Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu

112 24.09.2014 Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2157

Na temelju članka 62. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014) ministar poljoprivrede donosi:

PRAVILNIK

O SUSTAVU DODJELJIVANJA, PRIJENOSU I EVIDENCIJI KAZNENIH BODOVA ZA TEŠKE PREKRŠAJE U MORSKOM RIBARSTVU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje sustav dodjeljivanja kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu, prijenos kaznenih bodova i postupak vođenja evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim propisima Europske unije:

(1) Uredbom Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavljanju sustava Zajednice za sprečavanje, odvraćanje i iskorjenjivanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribarstva, o izmjenama i dopunama Uredbe (EEZ-a) br. 2847/93, (EZ-a) br. 1936/2001 i (EZ-a) br. 601/2004 i opozivu Uredbe (EZ-a) br. 1093/94 i (EZ-a) br. 1447/1999 – u daljnejm tekstu UredbomVijeća (EZ-a) br. 1005/2008

(2) Uredbom Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 – u daljnjem tekstu Uredbom Vijeća (EZ) BR. 1224/2009

(3) Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 404/2011) – daljnjem tekstu Uredbom Komisije (EU) br. 404/2011.

Članak 3.

Uprava ribarstva je tijelo nadležno za provedbu sustava dodjeljivanja kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu, prijenos kaznenih bodova i postupak vođenja evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje.

Kazneni bodovi se dodijeljuju ovlašteniku povlastice za ribolov i zapovjedniku ribarskog plovila bez obzira na mjesto počinjenja teškog prekršaja ukoliko je prekršaj počinjen plovilom iz registra ribarske flote Republike Hrvatske

DODJELA KAZNENIH BODOVA

Članak 4.

1. Kazneni bodovi su pravna posljedica pravomoćne odluke donesene u postupku protiv ovlaštenika povlastice za ribolov i zapovjednika ribarskog plovila za teške prekršaje u morskom ribarstvu propisanih člankom 3. stavkom 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008.

2. Kazneni bodovi dodijeljeni ovlašteniku povlastice za ribolov vežu se na plovilo s kojim je prekršaj počinjen.

Članak 5.

Broj kaznenih bodova za pojedine teške prekršaje u morskom ribarstvu propisani su Prilogom XXX. Uredbom Komisije (EU) br. 404/2011.

Članak 6.

Ukoliko ovlaštenik povlastice za ribolov sakupi određeni broj kaznenih bodova, propisan člankom 129. stavkom 1., Uredbe 404/2011, rješenjem ribarskog inspektora zabraniti će se privremeno ili trajno obavljanje ribolova.

REGISTAR TEŠKIH PREKRŠAJA

Članak 7.

Uprava ribarstva vodi evidenciju o kaznenim bodovima za teške prekršaje u morskom ribarstvu u Registru teških prekršaja u morskom ribarstvu (u daljnjem tekstu: Registar).

Registar se sastoji se od:

– evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje ovlaštenika povlastice za ribolov i

– evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje zapovjednika ribarskih plovila.

Registar se vodi u elektronskom obliku.

Članak 8.

U Registru kod evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje ovlaštenika povlastice za ribolov upisuju se sljedeći podaci:

– Ovlaštenik povlastice za ribolov

– Adresa

– OIB

– Oznaka ribarskog plovila

– Ime ribarskog plovila

– Jedinstveni broj plovila – CFR broj (Coast and Freight)– u daljnjem tekstu CFR broj

– broj Povlastice za gospodarski ribolov

– Klase predmeta kojim je utvrđeni teški prekršaji

– Datum pravomoćnosti rješenja kojim se dodjeljeni u kazneni bodovi

– Broj dodijeljenih bodova

– Klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se privremeno ili trajno zabranjuje ribolov temeljem kaznenih bodova

– Datum pravomoćnosti rješenja o privremenoj ili trajnoj zabrani ribolova temeljem kaznenih bodova.

Članak 9.

U Registru kod evidencije kaznenih bodova za teške prekršaje zapovjednika plovila upisuju se sljedeći podaci:

– Ime i prezime zapovjednika plovila Adresa

– OIB

– Oznaka ribarskog plovila

– Ime ribarskog plovila

– CFR broj

– Broj Povlastice za gospodarski ribolov

– Klase predmeta kojim je utvrđeni teški prekršaj

– Datum pravomoćnosti rješenja kojim su dodijeljeni kazneni bodovi broj dodijeljenih bodova

– Klasa i urudžbeni broj rješenja kojim se privremeno ili trajno zabranjuje ribolov temeljem kaznenih bodova

– Datum pravomoćnosti rješenja o privremenoj ili trajnoj zabrani ribolova temeljem kaznenih bodova.

Članak 10.

(1) Vlasnik ribarskog plovila može podnijeti zahtjev za izvod iz registra teških prekršaja za plovilo/plovila u svom vlasništvu.

(2) Ovlaštenik povlastice za ribolov može podnijeti zahtjev za izvod iz registra teških prekršaja za plovilo/plovila na koje glasi povlastica u kojoj je upisan kao ovlaštenik te povlastice

(3) Zapovjednik ribarskog plovila može podnijeti zahtjev za izvod iz registra teških prekršaja radi uvida u stanje svojih kaznenih bodova.

PRIJENOS KAZNENIH BODOVA

Članak 11.

U slučaju prijenosa vlasništva plovila, ovlaštenik povlastice za ribolov je dužan u skladu s člankom 128. Uredbe 404/2011 obavijestiti mogućeg budućeg ovlaštenika povlastice o broju kaznenih bodova koji su mu dodijeljeni za ribarsko plovilo koje je predmet prodaje.

BRISANJE KAZNENIH BODOVA

Članak 12.

Postupak brisanja kaznenih bodova propisan je člankom 133. Uredbe (EZ) br. 404/2011.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 011-02/14-01/53

Urbroj: 525-13/0415-14-1

Zagreb, 15. rujna 2014.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.