Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za meliorizacijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

NN 112/2014 (24.9.2014.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za meliorizacijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2159

Na temelju članka 221. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) ministar poljoprivrede, na prijedlog Hrvatskih voda, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI VODOISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH HIDROGEOLOŠKIH RADOVA, PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA, TE UPRAVLJANJA DETALJNIM GRAĐEVINAMA ZA MELIORACIJSKU ODVODNJU I VODNIM GRAĐEVINAMA ZA NAVODNJAVANJE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, broj 83/10 i 126/12) u članku 3. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnje točke 5. do 8. postaju točke 3. do 6.

Članak 2.

U točki 5. riječi: »točaka 1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1. i 2.«.

Članak 3.

U članku 5. točki 3. iza riječi: »vlasništvu« dodaje se zarez, a riječi: »ili leasingu« zamjenjuju se riječima: »leasingu ili najmu«.

U točki 4. iza riječi : »vlasništvu« dodaje se zarez a riječi: »ili leasingu« zamjenjuju se riječima: »leasingu ili najmu«.

U točki 5. iza riječi: »vlasništvu« dodaje se zarez a riječi: »ili leasingu« zamjenjuju se riječima: »leasingu ili najmu«.

U točki 6. riječi: »točaka 1. do 4.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1. i 2.«.

Članak 4.

U članku 6. točki 4. riječ: »zaposlenici« zamjenjuje se riječima: »najmanje 85% zaposlenika«.

Točka 5. mijenja se i glasi:

»5. da ima u vlasništvu, leasingu ili najmu najmanji broj i vrstu opreme s najmanje utvrđenim svojstvima, kako je određeno u Prilogu 2 ovoga Pravilnika; ugovor o najmu mora sadržavati ovlast stranci da koristi opremu iz Priloga 2 ovoga Pravilnika najmanje svakodnevno, 24 sata, unutar razdoblja od 4 godine počev od godine od koje se planira početi primjenjivati okvirni sporazum iz članka 116. stavak 1. Zakona o vodama,«.

U točki 8. riječi: »izdanu od certifikacijskog zastupnika, akreditiranoga pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji« zamjenjuju se riječima: »i ISO 14001«.

Točka 9. briše se.

Dosadašnja točka 10. koja postaje točka 9. mijenja se i glasi:

»9. da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva rukovodna zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova redovne i izvanredne obrane od poplava ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje dva zaposlenika građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, imaju najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 22. Zakona o vodama ili bilo koje vodne građevine iz članka 125. stavak 1. i 5. Zakona o vodama ili da u okviru broja zaposlenika iz točke 3. ovoga članka najmanje jedan rukovodni zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina rukovodnoga radnoga iskustva u obavljanju poslova redovne i izvanredne obrane od poplava i da najmanje jedan zaposlenik građevinske ili druge tehničke struke, preddiplomskog ili diplomskog stupnja stručne spreme, ima najmanje 5 godina radnoga iskustva u građenju i/ili održavanju bilo koje vodne građevine iz članka 22. Zakona o vodama ili vodne građevine iz članka 125. stavak 1. i 5. Zakona o vodama,«.

Točka 11. briše se.

Članak 5.

U članku 7. točki 4. iza riječi: »vlasništvu« dodaje se zarez, a riječi: »ili leasingu najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale« zamjenjuju se riječima: »leasingu ili najmu najmanji broj i vrstu«.

Točke 6. i 7. brišu se.

Članak 6.

U članku 8. točki 2. iza riječi: »vlasništvu« dodaje se zarez, a riječi: »ili leasingu najmanji broj i vrstu suhozemnih strojeva, alata i ostale« zamjenjuju se riječima: »leasingu ili najmu najmanji broj i vrstu«.

U točki 3. riječi: »točaka 1., 2., 5., 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 1., 2. i 5.«.

Članak 7.

U članku 14. stavku 1. točke 3. i 4. brišu se.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 3.

U stavku 2. točki 1. riječi: »članka 3. točke 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 3. točke 3.«.

U točki 2. riječi: »točke 10.« zamjenjuju se riječima: »točke 9.«.

U točki 3. riječi: »točke 5.« zamjenjuju se riječima: »točke 3.«, a riječi: »točke 10.« zamjenjuju se riječima: »točke 9.«.

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. potvrde poslodavca ili bivšega poslodavca o sudjelovanju osoba iz članka 6. točke 9. ovoga Pravilnika na poslovima redovne ili izvanredne obrane od poplava s razdobljima sudjelovanja odnosno o sudjelovanju u građenju ili održavanju vodnih građevina iz članka 22. Zakona o vodama ili članka 125. stavak 1. i 5. Zakona o vodama s razdobljem sudjelovanja, kao i potvrdu Hrvatskih voda ili drugoga investitora o sudjelovanju poslodavca ili bivšega poslodavca na tim poslovima s razdobljima sudjelovanja; umjesto potvrda Hrvatskih voda ili drugih investitora iz ove točke mogu se podnijeti ugovori između Hrvatskih voda ili drugog investitora i poslodavca odnosno bivšeg poslodavca; u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici,«.

U točki 8. riječi: »točaka 6. i 7.« zamjenjuju se riječima: »točaka 4. i 5.«.

U točki 9. riječi: »(vlasništvo ili leasing) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 3. točke 8.« zamjenjuju se riječima: »(vlasništvo, leasing ili najam) radi dokaza postojanja posebnih uvjeta iz članka 3. točke 6.«.

U točki 11. iza riječi: »ISO 9001« dodaju se riječi: »i ISO 14001«.

Članak 8.

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovog članka stranci koja ne ispunjava uvjet iz članka 6. točka 8. ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na standard ISO 14001 izdat će se rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 6. ovoga Pravilnika pod uvjetom i pridržajem ukidanja da u roku od 3 godine od izvršnosti tog rješenja ishodi potvrdu o ispunjavanju standarda ISO 14001 i istu dostavi Ministarstvu.«

Članak 9.

Prilog 1 »Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava«, koji je sastavni dio Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, broj 83/10 i 126/12), zamjenjuje se novim Prilogom 1 »Posebni uvjeti brojnosti i stručnosti zaposlenika u pravnim osobama za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava« koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Prilog 2 »Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava«, koji je sastavni dio Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (»Narodne novine«, broj 83/10 i 126/12), zamjenjuje se novim Prilogom 2 »Posebni uvjeti tehničke opremljenosti pravnih osoba za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava« koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Na postupke izdavanja certifikacijskih rješenja započete prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/78

Urbroj: 525-12/0990-14-5

Zagreb, 12. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG 1

POSEBNI UVJETI BROJNOSTI I STRUČNOSTI ZAPOSLENIKA U PRAVNIM OSOBAMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

BRANJENO
PODRUČJE

NAJMANJI BROJ I STRUKA ZAPOSLENIKA

Broj:

SVEUKUPNO

TEHNIČKIH STRUKA

OSTALIH STRUKA

UKUPNO

DSS

ILI

VSS

PSS

ILI

VŠS

SSS

VKV I KV

PKV I NKV

UKUPNO

DSS

SSS

1

69

65

1

2

3

14

45

4

1

3

2

76

72

2

2

3

15

50

4

1

3

3

30

28

1

1

1

6

19

2

1

1

4

45

42

1

1

2

9

29

3

1

2

5

29

27

1

1

1

6

18

2

1

1

6

46

43

1

1

2

9

30

3

1

2

7

60

57

1

2

2

12

40

3

1

2

8

23

21

1

1

1

4

14

2

1

1

9

66

62

1

2

3

13

43

4

1

3

10

87

83

2

3

3

17

58

4

1

3

11

76

72

2

2

3

15

50

4

1

3

12

86

82

2

3

3

17

57

4

1

3

13

80

76

2

2

3

16

53

4

1

3

14

216

203

5

7

9

42

140

13

2

11

15

45

42

1

1

2

9

29

3

1

2

16

28

26

1

1

1

5

18

2

1

1

17

44

41

1

1

2

9

28

3

1

2

18

30

28

1

1

1

6

19

2

1

1

19

31

29

1

1

1

6

20

2

1

1

20

42

39

1

1

2

8

27

3

1

2

21

28

26

1

1

1

5

18

2

1

1

22

95

90

2

3

4

19

62

5

1

4

23

95

90

2

3

4

19

62

5

1

4

24

31

29

1

1

1

6

20

2

1

1

25

31

29

1

1

1

6

20

2

1

1

26

34

32

1

1

1

7

22

2

1

1

27

32

30

1

1

1

6

21

2

1

1

28

23

21

1

1

1

4

14

2

1

1

29

65

61

1

2

3

13

42

4

1

3

30

17

15

1

1

1

3

9

2

1

1

31

15

13

1

1

1

2

8

2

1

1

32

42

39

1

1

2

8

27

3

1

2

33

56

53

1

2

2

11

37

3

1

2

34

66

62

1

2

3

13

43

4

1

3

Tumač:

1. Broj branjenoga područja iz članka 6. Pravilnika

2. DSS – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

3. VSS – visoka stručna sprema

4. PSS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine

5. VŠS – viša stručna sprema

6. SSS – srednja stručna sprema uključujući gimnaziju

7. VKV – visokokvalificirani

8. KV – kvalificirani

9. PKV – polukvalificirani

10. NKV – nekvalificirani

11. Kratice VSS, VŠS, SSS, VKV, PKV, KV i NKV preuzete su iz Nacionalne klasifikacije zanimanja (»Narodne novine« broj 111/98 i 124/08).

PRILOG 2

POSEBNI UVJETI TEHNIČKE OPREMLJENOSTI PRAVNIH OSOBA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA

Branjeno područje

Oprema

Vrste opreme

Najmanji broj

 

bageri

klasični do 120 kW

2

broj 1


klasični veći od 120 kW

1

 


koračajući do 100 kW

1

 


long reach veći od 100 kW

1

 

utovarivači

do 75 kW

0

 


veći od 75 kW

0

 

buldozeri

do 85 kW

1

 


veći od 85 kW

1

 

kombinirani strojevi

do 50 kW

2

 


veći od 50 kW

1

 

vibronabijači

valjci

1

 


pločasti vibronabijači

4

 

pumpe i agregati

pumpe za vodu

5

 


agregati

4

 

kamioni i prikolice

do 100 kW

2

 


veći od 100 kW

1

 


prikolice za prijevoz strojeva

1

 

mlatilice

do 30 kW

0

 


30 – 70 kW

1

 


veće od 70 kW

2

 

kosilice

do 10 kW

5

 


10 – 30 kW

2

 


30 – 60 kW

4

 


veće od 60 kW

2

 

strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2

 


motorne pile i ručni rotacijski sjekači

35


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 2


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

5


pumpe i agregati

pumpe za vodu

6agregati

5


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

2


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

230 – 60 kW

4veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 3


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 4


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

3


pumpe i agregati

pumpe za vodu

4agregati

3


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 5


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 6


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

4


pumpe i agregati

pumpe za vodu

5agregati

4


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

310 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 7


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

5


pumpe i agregati

pumpe za vodu

6agregati

5


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 8


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 9


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

3


pumpe i agregati

pumpe za vodu

4agregati

3


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

2veće od 70 kW

2


kosilice

do 10 kW

610 – 30 kW

230 – 60 kW

6veće od 60 kW

4


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 10


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

6


pumpe i agregati

pumpe za vodu

7agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

2veće od 70 kW

2


kosilice

do 10 kW

610 – 30 kW

230 – 60 kW

5veće od 60 kW

3


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 11


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

5


pumpe i agregati

pumpe za vodu

6agregati

5


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 12


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

6


pumpe i agregati

pumpe za vodu

7agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 13


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

6


pumpe i agregati

pumpe za vodu

7agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

20


bageri

klasični do 120 kW

7

broj 14


klasični veći od 120 kW

2koračajući do 100 kW

2teleskopski veći od 100 kW

2


utovarivači

do 75 kW

2veći od 75 kW

1


buldozeri

do 85 kW

5veći od 85 kW

2


kombinirani strojevi

do 50 kW

7veći od 50 kW

2


vibronabijači

valjci

4pločasti vibronabijači

14


pumpe i agregati

pumpe za vodu

10agregati

10


kamioni i prikolice

do 100 kW

6veći od 100 kW

6prikolice za prijevoz strojeva

3


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

3veće od 70 kW

4


kosilice

do 10 kW

1210 – 30 kW

430 – 60 kW

8veće od 60 kW

4


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

20


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 15


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

1

broj 16


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

0


vibronabijači

valjci

0pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

2agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 17


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

30


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 18


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 19


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 20


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

3


pumpe i agregati

pumpe za vodu

4agregati

3


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 21


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

1


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

130 – 60 kW

3veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 22


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

6


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

2veće od 70 kW

2


kosilice

do 10 kW

610 – 30 kW

230 – 60 kW

5veće od 60 kW

3


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

35


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 23


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

7


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1710 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 24


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

3


pumpe i agregati

pumpe za vodu

2agregati

3


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1410 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 25


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

3


pumpe i agregati

pumpe za vodu

2agregati

3


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1210 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 26


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

1agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1710 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

2motorne pile i ručni rotacijski sjekači

25


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 27


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

1agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

1veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

2veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

15


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 28


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

1agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

310 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 29


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

1veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

2veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

3veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

2pločasti vibronabijači

6


pumpe i agregati

pumpe za vodu

3agregati

6


kamioni i prikolice

do 100 kW

3veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1210 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 30


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

1agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1210 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

1

broj 31


klasični veći od 120 kW

0koračajući do 100 kW

0long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

0


kombinirani strojevi

do 50 kW

1veći od 50 kW

0


vibronabijači

valjci

0pločasti vibronabijači

2


pumpe i agregati

pumpe za vodu

1agregati

2


kamioni i prikolice

do 100 kW

1veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

1010 – 30 kW

130 – 60 kW

0veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

10


bageri

klasični do 120 kW

2

broj 32


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

4


pumpe i agregati

pumpe za vodu

2agregati

4


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

1prikolice za prijevoz strojeva

1


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

310 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

0


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 33


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

5


pumpe i agregati

pumpe za vodu

6agregati

5


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

130 – 70 kW

0veće od 70 kW

0


kosilice

do 10 kW

410 – 30 kW

130 – 60 kW

1veće od 60 kW

1


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5


bageri

klasični do 120 kW

3

broj 34


klasični veći od 120 kW

1koračajući do 100 kW

1long reach veći od 100 kW

1


utovarivači

do 75 kW

0veći od 75 kW

0


buldozeri

do 85 kW

1veći od 85 kW

1


kombinirani strojevi

do 50 kW

2veći od 50 kW

1


vibronabijači

valjci

1pločasti vibronabijači

5


pumpe i agregati

pumpe za vodu

6agregati

5


kamioni i prikolice

do 100 kW

2veći od 100 kW

2prikolice za prijevoz strojeva

2


mlatilice

do 30 kW

030 – 70 kW

1veće od 70 kW

2


kosilice

do 10 kW

510 – 30 kW

230 – 60 kW

4veće od 60 kW

2


strojevi i alati za sječu

škare za sječu (traktorski priključak)

1motorne pile i ručni rotacijski sjekači

5sjekači


Tumač:

Broj branjenoga područja iz članka 6. Pravilnika

112 24.09.2014 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za meliorizacijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje