnika za sigurnosnu zaštitu broda

3. Utvrđeno je da je brod na nižem stupnju sigurnosne zaštite od luke gdje se brod nalazi

4. Utvrđeno je da vježbe sigurnosne zaštite nisu održane u redovnom roku

5. Utvrđeno je da popis posljednjih 10 luka nije potpun

6. Postoji izvješće ili informacije od drugih država, tijela, organizacija, članova posade vezanih za sigurnosnu zaštitu broda

7. Ako brod ima izdanu interim svjedodžbu sigurnosne zaštite broda u više navrata uzastopno a postoje određene indicije ili djelujući po prosudbi inspektor utvrdi da su iste izdane s razlogom izbjegavanja

8. Da li je pristup brodu nadziran i da li su posjetioci uvijek u pratnji od strane članova posade (SSZ 1)

9. Da li je pristup na zapovjednički most ili u strojarnicu adekvatno osiguran (zaključavanjem)

10. Da li se provjeren identitet i prtljaga posjetitelja (SSZ 2)

11. Da li sva vrata u osjetljivim područjima zaključana (kormilarnica, strojarnica, prostorija klima-uređaja

12. Da li su osjetljiva područja propisno označena

13. Da li su brodske namirnice provjerene prije ukrcaja na brod i zaključane u spremi

14. Da li se putnici u iskrcaju odvajaju od onih u ukrcaju

15. Da li su na obali utvrđena područja ograničenog kretanja sukladno sigurnosnoj zaštiti luke

16. Da li brodska straža prati sigurnosnu situaciju na obali i moru u blizini broda«

Članak 63.

Iza Dodatka XXXIV. dodaje se Dodatak XXXV. koji glasi:

»Dodatak XXXV.

Kontrolna lista nadzora sigurnosne zaštite brodova (u svezi s člankom 42. a. stavak 2.)

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE UPRAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE MINISTRY OF MARITIME AFFAIRS, TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE
MARITIME SAFETY DIRECTORATE

Sukladno s člankom 42.a. stavak 2. u svezi s dodatkom XXXIV (kriteriji za detaljni pregled) Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 39/11) inspektor sigurnosti plovidbe popunjava:

Kontrolnu listu nadzora sigurnosne zaštite brodova – Ship Security Inspection Check List

Questions

Yes/No

Comments

APPROACHING THE SHIP1) Is Ship Identification Number marked as defined in SOLAS XI-1/3Access Control (preventing unauthorised access and articles)

2) Are procedures implemented for identification for ship’s personnel, passengers and visitors, as specified in SSP?3) If a pass system is defined in the SSP is it implemented?4) If a pass system is defined in the SSP, are crew passes withdrawn when that person leaves ship permanently?5) If a pass system is defined in the SSP, are visitor or contractor passes withdrawn on exiting the ship?6) Are the Ship’s deck and access points illuminated?7) Is there controlled access to the ship?8) Is there effective control of the embarkation of persons and their effects?9) Is checking of identification of all persons seeking to board the ship carried out?10) Are Inspections and searching of persons carried out in designated areas (as applicable)?11) Are access points that should be secured or attended secured or attended?12) Is ‘search’ signage as defined in SSP in place?13) For Ro-Ro ships, is the frequency for searching vehicles for the designated ship as described in the SSP maintained (as applicable)?14) For passenger ships, are checked and unchecked persons segregated as well as embarking and disembarking passengers?15) For passenger ships, are the unattended spaces adjoining areas, to which passengers and visitors have access secured or locked?16) For passenger ships, is there at least one male and one female searcher at each access point?17) For passenger ships, do passengers have passes and return them when leaving the ship at the end of the voyage?18) If the ship has operated at SL2, have the addition protective access control measures defined in SSP been implemented?19) If the ship has operated at SL3, have the further specific protective access control measures defined in SSP been implemented?20) At SL3, are the provisions in the SSP for limited access by officers authorized understood?IN MASTER'S CABIN / SHIP'S OFFICECertification and Ship Security Plan21) Is the ISSC an original version?22) Do the entries on ISSC agree with those on CSR, SMC and DOC?23) Is there an up to date Continuous Synopsis Record on board?24) Do the entries on the CSR agree with those on Certificate of Registry and Class Certificate?25) Is the version of SSP held on board the same as Administration’s approved version?26) Is the SSP based on the current ship security assessment (SSA)?27) Are the SSP, SSA, and other associated material, protected from unauthorized access or disclosure?28) If the SSP is in electronic format, is it protected against unauthorized deletion, destruction or amendment?29) If the SSP is in electronic format, is the password changed regularly?30) Is the SSP is written in the working language of the ship and English?31) Is the organizational structure as described in SSP for security known, understood and implemented?32) Are the relationships with company, port facilities, other ships and relevant authorities known and understood by key personnel?33) Are the evacuation procedures in case of security threats or breaches of security known and implemented?34) Are SSP amendments or changes in the security equipment approved, if required, by the Administration?35) Are these changes are clearly identified in the SSP?36) Have any amendments to the SSP been implemented?37) Does the SSO understand the procedure to follow for changes?38) Are the company policy and objectives on security understood?39) Does the master understand the discretion available for safety and security?40) Has the company ensured that the necessary support is given to the CSO to enable the Master and SSO to fulfil their duties and responsibilities?41) Are contact points available for Flag State and other relevant contracting governments?Security Records

42) Have Security records (training, drills and exercises; threats and incidents; breaches of security; change in SL; internal audits and reviews; implementation of SSP amendments, maintenance, calibration & testing of security equipment,) been kept up to date?43) Are security records kept for the length of time in the SSP?44) Are security records in ship’s working language?45) Are records protected from unauthorized access or disclosure?46) When kept in electronic format, are records protected to prevent unauthorized deletion, destruction or amendment?Ship/Port and Ship/Ship Interface

47) Has the ship has acted upon the security levels set by the Administration?48) Are procedures understood regarding instructions from Contracting Governments when at SL3?49) Is receipt of instructions by the Administration including change of the security levels acknowledged?50) Has the ship informed nearby Coastal States regarding operating at SL 2 or SL3, if applicable?51) Has the ship has acted upon the security levels set by the Contracting Government of ports?52) Is provision made to ensure that the ship does not have a lower SL than the Port Facility?53) Has Contracting Government and PFSO been informed if the ship is been at a higher security level than the port facility?54) Have the pre-arrival notifications been handled correctly?55) Have the procedures for interfacing with the port facility specified in the ship security plan been followed?56) Are Declarations of Security completed as defined in the SSP?57) Is the procedure understood regarding failure by the Port Facility or other ship to acknowledge a DOS?58) Are appropriate ship security procedures maintained during any ship-to-ship interface?Security Training, Drills and Exercises

59) Does the Ship Security Officer have a certificate of proficiency as SSO?60) Has familiarization training for all personnel been carried out?61) Do all crew have certificates of proficiency in security awareness?62) Do all crew with designated security duties have certificates of proficiency in security duties?63) Are security briefings for the crew carried out?64) Have security drills been carried out as detailed in SSP?65) Have security exercises been carried out at the frequency shown in SSP?Responding to security threats and breaches of security

66) Has the CSO obtained information on the assessments of threat for the ports of call and their protective measures and is this available on board?67) Is information available with respect to security threats from Contracting Governments?68) Are procedures for raising alarm for security threats or security incidents known and implemented?69) Are Procedures known, and can be implemented, for responding to security threats or breaches of security, including maintenance of critical operations of the ship or ship/port interface?70) Have any breaches of security been reported to the Administration, port facility, coastal state or CSO?71) Have breaches of security been investigated and mitigation measures implemented?72) Have potential on-board weapons that could be used by those committing a breach of security been identified?73) Are such potential weapons controlled to prevent their unauthorized use?Audit and Review

75) Have internal audits been undertaken as required by the SSP?76) Have reviews of security been undertaken as required by the SSP?77) Have personnel been conducting internal audits of the security activities independent of the activities being audited? (unless this is impracticable due to the size and the nature of the company or of the ship)78) Have the Non-conformities of previous internal audits and reviews been properly dealt with?79) Have the Non-conformities of previous external audits been properly dealt with?


TOURS OF SHIPRestricted Areas80) Are the restricted areas identified and known?81) Are the procedures in the SSP implemented to _prevent unauthorized access to restricted areas?82) If coded key pads are used, is the code changed as required by the SSP?83) Are there any other ship critical areas that should be restricted areas?84) Are there other areas that require extra vigilance at heightened security levels (e.g. galley or crew mess)?85) Is functionality of emergency escapes maintaining while preventing unauthorized access to restricted areas?86) If the ship has operated at SL2, has the addition monitoring as defined in SSP been implemented?87) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?Monitoring security

88) Is there an effective deck watch while ship is in _port or anchored off?89) Are areas surrounding the ship, particularly to seaward, monitored?90) Is there lighting on all decks and access points whilst berthed?91) Is CCTV used when available?92) Have patrols as detailed in the SSP been implemented?93) For Ro-Ro ships, are car decks monitored when loading and unloading?92) If the ship has operated at SL2, have the addition _ measures defined in SSP been implemented?93) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?Handling of cargo, stores and unaccompanied baggage

94) Is handling of cargo supervised as defined in the SSP?95) For Ro-Ro ships, are vehicles searched prior to loading according to the frequency in the SSP?96) Is handling of deck, engine-room and catering stores supervised as defined in the SSP?97) Is handling of unaccompanied baggage supervised as defined in the SSP?98) If the ship has operated at SL2, have the addition measures defined in SSP been implemented?99) If the ship has operated at SL3, have measures been taken in co-operation with those responding to the incident or threat?Security Equipment

100) Can the sending of a test SSAS be demonstrated?101) Are Procedures (testing, activation, de-activation and resetting, limiting false alarms) understood for the use of the SSAS including location of activation buttons?102) Are tests of the SSAS conducted at the frequency specified in the SSP?103) Is any other security equipment inspected, tested and calibrated as applicable?104) Is all security equipment in working order?Communication

105) Are the crew able to communicate on security issues?106) Is the CSO 24-hour contact known to key personnel?Notice of Non-Compliance

Name of Ship

IMO Number

Type of Ship

Flag State

Date of Inspection

Place of Inspection

 

 

 

 

 

 

Item Number

Deficiency

Regulatory reference

Due

Date
rectified

Date checked

date

I. 

 

 

 

 

 

2.

The information on this form is collected under the authority of ....

..................................................................................       ............................
Signature of inspector (for the national authority)                           Date

..................................................................................       ............................
Signature of authorized representative acknowledging receipt           Date

Članak 64.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »načelnik odjela« zamjenjuju se riječima: »voditelj odjela« u odgovarajućem padežu.

Članak 65.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-02/76

Urbroj: 530-03-2-1-2-14-1

Zagreb, 22. kolovoza 2014.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe 112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe