Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2158

Na temelju članka 30. stavka 2., a u svezi stavaka 3. i 4. istoga članka Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine« 80/13, 41/14 i 107/14) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERE M05 »OBNAVLJANJE POLJOPRIVREDNOG PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA TE UVOĐENJE ODGOVARAJUĆIH PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI«, PODMJERE 5.2. »POTPORA ZA ULAGANJA U OBNOVU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I PROIZVODNOG POTENCIJALA NARUŠENOG ELEMENTARNIM NEPOGODAMA, NEPOVOLJNIM KLIMATSKIM PRILIKAMA I KATASTROFALNIM DOGAĐAJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom utvrđuju način i uvjeti provedbe Mjere M05 »Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti«, Podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« (u daljnjem tekstu: Podmjera 5.2.) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: Program), u skladu s člankom18. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Službeni list Europske unije, L347) (u daljnjem tekstu: Uredba).

(2) U okviru Mjere M05, Podmjere 5.2. iz stavka 1. ovoga Pravilnika korisnicima se dodjeljuje potpora za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem, a koji su se dogodili nakon 1. siječnja 2014. godine (u daljnjem tekstu: potpora).

Članak 2.

(1) Upravljačko tijelo Programa je Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Upravljačko tijelo), Ministarstva poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), u skladu s odredbom članka 66. Uredbe.

(2) Operativnu provedbu Programa obavlja Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja).

Članak 3.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) »Projekt obnove poljoprivrednog potencijala« (u daljnjem tekstu: projekt) je cjelokupna i sveobuhvatna investicijska aktivnost, koja se sastoji od prihvatljivog i neprihvatljivog dijela za sufinanciranje iz Podmjere 5.2.

b) »Nadležno javnopravno tijelo« je tijelo koje prema posebnim propisima proglašava elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj.

c) »Elementarna nepogoda« je iznenadna velika nesreća koja prekida normalno odvijanje života, uzrokuje žrtve, štetu većeg opsega na imovini i/ili njen gubitak, te štetu na infrastrukturi i/ili okolišu, u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost zajednice da ih sama otkloni bez pomoći sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda.

Elementarnu nepogodu uzrokuju prirodni, tehnički, tehnološki ili biološki događaji.

Elementarnom nepogodom smatraju se osobito potresi od 7 i više stupnjeva po Mercalli-Cancani-Siebergovoj skali te olujni i orkanski vjetrovi od 8 i više bofora.

Elementarnom nepogodom smatraju se i požari, poplave, suše, tuča, jaki mrazovi, izvanredno velika visina snijega, snježni nanosi i lavine, nagomilavanje leda na vodotocima, odroni zemljišta i druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području.

d) »Katastrofalni događaj« ima jednako značenje kao i pojam »katastrofa« određen u Zakonu o zaštiti i spašavanju.

e) »Poljoprivredni potencijal« obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne strojeve, mehanizaciju i opremu, domaće životinje i višegodišnje nasade.

f) »Građenje« je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira ili uklanja postojeća građevina, a sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje.

g) »Poljoprivredna oprema« su svi priključci i oprema koji služe za određene poljoprivredne aktivnosti, a priključuju se na poljoprivrednu mehanizaciju (pogonske strojeve) ili djeluju samostalno.

h) »Stroj« je skup dijelova povezanih u jednu logičnu cjelinu s ciljem izvođenja određene operacije.

i) »Gospodarsko vozilo« je svako motorno vozilo (teško i lako teretno vozilo) namijenjeno za prijevoz proizvoda proisteklih iz gospodarske aktivnosti korisnika, a koje je neposredno povezano sa korištenjem poljoprivrednog potencijala.

j) »Javna potpora« je svaki oblik potpore iz javnih izvora Republike Hrvatske i potpora iz proračuna Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

k) Osnovno stado/matično jato:

– »Pčelinja zajednica je roj pčela u košnici s pripadajućim saćem, koji se sastoji od jedne matice, radilica i trutova tijekom proizvodne sezone«.

– »Matično jato peradi je matično jato čiste pasmine ili hibrid upisan u središnji popis matičnih jata«.

– »Osnovno stado obuhvaća rasplodnu i radnu stoku (dugotrajna biološka imovina) osim stoke za klanje«.

Članak 4.

Sastavni dio ovoga Pravilnika čine:

Prilog I. – »Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu«

Prilog II. – »Označavanje ulaganja«

II. KORISNICI I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI

Članak 5.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (u daljnjem tekstu: korisnik).

OPĆI UVJETI

Članak 6.

(1) Nadležno javnopravno tijelo mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj sukladno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda te zaštitu i spašavanje.

(2) Uništenje poljoprivrednog potencijala korisnika prouzročeno elementarnom nepogodom mora iznositi najmanje 30 posto.

(3) Korisnik mora dostaviti procjenu štete od elementarne nepogode koju je utvrdilo nadležno tijelo određeno posebnim propisima koji uređuju zaštitu od elementarnih nepogoda.

(4) Obnova poljoprivrednog potencijala prihvatljiva je na katastarskim česticama koje se nalaze na području na kojem je proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, sadnja višegodišnjeg bilja nije obvezna na istoj katastarskoj čestici ukoliko sudski vještak vještačkim nalazom da mišljenje da sadnja određene kulture višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj katastarskoj čestici nije moguća.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka katastarska čestica mora biti na području iste jedinice lokalne samouprave na kojoj je proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalni događaj.

(7) Ukoliko se katastarska čestica iz stavka 6. ovoga članka nalazi jednim svojim dijelom u susjednoj jedinici lokalne samouprave, tada je dopuštena sadnja višegodišnjeg bilja na katastarskoj čestici u toj jedinici lokalne samouprave.

(8) Domaće životinje (osnovno stado/matično jato) koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i središnji popis matičnih grla, središnji popis matičnih jata, središnji popis matica odnosno Središnji registar kopitara, odnosno matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara u trenutku proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

(9) Poljoprivredno zemljište koje je zahvaćeno elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem mora biti registrirano u ARKOD sustavu u trenutku proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

(10) Gospodarske zgrade koje su zahvaćene elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti upisane u zemljišne knjige i/ili katastar zemljišta i/ili su u postupku legalizacije u trenutku proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

(11) Strojevi i gospodarska vozila koja su zahvaćena elementarnom nepogodom ili katastrofalnim događajem moraju biti registrirani u trenutku proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

(12) Iznimno od stavka 11. ovoga članka za strojeve i gospodarska vozila koja ne podliježu obveznoj registraciji mora se dokazati vlasništvo u trenutku proglašenja elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

(13) U slučaju iz stavka 6. i 7. ovoga članka katastarska čestica može biti u vlasništvu korisnika ili može biti u zakupu, dugogodišnjem zakupu ili koncesiji. U trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, Ugovor o zakupu, dugogodišnjem zakupu ili koncesiji treba biti sklopljen na rok od najmanje 5 godina.

(14) Potporu nije moguće ostvariti za gubitak prihoda koji je posljedica elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

Članak 7.

(1) Sredstva potpore za Podmjeru 5.2. osiguravaju se iz proračuna Europske unije i Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 85 posto udjela, a Republika Hrvatska s 15 posto udjela, a intenzitet potpore izražen je kao udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja.

(2) Intenzitet potpore iznosi 100 posto prihvatljivih troškova.

(3) Isplata potpore može biti jednokratno ili u najviše tri rate.

(4) Korisnik može tražiti predujam za financiranje projekta i to do visine 50 posto odobrenih sredstava javne potpore.

(5) Isplata predujma mora biti uvjetovana predajom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

(6) Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti sukladno plaćanju u ratama.

(7) Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi najviše dvije rate.

POSEBNI UVJETI

Članak 8.

(1) Ako korisnik ima pravo na potporu temeljem ovoga Pravilnika, a ujedno posjeduje ugovorenu policu osiguranja s društvom za osiguranje za prihvatljive troškove iz članka 9. ovoga Pravilnika, dužan je prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja dostaviti ugovorenu policu osiguranja u svrhu umanjenja isplate potpore, odnosno sprečavanja dvostrukog financiranja.

(2) Ako je korisnik ostvario potporu ili donaciju iz drugih izvora za troškove iz članka 9. stavka 1. ovoga Pravilnika, potpora se umanjuje za isti iznos.

(3) Projekt može trajati najduže 24 mjeseca počevši od dana izdavanja Odluke o dodjeli sredstava do zaključno dana podnošenja Zahtjeva za isplatu sredstava.

(4) Po završetku projekta, korisnik je dužan narednih 5 godina baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je ostvario potporu.

Članak 9.

(1) Prihvatljivi troškovi:

a) sanacija poljoprivrednog zemljišta,

b) građenje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture,

c) popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme,

d) nabava osnovnog stada/matičnog jata kod domaćih životinja,

e) nabava i sadnja višegodišnjeg bilja,

f) opći troškovi u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta,

g) označavanje ulaganja sufinanciranih iz EU proračuna sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Neprihvatljivi troškovi:

a) porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), osim PDV-a koji je prihvatljiv kao trošak sukladno posebnim propisima o PDV-u,

b) drugi porezi, naknade i doprinosi,

c) kamate,

d) troškovi vezani uz najam, troškovi refinanciranja kamata, režijski troškovi i troškovi osiguranja,

e) kupnja prava na poljoprivrednu proizvodnju,

f) prava na plaćanje životinja,

g) kupovina, sjetva i sadnja jednogodišnjeg bilja.

Članak 10.

(1) Opći troškovi prihvatljivi su u iznosu do 10 posto vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) sukladno članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika od kojih su:

a) troškovi usluge konzultanata prihvatljivi u iznosu do 2 posto ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b) troškovi studije izvedivosti prihvatljivi u iznosu do 1 posto ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 3.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata prihvatljivi u iznosu koji čini razlika zbroja troškova navedenih u točkama a), b) i d) ovoga stavka i gornje granice od 10 posto od ukupno prihvatljivog iznosa ulaganja (bez općih troškova),

d) troškovi sudskog vještaka za procjenu mogućnosti sadnje višegodišnjeg bilja na dosadašnjoj čestici prihvatljivi u iznosu do 1 posto od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova), ali ne više od 1.500 eura u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Preračun eura u hrvatske kune obavlja se prema mjesečnom tečaju eura utvrđenog od Europske komisije za mjesec u kojem je podnesen Zahtjev za potporu. Web adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/.

KRITERIJI ODABIRA

Članak 11.

(1) Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu koji se primjenjuju na sve podnijete Zahtjeve određeni su u Prilogu I. ovoga Pravilnika, koji čini njegov sastavni dio.

(2) Prednost će imati korisnici s većim brojem bodova.

(3) Kriterije odabira iz stavka 1. ovoga članka prethodno odobrava Odbor za praćenje ili Privremeni Odbor za praćenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

III. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 12.

(1) Korisnik podnosi Zahtjev za potporu temeljem Natječaja o provedbi Podmjere 5.2. kojeg raspisuje Agencija za plaćanja.

(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) i Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr).

(3) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka određuju se rokovi, uvjeti i način podnošenja Zahtjeva za potporu za dodjelu sredstava iz EPFRR-a, Podmjeru 5.2.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 13.

(1) Zahtjevi za potporu pristigli po objavljenom Natječaju iz članka 12. ovoga Pravilnika, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(2) Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima, broj bodova sukladno kriterijima odabira te iznos prihvatljivih troškova.

(3) Nakon administrativne kontrole Zahtjeva za potporu, izradit će se Rang lista kako je navedeno u članku 14. (Rangiranje Zahtjeva za potporu) ovoga Pravilnika.

(4) Nepravovremeni Zahtjevi za potporu neće se razmatrati te će korisniku biti izdana Odluka o odbijanju.

(5) Za prijave u kojima u sklopu propisane dokumentacije nije dostavljen obrazac Zahtjeva za potporu Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju.

(6) Ako je Zahtjev za potporu nepotpun ili ako je potrebno tražiti dodatna obrazloženja/ispravke vezane uz dostavljenu dokumentaciju, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak (u daljnjem tekstu: Zahtjev za dopunu). Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom s povratnicom ili osobno u Agenciju za plaćanja u roku od 10 dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu.

(7) Vrijeme zaprimanja Zahtjeva za dopunu smatra se vrijeme kada korisnik potpiše povratnicu prilikom zaprimanja preporučene pošiljke.

(8) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga (8) dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(9) Datumom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu smatra se datum dostave tražene dokumentacije i/ili traženih podataka iz stavka 6. ovoga članka.

(10) Za nepravovremeno dopunjene Zahtjeve za potporu Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o odbijanju.

(11) Potpuni i pravovremeno dopunjeni Zahtjevi za potporu ulaze u daljnju obradu u skladu s procedurama Agencije za plaćanja.

RANGIRANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 14.

(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, za sve potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang lista sukladno kriterijima odabira ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju da dva ili više Zahtjeva za potporu nakon rangiranja imaju isti broj bodova Zahtjevi će se rangirati na temelju ranijeg vremena podnošenja Zahtjeva za potporu na način da prioritet ide sljedećim redoslijedom:

a) Zahtjevi za potporu zaprimljeni potpuni (za koje nije bilo potrebe za izdavanjem Zahtjeva za dopunu) do roka za podnošenje Zahtjeva za potporu propisanoga Natječajem,

b) Zahtjevi za potporu zaprimljeni nepotpuni (za koje je Agencija izdala Zahtjev za dopunu).

(3) Vremenom podnošenja potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki a) smatra se trenutak slanja (datum, sat, minuta, sekunda) potpunog Zahtjeva za potporu u slučaju slanja preporučenom pošiljkom ili trenutak zaprimanja (datum, sat, minuta, sekunda) u Agenciji za plaćanja ukoliko se dostavlja osobno.

(4) Vremenskim rokom potrebnim za podnošenje potpunog Zahtjeva za potporu za Zahtjeve sukladno stavku 2. točki b) smatra se vrijeme proteklo od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu od strane korisnika do trenutka podnošenja dopune/obrazloženja/ispravka (datum, sat, minuta, sekunda).

(5) Ako zahtjevi iz stavka 2. točke b) ovoga članka imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune prednost imaju Zahtjevi za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu na Natječaj (datum, sat, minuta, sekunda).

(6) Ako dva ili više Zahtjeva za potporu imaju jednaki broj bodova i jednako vrijeme podnošenja dopune/obrazloženje/ispravka odnosno Zahtjeva za potporu provest će se postupak izvlačenja slučajnim odabirom, u prisutnosti javnog bilježnika.

IZDAVANJE ODLUKA

Članak 15.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da ima dovoljno raspoloživih sredstava, Agencija za plaćanja će izdati odluke po završetku administrativne kontrole svakog pojedinačnog Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o dodjeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju, u slučaju:

– neispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem,

– nepravovremeno podnesenih Zahtjeva za potporu i nepravovremeno/nepotpuno/neodgovarajuće dopunjenih Zahtjeva za potporu,

– utvrđene nepravilnosti,

– da Zahtjev za potporu nije dostavljeni uz ostalu prijavnu dokumentaciju,

– da se utvrdi da su informacije dostavljene od strane korisnika lažne ili pogrešne,

– sprječavanja posjeta ulaganju djelatnika Agencije od strane korisnika,

– da se utvrdi da je ulaganje za koje je podnesen Zahtjev za potporu za financiranje unutar EPFRR-a, financirano drugim sredstvima proračuna Europske unije.

Članak 16.

(1) U slučaju kada se nakon zaprimanja svih Zahtjeva za potporu i provjere ukupnog traženog iznosa potpore utvrdi da nema dovoljno raspoloživih sredstava za sve korisnike, Agencija za plaćanja će izdati odluke nakon završetka administrativne kontrole svih zaprimljenih Zahtjeva za potporu.

(2) Agencija za plaćanja će nakon obrade Zahtjeva za potporu donijeti:

a) Odluku o privremenoj raspodjeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 15. stavku 2. točci b).

(3) Odlukom o privremenoj raspodjeli sredstava iz stavka 2. točka a) ovoga članka definira se privremena raspodjela ukupno raspoloživih sredstava po korisnicima za sve korisnike koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovoga Pravilnika i Natječaja, neovisno o ostvarenom broju bodova i poziciji na Rang listi.

(4) Rang lista iz stavka 3. ovoga članka je privremena i nalazi se u sklopu Privremenog izvještaja o provedenom natječaju koji je sastavni dio Odluka iz stavka 2. ovoga članka.

(5) Završetkom žalbenog postupka na odluke iz stavka 2. ovoga članka i prema potrebi ponovne administrativne kontrole pozitivno riješenih prigovora, formirat će se konačna Rang lista temeljem koje će Agencija za plaćanja donijeti konačne odluke kako slijedi:

a) Odluku o dodijeli sredstava, u slučaju:

– ispunjavanja uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i Natječajem.

b) Odluku o odbijanju sukladno razlozima navedenim u članku 15. stavku 2. točci b) i radi nedostatnosti raspoloživih sredstava.

(6) Rang lista iz stavka 5. ovoga članka je konačna i nalazi se u sklopu Konačnog izvještaja o provedenom natječaju koji je sastavni dio konačnih Odluka iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odlukom iz članka 15. stavka 2. točke a) odnosno stavka 5. točke a) ovoga članka utvrđuju se:

a) prihvatljivi troškovi,

b) najviši iznos javne potpore u Podmjeri 5.2.,

c) obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR-a pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore,

d) obveza korisnika da informira javnost o potpori sukladno EU zakonodavstvu,

e) obveza korisnika da dokumenti koji se odnose na plaćanje odobrenog projekta budu datirani nakon datuma podnošenja Zahtjeva za potporu, osim računa za opće troškove,

f) obveza korisnika da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za sufinancirane izdatke djelatnicima Agencije za plaćanja, Ministarstva, Agencije za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (u daljnjem tekstu: ARPA), Europske komisije, Europskog revizorskog suda i Europskog ureda za borbu protiv prijevara (u daljnjem tekstu: OLAF),

g) zabrana poduzimanja radnji koje bi mogle dovesti do dvostrukog financiranja istog ulaganja iz proračuna EU,

h) obveza korisnika da osigura dokaze o provedbi aktivnosti,

i) obveza korisnika da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni,

j) obveza korisnika da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži,

k) obveza korisnika da prijavi Agenciji za plaćanja neposredno nakon njihovog nastanka sve promjene koje se odnose na uvjete prihvatljivosti sukladno članku 5. i 6. ovoga Pravilnika,

l) obveza korisnika da će izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom obliku o bilo kojoj situaciji postojanja vlasničke povezanosti između njega s jedne strane i ponuditelja s druge strane i postojanje odnosa između korisnika i ponuditelja u kojem postoji izravna ili neizravna kontrola nad poslovanjem u razdoblju od dana stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava i tijekom sljedećih pet (5) godina od datuma konačne isplate potpore,

m) zabrana prekoračenja najvećeg dozvoljenog iznosa javne potpore, ako su troškovi financirani iz nacionalnog proračuna,

n) obveza vođenja građevinske knjige i sličnih dokumenata koji dokazuju količinu i vrstu ugrađenih materijala i opreme te izvršenih radova,

o) obveza stavljanja ulaganja u uporabu prije konačne isplate ili spremnost za uporabu kod ulaganja čija je proizvodnja sezonskog karaktera,

p) obveza korisnika da u bilo kojem trenutku osigura posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja.

(8) Za provedbu stavka 7. točke d) ovoga članka korisnik će provesti obvezu informiranja o potpori sukladno Prilogu II. ovoga Pravilnika.

PROMJENE PODATAKA O KORISNIKU

Članak 17.

(1) Promjene podataka o korisniku podrazumijevaju promjene općih podataka navedenih u Zahtjevu za potporu.

(2) Promjene iz stavka 1. ovoga članka korisnik podnosi putem Zahtjeva za promjenu, obrasca koji će biti sastavni dio Natječaja.

(3) Korisnik mora obavijestiti Agenciju za plaćanja o promjenama navedenim u stavku 1. ovoga članka nakon pojave događaja koji ih je izazvao.

PROMJENE ZAHTJEVA ZA POTPORU

Članak 18.

(1) Promjene Zahtjeva za potporu podrazumijevaju promjenu podataka koji se odnose na podneseni Zahtjev za potporu izuzev promjena navedenih u članku 17. ovoga Pravilnika.

(2) Korisnik je obavezan prijaviti promjenu ostalih općih podataka koji su sadržani u Odluci o dodjeli sredstava izuzev podataka iz članka 17. ovoga Pravilnika.

(3) Za promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik je dužan od trenutka stupanja na snagu Odluke o dodjeli sredstava do roka za podnošenje Zahtjeva za isplatu Agenciji za plaćanja podnijeti Zahtjev za promjenu. Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik može prijaviti dva puta podnošenjem Zahtjeva za promjenu.

(4) Agencija za plaćanja će za zaprimljene Zahtjeve za promjenu prema potrebi izdati Izmjenu Odluke o dodjeli sredstava ili Pismo odobrenja u slučaju odobrenja Zahtjeva za promjenu ili Pismo odbijanja u slučaju odbijanja Zahtjeva za promjenu.

(5) Izmjenom Odluke o dodjeli sredstava ne može se odobriti iznos potpore veći od iznosa potpore koji je već određen Odlukom o dodjeli sredstava.

(6) Ostale promjene u projektu bez kojih se projekt ne može provesti ili koji imaju utjecaj na poboljšanje projekta moraju biti obrazložene prilikom dostavljanja Zahtjeva za isplatu.

(7) Promjene iz stavka 2. ovoga članka korisnik mora prijaviti najmanje 45 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu.

(8) U slučaju promjena Odluke iniciranih od strane Agencije za plaćanja, korisniku će biti izdana Izmjena Odluke o dodjeli sredstava.

POTVRDA O ODUSTAJANJU I IZJAVA O PONIŠTENJU OBVEZE

Članak 19.

(1) U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz EPFRR-a dužan je o istome pismeno obavijestiti Agenciju za plaćanja.

(2) Ako korisnik odustane u fazi administrativne kontrole Zahtjeva za potporu odnosno prije izdavanja Odluke, Agencija za plaćanja će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za potporu te će korisniku izdati Potvrdu o odustajanju.

(3) Ako korisnik odustane nakon izdavanja Odluke o dodjeli sredstava, Agencija za plaćanja će korisniku izdati Izjavu o poništenju obveze.

(4) Izjava o poništenju obveze se izdaje i u sljedećim slučajevima:

– negativnog nalaza kontrole na terenu, kada je utvrđena nepravilnost odnosno kada korisnik prekrši odredbe Pravilnika, Natječaja, nije ispunio obveze određene Odlukom o dodjeli sredstava ili ako je utvrđena nepravilnost ujedno i sumnja na prijevaru,

– ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu.

IV. ZAHTJEV ZA ISPLATU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE

Članak 20.

(1) Potpora se korisniku isplaćuje temeljem Zahtjeva za isplatu/Zahtjeva za isplatu predujma.

(2) Korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu jednokratno ili u ratama do najviše 3 rate. Maksimalni iznos prve rate iznosi ne više od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Korisnik može putem Zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam za investicije ne više od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Isplata predujma mora biti popraćena uspostavom bankovnog jamstva u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma, s rokom valjanosti najmanje 30 mjeseci. Ako nema mogućnosti plaćanja predujma, isplata se može vršiti sukladno plaćanju u ratama. Plaćanje predujma ne isključuje plaćanje u ratama, a maksimalan broj isplata u ratama kod plaćanja predujma iznosi maksimalno dvije rate.

(3) Isplaćeni predujam iz stavka 2. ovoga članka opravdava se plaćenim računima/situacijama za odobrena ulaganja pri podnošenju Zahtjeva za isplatu.

(4) Jamstvo iz stavka 2. ovoga članka će biti oslobođeno i vraćeno korisniku po prihvaćanju opravdanosti odobrenih ulaganja.

(5) Jamstvo iz stavka 2. ovoga članka bit će aktivirano radi povrata sredstava isplaćenog predujma u slučaju neispunjavanja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u skladu s tekstom Natječaja koji se nalazi na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(7) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obvezni podnijeti svu dokumentaciju propisanu Natječajem. Dokumentacija koju je obvezno dostaviti i u originalu, biti će naznačena u Natječaju.

Članak 21.

(1) Zahtjev za isplatu treba sadržavati sve plaćene račune sukladno Odluci o dodjeli sredstava, a svi priloženi računi moraju biti plaćeni u cijelosti.

(2) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa navedenoga u Odluci o dodjeli sredstava.

(3) Ako korisnik u Zahtjevu za isplatu navede iznos koji je viši od prihvatljivog iznosa potpore Agencija može primijeniti sankcije te umanjiti iznos za isplatu.

(4) Za nepotpun Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije koja nedostaje. Korisnik je dužan dostaviti traženu dokumentaciju preporučenom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak. Ako tražena dokumentacija ne bude poslana u zadanom roku smatrat će se da je korisnik odustao od dijela iznosa potpore za koji dokumentacija nije dostavljena.

(5) Vremenom zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak smatra se datum kada korisnik potpiše povratnicu prilikom zaprimanja preporučene pošiljke.

(6) Ako korisnik nije preuzeo Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme Zahtjev za dopunu niti nakon ponovljene dostave, Zahtjev za dopunu će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga dana od dana stavljanja Zahtjeva za dopunu na oglasnu ploču.

(7) Za plaćanja izvršena u stranoj valuti u svrhu odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se:

a) protuvrijednost u kunama po tečaju Europske komisije ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala (navedeni tečaj se može dobiti na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/),

b) u slučaju da je korisnik kupio strana sredstva plaćanja po nižem tečaju od ECB u mjesecu zaprimanja Zahtjeva za isplatu iskazanom na šest (6) decimala, obračun potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju.

(8) Ako korisnik ne dostavi Zahtjev za isplatu izdat će mu se Izjava o poništenju obveze.

(9) Ako korisnik dostavi Zahtjev za isplatu nakon propisanog roka, Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(10) Ako korisnik odustane od ulaganja nakon podnošenja Zahtjeva za isplatu, odnosno podnese Zahtjev za odustajanje izdat će mu se Potvrda o odustajanju.

(11) Ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, a koja ne prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore, Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog troška od Zahtjeva za isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog troška.

Članak 22.

(1) Nakon provjere Zahtjeva za predujam s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati predujma ili

b) Odluku o odbijanju isplate predujma.

(2) Odluka o odbijanju isplate predujma izdaje se zbog:

a) nedostavljanja valjanog bankovnog jamstva.

(3) Nakon provjere Zahtjeva za isplatu s pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati:

a) Odluku o isplati ili

b) Odluku o odbijanju Zahtjeva za isplatu.

(4) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu izdaje se zbog:

a) neispunjavanja uvjeta propisanih Pravilnikom, javnim natječajem;

b) neprihvatljivosti ulaganja i/ili svih troškova sukladno Odluci o dodjeli sredstava;

c) dostavljanja Zahtjeva za isplatu nakon propisanog roka;

d) ako se tijekom obrade Zahtjeva za isplatu utvrdi nepravilnost, koja prelazi iznos od 50 posto ukupne vrijednosti odobrenih sredstava javne potpore;

e) onemogućavanja obavljanja kontrole na terenu;

f) korištenja građevine i/ili opreme na način koji nije u skladu s njegovom namjenom;

g) nedostavljanja dokumentacije navedene u Natječaju ovoga Pravilnika preporučenom pošiljkom u roku od deset (10) dana od dana zaprimanja Zahtjeva za dopunu/obrazloženje/ispravak ako se dopuna odnosi na cjelokupno ulaganje;

h) utvrđene nepravilnosti kod koje je utvrđena i sumnja na prijevaru, a sredstva potpore nisu isplaćena korisniku. Provedbeno tijelo će zbog sumnje na prijevaru izvijestiti Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) kako bi se pokrenuo postupak pred nadležnim sudom.

KONTROLA NA TERENU

Članak 23.

(1) Posjet ulaganju prije isplate provode djelatnici Agencije za plaćanja (u daljnjem tekstu: kontrolori) koji kontroliraju izvršene radove, nabavljenu opremu i upotrebu ulaganja prema odobrenoj namjeni.

(2) Kontrolu na terenu provode kontrolori kontrolom prije isplate i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog konačnog plaćanja (ex post kontrola).

(3) Osim redovnih kontrola, kontrole na terenu mogu se provoditi u bilo kojem trenutku.

(4) Osim djelatnika iz stavka 2. ovoga članka kontrolu ulaganja mogu obavljati i djelatnici Službe za unutarnju reviziju Agencije za plaćanja, ARPA, revizori Europske komisije, Europski revizorski sud i predstavnici Europske agencije za borbu protiv prijevara (OLAF).

Članak 24.

(1) Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori mogu:

a) provjeravati vjerodostojnost podataka o korisniku i ulaganju,

b) pregledati poljoprivredno zemljište, trajne nasade, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju korisnika,

c) izvršiti uvid u dokumente korisnika koje se odnose na stjecanje prava na potporu,

d) provjeravati računovodstvene podatke iz poslovnih knjiga korisnika,

e) provjeravati evidencije vezane za ulaganje i poslovanje korisnika,

f) provjeravati dokumente (račune, potvrde o plaćanju, bankovna izvješća korisnika i s njim povezanih osoba, podatke o korištenom materijalu, jamstvene listove, deklaracije i drugo),

g) provjeravati vjerodostojnost dokumenata poslanih uz Zahtjev za isplatu,

h) provjeravati uporabu ili spremnost ulaganja za uporabu,

i) provjeravati rješenja, ugovore, potvrde drugih tijela koja prate rad korisnika,

j) provjeravati tehničku dokumentaciju vezanu za ulaganje (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, glavni projekt i drugo),

k) provjeravati opremu, tijek proizvodnje, pakiranje, skladištenje i otpremanje robe,

l) provjeravati sve podatke koji se odnose na kvantitetu i kvalitetu roba i usluga,

m) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sama nije ovlaštena izravno postupiti,

n) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje kontrole.

(2) Kontrolori mogu izvršiti kontrolu kod pravnih i fizičkih osoba te osoba koje su povezane s njima u vezi predmetnog ulaganja.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 2. ovoga članka dužne su omogućiti obavljanje kontrole, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati uvjete za nesmetani rad.

(4) Kontrolu je moguće najaviti prije njezine provedbe pod uvjetom da se ne naruši svrha kontrole, pružajući korisniku samo nužne informacije.

POVRAT SREDSTAVA

Članak 25.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

a) se utvrdi administrativna pogreška, učinjena od strane Agencije za plaćanja, Odlukom o povratu sredstva u slučaju utvrđene administrativne greške od korisnika će se zatražiti povrat tog iznosa,

b) u slučaju utvrđenih pojedinih nepravilno isplaćenih troškova, odnosno kada utvrđena nepravilnost ne prelazi iznos od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat djelomično utvrđenog nepravilnog iznosa

c) ako utvrđena nepravilnost prelazi iznos od 50 posto odobrenih sredstava javne potpore, Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

d) ako utvrđena nepravilnost ujedno predstavlja sumnju na prijevaru, Odlukom o povratu sredstava Agencija za plaćanja će zahtijevati od korisnika povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore,

e) se ne ispune odredbe članka 20. stavka 3.,

f) se ne dostavi Zahtjev za isplatu preostalih sredstava u slučaju isplate u ratama,

g) kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere,

h) je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 30 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava ili u slučaju Prigovora od dana zaprimanja Odluke povjerenstva.

(3) Ako Korisnik nije vratio sredstva određena Odlukom o povratu sredstava na taj iznos se nakon isteka roka iz stavka 2. ovoga članka obračunava zakonska zatezna kamata.

(4) U slučaju nepoštivanja roka za povrat sredstava Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava putem nadležnog suda.

Članak 26.

(1) Svi akti koji proizlaze iz ovog Pravilnika nisu upravni akti.

(2) Korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje po prigovorima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje ministar na odluke koje proizlaze iz ovog Pravilnika, i to iz:

– članka 15. stavka 2. točke a) Odluka o dodjeli,

– članka 16. stavka 2. točke b) i članka 15. stavka 2. točke b) Odluka o odbijanju,

– članka 16. stavka 2. točke a) Odluka o privremenoj raspodjeli sredstava,

– članka 22. stavka 3. točke b) Odluka o odbijanju Zahtjeva za isplatu,

– članka 25. stavka 1. u slučajevima pod točkom d) i e) Odluka o povratu sredstava

(3) Ostali akti proizašli iz ovog Pravilnika su konačni i korisnik nema pravo prigovora.

(4) Ako korisnik nije preuzeo akt prilikom prve dostave, dostava preporučene pošiljke bit će ponovljena još jednom. Ako korisnik ne preuzme akt niti nakon ponovljene dostave, isti će se objaviti na oglasnoj ploči u sjedištu Agencije za plaćanja te će se dostava smatrati obavljenom istekom osmoga (8) dana od dana stavljanja Odluka na oglasnu ploču Agencije za plaćanja.

(5) Korisnik može podnijeti prigovor u roku od 8 dana od dana preuzimanja Odluka iz stavka 1. ovoga članka ili dana objave na oglasnoj ploči.

(6) Prigovori iz stavka 5. ovoga članka podnose se preporučenom pošiljkom s povratnicom, u dva primjerka Povjerenstvu putem Agencije za plaćanja u roku od osam (8) dana od dana primitka Odluke.

(7) Odluke Povjerenstva po prigovorima iz stavka 1. ovoga članka su konačne.

Članak 27.

Za provedbu ove podmjere ravnatelj Agencije za plaćanja i pomoćnik ministra u čijoj su nadležnosti poslovi Upravljačkog tijela, svaki u okviru svoje nadležnosti, donose pisane procedure, obrasce i ostale dokumente neophodne za upravljanje i provedbu Programa.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/61

Urbroj: 525-08/0610-14-44

Zagreb, 22. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v.r.

PRILOG I.

Kriteriji odabira Zahtjeva za potporu

KRITERIJ ODABIRA

BROJ BODOVA

Stupanj oštećenja relevantnog
poljoprivrednog potencijala

40-100

0,3-0,39

40

0,4-0,49

50

0,5-0,59

60

0,6-0,69

70

0,7-0,79

80

0,8-0,89

90

0,9-1,00

100

Relevantni poljoprivredni potencijal je poljoprivredni potencijal na kojem je nastala šteta uslijed elementarne nepogode ili katastrofalnog događaja.

PRILOG II.

Označavanje ulaganja

Sva ulaganja koja se provode u okviru Programa ruralnog razvoja RH, a financiraju se iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR, engl. EAFRD) trebaju biti propisno označena, u skladu s prilogom XII Uredbe 1303/2013.

Označavanje ulaganja je obveza krajnjeg korisnika.

1. Obveze korisnika

Korisnik je u obvezi propisno označiti svoje ulaganje i to:

1.1. Tijekom provedbe projekta:

A) Putem mrežne stranice, ukoliko korisnik ima takvu stranicu namijenjenu poslovnim potrebama. Na stranici se objavljuje kratak opis projekta, uključujući njegove ciljeve i rezultate, ističući financijsku potporu unije.

B) Putem plakata (minimalno formata A3), za ulaganja kod kojih javna potpora prelazi iznos od 10.000 EUR-a

C) Putem informativne ploče, za ulaganja kod kojih vrijednost javne potpore prelazi iznos od 50.000 EUR-a

D) Putem privremenog panoa, za ulaganja u infrastrukturu/građevinske radove kod kojih vrijednost javne potpore premašuje iznos od 500.000 EUR-a.

Na plakatima, pločama i panoima trebaju biti navedeni podaci o projektu, uključujući i financijsku potporu unije.

1.2. Nakon dovršetka ulaganja

Po dovršetku ulaganja, korisnik na mjestu koje je lako vidljivo, postavlja trajnu ploču ili pano primjerene veličine s podacima o ulaganju, financijskom doprinosu unije. Ploča se postavlja i na sjedište Lokalne akcijske grupe.

1.3. Označavanje opreme

Osim u slučaju kada je, uz prethodno odobrenje AP, sufinancirana oprema označena pločom postavljenom na objekt, sva oprema (uključujući i prijenosnu elektroničku opremu) mora biti označena odgovarajućom naljepnicom – pločicom na kojoj je otisnut sljedeći tekst: »Sufinancirano sredstvima Europske unije – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj«.

2. Primjer označavanja ulaganja

Plakat, informativna ploča, trajni ili privremeni pano za označavanje ulaganja sadržavaju sljedeće elemente:

2.1. Tehničke karakteristike plakata/panoa/ploča

(a) Uz amblem (zastavu) EU-a stavlja se obavezno i zastava Republike Hrvatske:

(b) Uz ove ambleme ističe se i sljedeća izjava: »Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja«.

(c) Oznaka obavezno sadrži i naziv fonda iz kojeg se projekt sufinancira (EPFRR), naziv projekta te iznos sufinanciranja iz proračuna EU i RH (izraženo u postotcima).

(d) Za aktivnosti koje se financiraju u okviru LEADER-a, oznaka sadrži i logotip LEADER-a:

(e) Ako je korisnikov projekt/ulaganje sufinancirano iz nekoliko različitih EU fondova, ne treba navoditi sve fondove izrijekom, već je dovoljno da se kaže kako je projekt/ulaganje sufinancirano iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI).

(f) Detaljne informacije o grafičkim rješenjima oblikovanja simbola EU, dostupne su na stranici http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm

112 24.09.2014 Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 112 24.09.2014 Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.