Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

NN 112/2014 (24.9.2014.), Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2160

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/2013 i 148/2013) ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2014. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini (»Narodne novine«, br. 160/2013) u dijelu III. točki 8. podtočki 8.3. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) U stado ovaca i koza službeno slobodno od bruceloze (B. melitensis) mogu se uvoditi samo ovce i koze iz stada jednakog zdravstvenog statusa.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Troškovi provođenja mjera iz stavka 1., 2. i 3. ove podtočke financiraju se iz državnog proračuna, a troškove iz stavka 5. ove podtočke snosi posjednik životinja.«.

Stavak 8. briše se.

II.

U dijelu III. točki 11. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) U stado službeno slobodno od enzootske leukoze goveda zabranjeno je uvođenje goveda podrijetlom iz stada s nepoznatim statusom u odnosu na enzootsku leukozu goveda.«.

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-01/49

Urbroj: 525-10/0264-14-1

Zagreb, 12. rujna 2014.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.