Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

NN 114/2014 (26.9.2014.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2169

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. rujna 2014. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE, STRUČNIM SLUŽBAMA I UREDIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske.

II.

Zapošljavanje u državnoj službi moguće je iznimno, ukoliko nije moguće osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika, sukladno planu prijema i osiguranim financijskim sredstvima, samo na:

– radna mjesta službenika koja ostanu upražnjena zbog prestanka službe,

– radna mjesta službenika radi zamjene odsutnih službenika.

III.

Redovito obavljanje poslova radnog mjesta namještenika, koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurat će se preraspodjelom poslova između postojećih namještenika.

U slučajevima u kojima se obavljanje poslova radnog mjesta namještenika ne može osigurati na način iz stavka 1. ove točke, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga u skladu s važećim propisima.

IV.

Zabrana se ne odnosi na zapošljavanje državnih službenika koji su neophodni za izvršavanje obveza preuzetih prema Europskoj uniji, sukladno planu prijema i osiguranim financijskim sredstvima.

Zabrana se ne odnosi na zapošljavanje namještenika u Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske.

V.

Zabrana se ne odnosi na postupke zapošljavanja na radna mjesta službenika koji su započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Postupci zapošljavanja na radna mjesta namještenika koji su u tijeku obustavit će se.

VI.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 153/2009).

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/14-04/377

Urbroj: 50301-04/12-14-2

Zagreb, 25. rujna 2014.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.